Förordning (2005:203) om den Europeiska flyktingfonden för perioden 2005-2010

SFS nr
2005:203
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2005-04-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:57
Upphävd
2008-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:510

1 § Denna förordning gäller förvaltningen av den europeiska
flyktingfonden som inrättats enligt rådets beslut 2004/904/EG
av den 2 december 2004 om inrättande av Europeiska
flyktingfonden för perioden 2005-2010.

2 § Frågor om stöd till insatser som avses i artikel 4 i rådets
beslut om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden
2005-2010 skall prövas av Migrationsverket.
Förordning (2007:510).

3 § Migrationsverket skall betala ut stöd som beslutats enligt
2 §.

4 § Migrationsverket skall i enlighet med vad som anges i
rådets beslut om inrättande av Europeiska flyktingfonden för
perioden 2005-–2010 vidta de åtgärder som behövs för kontroll,
övervakning och utvärdering av de insatser som fått stöd enligt
denna förordning.

5 § Migrationsverket får meddela föreskrifter för
verkställigheten av denna förordning. Förordning (2007:510).

6 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2005:203

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2001:22) om den
europeiska flyktingfonden. Den upphävda förordningen skall dock
fortsätta att tillämpas i fråga om ärenden enligt den
förordningen.