Förordning (2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet

SFS nr
2005:205
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2005-04-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1399

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning syftar till att främja en effektiv och
miljöanpassad användning av energi i lokaler som används för
offentlig verksamhet.

2 § Om det finns medel får stöd enligt denna förordning ges
till investeringsåtgärder i en lokal som används för offentlig
verksamhet och som utgör eller ingår i en sådan byggnad som

1. har indelats som specialbyggnad enligt 2 kap. 2 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152),

2. har undantagits från skatteplikt enligt 3 kap. 4 § första
stycket 2 eller 3 fastighetstaxeringslagen,

3. är en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat vars
lokaler ägs av svenska staten och åtgärderna är förenliga med
den mottagande statens bestämmelser i fråga om byggnaden, eller

4. i annat fall än som avses i 1-3 är avsedd att användas för
allmännyttig verksamhet, förvaltning, rättsvård eller likartad
användning i minst två år från det att åtgärderna har utförts.

Om en byggnad som avses i första stycket 1 är en värmecentral
enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen, får stöd ges endast
om värmecentralen har en värmeeffekt som uppgår till högst 10
megawatt och inte är en del av ett fjärrvärmesystem.
Förordning (2006:1059).

Stödberättigande åtgärder

3 § Stödet får endast avse

1. fackmannamässigt utförd energikartläggning med en bedömning
av lokalens energibehov och förslag på energieffektiviserande
åtgärder,

2. sådan konvertering av uppvärmningssystemet eller en del av
det, som innebär att el eller fossila energikällor som används
i systemet ersätts med

a) förnybara energikällor,

b) värmepump, om åtgärden medför en elanvändning som uppgår
till högst 30 procent av den levererade värmemängden beräknad
per år inklusive installation för spetslast, eller

c) fjärrvärme,

3. anslutning till fjärrkyla eller installation av ett system
för frikyla,

4. installation av ett eleffektivt belysningssystem,

5. installation av ett eleffektivt ventilationssystem,

6. installation av utrustning för effektiv styrning, mätning,
övervakning, reglering och drift av motorer eller
uppvärmningssystem,

7. energieffektiviserande åtgärder som avser en byggnads
klimatskal eller innebär en förbättring av värmeåtervinningen i
lokalen, eller

8. installation av solcellsystem.

I fråga om en specialbyggnad enligt 2 § första stycket 1 som är
en distributionsbyggnad, får stödet endast avse installation av
solcellsystem.

4 § Stöd får inte lämnas för åtgärder som

1. är lönsamma på kort sikt utan stöd,

2. avser en sådan konvertering som anges i 3 § första stycket
2 a eller b om byggnaden är belägen i ett område där fjärrvärme
distribueras eller avses bli distribuerad,

3. medför en försämrad inomhusmiljö,

4. utgör löpande underhåll av lokalen,

5. är en del av den verksamhet som normalt bedrivs i lokalen,

6. följer av skyldighet i lag eller annan författning, eller

7. ingår som en del i uppförandet av en byggnad.

Första stycket 2 gäller inte om annat följer av föreskrifter
som Boverket meddelat om särskilda skäl för stöd.

Trots första stycket 7 får stöd ges till installation av
solcellsystem vid uppförandet av en byggnad som avses i 2 §.

5 § Stöd får endast avse åtgärder som

1. i fall som avses i 3 § första stycket 1, påbörjats efter den
31 december 2004 och utförts senast den 30 september 2006, och

2. i fall som avses i 3 § första stycket 2-8, påbörjats efter
den 15 maj 2005 och utförts senast den 31 december 2008.

När en åtgärd enligt första stycket skall anses vara påbörjad
respektive utförd följer av de närmare föreskrifter som
meddelas av Boverket. Förordning (2006:1059).

Stödets storlek

6 § Stöd för sådana åtgärder som anges i 3 § första stycket får
omfatta

1. arbetskostnaden, under förutsättning att den som utför
åtgärden har F-skattsedel eller, i fråga om ett utländskt
företag, intyg eller annan handling som visar att företaget
genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter i
sitt hemland,

2. kostnader för material, och

3. projekteringskostnader, om åtgärden är installation av
solcellsystem.

I fråga om åtgärder som avses i 3 § första stycket 2-8 får stöd
inte ges om kostnaderna för de åtgärderna sammantagna
understiger 25 000 kronor per byggnad.

De stödberättigande kostnaderna skall beräknas i enlighet med
punkterna 37 och 40 i Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd
till skydd för miljön (2001/C 37/03).

Om en kostnad enligt första stycket gäller en åtgärd som endast
delvis omfattar en sådan lokal som avses i 2 §, eller om
åtgärden delvis följer av skyldighet i lag eller annan
författning, skall den stödberättigande kostnaden beräknas
enligt de närmare föreskrifter som meddelas av Boverket.

