Tillkännagivande (2005:1244) om de EG-förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder

SFS nr
2005:1244
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2005-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:1033
Upphävd
2006-07-18

Regeringen tillkännager att med de EG-förordningar som
kompletteras av lagen (1985:295) om foder avses följande
grundförordningar.

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av
den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för
förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av
transmissibel spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s.
1, Celex 32001R0999).

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av
den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten
för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller
livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, Celex
32002R0178).

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002
av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska
biprodukter som inte är avsedda som livsmedel (EGT L 273,
10.10.2002, s. 1, Celex 32002R1774).

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003
av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och
foder (EUT L 268, 18.10.2003, s. 1, Celex 32003R1829).

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003
av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av
genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel
och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade
organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG (EUT L 268,
18.10.2003, s. 24, Celex 32003R1830).

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003
av den 22 september 2003 om fodertillsatser (EUT L 268,
18.10.2003, s. 29, Celex 32003R1831).

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003
av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa
andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (EGT L 325,
12.12.2003, s. 1, Celex 32003R2160).

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av
den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s.
1, Celex 32004R0852).

9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av
den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882).

10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005
av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien
(EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, Celex 32005R0183).

11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005
av den 23 februari 2005 om gränsvärden för
bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av
vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets
direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1, Celex
32005R0396).