Förordning (2005:1073) med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam)

SFS nr
2005:1073
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-12-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1134
Upphävd
2008-01-01

Uppgifter

1 § Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) är
central förvaltningsmyndighet för samordningen av arbetet inom
det handikappolitiska området.

Handisam har till uppgift att främja ett strategiskt och
effektivt genomförande av den nationella handikappolitiken.

2 § Handisam skall

– ansvara för att övergripande samordna genomförandet av
handikappolitiken samt stödja och aktivt stimulera och förmå
aktörer på olika nivåer i samhället att beakta de
handikappolitiska målen i sin verksamhet,

– genom stöd och samordning bidra till att
sektorsmyndigheternas arbete med att genomföra
handikappolitiken utvecklas,

– bistå regeringen med det underlag som behövs för att få till
stånd en effektiv styrning av det handikappolitiska arbetet,
vilket skall ske genom information till regeringen om
utvecklingen mot de handikappolitiska målen och om
sektorsmyndigheternas arbete inom ramen för deras sektorsansvar
för att genomföra handikappolitiken,

– analysera lämpliga åtgärder för att komma till rätta med
problem inom området och bedöma vilka åtgärder som är mest
effektiva utifrån de mål som skall uppnås,

– bevaka och rapportera om den internationella utvecklingen
inom området och genom sitt samordningsarbete bidra till att
Sverige uppfyller sina åtaganden inom ramen för skyddet av
mänskliga rättigheter,

– följa och bevaka Europeiska unionens insatser inom olika
samhällsområden och analysera och beskriva vilka konsekvenser
dessa kan få för personer med funktionshinder.

3 § Handisam skall särskilt

– integrera ett barnperspektiv och ett genusperspektiv i sitt
utvärderings- och analysarbete,

– bidra till kunskapsutveckling genom att initiera forskning,
ansvara för utbildningar och informationsinsatser samt förmedla
erfarenheter och goda exempel,

– stimulera och skapa forum för ökat erfarenhetsutbyte mellan
olika aktörer samt vidareutveckla metoder för att integrera
handikapperspektivet i processer och organisationer,

– samarbeta med andra myndigheter som ansvarar för central
samordning av andra tvärsektoriella politikområden.

Det ingår även i Handisams uppgifter gentemot andra myndigheter
att upphandla vissa varor och tjänster på
tillgänglighetsområdet.

Myndighetens ledning

4 § Handisams generaldirektör är chef för myndigheten.

5 § Vid myndigheten skall det finnas ett råd med uppgift att ge
generaldirektören den vägledning som behövs för att
verksamheten skall kunna bedrivas effektivt och i
överensstämmelse med syftet för verksamheten. Generaldirektören
skall informera rådet om verksamheten.

Rådet skall bestå av högst sex ledamöter. Generaldirektören
skall ingå i rådet och vara dess ordförande. Övriga ledamöter
utses av regeringen för en bestämd tid.

Verksförordningens tillämpning

6 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Handisam
med undantag av 4, 5, 10-14, 19, 20, 22, 30, 33 och 34 §§.