Förordning (2005:1256) om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus

SFS nr
2005:1256
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2005-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1442

Allmänna bestämmelser

1 § Syftet med denna förordning är att främja en effektiv och
miljöanpassad användning av energi samt en minskad
oljeanvändning för uppvärmningsändamål i bostadshus.

2 § I denna förordning avses med

1. småhus: en- eller tvåbostadshus som är friliggande eller
sammanbyggt till rad- eller kedjehus,

2. bostadslägenhet: bostadslägenhet i ett småhus,

3. oljeuppvärmningssystem: utrustning för uppvärmning med
fossilbaserad olja som består av en tank och en panna med en
brännare som bara medger förbränning av fossilbaserad olja.

Stödberättigande åtgärder

3 § Om det finns medel får stöd enligt denna förordning ges
till åtgärder som anges i 4-7 §§.

4 § Stöd får ges till en konvertering som innebär att
oljeuppvärmningssystemet i en bostadslägenhet ersätts med
anslutning till fjärrvärme.

5 § Stöd får ges till en konvertering som innebär att
oljeuppvärmningssystemet i en bostadslägenhet ersätts med en
berg-, sjö- eller jordvärmepump.

För att stöd skall ges till en sådan konvertering krävs att den
medför att el svarar för högst 35 procent av bostadslägenhetens
beräknade årliga värmebehov för uppvärmning av utrymmen och
tappvarmvatten, inräknat elanvändning vid särskilt låga
utomhustemperaturer (spetslast).

Stöd får inte ges till installation av en luftvärmepump.

6 § Stöd får ges till en konvertering som innebär att
oljeuppvärmningssystemet i en bostadslägenhet ersätts med en
anordning för uppvärmning med biobränsle.

För att stöd skall ges till en sådan konvertering krävs att
anordningen är effektstyrd samt medger en kontinuerlig och
automatisk bränsletillförsel.

Om konverteringen innebär installation av en
fastbränsleanordning krävs att anordningen uppfyller
utsläppskraven enligt föreskrifter som Boverket meddelar för
sådana anordningar i tätort.

7 § Vid konverteringar enligt 4, 5 eller 6 § får stöd även ges
till installation av en anordning för solvärme med vätska som
värmebärare.

För att stöd skall ges till en sådan åtgärd krävs att det
installeras en solfångare som uppfyller kraven enligt
föreskrifter som Boverket meddelar med stöd av förordningen
(2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme.

8 § Stöd får bara avse åtgärder som påbörjats tidigast den 1
januari 2006 och slutförts senast den 31 oktober 2007.

En åtgärd skall anses påbörjad när arbetet med anslutningen
eller installationen har påbörjats.

En åtgärd skall anses slutförd när samtliga arbeten har
slutförts. Förordning (2007:23).

9 § Stöd får inte ges till åtgärder för vilka stöd givits
enligt förordningen (2000:287) om statligt bidrag till
investeringar i solvärme, förordningen (2003:262) om statliga
bidrag till klimatinvesteringsprogram eller förordningen
(2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och
miljöanpassad energiförsörjning.

Stödets storlek

10 § Stöd till åtgärder som anges i 4-6 §§ får omfatta
materialkostnaden för abonnentcentral, värmeväxlare, värmepump,
kollektorer, anordning för uppvärmning med biobränsle,
anordning för bränslelagring och anordning för bränsletransport
samt arbetskostnaden för installation av sådan utrustning.

För att en arbetskostnad skall få omfattas av stöd krävs att
den som utför åtgärden har F-skattsedel eller, i fråga om ett
utländskt företag, intyg eller annan handling som visar att
företaget genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och
avgifter i sitt hemland.

Stödet får inte omfatta material- eller arbetskostnad för
åtgärder som avser uppvärmning av utrymmen eller tillbyggnader
som inte värmts upp tidigare.

11 § För en åtgärd som anges i 4, 5 eller 6 § får stöd ges med
högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna enligt
10 §, dock högst 14 000 kronor per bostadslägenhet.

