Förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering

SFS nr
2005:1089
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2005-12-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:71

Statsbidragets syften

1 § Syftet med statsbidraget är att stödja kvinnors
organisering i egna sammanslutningar. Bidraget skall främja
kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i
samhällslivet. Bidraget skall också möjliggöra för kvinnor att
bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Allmänna bestämmelser

2 § Med en kvinnoorganisation avses i denna förordning:

1. en ideell förening där tre fjärdedelar av medlemmarna är
kvinnor och som har som ändamål att stärka kvinnors ställning i
samhället,

2. en ideell förening som huvudsakligen har som medlemmar
sådana ideella föreningar som avses i 1 och som har som ändamål
att stärka kvinnors ställning i samhället, eller

3. en sammanslutning av kvinnor inom en ideell förening, som
arbetar för att stärka kvinnors ställning i samhället.
Förordning (2007:1138).

3 § Med en medlem i en sådan kvinnoorganisation som anges i 2 §
1 och 2 avses den som har stadgeenliga möjligheter att påverka
beslut om organisationens verksamhet och inriktning och som
året före bidragsåret aktivt tagit ställning till ett
medlemskap genom att ha betalat medlemsavgift eller ansökt om
medlemskap. För att räknas som en sådan medlem som avses i
2 § 1 krävs dessutom att han eller hon har fyllt 15 år.

För en sådan kvinnoorganisation som anges i 2 § 3 krävs att
föreningen för en förteckning över vilka kvinnor som aktivt
valt att ingå i sammanslutningen och att dessa är medlemmar i
den ideella föreningen och har fyllt 15 år. Med en medlem i
föreningen avses detsamma som enligt första stycket.
Förordning (2007:1138).

Bidragsformer

4 § Statsbidrag för kvinnors organisering får lämnas som

1. organisationsbidrag,

2. etableringsbidrag, och

3. verksamhetsbidrag.

Villkor

5 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

6 § Organisationsbidrag får lämnas till en ideell förening för
verksamhet som tillgodoser syftena enligt 1 §. Verksamheten
skall bedrivas av en kvinnoorganisation som

1. har en demokratisk uppbyggnad och som bedriver en verksamhet
som inte strider mot demokratins idéer,

2. har en riksomfattande organisation med ordinarie verksamhet
i minst fem län eller har ett riksintresse, och

3. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år före
ansökan om bidrag.

Med ett riksintresse avses att kvinnoorganisationen bedriver en
verksamhet som är av allmänt intresse för hela samhället och
inte endast lokalt.

Undantag från kravet i första stycket 3 får medges om en sådan
kvinnoorganisation som avses i 2 § 3 har ombildats till en
ideell förening och har bedrivit och beviljats
organisationsbidrag för samma verksamhet under tre år före
ansökan om bidrag.

7 § Etableringsbidrag får lämnas till en ideell förening för
verksamhet som tillgodoser syftena enligt 1 §. Verksamheten
skall bedrivas i Sverige av en kvinnoorganisation som uppfyller
villkoren enligt 6 § första stycket 1 och 2 och som har antagit
en utvecklingsplan.

Etableringsbidrag får lämnas under högst tre år.

Etableringsbidrag får inte lämnas om organisationsbidrag
beviljas för samma verksamhet.

8 § Verksamhetsbidrag får lämnas till en ideell förening eller
en stiftelse för verksamhet som tillgodoser syftena enligt 1 §.

För bidrag till en ideell förening krävs att verksamheten skall
bedrivas av en kvinnoorganisation som har en demokratisk
uppbyggnad. Verksamheten får bedrivas tillsammans med en eller
flera parter eller nätverk. För bidrag till en stiftelse krävs
att verksamheten skall bedrivas av en stiftelse som inte är
statlig eller kommunal, och med huvudsakligt ändamål att stärka
kvinnors ställning i samhället.

Verksamheten skall bestå i aktiviteter som syftar till att
engagera kvinnor för ett visst ändamål som har ett riksintresse
eller till internationellt utbyte mellan kvinnor. Verksamheten
får inte strida mot demokratins idéer. Aktiviteterna skall vara
tillfälliga och avgränsade från föreningens eller stiftelsens
ordinarie verksamhet.

9 § Bidrag får inte lämnas för verksamhet som bedrivs eller
skall bedrivas av politiska partier eller deras
kvinnoorganisationer. Med politiska partier avses i denna
förordning partier som är representerade i riksdagen samt
föreningar eller sammanslutningar av väljare som avser att
under särskild beteckning ställa upp i allmänt val.

