Lag (2005:1105) om kreditering på skattekonto av stöd för investering i konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus

SFS nr
2005:1105
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2005-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:1401
Upphävd
2007-01-01

1 § Stöd för investeringar i konvertering från direktverkande
elvärme som har beslutats av länsstyrelsen eller Boverket och
som avser stödberättigande åtgärder som har påbörjats och
slutförts under perioden 1 januari 2006–31 december 2010 får
tillgodoföras byggnadsägaren genom kreditering på sådant
skattekonto som har upprättats för denne enligt 3 kap. 5 §
skattebetalningslagen (1997:483).

2 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter om det stöd som enligt 1 § får
krediteras skattekonto.

3 § Kreditering på skattekonto med stöd av denna lag får inte
minska statens inkomst av skatter med ett större belopp än 300
miljoner kronor per år.