7 § För en åtgärd som avses i 3 § första stycket 1-7 får stödet
uppgå till högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna
enligt 6 §.

För en åtgärd som avses i 3 § första stycket 8 får stödet uppgå
till högst 70 procent av de stödberättigande kostnaderna enligt
6 §, dock högst 5 miljoner kronor per byggnad.

När stödets storlek bestäms skall avdrag göras med belopp som
motsvarar annat statligt eller kommunalt stöd till åtgärden.
Avdrag skall även göras med belopp som motsvarar finansiering
som skett med försäkringsersättning.

Stödet får sammantaget uppgå till högst 10 miljoner kronor per
byggnad.

Förfarandet

8 § Efter ansökan av byggnadens ägare prövas frågor om stöd av
länsstyrelsen i det län där byggnaden är belägen. Är byggnaden
en sådan som avses i 2 § första stycket 3 skall ansökan prövas
av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ansökan om stöd skall ha kommit in till länsstyrelsen inom tre
månader från det att en åtgärd enligt 3 § första stycket
påbörjades. Om en åtgärd som avses i 3 § första stycket 2-8
påbörjas efter den 30 juni 2008 skall ansökan dock ha kommit in
senast den 30 september 2008. Förordning (2006:1059).

9 § En ansökan om stöd skall innehålla

1. en bedömning av åtgärdernas inverkan på energianvändningen i
den lokal som åtgärderna avser,

2. en bedömning av den ökade tillförsel av energi från
förnybara energikällor som åtgärderna medför,

3. en uppskattning av antalet arbetstimmar som åtgärderna
medför,

4. när det gäller en åtgärd som avses i 3 § första stycket 2,
uppgifter om det befintliga uppvärmningssystemet,

5. uppgifter om huruvida sökanden bedriver en verksamhet med
vinstsyfte och stödet skall användas till en åtgärd som
omfattas av sådan verksamhet samt en bedömning av om stödet kan
komma att påverka konkurrensen på den marknad där verksamheten
bedrivs, och

6. upplysningar om sådan annan finansiering som avses i 7 §
tredje stycket har sökts eller erhållits.

10 § Om länsstyrelsen finner att stöd kan lämnas, skall den
meddela ett preliminärt beslut om stödets storlek. I annat fall
skall ansökan avslås.

Ett preliminärt beslut får förenas med de villkor som behövs
för att tillgodose syftet med stödet.

11 § När de åtgärder som omfattas av stöd enligt ett
preliminärt beslut har utförts skall länsstyrelsen, efter
särskild ansökan från byggnadens ägare, meddela ett slutligt
beslut i frågan om stöd och bestämma stödets storlek.

En särskild ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen
senast sex månader efter det att åtgärderna har utförts. Om en
åtgärd som avses i 3 § första stycket 2-8 utförts efter den 30
juni 2008 skall ansökan dock ha kommit in senast den 31
december 2008.

Om den särskilda ansökan inte gäller en statlig myndighet,
skall ett intyg från sökandens revisor om att åtgärden har
utförts bifogas ansökan. Förordning (2006:1059).

12 § Stöd som beslutats genom slutligt beslut enligt 11 §
första stycket skall betalas ut till sökanden.
Förordning (2006:1399).

13 § Har upphävts genom förordning (2006:1399).

Tillsyn m.m.

14 § Boverket skall utöva tillsyn över efterlevnaden av denna
förordning och av de föreskrifter som meddelas med stöd av
förordningen.

15 § Den som ansökt om stöd skall lämna länsstyrelsen de
uppgifter som behövs för uppföljning och utvärdering av
stödberättigande åtgärder.

16 § Länsstyrelsen får besluta att kräva tillbaka ett stöd som
betalats ut om

1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på
annat sätt orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för
högt belopp,

2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller

3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för
stödet och sökanden borde ha insett detta.
Förordning (2006:1399).

Bemyndiganden

17 § Boverket får meddela

1. närmare föreskrifter om vad som krävs för att en åtgärd vid
tillämpningen av 3 och 4 §§ skall omfattas av stöd,

2. föreskrifter om särskilda skäl för stöd enligt 4 § andra
stycket,

3. föreskrifter om när en åtgärd skall anses vara påbörjad
respektive utförd enligt 5 §,

4. föreskrifter om hur de stödberättigande kostnaderna skall
beräknas enligt 6 § fjärde stycket,

5. föreskrifter om tidpunkt och sätt för att betala ut stöd,
och

6. de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten
av denna förordning. Förordning (2006:1399).

Överklagande

18 § Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas till
Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2005:205

1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2005.

2. Om en sådan åtgärd som avses i 3 § första stycket 1 har
påbörjats före den 15 maj 2005, skall en ansökan enligt 8 §
första stycket komma in till länsstyrelsen senast den 15
augusti 2005.