Tillkännagivande (2005:1243) om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)

SFS nr
2005:1243
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2005-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:1032
Upphävd
2006-07-18

Regeringen tillkännager att med de EG-förordningar som
kompletteras av livsmedelslagen (1971:511) avses följande
grundförordningar.

1. Rådets förordning (EEG) nr 136/66 av den 22 september 1966
om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och
fetter (EGT L 172, 30.9.1966, s. 3025, Celex 31966R0136).

2. Rådets förordning (EEG) nr 1898/87 av den 2 juli 1987 om
skydd av beteckningar som används vid saluhållande av mjölk och
mjölkprodukter (EGT L 182, 3.7.1987, s. 36, Celex 31987R1898).

3. Rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om
allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och
presentation av spritdrycker (EGT L 160, 12.6.1989, s. 1, Celex
31989R1576).

4. Rådets förordning (EEG) nr 2136/89 av den 21 juni 1989 om
gemensamma marknadsnormer för konserverade sardiner (EGT L 212,
22.7.1989, s. 79, Celex 31989R2136).

5. Rådets förordning (EEG) nr 737/90 av den 22 mars 1990 om
villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i
tredje land efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl (EGT
L 82, 29.3.1990, s. 1, Celex 31990R0737).

6. Rådets förordning (EEG) nr 1906/90 av den 26 juni 1990 om
vissa handelsnormer för fjäderfä (EGT L 173, 6.7.1990, s. 1,
Celex 31990R1906).

7. Rådets förordning (EEG) nr 1907/90 av den 26 juni 1990 om
vissa handelsnormer för ägg (EGT L 173, 6.7.1990, s. 5, Celex
31990R1907).

8. Rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om
inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa
gränsvärden för högsta tilllåtna restmängder av
veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel av animaliskt
ursprung (EGT L 224, 18.8.1990, s. 1, Celex 31990R2377).

9. Rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om
allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och
presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade
drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter (EGT
L 149, 14.6.1991, s. 1, Celex 31991R1601).

10. Rådets förordning (EEG) nr 1536/92 av den 9 juni 1992 om
gemensamma marknadsnormer för konserverad tonfisk och bonit
(EGT L 163, 17.6.1992, s. 1, Celex 31992R1536).

11. Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om
fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i
livsmedel (EGT L 37, 13.2.1993, s. 1, Celex 31993R0315).

12. Rådets förordning (EG) nr 2991/94 av den 5 december 1994 om
regler för bredbara fetter (EGT L 316, 9.12.1994, s. 2, Celex
31994R2991).

13. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96 av
den 28 oktober 1996 om gemenskapsregler för aromämnen som
används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel (EGT
L 299, 23.11.1996, s. 1, Celex 31996R2232).

14. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av
den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya
livsmedelsingredienser (EGT L 43, 14.2.1997, s. 1, Celex
31997R0258).

15. Rådets förordning (EG) nr 2596/97 av den 18 december 1997
om förlängning av den frist som föreskrivs i artikel 149.1 i
Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT L 351,
23.12.1997, s. 12, Celex 31997R2596).

16. Rådets förordning (EG) nr 2597/97 av den 18 december 1997
om ytterligare bestämmelser för den gemensamma organisationen
av marknaden för mjölk och mjölkprodukter med avseende på
konsumtionsmjölk (EGT L 351, 23.12.1997, s. 13, Celex
31997R2597).

17. Rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om
den gemensamma organisationen av marknaden för vin (EGT L 179,
14.7.1999, s. 1, Celex 31999R1493).

18. Rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999
om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och
vattenbruksprodukter (EGT L 17, 21.1.2000, s. 22, Celex
32000R0104).

19. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000
av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för
identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av
nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets
förordning (EG) nr 820/97 (EGT L 204, 11.8.2000, s. 1, Celex
32000R1760).

20. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001
av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för
förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av
transmissibel spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s.
1, Celex 32001R0999).

21. Rådets förordning (EG) nr 1037/2001 av den 22 maj 2001 om
tillstånd för utbjudande och leverans för direkt konsumtion av
vissa importerade viner som kan ha varit föremål för otillåtna
oenologiska metoder som föreskrivs i förordning (EG) nr
1493/1999 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 12, Celex 32001R1037).

22. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002
av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten
för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller
livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, Celex
32002R0178).

23. Rådets förordning (EG) nr 527/2003 av den 17 mars 2003 om
tillstånd för saluföring och leverans för människors direkta
konsumtion av vissa viner som importeras från Argentina och som
kan ha varit föremål för oenologiska metoder som inte
föreskrivs i förordning (EG) nr 1493/1999 (EUT L 78, 25.3.2003,
s. 1, Celex 32003L0527).

24. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003
av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och
foder (EUT L 268, 18.10.2003, s. 1, Celex 32003R1829).

25. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003
av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av
genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel
och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade
organismer och om ändring av direktiv 2001/718/EG (EUT L 268,
18.10.2003, s. 24, Celex 32003R1830).

26. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2065/2003
av den 10 november 2003 om rökaromer som används eller är
avsedda att användas i eller på livsmedel (EUT L 309,
26.11.2003, s. 1, Celex 32003R2065).

27. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003
av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa
andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (EUT L 325,
12.12.2003, s. 1, Celex 32003R2160).

28. Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari
2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid
gemenskapens gränskontrollstationer (EUT L 21, 28.1.2004, s.
11, Celex 32004R0136).

29. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004
av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004,
s. 1, Celex 32004R0852).

30. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004
av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler
för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s.
55, Celex 32004R0853).

31. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004
av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser
för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av
animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L
139, 30.4.2004, s. 206, Celex 32004R0854).

32. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004
av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882).

33. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004
av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att
komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven
80/590/EEG och 89/109/EEG (EUT L 338, 13.11.2004, s. 5, Celex
32004R1935).

34. Kommissionens förordning (EG) nr 37/2005 av den 12 januari
2005 om övervakning av temperatur i utrymmen för transport,
förvaring och lagring av djupfrysta livsmedel (EUT L 10,
13.1.2005, s. 18, Celex 32005R0037).

35. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005
av den 23 februari 2005 om gränsvärden för
bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av
vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets
direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1, Celex
32005R0396).