Förordning (2005:1063) om rättsintyg i anledning av brott

SFS nr
2005:1063
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2005-12-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1170

1 § Denna förordning gäller vid inhämtande och utfärdande av
sådana intyg som avses i lagen (2005:225) om rättsintyg i
anledning av brott (rättsintyg).

2 § Bestämmelser om att rättsintyg skall inhämtas från läkare
vid rättsmedicinsk avdelning inom Rättsmedicinalverket eller
läkare som enligt avtal med verket har åtagit sig att utfärda
sådana intyg finns i 2 § första stycket lagen (2005:225) om
rättsintyg i anledning av brott.

Rättsintyg enligt 2 § andra stycket samma lag skall inhämtas
från legitimerad läkare eller legitimerad tandläkare.

3 § Information enligt 6 § lagen (2005:225) om rättsintyg i
anledning av brott skall lämnas av den myndighet som har
beslutat att inhämta ett rättsintyg om detta endast avser ett
yttrande över dokumentation.

Om en läkarundersökning i syfte att utfärda ett rättsintyg
skall göras, skall sådan information som avses i första stycket
lämnas av den läkare som skall utföra undersökningen.
Informationen skall lämnas före undersökningen.

Information enligt första och andra styckena skall om möjligt
lämnas både muntligen och skriftligen.

4 § Rättsmedicinalverket får, efter samråd med
Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Socialstyrelsen,
meddela föreskrifter om utformningen av den information som
avses i 3 §. Förordning (2014:1170).