Förordning (2005:1160) med instruktion för Skogsstyrelsen

SFS nr
2005:1160
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2005-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1046
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1257

Skogsstyrelsens mål och uppgifter

1 § Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor om
skogsbruket och skall verka för att landets skogar vårdas och
brukas på ett sådant sätt att de av statsmakterna beslutade
målen för skogspolitiken kan uppnås.

2 § Skogsstyrelsen skall

1. verka för att skogen och skogsmarken utnyttjas effektivt och
ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god avkastning,

2. följa skogsbrukets utveckling och vidta lämpliga åtgärder
för att följa skogsnäringen,

3. leda och samordna de statliga åtgärderna på skogsbrukets
område,

4. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet,

5. ansvara för samordning, utveckling, uppföljning,
utvärdering, rapportering och information i fråga om
miljökvalitetsmålet Levande skogar,

6. utöva tillsyn över efterlevnaden av sådan lagstiftning
beträffande vilken Skogsstyrelsen angetts som
tillsynsmyndighet,

7. medverka i frågor om hushållning med naturresurser,

8. medverka i den yttre rationaliseringen av skogsfastigheter,

9. medverka i genomförandet av den regionala
utvecklingspolitiken,

10. bedriva rådgivning samt informera om landets skogar och
skogsbruk i syfte att främja ett rationellt skogsbruk och
biologisk mångfald,

11. utarbeta statistik och prognoser till ledning för
skogsbruket och för samhällets och näringslivets planering på
områden med anknytning till skogsbruket samt ansvara för
officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken,

12. verka för att skog och skogsmark skyddas mot skador av
luftföroreningar, djur och sjukdomar,

13. vidta åtgärder för att bevara den ärftliga variationen hos
de inhemska skogsträden,

14. verka för utveckling och tillämpning av skogsbruksmetoder
anpassade till de naturgivna förutsättningarna,

15. verka för en långsiktig och god försörjning med
skogsodlingsmaterial,

16. verka för aktivt svenskt deltagande i internationellt
skogssamarbete och medverka i internationell rapportering,

17. ha tillsyn över virkesmätningen,

18. förvalta myndighetens fasta egendom och andra tillgångar,

19. besluta om statligt stöd till skogsbruket,

20. i den utsträckning tillgång på medel och personal medger
hjälpa andra myndigheter att planera och utföra åtgärder inom
Skogsstyrelsens verksamhets- och kompetensområden, och

21. i den utsträckning tillgång på medel och personal medger
utföra sådana tjänster åt skogsägare som bidrar till en hållbar
utveckling av skogarna. Förordning (2006:1156).

Uppdragsverksamhet

3 § Skogsstyrelsen får ta ut ersättning för varor och tjänster
som rör skogsinventering, skogsbruksplanläggning, skogsvård,
utsyning av skog, skogsvärdering, skogsväghållning, naturvård,
kulturmiljövård samt utbildning, rådgivning, information och
verksamhet i övrigt som är förenlig med organisationens
uppgifter.

Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för sådana
varor och tjänster som avses i första stycket och grunder för
hur ersättningen för sådana varor och tjänster skall beräknas.

4 § Skogsstyrelsen får bedriva sådan tjänsteexport inom sina
verksamhetsområden som är förenlig med myndighetens uppgifter i
övrigt och på de villkor som tjänsteexportförordningen
(1992:192) föreskriver.

Verksförordningens tillämplighet

5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Skogsstyrelsen.

Internrevision

5 a § Skogsstyrelsen skall tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228). Förordning (2006:1257).

Myndighetens ledning

6 § Skogsstyrelsens generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelse

7 § Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta i
ärenden om föreskrifter som avses i 13 § 4 verksförordningen
(1995:1322), om föreskrifterna inte är av större vikt.

Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Skogsstyrelsen.

Samverkan med andra myndigheter

9 § Om det kan ske utan väsentliga kostnader för
Skogsstyrelsen, är styrelsens anställda skyldiga att på begäran
av länsstyrelsen, som föredragande eller på annat sätt, delta i
handläggningen i länsstyrelsen av ärenden som har samband med
Skogsstyrelsens uppgifter.

10 § När Skogsstyrelsens styrelse skall behandla ett ärende som
berör någon annan myndighets arbetsområde skall denna myndighet
underrättas. En företrädare för den berörda myndigheten får
delta i överläggningarna.

Rapportering

11 § Skogsstyrelsen skall i fråga om sitt miljömålsarbete
enligt 2 § 4 och 5 rapportera till det miljömålsråd som finns
inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken
rapportering som behövs. Förordning (2006:1156).

Övergångsbestämmelser

2005:1160

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006, då
förordningen (1995:1335) med instruktion för Skogsstyrelsen och
skogsvårdsstyrelserna skall upphöra att gälla. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som
meddelats av en skogsvårdsstyrelse före den 1 januari 2006.
Överklagade ärenden som inte har avgjorts före den 1 januari
2006 skall överlämnas till Skogsstyrelsen.