Förordning (2005:1177) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

SFS nr
2005:1177
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2005-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1219
Upphävd
2008-01-01

Uppgifter

1 § Inspektionen för strategiska produkter är central
förvaltningsmyndighet för ärenden och tillsyn enligt lagen
(1992:1300) om krigsmateriel och lagen (2000:1064) om kontroll
av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt
bistånd, om inte någon annan myndighet har detta till uppgift.

2 § Inspektionen är nationell myndighet med de uppgifter som
följer av lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta
nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen och
förordningen (1997:121) om inspektioner enligt Förenta
nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen m.m.

3 § Inspektionen fullgör även de uppgifter som myndigheten
tilldelas enligt sådana förordningar om ekonomiska sanktioner
som beslutas av Europeiska gemenskapen.

4 § Utöver vad som följer av 1-3 §§ skall inspektionen

1. förmedla sådan information om exportkontroll av
krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden som
Sverige har åtagit sig att tillhandahålla som medlem i

a) Europeiska unionen,

b) Australia Group (den informella gruppen av länder för att
stödja länder att minska risken för spridning av biologiska och
kemiska vapen),

c) Missile Technology Control Regime (den informella gruppen av
länder för att samordna exportkontroll av missiler och
missilteknologi),

d) Nuclear Suppliers Group (gruppen av länder som bidrar till
icke-spridning av kärnvapen genom att tillämpa gemensamma
riktlinjer för export av kärnämnen och material samt
kärnteknisk verksamhet), och

e) Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional
Arms and Dual-Use Goods and Technologies (gruppen av länder för
exportkontroll av konventionella vapen samt produkter och
teknologier med dubbla användningsområden),

2. medverka i arbetet på området för kontroll av krigsmateriel
och produkter med dubbla användningsområden särskilt inom de
internationella organ som anges i 1 a-e,

3. i egenskap av kontaktmyndighet samordna Sveriges praktiska
kontroll-arbete inom ramen för det europeiska samarbetet med
försvarsmateriel,

4. ha ett informations- och erfarenhetsutbyte med motsvarande
organ i andra länder, bevaka andra länders avslag på
licensansökningar och genomföra bilaterala konsultationer
enligt Europeiska unionens uppförandekod för vapenexport,

5. uppfylla de åtaganden inom sitt verksamhetsområde som i
övrigt följer av Sveriges samarbete inom Europeiska unionen och
följa de tillämpningsbestämmelser som överenskommits mellan
Europeiska unionens medlemsstater,

6. bidra med underlag och expertkunskap för det arbete på
området för exportkontroll av krigsmateriel och produkter med
dubbla användningsområden som regeringen bedriver,

7. informera allmänheten om sin verksamhet, exportkontroll av
krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden,
konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och
användning av kemiska vapen samt om deras förstöring, samt
gällande regelverk,

8. upprätthålla en databas med information om exportkontroll
särskilt i de internationella organ som anges i 1 a-e, och

9. främja samarbete och informationsutbyte mellan berörda
myndigheter i Sverige.

5 § Inspektionen skall varje år före den 15 februari lämna
regeringen dels en redogörelse för den svenska exporten av
krigsmateriel och andra strategiska produkter under det
föregående kalenderåret, dels en beskrivning av viktiga
tendenser inom svensk och internationell exportkontroll.

Verksförordningens tillämpning

6 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
inspektionen med undantag av 4, 5, 10-14, 21, 22, 33 och 34 §§.

Inspektionens ledning

7 § Generaldirektören är chef för inspektionen.

Exportkontrollrådet

8 § Ett råd för samråd i exportkontrollfrågor
(Exportkontrollrådet) är knutet till inspektionen. Det består
av generaldirektören och de andra ledamöter som regeringen
utser för en bestämd tid. Generaldirektören är rådets
ordförande.

9 § Generaldirektören skall hålla rådet informerat om
inspektionens verksamhet på exportkontrollområdet.

10 § Generaldirektören skall samråda med rådet innan
inspektionen lämnar över ett ärende till regeringen för
prövning enligt 1 a § lagen (1992:1300) om krigsmateriel, 4 §
lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd eller enligt de
föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa paragrafer.

Generaldirektören bestämmer vilka andra ärenden som före
avgörandet skall läggas fram för rådet för samråd.

11 § Inspektionen skall inför varje sammanträde i god tid till
rådet lämna det skriftliga underlag som rådets ledamöter
behöver för att ta ställning till de frågor som skall
behandlas.

12 § Rådets sakkunniga i utrikes-, säkerhets- och
försvarspolitiska frågor är den statssekreterare som svarar för
exportkontrollfrågor, det utrikesråd i Utrikesdepartementet som
Regeringskansliet bestämmer och statssekreteraren i
Försvarsdepartementet eller den som någon av dem sätter i sitt
ställe. Generaldirektören får kalla även andra sakkunniga och
experter till sammanträden för att lämna den information som
behövs.

13 § Inspektionen skall tillsammans med rådets ledamöter verka
för att upprätthålla och utveckla ledamöternas kompetens på
området för kontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla
användningsområden.

Teknisk-vetenskapliga rådet

14 § Ett teknisk-vetenskapligt råd (Teknisk-vetenskapliga
rådet) är knutet till inspektionen. Det består av
generaldirektören och de andra ledamöter som regeringen utser
för en bestämd tid. Generaldirektören är rådets ordförande.

Ärendenas handläggning

15 § Inspektionens ärenden avgörs av generaldirektören.

Ärenden som inte behöver prövas av generaldirektören får
avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i
arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Generaldirektörens ställföreträdare

16 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare
meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter
anmälan av generaldirektören.