Finansinspektionens tillkännagivande (2005:1068) om ändring av vissa skadelivräntor

SFS nr
2005:1068
Departement/myndighet
Finansinspektionen
Utfärdad
2005-11-28

Finansinspektionen har, med anledning av förordningen
(2005:650) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år
2006 den 28 november 2005 beslutat om ändring av vissa
skadelivräntor (FI Dnr 05-7642-320) enligt följande.

1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före
utgången av år 1973:

a) trafiklivränta ökas med 0,76 procent (jfr SFS 1967:663 och
SFS 2003:832),

b) skadelivränta som utgår ur statsmedel ökas med 0,76 procent
(jfr SFS 1971:14),

c) annan ansvarslivränta som inte hänförs till 1 a) eller 1 b)
och som fastställts före den 1 januari 2004 ökas med fem
procent (jfr SFS 1973:214). Sådan livränta som fastställts den
1 januari 2004 eller senare ökas med 0,76 procent.

2. Livräntor föranledda av händelser som inträffat efter
utgången av år 1973 och vilka fastställts före den 1 januari
2004:

a) skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av
skadeståndslivräntor ökas med fem procent. Ökningen avser även
livräntor enligt samma lag som genom dom har fastställts den 1
januari 2004 eller senare, om dom i målet i första instans
meddelats före den 1 januari 2004.

b) Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) skall vad som sägs
under 2 a) tillämpas även i fråga om trafikskadeersättning.

3. Livräntor föranledda av händelser som inträffat efter
utgången av år 1973 och vilka fastställts den 1 januari 2004
eller senare:

a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av
skadeståndslivräntor ökas med 0,76 procent.

c) Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) skall vad som sägs
under 3 a) tillämpas även i fråga om trafikskadeersättning.