Förordning (2005:1113) om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter

SFS nr
2005:1113
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2005-12-08

Regeringen föreskriver att Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS
1990:27) om näringsidkares uppgiftslämnande i
självdeklarationen och Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS
1996:9) om upplagshavares leveranser av skattepliktiga varor
för sådana ändamål som avses i 20 § första stycket k och l
lagen (1994:1564) om alkoholskatt skall upphöra att gälla vid
utgången av år 2005.