Förordning (2005:1148) om vissa överenskommelser enligt 12 kap. 45 a och 56 §§ jordabalken

SFS nr
2005:1148
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2005-12-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:208

1 § En överenskommelse enligt 12 kap. 45 a § första stycket 2
jordabalken ska

1. när det gäller en bostadslägenhet i ett en- eller
tvåfamiljshus som inte ingår i en affärsmässigt bedriven
uthyrningsverksamhet eller en bostadslägenhet inom en
ägarlägenhetsfastighet som inte ingår i en affärsmässigt
bedriven uthyrningsverksamhet avfattas enligt formulär 1,

2. när det gäller en bostadslägenhet som uthyraren innehar
med hyresrätt och som upplåts i andra hand avfattas enligt
formulär 2, och

3. när det gäller en bostadslägenhet som uthyraren innehar
med bostadsrätt och som upplåts i andra hand avfattas enligt
formulär 3. Förordning (2009:208).

2 § En överenskommelse enligt 12 kap. 56 § andra stycket
jordabalken skall när det gäller en lokal i vilken uthyraren
skall bedriva egen verksamhet avfattas enligt formulär 4 och
när det gäller en lokal som upplåts i andra hand enligt
formulär 5.

Formulär 1

Överenskommelse om avstående från besittningsskydd för
bostadslägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus eller inom en
ägarlägenhetsfastighet

Hyresvärdens namn, postadress och telefonnummer __ __ __ __ __ __ __ __

Hyresgästens namn och postadress __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Lägenhetens adress __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Den dag då hyresavtalet ingicks __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Vi kommer överens om att hyresgästen inte har rätt till
förlängning av hyresavtalet om hyresvärden begär att
hyresförhållandet ska upphöra på grund av att hyresvärden ska
bosätta sig i lägenheten eller överlåta huset eller, i fråga
om ägarlägenhetsfastighet, hyresvärden ska bosätta sig på
eller överlåta fastigheten.

Denna överenskommelse gäller t.o.m._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Datum_ _ _ _ _ _ _ _ Datum_ _ _ _ _ _ _ _ Datum _ _ _ _ _ _ _ _

Hyresvärdens Hyresgästens Underskrift av
underskrift underskrift hyresgästens make
eller sambo
Förordning (2009:208).

Formulär 2

Överenskommelse om avstående från besittningsskydd för
bostadslägenhet som uthyraren innehar med hyresrätt och som
upplåts i andra hand

Uthyrarens namn, postadress och telefonnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hyresgästens namn och postadress _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lägenhetens adress _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Den dag då hyresavtalet ingicks _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vi kommer överens om att hyresgästen inte har rätt till
förlängning av hyresavtalet om uthyraren begär att
hyresförhållandet skall upphöra på grund av att uthyraren skall
bosätta sig i lägenheten.

Denna överenskommelse gäller t.o.m._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Datum _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Uthyrarens underskrift Hyresgästens underskrift Underskrift av
hyresgästens make
eller sambo

Formulär 3

Överenskommelse om avstående från besittningsskydd för
bostadslägenhet som uthyraren innehar med bostadsrätt och som
upplåts i andra hand

Uthyrarens namn, postadress och telefonnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hyresgästens namn och postadress _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lägenhetens adress _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Den dag då hyresavtalet ingicks _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vi kommer överens om att hyresgästen inte har rätt till
förlängning av hyresavtalet om uthyraren begär att
hyresförhållandet skall upphöra på grund av att uthyraren skall
bosätta sig i lägenheten eller överlåta bostadsrätten.

Denna överenskommelse gäller t.o.m. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Datum _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Uthyrarens underskrift Hyresgästens underskrift Underskrift av
hyresgästens make
eller sambo

Formulär 4

Överenskommelse om avstående från besittningsskydd för lokal

Uthyrarens namn, postadress och telefonnummer_ _ _ _ _ _ _ _ _

Hyresgästens namn, postadress och telefonnummer_ _ _ _ _ _ _ _

Lokalens adress_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Den dag då hyresavtalet ingicks _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vi kommer överens om att bestämmelserna i 12 kap. 57-60 §§
jordabalken inte gäller om uthyraren säger upp hyresavtalet på
grund av att uthyraren skall bedriva egen verksamhet i lokalen.

Överenskommelsen innebär bl.a. att hyresgästen vid avflyttning
från lokalen efter en sådan uppsägning inte har rätt till
ekonomisk ersättning eller ersättningslokal eller rätt till
uppskov med avflyttning.

Denna överenskommelse gäller t.o.m._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Datum _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Uthyrarens underskrift Hyresgästens underskrift

Formulär 5

Överenskommelse om avstående från besittningsskydd för lokal
som upplåts i andra hand

Uthyrarens namn, postadress och telefonnummer_ _ _ _ _ _ _ _ _

Hyresgästens namn, postadress och telefonnummer_ _ _ _ _ _ _ _

Lokalens adress_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Den dag då hyresavtalet ingicks _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vi kommer överens om att bestämmelserna i 12 kap. 57-60 §§
jordabalken inte gäller om uthyraren säger upp hyresavtalet på
grund av att hyresförhållandet mellan fastighetsägaren och
dennes hyresgäst skall upphöra.

Överenskommelsen innebär bl.a. att hyresgästen vid avflyttning
från lokalen efter en sådan uppsägning inte har rätt till
ekonomisk ersättning eller ersättningslokal eller rätt till
uppskov med avflyttning.

Denna överenskommelse gäller t.o.m._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Datum _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Uthyrarens underskrift Hyresgästens underskrift