Förordning (2005:1206) om utbildningsvikariat

SFS nr
2005:1206
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2005-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:1560
Upphävd
2007-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1133

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om
utbildningsvikariat. Med utbildningsvikariat avses att en
arbetsgivare, efter anvisning från länsarbetsnämnden, anställer
en vikarie medan en av arbetsgivarens anställda genomgår
utbildning.

2 § Syftet med stöd till utbildningsvikariat är att stimulera
anställningar av personer som är arbetslösa och att bidra till
stärkt kvalitet inom vård och omsorg genom kompetensutveckling
av personalen. I första hand skall kompetensutvecklingen avse
personal inom vård och omsorg av äldre.

Stöd till utbildningsvikariat får lämnas till arbetsgivare i de
verksamheter som kommuner och landsting, oavsett driftsform,
ansvarar för och som avser vård och omsorg.

3 § Den statliga kommittén Kompetensstegen (S 2004:10) skall
främja genomförandet av satsningen på utbildningsvikariat genom
informationsinsatser och dialog med arbetsgivare i syfte att
bidra till användande av utbildningsvikariat samt genom att ge
stöd och råd till arbetsgivare i planeringen av
utbildningsinsatser.

Anvisning till utbildningsvikariat

4 § Länsarbetsnämnden får anvisa en person en anställning i
form av utbildningsvikariat om

1. personen omedelbart före anvisningen under minst en månad
varit anmäld som arbetslös vid den offentliga
arbetsförmedlingen,

2. anställningen är ett vikariat hos en arbetsgivare som
bedriver verksamhet inom vård och omsorg som kommun eller
landsting, oavsett driftsform, ansvarar för enligt hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763), socialtjänstlagen (2001:453) eller
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade,

3. arbetsgivaren samtidigt låter en av sina anställda delta i
utbildning, som motsvarar längst tolv månaders heltidsstudier,
under en period om längst 24 månader, och som består i

a) kurser inom omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen,

b) gymnasial påbyggnadsutbildning inom vård och omsorg,

c) kvalificerad yrkesutbildning inom vård och omsorg, eller

d) kurser inom vård och omsorg på högskola, och

4. den anställde som deltar i utbildning behåller sina
anställningsförmåner under utbildningstiden.

Anvisningen får inte göras om någon annan än den som är tänkt
att anställas som vikarie har företrädesrätt till anställningen
enligt 25 eller 25 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd.
Förordning (2006:1133).

4 a § Kravet i 4 § första stycket 1, att en person under minst
en månad skall ha varit anmäld som arbetslös, gäller inte för
en anvisning för någon som tidigare haft en anställning i form
av utbildningsvikariat, om den anställningen avbrutits för
annat arbete som inte finansierats med statligt stöd och inte
heller varat längre tid än tre månader. Förordning (2006:1133).

4 b § För en person som varit anställd som vikarie under juli
eller augusti och som anvisas utbildningsvikariat som inleds
under augusti respektive september samma år, skall kravet i 4 §
första stycket 1, att personen under minst en månad varit
anmäld som arbetslös vid den offentliga arbetsförmedlingen,
vara uppfyllt omedelbart före det vikariat som personen haft i
juli eller augusti. Förordning (2006:1133).

5 § Anvisningen får göras under förutsättning att det i
anställningen lämnas lön och andra anställningsförmåner enligt
kollektivavtal eller anställningsförmåner som är likvärdiga med
förmåner enligt kollektivavtal i branschen.

Den som stängts av från ersättning enligt 43-45 och 46 §§ lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring får inte anvisas en
anställning i form av utbildningsvikariat under
avstängningstiden.

6 § Anvisningen skall gälla längst sex månader och inte pågå
längre än till och med den 31 december 2007. Om någon, som
tidigare anvisats en anställning enligt denna förordning,
anvisas igen får den sammanlagda tiden för anvisningarna uppgå
till längst sex månader.

7 § Innan länsarbetsnämnden anvisar någon till en anställning i
form av utbildningsvikariat skall nämnden samråda med den
sammanslutning av arbetstagare som är part i lokal förhandling
med arbetsgivaren.

Stöd till arbetsgivaren

8 § Stöd till utbildningsvikariat får lämnas till
arbetsgivaren, i mån av tillgång på medel, som

– stöd till lönekostnad, och

– stöd till utbildningskostnad.

Stöd till lönekostnad

9 § Stöd till lönekostnad får lämnas till en arbetsgivare som
efter anvisning av länsarbetsnämnden anställer en vikarie
enligt 4 §. Stödet lämnas under längst sex månader med belopp
som motsvarar lönekostnaden för vikarien, dock högst 800 kronor
per arbetsdag.

Den lönekostnad som skall läggas till grund för stödet är:

1. kontant bruttolön inklusive sjuklön och semesterlön,

2. avgifter som skall betalas enligt socialavgiftslagen
(2000:980), och

3. allmän löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift.

Stöd till lönekostnad kan lämnas oavsett om arbetsgivaren
bekostar utbildningen för den anställde eller inte.

10 § Stöd till lönekostnad får inte lämnas till en arbetsgivare
som för samma anställning får stöd enligt andra bestämmelser om
inte annat särskilt föreskrivs.

