Förordning (2005:143) om skyldighet att i vissa fall begära registerutdrag för registrerat skepp eller luftfartyg

SFS nr
2005:143
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2005-03-17

Förs talan om förverkande av registrerat skepp eller av
luftfartyg som blivit infört i luftfartygsregistret, skall den
som väckt talan genast begära registerutdrag för skeppet eller
luftfartyget hos register- eller inskrivningsmyndigheten.

Avser talan ett luftfartyg som är registrerat i en annan stat
som är bunden av den i Genève den 19 juni 1948 avslutade
konventionen rörande internationellt erkännande av rätt till
luftfartyg, skall registerutdraget begäras hos motsvarande
utländska inskrivningsmyndighet.