Riksbankens föreskrifter (2005:174) om minnessedlar på etthundra kronor

SFS nr
2005:174
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2005-02-11

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 §
lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att minnessedlar med
nominella värdet av etthundra kronor skall ges ut med anledning
av Tumba Bruks 250-årsjubileum samt att sedeln skall ha
följande storlek, beskaffenhet och utseende.

Storlek

Sedeln är 170 mm lång och 92 mm bred.

Tryck

Sedelns framsida

Sedelns huvudmotiv är Moder Svea. Texten 2005 TUMBA BRUK 250 ÅR
återfinns under vinjetten.

Nedtill på sedeln löper en vågrät minitext med följande
lydelse. Then som thenne Sedel efterapar skal warda hängd; Men
then, som bewisligen uptäcker efteraparen, skal undfå Fyratio
Tusende Daler kopparmynt Præmium, enligit Kongl. Maj:ts Nådige
Kungörelse af then 20 Decembris 1754.

En lodrät minitext med lydelsen SWERIGES RIKES STÄNDERS BANK
återfinns på sedelns högra kant.

Valörsiffran 100 återfinns i vardera av sedelns hörn samt i
mitten av sedeln.

Texten ETT HUNDRA KRONOR återfinns längs sedelns övre kant. Ett
mönster till vänster på sedelns framsida bildar tillsammans med
ett motsvarande mönster på sedelns baksida bilden av en kunglig
krona när sedeln hålls mot ljuset (genomsiktsbild).

Texten SWERIGES RIKES STÄNDERS BANK återfinns över valörsiffran
i mitten.

Texten SVERIGES RIKSBANK återfinns nertill i mitten på sedeln.

Sedelns nummer är angivet nertill till vänster på sedeln.

Vinjett, valörer och valörtext är tryckta med en mörk grönsvart
färg.

Bakgrunden är tryckt i huvudsak i beige och grågröna färger.
Bakgrundsmönstret är uppbyggt i guilloche- och reliefmönster.

Till vänster om sedelns mitt finns en metalliserad fönstertråd
som beroende på vinkel reflekterar valören 100 eller lilla
riksvapnet utan sköld.

Två stycken namnteckningar i faksimile återfinns under valören
mitt på sedeln.

Sedelns baksida

Baksidans huvudmotiv är en planritning över Tumba Pappersbruk
från 1804 samt en bild från Diderot Encyclopedia 1751 – 1780
som beskriver papperstillverkning.

Längs med sedeln mitt emellan de två huvudmotiven löper i två
rader en minitext med följande lydelse. Den 14 juni 1755
beslutade fullmäktige att hos Kungl. Maj:t söka tillstånd att
vid Tumba anlägga ett pappersbruk för bankens räkning, där
”till erhållande af nya och till efterapande svårare formulärer
för de nu brukliga bankotransportsedlarna” skulle tillverkas
”ett eget, med vissa ifrån allt annat papper särskilde, och
till kompositionen ej lätteligen utrönta kännetecken utmärkt
papper, med vilkets förfärdigande skall fordras en noga
förvarad hemlighet”.

Valörsiffran 100 återfinns i sedelns övre vänstra hörn samt
nedre högra hörn.

Texten ETT HUNDRA KRONOR återfinns i sedelns övre kant.

Texten SVERIGES RIKSBANK återfinns längs sedelns högra kant.

Baksidan är tryckt i en mörk grönsvart färg samt i huvudsak i
beige och grågröna nyanser.

Papper

Pappersfärgen är benvit. I vänstra delen av sedeln syns i
genomsikt ett vattenmärke föreställande rikslejonet som finns
som huvudmotiv på 10 riksdaler Bancosedel 1850. Bilden av en
kunglig krona återfinns också i vattenmärket.

I papperet finns en lodrät löpande bred fönstertråd inlagd som
beroende på vinkel reflekterar valören 100 eller lilla
riksvapnet utan sköld. Denna framträder också i genomfallande
ljus som en mörk linje med texten 100 KRONOR.