Förordning (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus

SFS nr
2005:1255
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2005-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1248

Allmänna bestämmelser

1 § Syftet med denna förordning är att främja en effektiv och
miljöanpassad användning av energi samt en minskad elanvändning
för uppvärmningsändamål i bostadshus.

2 § I denna förordning avses med

1. småhus: en- eller tvåbostadshus som är friliggande eller
sammanbyggt till rad- eller kedjehus,

2. flerbostadshus: andra bostadshus än småhus,

3. bostadslägenhet: bostadslägenhet i ett småhus eller
flerbostadshus,

4. bostadsanknuten lokal: lokal som finns i anslutning till
bostäder och som främst är avsedd att användas av de boende och
som inte används för kommersiella eller industriella ändamål.
Förordning (2006:125)

Stödberättigande åtgärder

3 § Om det finns medel får stöd enligt denna förordning ges
till åtgärder som anges i 4-7 §§.

4 § Stöd får ges till en konvertering som innebär att
direktverkande elvärme i en bostadslägenhet eller
bostadsanknuten lokal helt eller delvis ersätts med ett
vattenburet värmesystem där värmeenergi tillförs genom
anslutning till fjärrvärme.

För att stöd ska ges till en sådan konvertering krävs att den
medför att fjärrvärme svarar för minst 70 procent av
bostadslägenhetens respektive lokalens beräknade årliga
värmebehov för uppvärmning av utrymmen. Fjärrvärme ska också
svara för hela det beräknade årliga värmebehovet för
uppvärmning av tappvarmvatten utom i de fall då solvärme svarar
för en del av detta värmebehov. Förordning (2008:1248).

5 § Stöd får ges till en konvertering som innebär att
direktverkande elvärme i en bostadslägenhet eller
bostadsanknuten lokal helt eller delvis ersätts med ett
vattenburet värmesystem där värmeenergi tillförs genom
installation av en berg-, sjö- eller jordvärmepump.

För att stöd skall ges till en sådan konvertering krävs att den
medför att el svarar för högst 35 procent av bostadslägenhetens
respektive lokalens beräknade årliga värmebehov för uppvärmning
av utrymmen och tappvarmvatten, inräknat elanvändning vid
särskilt låga utomhustemperaturer (spetslast).

Stöd får inte ges till installation av en luftvärmepump.
Förordning (2006:125)

6 § Stöd får ges till en konvertering som innebär att
direktverkande elvärme i en bostadslägenhet eller
bostadsanknuten lokal helt eller delvis ersätts med ett
vattenburet värmesystem där värmeenergi tillförs genom
installation av en anordning för uppvärmning med biobränsle.

För att stöd skall ges till en sådan konvertering krävs

1. att konverteringen medför att biobränsle svarar för minst 70
procent av bostadslägenhetens respektive lokalens beräknade
årliga värmebehov för uppvärmning av utrymmen och
tappvarmvatten, och

2. att anordningen är effektstyrd samt medger en kontinuerlig
och automatisk bränsletillförsel.

Om åtgärden innebär installation av en fastbränsleanordning
krävs att anordningen uppfyller utsläppskraven enligt
föreskrifter som Boverket meddelar för sådana anordningar i
tätort. Förordning (2006:125)

7 § Har upphävts genom förordning (2008:1248).

8 § Stöd får bara avse åtgärder som påbörjats tidigast den 1
januari 2006 och slutförts senast den 31 december 2010.

En åtgärd skall anses påbörjad när arbetet med installationen
av ett vattenburet värmesystem har påbörjats.

En åtgärd skall anses slutförd när samtliga arbeten har
slutförts.

9 § Stöd får inte ges till åtgärder för vilka stöd givits
enligt förordningen (2003:262) om statliga bidrag till
klimatinvesteringsprogram, förordningen (2003:564) om bidrag
till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad
energiförsörjning eller förordningen (2005:205) om stöd till
investeringar i energieffektivisering och konvertering till
förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig
verksamhet. Förordning (2008:1248).

Stödets storlek

10 § Stöd till åtgärder som anges i 4-6 §§ får omfatta
materialkostnaden för distributionssystem, radiatorer,
abonnentcentral, värmeväxlare, skorsten och utrustning för
värmeackumulering samt arbetskostnaden för installation av
sådan utrustning.

Stödet får inte omfatta material- eller arbetskostnad för
åtgärder som avser uppvärmning av utrymmen eller tillbyggnader
som inte värmts upp tidigare. Förordning (2006:125)

11 § För en åtgärd som anges i 4, 5 eller 6 § får stöd ges med
högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna enligt
10 §, dock högst 30 000 kronor per bostadslägenhet eller
bostadsanknuten lokal. Förordning (2006:125)

12 § Har upphävts genom förordning (2008:1248).

