Lag (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus

SFS nr
2005:1247
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2005-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1109
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m.SFS 2007:622

1 § Stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i
bostadshus som har beslutats av Boverket eller en länsstyrelse
får tillgodoföras den stödberättigade genom kreditering på
sådant skattekonto som har upprättats för denne enligt 3 kap.
5 § skattebetalningslagen (1997:483).

Krediteringen får endast avse stöd för åtgärder som har
påbörjats och slutförts under perioden 1 januari 2006-31
december 2007. Lag (2006:1403).

2 § Kreditering på skattekonto med stöd av denna lag får inte
minska statens inkomst av skatter med ett större belopp än
161,467 miljoner kronor 2006 och 288,533 miljoner kronor 2007.
Lag (2007:622).