9 a § Bidrag får inte lämnas till en förening eller stiftelse
som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos
Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt
i konkurs. Förordning (2007:1138).

Ansökan

10 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Förordning (2014:71).

11 § En ansökan om organisationsbidrag eller etableringsbidrag
ska ha kommit in senast den 1 oktober året före bidragsåret
eller den senare tidpunkt som Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor beslutat. Förordning (2014:71).

12 § Ansökan om bidrag ska göras skriftligen på blankett som
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
tillhandahåller.

I ansökan ska intygas att de i ansökan lämnade uppgifterna är
riktiga samt att ansökan inte avser bidrag för verksamhet som
avses i 9 §.

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av behörig
företrädare för den förening eller stiftelse som ansöker om
bidrag. En ansökan om bidrag för verksamhet som bedrivs eller
ska bedrivas av en sådan sammanslutning som avses i 2 § 3, ska
dessutom vara skriftligen godkänd av minst två av de kvinnor
som ingår i sammanslutningen. Förordning (2014:71).

13 § En ansökan om organisationsbidrag ska även innehålla

1. den ansökande föreningens stadgar,

2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att
företräda föreningen,

3. verksamhetsberättelse eller redovisning av den verksamhet
som under föreningens senaste verksamhetsår bedrivits av den
kvinnoorganisation som ansökan avser,

4. uppgift om antalet enskilda medlemmar, antalet
medlemsföreningar eller, när det gäller en sådan
kvinnoorganisation som anges i 2 § 3, antalet kvinnor, i den
kvinnoorganisation som ansökan avser,

5. uppgift om andelen kvinnor i föreningen eller
medlemsföreningarna, avseende den kvinnoorganisation som
ansökan avser, samt

6. uppgift om sökanden ansökt om eller beviljats annat
statligt organisationsbidrag och i sådant fall med vilket
belopp.

Tillförlitligheten av uppgifterna om antalet enskilda
medlemmar, antalet medlemsföreningar eller antalet kvinnor i
sammanslutningen, och om andelen kvinnor, ska intygas av
föreningens revisor. Avser ansökan ett sammanlagt
bidragsbelopp som uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara
auktoriserad eller godkänd. Förordning (2010:1726).

14 § En ansökan om etableringsbidrag ska även innehålla

1. den ansökande föreningens stadgar,

2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att
företräda föreningen,

3. utvecklingsplan för den kvinnoorganisations verksamhet som
ansökan avser, samt

4. uppgift om andelen kvinnor i föreningen eller
medlemsföreningarna, avseende den kvinnoorganisation som
ansökan avser.

Tillförlitligheten av uppgiften om andelen kvinnor i
föreningen eller medlemsföreningarna, ska intygas av
föreningens revisor och, om ansökan avser ett sammanlagt
bidragsbelopp som uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2
kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken från och med det andra
bidragsåret, av en auktoriserad eller godkänd revisor.
Förordning (2010:1726).

15 § En ansökan om verksamhetsbidrag skall även innehålla

1. den ansökande föreningens eller stiftelsens stadgar,

2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att
företräda föreningen eller styrelsen,

3. uppgift, när det gäller en kvinnoorganisations verksamhet,
om andelen kvinnor i föreningen eller medlemsföreningarna,
avseende den kvinnoorganisation som ansökan avser, samt

4. uppgift om vilka aktiviteter och för vilket ändamål eller
till vilket internationellt utbyte som aktiviteterna syftar.

Tillförlitligheten av uppgiften om andelen kvinnor i föreningen
eller medlemsföreningarna, skall intygas av föreningens
revisor.

16 § Sökanden är skyldig att lämna Myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor också andra handlingar och uppgifter
som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor begär
för prövning av ansökan. Förordning (2014:71).

17 § Om den som ansöker om bidrag enligt denna förordning inte
lämnar de handlingar och uppgifter som följer av 12-16 §§,
skall sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom en
viss tid.

Beslut

18 § Beslut om bidrag ska avse ett visst bidragsår. Ett
bidragsår för organisationsbidrag och etableringsbidrag avser
ett kalenderår. För verksamhetsbidrag avser ett bidragsår en
tolvmånadersperiod.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fattar beslut
om bidrag vid de tidpunkter som Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor bestämmer. Förordning (2014:71).

19 § Vid bedömningen av organisationsbidragets storlek ska
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ta hänsyn
till antalet medlemmar eller, när det gäller en sådan
kvinnoorganisation som anges i 2 § 3, antalet kvinnor i
sammanslutningen, och till verksamhetens omfattning. Hänsyn ska
dessutom tas till om kvinnoorganisationen får annat statligt
organisationsbidrag för sin verksamhet.

