Förordning (2005:1191) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

SFS nr
2005:1191
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2005-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1223

1 § Under perioden 1 januari 1998-31 december 2010 bedrivs det
försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i
Gotlands län enligt lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med
vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län. Enligt lagen
skall länsstyrelsen, under den tid som försöksverksamheten
pågår, fullgöra de uppgifter som ankommer på bl.a.
Skogsstyrelsen i den omfattning som regeringen bestämmer.
Förordning (2006:1223).

2 § Av de uppgifter som ankommer på Skogsstyrelsen enligt
skogsvårdslagen (1979:429) skall länsstyrelsen i Gotlands län
fullgöra uppgifter som anges i 8 och 9 §§, 10 § tredje stycket,
10 a, 13, 14, 16, 23-25, 27 och 36 §§ i samma lag.

Länsstyrelsen skall inom Gotlands län utöva den tillsyn över
efterlevnaden av skogsvårdslagen och med stöd av lagen
meddelade föreskrifter som ankommer på Skogsstyrelsen enligt
33 § skogsvårdslagen.

Vid överklagande av beslut enligt skogsvårdslagen som meddelats
av länsstyrelsen skall 40 § skogsvårdslagen tillämpas.

Länsstyrelsen skall verka för att skogen och skogsmarken
utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthållig
och god avkastning och i övrigt fullgöra de uppgifter som
ankommer på Skogsstyrelsen enligt

1. 2 § 2, 9, 10, 14, 19, 20 och 21 förordningen (2005:1160) med
instruktion för Skogsstyrelsen,

2. 3 § andra stycket, 13-15, 30 §§ andra stycket och 34 a §
första stycket skogsvårdsförordningen (1993:1096), och

3. 3-5 §§, 7 § andra stycket och 8 § förordningen (1993:555) om
statligt stöd till skogsbruket.

3 § Länsstyrelsen får ta ut ersättning för varor och tjänster i
enlighet med 3 § första stycket förordningen (2005:1160) med
instruktion för Skogsstyrelsen och bedriva tjänsteexport i
enlighet med vad som anges i 4 § samma förordning.

Vid uttag av ersättning enligt första stycket skall de
föreskrifter som Skogsstyrelsen meddelar i enlighet med 3 §
andra stycket nämnda förordning tillämpas.

4 § Av de uppgifter som ankommer på Skogsstyrelsen i lag eller
annan författning inom miljöområdet skall länsstyrelsen i
Gotlands län fullgöra uppgifterna i följande fall:

1. 14 § samt vad som anges i punkterna A8, A15 och A25 i
bilagan till förordningen (1998:900) om tillsyn enligt
miljöbalken,

2. 6 och 7 §§ samt 10 § andra stycket förordningen (1998:904)
om täkter och anmälan för samråd,

3. 43 § förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel,

4. 2 § andra stycket, 6, 22, 24, 26, 28 och 34 §§ förordningen
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.,

5. 7 och 11 §§ förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet
m.m., och

6. 7 § förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och
landsbygdsutvecklingsåtgärder. Förordning (2006:1045).

5 § Av de övriga uppgifter som ankommer på Skogsstyrelsen
enligt andra lagar eller författningar skall länsstyrelsen i
Gotlands län fullgöra uppgifterna i följande fall

1. 12, 30, 33, 36 och 62 §§ lagen (1933:269) om ägofred,

2. plan- och byggförordningen (1987:383),

3. jaktförordningen (1987:905), och

4. 21 kap. 40 § inkomstskattelagen (1999:1229).