Förordning (2005:1236) med instruktion för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

SFS nr
2005:1236
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2005-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1166
Upphävd
2008-01-01

Uppgifter

1 § Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
skall stödja och främja arbetet vid universitet och högskolor i
frågor om

1. breddad rekrytering av studenter till universitet och
högskolor,

2. pedagogisk utveckling, och

3. utbildning som bedrivs på distans och som grundas på
informations- och kommunikationsteknik (IT-stödd
distansutbildning).

Myndigheten skall också ansvara för vissa uppgifter i
anslutning till Sveriges nätuniversitet.

Myndigheten skall i arbetet med dessa uppgifter bidra till
kunskapsuppbyggnad, samordning och erfarenhetsutbyte mellan
lärosätena. Arbetet skall ske i samarbete med lärosätena.

2 § Myndigheten skall särskilt

1. sprida information och verka för en ökad tillämpning av
nationella och internationella kunskaper och erfarenheter inom
området för de uppgifter som myndigheten ansvarar för,

2. fördela medel för att främja breddad rekrytering, pedagogisk
utveckling och nätuniversitetets utveckling och för att
stimulera IT-stödd distansutbildning,

3. följa upp och dokumentera resultaten av de insatser som
myndigheten stödjer och främjar,

4. registrera sådan IT-stödd distansutbildning som anmälts
enligt förordningen (2002:25) om samverkan genom Sveriges
nätuniversitet,

5. presentera nätuniversitetets utbud av IT-stödd
distansutbildning elektroniskt, och

6. svara för administration och samordning av nätuniversitetets
verksamhet.

3 § Myndigheten skall när den fullgör sina uppgifter beakta
studenternas perspektiv.

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
myndigheten med undantag av 2, 4, 5, 14, 19, 20 och 34 §§.

Myndighetens ledning

6 § Generaldirektören är chef för myndigheten.

7 § Vid myndigheten skall det finnas en styrelse som skall
bestå av högst tolv ledamöter, ordföranden och
generaldirektören inräknade.

Styrelsen skall utse vice ordförande inom sig.

8 § Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna,
bland dem ordföranden och generaldirektören, är närvarande. När
ärenden av större vikt handläggs skall, om möjligt, samtliga
ledamöter vara närvarande.

Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden, generaldirektören och minst så
många ledamöter som behövs för beslutförhet. Ett sådant beslut
skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Styrelsens ansvar och uppgifter

9 § Utöver vad som anges i 11-13 §§ verksförordningen
(1995:1322) skall styrelsen besluta om

1. strategiska frågor om inriktningen av myndighetens
verksamhet och om användningen av myndighetens resurser,

2. föreskrifter enligt 3 § förordningen (2002:25) om samverkan
genom Sveriges nätuniversitet,

3. skiljande från anställning på grund av personliga
förhållanden, dock inte i fråga om provanställning, och

4. disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning av anställda.

Medelsfördelning

10 § Myndigheten skall vid beslut om beviljande av medel ange
vem eller vilka som är mottagare av medlen och därmed ansvarar
för att medlen används enligt de villkor som har ställts upp.

Myndigheten kan besluta att medlen inte längre skall betalas
ut, om den verksamhet som medlen avser inte uppfyller de krav
som har ställts upp. En upplysning om detta skall tas in i
beslutet att bevilja medel.

Överklagande

11 § Myndighetens beslut om fördelning av medel och beslut i
ärenden om registrering får inte överklagas. I övrigt gäller om
överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322).