Lag (2005:1117) om deklarationsombud

SFS nr
2005:1117
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2005-12-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1244
Upphävd
2012-01-01

Tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller för skattedeklaration som lämnas enligt 10
kap. 9, 11, 13 a eller 32 § skattebetalningslagen (1997:483) om
deklarationen lämnas i form av ett elektroniskt dokument enligt
10 kap. 26 § skattebetalningslagen.

Lagen tillämpas inte i fråga om sådana representanter, huvudmän
och ombud som avses i 23 kap. 3, 3 a, 3 c och 4 §§
skattebetalningslagen.

Deklarationsombud

2 § Sådan skattedeklaration som avses i 1 § första stycket får
skrivas under och lämnas genom en av den deklarationsskyldige
utsedd fysisk person som Skatteverket efter ansökan har
registrerat som ombud för den deklarationsskyldige
(deklarationsombud).

Ett deklarationsombud får också begära anstånd med att lämna
skattedeklaration samt besvara frågor och lämna kompletterande
uppgifter till Skatteverket som rör en skattedeklaration som
ombudet har lämnat till Skatteverket.

3 § Skattedeklaration som har skrivits under och lämnats av ett
deklarationsombud skall anses underskriven och lämnad av den
deklarationsskyldige.

Den deklarationsskyldiges ansvar att lämna fullständiga och
korrekta uppgifter förändras inte på grund av den
omständigheten att skattedeklarationen skrivits under och
lämnats genom ett deklarationsombud.

Registrering och avregistrering

4 § Den som är underårig, är i konkurs eller har förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara
deklarationsombud.

5 § Skatteverket skall registrera ett deklarationsombud om
ombudet kan antas vara lämplig för uppdraget.

Vid bedömningen av ett deklarationsombuds lämplighet skall
särskilt beaktas om ombudet

1. kan antas ha de kunskaper och erfarenheter som ett
deklarationsombud behöver med hänsyn till redovisnings- och
skattefrågornas art,

2. har dömts för brott i näringsverksamhet eller annan
ekonomisk brottslighet,

3. tidigare har visat sig oskicklig eller annars olämplig att
ha hand om redovisning av skatter eller avgifter till det
allmänna, eller

4. saknar fast adress eller annars lever under sådana
omständigheter att ombudet kan antas vara svår att nå eller ha
svårt att fullgöra sitt uppdrag.

6 § Skatteverket skall avregistrera ett deklarationsombud

1. på begäran av ombudet eller den deklarationsskyldige,

2. om den deklarationsskyldige utsett ett nytt ombud för
uppdraget eller om uppdraget annars upphört att gälla, eller

3. om det har visat sig att ombudet inte är lämplig för
uppdraget.

Skatteverket och allmän förvaltningsdomstol får bestämma att
ett beslut om avregistrering skall gälla omedelbart.

Föreläggande att medverka personligen

7 § Skatteverket får förelägga den som har skrivit under och
lämnat skattedeklaration genom ett deklarationsombud att
personligen eller genom behörig ställföreträdare enligt 19 kap.
1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter bekräfta eller komplettera deklarationen.

8 § Ett föreläggande enligt 7 § får förenas med vite, om det
finns anledning att anta att det annars inte följs.

Första stycket gäller inte, om det finns anledning att anta att
den deklarationsskyldige eller, om denne är en juridisk person,
ställföreträdare för den deklarationsskyldige har begått en
gärning som är straffbelagd eller kan leda till skattetillägg
och föreläggandet avser utredning av en fråga som har samband
med gärningen.

Överklagande m.m.

9 § Beslut enligt denna lag får överklagas enligt
bestämmelserna i 22 kap. 1 a-1 c och 6 §§ skattebetalningslagen
(1997:483).

Ett överklagande skall ha kommit in till Skatteverket inom tre
veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

10 § Vid fråga om utdömande av vite enligt denna lag gäller
bestämmelserna i 23 kap. 2 § andra och tredje styckena
skattebetalningslagen (1997:483).

Ett beslut om vitesföreläggande får inte överklagas.