Stöd till utbildningskostnad

11 § Stöd till utbildningskostnad får lämnas till en
arbetsgivare som

1. efter anvisning av länsarbetsnämnden anställer en vikarie
enligt 4 §, och

2. har kostnader för en arbetstagares utbildning av sådant slag
som anges i 4 §.

Stödet lämnas med 50 procent av kostnaden för utbildningen och
för kartläggning och bedömning av yrkeskunskaper i anslutning
till utbildningen, dock högst med 1 000 kronor per
utbildningsvecka och person som deltar i utbildningen. Vid
deltidsstudier skall stödet minskas i förhållande till
studietiden.

12 § Stöd till utbildningskostnad får lämnas även om
arbetsgivaren får annat offentligt stöd eller stöd med
gemenskapsmedel. Stödet får dock inte överstiga skillnaden
mellan arbetsgivarens kostnad och annat offentligt stöd,
inbegripet stöd med gemenskapsmedel, för utbildningen som
arbetsgivaren fått.

Hur stöden tillgodoförs arbetsgivaren

Kreditering

13 § Stöden tillgodoförs arbetsgivaren genom kreditering på
sådant skattekonto som har upprättats för arbetsgivaren enligt
3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

Arbetsmarknadsstyrelsen skall lämna Skatteverket de uppgifter
som behövs för krediteringen.

Stöden krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i månaden
efter det att underlag enligt 14 eller 15 § inkommit, med
undantag för januari då stödet i stället krediteras den 17.

Stöd till lönekostnad

14 § Arbetsgivaren skall lämna underlag för stöd till
lönekostnad till länsarbetsnämnden för beräkning av det
stödbelopp som skall krediteras skattekontot.
Arbetsmarknadsstyrelsen får med stöd av 19 § meddela närmare
villkor om vilka uppgifter som underlaget skall innehålla.

Underlaget skall lämnas inom sextio dagar efter den arbetsmånad
som stödet avser. Lämnas inte underlaget inom denna tid
förlorar arbetsgivaren rätt till det stödbeloppet.

Om det finns särskilda skäl får länsarbetsnämnden medge
undantag från skyldigheten att lämna underlag inom sextio
dagar. Länsarbetsnämnden skall i sådant fall ange vad de
särskilda skälen består i och dokumentera den information som
ligger till grund för beslutet.

Stöd till utbildningskostnad

15 § Arbetsgivaren skall lämna underlag för stöd till
utbildningskostnad till länsarbetsnämnden för beräkning av det
stödbelopp som skall krediteras skattekontot.

Underlaget skall innehålla uppgifter om utbildningsanordnare,
vilken utbildning som genomförts, antalet deltagare, totalt
antal utbildningsveckor, arbetsgivarens kostnad för
utbildningen och för kartläggning och bedömning av
yrkeskunskaper i anslutning till utbildningen.

Underlaget skall lämnas kvartalsvis inom sextio dagar efter det
kvartal som stödet avser. Lämnas inte underlaget inom denna tid
förlorar arbetsgivaren rätt till det stödbeloppet.

Om det finns särskilda skäl får länsarbetsnämnden medge
undantag från skyldigheten att lämna underlag inom sextio
dagar. Länsarbetsnämnden skall i sådant fall ange vad de
särskilda skälen består i och dokumentera den information som
ligger till grund för beslutet.

Granskning av lämnat stöd

16 § Arbetsmarknadsstyrelsen skall se till att lämnade stöd
till lönekostnad och stöd till utbildningskostnad används på
föreskrivet sätt. Den som har fått stöd skall ge
Arbetsmarknadsstyrelsen eller den Arbetsmarknadsstyrelsen utser
tillfälle att granska verksamheten och lämna de uppgifter som
behövs för granskningen. Arbetsmarknadsstyrelsen skall som stöd
för granskningen inhämta Kompetensstegens bedömning av
utbildningsinsatserna.

Återkrav

17 § Om någon har fått stöd till lönekostnad eller stöd till
utbildningskostnad utan att vara berättigad till det skall det
som mottagaren fått för mycket betalas tillbaka. Det belopp som
skall återbetalas får dras av från stödbeloppet som den
återbetalningsskyldige därefter har rätt till. Om det finns
särskilda skäl får Arbetsmarknadsstyrelsen eller
länsarbetsnämnden helt eller delvis befria den som har tagit
emot stödet från återbetalningsskyldighet.
Arbetsmarknadsstyrelsen eller länsarbetsnämnden skall i sådant
fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den
information som ligger till grund för beslutet.

Övriga bestämmelser

18 § Beslut att inte anvisa någon anställning i form av
utbildningsvikariat, beslut som gäller stöd till lönekostnad
eller stöd till utbildningskostnad får inte överklagas. Rätten
att överklaga andra beslut följer av 50 och 51 §§ förordningen
(2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket.

19 § Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning.

Övergångsbestämmelser

2006:1560

1. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om
utbildningsvikariat som anvisats före den 1 januari 2007.

2. Stöd till utbildningskostnad får lämnas till en arbetsgivare
efter det att anvisningen till utbildningsvikariat har upphört
att gälla, dock längst till och med den 31 december 2007, om
arbetsgivaren har sådana kostnader som anges i 11 § för en
utbildning som har påbörjats före den 24 oktober 2006. Den
upphävda förordningen skall i så fall tillämpas på sådant stöd.