13 § Vid beräkning av stöd till åtgärder i flerbostadshus eller
bostadsanknutna lokaler skall avdrag göras från
stödberättigande kostnader med belopp som motsvarar inbesparade
kostnader som åtgärden medför under de första fem åren.
Förordning (2006:125)

14 § För att en arbetskostnad skall få omfattas av stöd krävs
att den som utför åtgärden har F-skattsedel eller, i fråga om
ett utländskt företag, intyg eller annan handling som visar att
företaget genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och
avgifter i sitt hemland. Förordning (2006:125)

15 § Efter att stödets storlek bestämts enligt 11 § ska avdrag
göras med ett belopp som motsvarar annat statligt eller
kommunalt stöd till åtgärden. Avdrag ska även göras med ett
belopp som motsvarar finansiering som skett med
försäkringsersättning. Förordning (2008:1248).

Förfarandet

16 § Efter ansökan av bostadslägenhetens respektive den
bostadsanknutna lokalens ägare prövas frågor om stöd av
länsstyrelsen i det län där byggnaden är belägen. Förordning
(2006:125)

17 § En ansökan om stöd skall ha kommit in till länsstyrelsen
inom fyra månader från det att åtgärderna påbörjades.

Om en åtgärd påbörjas efter den 31 augusti 2010, skall en
ansökan om stöd ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31
december 2010. Lag (2006:1030).

18 § Om länsstyrelsen finner att stöd kan lämnas, skall den
meddela ett preliminärt beslut om stödets storlek. I annat fall
skall ansökan avslås.

Ett preliminärt beslut om stöd får förenas med de villkor som
behövs för att tillgodose syftet med stödet.

19 § När de åtgärder som omfattas av stöd enligt ett
preliminärt beslut har slutförts, skall en ansökan om slutligt
beslut om stöd ges in till länsstyrelsen. En sådan ansökan
skall ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det
att åtgärderna slutfördes eller inom tre månader från
länsstyrelsens preliminära beslut om stöd.
Förordning (2006:1400).

20 § Länsstyrelsen skall pröva en ansökan enligt 19 § och
meddela ett slutligt beslut i frågan om stöd och bestämma
stödets storlek.

Ett slutligt beslut om stöd får förenas med villkor om att
bostadslägenhetens respektive den bostadsanknutna lokalens
ägare skall lämna uppgifter som krävs för uppföljning och
utvärdering av stödet. Förordning (2006:125)

21 § Stöd som beslutats genom ett slutligt beslut skall betalas
ut till bostadslägenhetens respektive den bostadsanknutna
lokalens ägare. Förordning (2006:1400).

22 § Har upphävts genom förordning (2006:1400).

23 § Har upphävts genom förordning (2006:1400).

24 § Har upphävts genom förordning (2006:1400).

25 § Länsstyrelsen får besluta att kräva tillbaka ett stöd som
betalats ut om

1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på
annat sätt orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för
högt belopp,

2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,

3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för
stödet och den som ansökt om stöd borde ha insett detta, eller

4. villkoren för stödet inte har följts.
Förordning (2006:1400).

Bemyndiganden

26 § Boverket får meddela

1. närmare föreskrifter om vad som krävs för att en åtgärd vid
tillämpningen av 4, 5 eller 6 § ska omfattas av stöd,

2. närmare föreskrifter om när en åtgärd ska anses vara
påbörjad respektive slutförd enligt 8 §,

3. föreskrifter om hur de stödberättigande kostnaderna ska
beräknas enligt 10 §,

4. närmare föreskrifter om vad som avses med inbesparade
kostnader enligt 13 §,

5. föreskrifter om de uppgifter och den utredning som ska
finnas med i en ansökan enligt 17 eller 19 §, och

6. föreskrifter om tidpunkt och sätt för utbetalning av stöd.
Förordning (2008:1248).

Överklagande

27 § Länsstyrelsens beslut i anledning av en ansökan om stöd
får överklagas till Boverket. Boverkets beslut får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

2005:1255

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2006. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1
januari 2006.

2006:125

1. Denna förordning träder i kraft den 21 mars 2006. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1
januari 2006.

2. Om en åtgärd i ett flerbostadshus eller en bostadsanknuten
lokal har påbörjats före den 21 mars 2006, skall en ansökan
enligt 17 § komma in till länsstyrelsen senast den 21 maj 2006.

3. Om en åtgärd i ett flerbostadshus eller en bostadsanknuten
lokal har slutförts före den 21 mars 2006, skall en ansökan
enligt 19 § komma in till länsstyrelsen senast den 21 september
2006.

2006:1030

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1
januari 2006.

2. Handläggningen av ansökningar om stöd som avslagits som för
sent inkomna enligt äldre föreskrifter men som inkommit i tid
enligt de nya bestämmelserna, skall självmant återupptas av
länsstyrelsen.

2008:1248

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

2. Om en åtgärd har påbörjats eller en ansökan om stöd har
inkommit till länsstyrelsen före ikraftträdandet gäller 7, 9,
12, 15 och 26 §§ i sin äldre lydelse.