Lag (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ

SFS nr
2005:181
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2005-04-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:508

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om rätt att ta del av
miljöinformation hos fiskevårds- och
viltvårdsområdesföreningar, vattenförbund och andra enskilda
organ, om informationen avser sådan av det enskilda organet
bedriven verksamhet som innebär fullgörande av offentlig
förvaltningsuppgift.

Lagen gäller dock inte för sådana enskilda organ som avses i
2 kap. 3, 4 eller 5 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). Lag (2009:508).

2 § Med miljöinformation avses information om

1. miljön och faktorer som kan påverka miljön, och

2. hur människors hälsa, säkerhet och livsvillkor samt
kulturmiljöer och byggnadsverk kan påverkas av miljön eller av
sådana faktorer som kan påverka miljön.

3 § Var och en har rätt att ta del av miljöinformation som
innehas av eller förvaras för den som bedriver sådan verksamhet
som avses i 1 § första stycket. Den som begär att få ta del av
sådan information behöver inte uppge sitt namn eller ange
skälen för sin begäran i större utsträckning än vad som behövs
för att det skall vara möjligt att pröva om det finns hinder
enligt 6 eller 7 § mot att informationen lämnas ut.

Miljöinformationen skall lämnas i den form som begärs, utom när
informationen redan finns tillgänglig i annan form eller det är
rimligt att den görs tillgänglig i en annan form. Om
informationen lämnas i annan form än som begärts, skall skälen
för detta anges.

Den som lämnar miljöinformation enligt denna lag får ta ut
skälig ersättning för de kostnader som är förenade med
utlämnandet. Ersättningens storlek och eventuella
betalningsvillkor skall framgå av en i förväg fastställd taxa.

4 § Miljöinformationen skall lämnas så snart som möjligt, dock
senast en månad efter det att informationen begärts. Om
informationen är så omfattande eller komplicerad att
tidsfristen behöver förlängas, får den förlängas till högst två
månader. Den som begärt informationen skall underrättas om
förlängningen och skälen för denna.

Om en begäran är alltför allmänt formulerad skall den som
begärt informationen inom den tid som anges i första stycket
uppmanas att precisera sin begäran. Den som innehar eller
förvarar informationen bör bistå med upplysningar om hur
begäran kan preciseras.

5 § Den som innehar eller förvarar miljöinformation som
omfattas av denna lag skall hålla informationen ordnad på ett
överskådligt sätt.

Om den begärda informationen inte finns hos den som begäran
riktats till bör denne om möjligt upplysa om var den önskade
informationen kan finnas.

6 § En begäran om miljöinformation får avslås om

1. informationen inte finns hos den som begäran riktats till,

2. begäran är uppenbart orimlig eller för allmänt hållen,

3. begäran avser material som inte har färdigställts, eller

4. begäran avser interna meddelanden och hänsynen till
allmänhetens intresse av att få ta del av informationen inte
medför att informationen bör lämnas ut.

7 § En begäran om miljöinformation får avslås helt eller delvis
om ett utlämnande

1. kan medföra skada för en myndighets verksamhet för
inspektion, kontroll eller annan tillsyn eller en myndighets
möjligheter att förebygga eller beivra brott,

2. kan skada internationella förbindelser, allmän säkerhet
eller det nationella försvaret,

3. avser kommersiell eller industriell information och
utlämnandet kan antas medföra att en enskild lider ekonomisk
skada,

4. kan skada immateriella rättigheter,

5. avser personuppgifter och ett utlämnande kan innebära men
för den som uppgifterna gäller, om denne inte har gett sitt
medgivande till att informationen lämnas ut,

6. kan skada en enskilds personliga intressen, om denne
tillhandahållit den begärda informationen utan att vara skyldig
att göra detta enligt lag eller förordning, såvida inte denna
person gett sitt medgivande till att informationen lämnas ut,
eller

7. kan medföra negativa följder för skyddet av den miljö som
informationen avser.

Begäran skall inte avslås om uppgifterna har så stor betydelse
från miljösynpunkt att intresset av allmän kännedom om
uppgifterna väger över de intressen som anges i första stycket
1-–7.

Om en begäran avser uppgift om utsläpp i miljön får den inte
avslås av skäl som anges i första stycket 1, 3, 5, 6 eller 7.

8 § Ett beslut om avslag på en begäran om miljöinformation
skall vara skriftligt, om begäran är skriftlig eller om
sökanden begär det. Beslutet skall innehålla en motivering till
avslaget och upplysning om hur det kan överklagas. För beslut
om avslag på en begäran om miljöinformation gäller samma
tidsfrister som i fråga om att lämna ut miljöinformation enligt
4 §. Om sökanden efter det att beslutet har meddelats muntligt
anger att han eller hon avser att överklaga beslutet skall
beslutet meddelas skriftligt.

9 § Ett beslut varigenom en begäran om miljöinformation helt
eller delvis har avslagits får överklagas av sökanden. Beslutet
överklagas hos kammarrätten.