Förordning (2005:1235) om särskild lärarutbildning för arbetslösa akademiker

SFS nr
2005:1235
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2005-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:473

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns det bestämmelser om
högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå som anordnas
med särskilda medel och som syftar till att studenterna skall
avlägga en lärarexamen med inriktning mot undervisning i
matematik, naturvetenskapliga ämnen eller teknik i grundskolans
senare år och i gymnasieskolan. Förordning (2007:473).

Var utbildningen anordnas

2 § Utbildningarna skall anordnas vid de universitet och
högskolor och i den omfattning som regeringen beslutar.

Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och
högskolor.

Vad utbildningen avser

3 § Utbildningen avser det allmänna utbildningsområdet inom
lärarexamen och skall ges för att på kort sikt fylla behovet av
behöriga lärare för undervisning i matematik,
naturvetenskapliga ämnen eller teknik i grundskolans senare år
och i gymnasieskolan.

Tillämpliga bestämmelser

4 § Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen
(1993:100) skall tillämpas på utbildningen, om inte något annat
följer av denna förordning.

Särskild behörighet

5 § Utöver de krav på särskild behörighet som kan vara
uppställda enligt 7 kap. 8, 9, 10, 11, 25 eller 31 §
högskoleförordningen (1993:100) gäller att en sökande skall ha
kunskaper i matematik, naturvetenskapliga ämnen eller teknik.
Sådana kunskaper skall motsvara de kunskaper som, tillsammans
med studier som den särskilda utbildningen erbjuder, uppfyller
kraven för att få lärarexamen med inriktning mot undervisning i
dessa ämnen i grundskolans senare år eller i gymnasieskolan.
Förordning (2007:473).

Urval

6 § Vid urval bland sökande till utbildningen skall i stället
för vad som anges i 7 kap. 12, 26 och 32 §§
högskoleförordningen (1993:100) förtur ges till personer som är
eller riskerar att bli arbetslösa och som söker arbete genom
den offentliga arbetsförmedlingen.

Bestämmelserna om urval i 7 kap. 12, 26 och 32 §§
högskoleförordningen skall dock tillämpas, om fler sökande än
som kan antas till utbildningen uppfyller de förutsättningar
som anges i första stycket. Förordning (2007:473).

Antagning

7 § Den som vill bli antagen till en utbildning enligt denna
förordning skall anmäla det inom den tid och i den ordning som
högskolan bestämmer.

Utbildningarnas genomförande

8 § Utbildningen skall anordnas på heltid och får pågå längst
till och med den 31 december 2007. Den sammanlagda omfattningen
av utbildningen för en student får avse högst 90 högskolepoäng.
Förordning (2007:473).

9 § Bestämmelserna i 7 kap. 33 § högskoleförordningen
(1993:100) skall inte gälla för utbildningarna.
Förordning (2007:473).

Överklagande

10 § Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut
av en högskola överklagas:

1. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet
för att bli antagen till sådan utbildning som avses i denna
förordning,

2. beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i
fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen högskoleförordningen
(1993:100),

3. beslut om tillgodoräknande av kurs, och

4. avslag på en students begäran att få examensbevis eller
kursbevis.

Beslut av Överklagandenämnden för högskolan får inte
överklagas. Förordning (2007:473).

Övergångsbestämmelser

2005:1235

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2006. Den gäller
till och med den 31 december 2007, dock att bestämmelsen i 10 §
första stycket 4 skall gälla också därefter.

2007:473

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

2. Vid tillämpning av den nya bestämmelsen i 8 § skall en poäng
motsvaras av en och en halv högskolepoäng.