Förordning (2005:1070) om ränta på studielån för år 2006

SFS nr
2005:1070
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2005-12-08

Regeringen föreskriver att den ränta som skall betalas på
studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen
(1999:1395) respektive 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349)
jämförd med punkten 1 i övergångsbestämmelserna till
studiestödslagen (1999:1395) skall vara 2,3 procent för år
2006.