När antalet medlemmar eller kvinnor och verksamhetens
omfattning bedöms, ska hänsyn tas till förhållandena den dag då
den ansökande föreningens senaste verksamhetsår upphörde.
Förordning (2014:71).

20 § I ett beslut om bidrag skall anges för vilket ändamål
bidraget beviljas.

Medel som beviljats som bidrag för verksamhet som bedrivs av en
sådan sammanslutning som avses i 2 § 3 skall hållas åtskilda
från den mottagande föreningens övriga medel.

Ett beslut om bidrag får förenas med villkor.

Redovisning

21 § En förening som har tagit emot organisationsbidrag eller
etableringsbidrag är skyldig att vid den tidpunkt som angivits
i beslutet, eller senast den 1 april året efter det år då
beviljat bidrag betalats ut, lämna Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor en ekonomisk redovisning av de utbetalda
medlen och en redovisning av vad medlen har använts till. En
förening eller stiftelse som har tagit emot verksamhetsbidrag
enligt denna förordning är skyldig att lämna en slutredovisning
till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor vid den
tidpunkt som angivits i beslutet eller senast tre månader efter
att aktiviteterna har slutförts. Redovisningen ska lämnas på en
särskild blankett som Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor tillhandahåller. Redovisningen ska
innehålla en ekonomisk redovisning och en redogörelse för vad
medlen använts till.

En förening eller stiftelse som har tagit emot
etableringsbidrag eller verksamhetsbidrag ska även inom samma
tid som anges i första stycket lämna Myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor en redogörelse för de resultat som
uppnåtts och hur de förhåller sig till det ändamål som bidraget
beviljats för.

Föreningens eller stiftelsens revisor ska intyga att den
ekonomiska redovisningen är tillförlitlig, räkenskaperna
rättvisande samt att tillämpliga föreskrifter och villkor m.m.
har följts. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till
minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken ska detta göras av en auktoriserad
eller godkänd revisor. Förordning (2014:71).

22 § En förening eller stiftelse som har tagit emot bidrag
enligt denna förordning är även skyldig att, på begäran av
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor det underlag
som behövs för granskningen av redovisningen.
Förordning (2014:71).

23 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i
sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har
fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska dessutom
senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en
sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till
och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i
förhållande till syftena med bidraget. Förordning (2014:71).

Utbetalning

24 § Ett beviljat organisationsbidrag eller etableringsbidrag
betalas ut till den förening som beviljats bidraget vid två
tillfällen under bidragsåret, vardera gången med hälften av
det beviljade bidraget. För ett organisationsbidrag eller ett
etableringsbidrag upp till och med fem prisbasbelopp enligt 2
kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken görs endast en
utbetalning.

Ett beviljat verksamhetsbidrag betalas ut vid ett tillfälle
under bidragsåret till den förening eller stiftelse som
beviljats bidraget. Förordning (2010:1726).

Återbetalning

25 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får
besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag

1. om mottagaren av bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter
eller på annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp eller att bidraget av annat
skäl lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren
borde ha insett detta,

2. om bidraget inte används för det ändamål det har beviljats
för,

3. om föreningen eller stiftelsen inte lämnar sådana handlingar
och underlag som avses i 21 och 22 §§, eller

4. om villkor i beslutet inte har följts.
Förordning (2014:71).

Överklagande

26 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndigande

27 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får
meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av
denna förordning. Förordning (2014:71).

Övergångsbestämmelser

2005:1089

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 då
förordningen (1982:865) om statsbidrag till
kvinnoorganisationernas centrala verksamhet skall upphöra att
gälla.

2. Ansökningar om organisationsbidrag och etableringsbidrag för
bidragsåret 2006 skall ha kommit in till delegationen senast
den 1 mars 2006 eller den senare tidpunkt som delegationen
beslutat.

3. Ansökningar enligt den upphävda förordningen som kommit in
till Regeringskansliet före den 1 januari 2006 men ännu inte
avgjorts handläggs enligt den nya förordningen. Härvid skall en
ansökan om grundbidrag och rörligt bidrag enligt den upphävda
förordningen handläggas som en ansökan om organisationsbidrag
eller etableringsbidrag respektive verksamhetsbidrag enligt den
nya förordningen. Ansökningar från riksdagspartiers
kvinnoorganisationer skall dock inte handläggas enligt den nya
förordningen.

2007:1138

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.

2. Bestämmelsen i 23 § tillämpas i fråga om årsredovisningen
första gången 2009.