12 § För en åtgärd som anges i 7 § får stöd ges med 2 kronor 50
öre per kilowattimme av solfångarens beräknade årliga
energiproduktion. Stödet får dock uppgå till högst 7 500 kronor
per bostadslägenhet.

Solfångarens årliga energiproduktion beräknas enligt
föreskrifter som Boverket meddelar med stöd av förordningen
(2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme.

13 § Efter att stödets storlek bestämts enligt 11-12 §§ skall
avdrag göras med belopp som motsvarar annat statligt eller
kommunalt stöd till åtgärden. Avdrag skall även göras med
belopp som motsvarar finansiering som skett med
försäkringsersättning.

Förfarandet

14 § Efter ansökan av bostadslägenhetens ägare prövas frågor om
stöd av länsstyrelsen i det län där småhuset är beläget.

15 § En ansökan om stöd skall ha kommit in till länsstyrelsen
senast den 1 mars 2007. Förordning (2007:23).

16 § Om länsstyrelsen finner att stöd kan lämnas, skall den
meddela ett preliminärt beslut om stödets storlek. I annat fall
skall ansökan avslås.

Ett preliminärt beslut om stöd får förenas med de villkor som
behövs för att tillgodose syftet med stödet.

17 § När de åtgärder som omfattas av stöd enligt ett
preliminärt beslut har slutförts, skall en ansökan om slutligt
beslut om stöd ges in till länsstyrelsen. En sådan ansökan
skall ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det
att åtgärderna slutfördes eller inom tre månader från
länsstyrelsens preliminära beslut om stöd.

Om en åtgärd slutförs efter den 30 april 2007, skall en ansökan
om slutligt beslut om stöd ha kommit in till länsstyrelsen
senast den 31 oktober 2007. Förordning (2007:23).

18 § Länsstyrelsen skall pröva en ansökan enligt 17 § och
meddela ett slutligt beslut i frågan om stöd och bestämma
stödets storlek.

Ett slutligt beslut om stöd får förenas med villkor om att
bostadslägenhetens ägare skall lämna uppgifter som krävs för
uppföljning och utvärdering av stödet.

Hur stödet tillgodoförs

19 § Stöd som beslutats genom ett slutligt beslut ska betalas
ut till bostadslägenhetens ägare. Förordning (2007:1442).

20 § Har upphävts genom förordning (2007:1442).

Tillsyn m.m.

21 § Boverket skall utöva tillsyn över efterlevnaden av denna
förordning och av de föreskrifter som meddelas med stöd av
förordningen.

22 § Har upphävts genom förordning (2007:1442).

23 § Länsstyrelsen får besluta att kräva tillbaka ett stöd som
betalats ut om

1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på
annat sätt orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för
högt belopp,

2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,

3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för
stödet och den som ansökt borde ha insett detta, eller

4. villkoren för stödet inte har följts.
Förordning (2007:1442).

Bemyndiganden

24 § Boverket får meddela

1. närmare föreskrifter om vad som krävs för att en åtgärd vid
tillämpningen av 4, 5, 6 eller 7 § skall omfattas av stöd,

2. närmare föreskrifter om när en åtgärd skall anses vara
påbörjad respektive slutförd enligt 8 §,

3. föreskrifter om hur de stödberättigande kostnaderna skall
beräknas enligt 10 §, och

4. föreskrifter om de uppgifter och den utredning som skall
finnas med i en ansökan enligt 15 eller 17 §.

Överklagande

25 § Länsstyrelsens beslut i anledning av en ansökan om stöd
får överklagas till Boverket. Boverkets beslut får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

2005:1256

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2006. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1
januari 2006.

2006:126

Denna förordning träder i kraft den 21 mars 2006. Bestämmelsen
i 17 § första stycket i sin nya lydelse tillämpas dock för tid
från och med den 1 januari 2006.

2006:1029

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1
januari 2006.

2. Handläggningen av ansökningar om stöd som avslagits som för
sent inkomna enligt äldre föreskrifter men som inkommit i tid
enligt de nya bestämmelserna, skall självmant återupptas av
länsstyrelsen.

2007:23

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande vid prövning av
ärenden i vilka preliminära beslut om stöd har meddelats före
ikraftträdandet.