Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

SFS nr
2005:209
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
2005-04-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:1075
Upphävd
2014-10-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1001

1 § Syftet med denna förordning är att elektriska och
elektroniska produkter skall utformas och framställas på ett
sådant sätt att uppkomsten av avfall förebyggs och, i fråga om
det avfall som ändå uppkommer, att

1. producenter skall tillhandahålla system för insamling av
avfallet,

2. produkterna kan återanvändas eller återvinnas, och

3. de mål som anges i bilaga 3 till denna förordning nås.

Definitioner

2 § Med elektriska och elektroniska produkter avses i denna
förordning produkter som är avsedda att användas med en
spänning på högst 1 000 volt växelström eller 1 500 volt
likström och som

1. i sin utformning och för en korrekt funktion är beroende av
elektrisk ström eller elektromagnetiska fält, eller

2. är utformade för generering, överföring eller mätning av
elektrisk ström eller elektromagnetiska fält.

När en elektrisk eller elektronisk produkt blir avfall skall
komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som då
finns i produkten anses utgöra en del av produkten.

3 § Med producent avses i denna förordning den som

1. tillverkar och under eget varumärke säljer elektriska och
elektroniska produkter,

2. under eget varumärke säljer elektriska och elektroniska
produkter som saknar varumärke som kan hänföras till en sådan
tillverkare som avses i 1, eller

3. yrkesmässigt för in elektriska och elektroniska produkter
till Sverige eller för ut sådana produkter från Sverige till
ett annat land i Europeiska unionen.

Med producent avses inte den som endast tillhandahåller
finansiering enligt överenskommelse om lån, leasing, hyrning
eller avbetalningsköp som hänför sig till en produkt, oavsett
om överenskommelsen innebär att äganderätten till produkten
kommer eller kan komma att överföras.

4 § I denna förordning avses med

direktiv 2002/96/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av
eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
(WEEE), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets
direktiv 2008/112/EG,

sälja på distans: sälja en produkt till en användare i ett
annat land enligt avtal som, genom kommunikation som
uteslutande sker på distans, träffas direkt med användaren och
denne användare enligt motsvarande bestämmelser i det andra
landet inte är att anse som producent,

hushållsprodukter: sådana elektriska och elektroniska
produkter som typiskt sett förekommer i hushåll och därför kan
förväntas bli hushållsavfall,

förbehandling: sådan behandling som avses i 27 §
avfallsförordningen (2011:927),

insamlingssystem: system som en producent upprätthåller eller
är ansluten till och dit avfall som utgörs av elektriska och
elektroniska produkter kan lämnas för att på producentens
vägnar transporteras bort och återvinnas eller bortskaffas,

energiåtervinning: användning av avfallsmaterial för att ta
vara på den energi som finns i materialet,

materialåtervinning: upparbetning av avfallsmaterial för annan
användning än återanvändning eller energiåtervinning,

farliga ämnen och preparat: alla ämnen eller preparat som ska
anses farliga enligt rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni
1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om
klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen,
senast ändrat genom kommissionens direktiv 2009/2/EG, eller
Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj
1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra
författningar om klassificering, förpackning och märkning av
farliga preparat, senast ändrat genom Europarlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1272/2008. Förordning (2011:1001).

5 § Termer och uttryck som i övrigt används i denna förordning
har samma betydelse som i miljöbalken och avfallsförordningen
(2011:927). Förordning (2011:1001).

Tillämpningsområde

6 § Denna förordning ska tillämpas på sådana elektriska och
elektroniska produkter som anges i bilaga 1.

Förordningen ska inte tillämpas på

1. produkter som ingår eller som tillverkats och säljs enbart
för att ingå som en del av en produkt som inte omfattas av
denna förordning, eller

2. produkter som har samband med skydd av väsentliga
säkerhetsintressen hos en medlemsstat i Europeiska unionen,
vapen, ammunition eller krigsmateriel, om produkterna
tillverkats för ett specifikt militärt ändamål.
Förordning (2010:78).

7 § Om en bestämmelse som meddelats med stöd av
strålskyddslagen (1988:220) avviker från denna förordning,
gäller den bestämmelsen. Förordning (2008:835).

7 a § Bestämmelser om att kommuner ska svara för transport samt
återvinning eller bortskaffande av hushållsavfall finns i 15
kap. 8 § miljöbalken. Detta ansvar inskränks av bestämmelserna
i denna förordning endast i fråga om avfall som med stöd av
förordningen lämnas till en ansvarig producent eller till ett
insamlingssystem som avses i 16 §. Förordning (2008:835).

Sammansättning av produkter som innehåller batterier

8 § Om en producent tillverkar elektriska och elektroniska
produkter som innehåller sådana batterier som omfattas av
förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier, ska
producenten se till att produkterna är sammansatta på ett
sådant sätt att batterierna lätt kan avlägsnas.

Första stycket gäller inte produkter som på grund av säkerhet,
prestanda, medicinska hänsyn eller dataintegritet behöver
kontinuerlig strömförsörjning och detta förutsätter en fast
koppling mellan batteriet och produkten.
Förordning (2008:835).

Anmälningsplikt

8 a § Innan en producent säljer elektriska eller elektroniska
produkter som ingår i en produktkategori enligt bilaga 1 till
denna förordning ska producenten se till att den
försäljningsverksamheten omfattas av en anmälan till
Naturvårdsverket. Anmälan ska innehålla

1. uppgift om den produktkategori som produkterna ingår i,

2. producentens namn, adress och person- eller
organisationsnummer,

3. uppgift om vilket insamlingssystem för produkterna som
producenten avser att använda sig av, och

4. en beskrivning av hur producenten avser att fullgöra
skyldigheten att säkerställa finansiering enligt 18 § och sitt
ansvar i övrigt enligt denna förordning. Förordning (2008:641).

Uppgifter om genomförd försäljning

9 § En producent som säljer elektriska och elektroniska
produkter ska lämna uppgifter om produkterna till
Naturvårdsverket. Uppgifterna ska avse produkter i varje
produktkategori enligt bilaga 1 till denna förordning,
specificerat i de produkttyper och på det sätt som för
tillämpningen av förordningen är lämpligt. Uppgifter ska lämnas
om

1. vilka produkter och kvantiteter, uttryckt i vikt eller
antal, av de olika produkterna som producenten har sålt i
Sverige och på distans till andra länder i Europeiska unionen,

2. vilka kvantiteter, uttryckt i vikt eller antal,
hushållsprodukter som producenten har sålt i Sverige,

3. vilka kvantiteter, uttryckt i vikt eller antal,
hushållsprodukter som producenten har sålt på distans till
varje annat land i Europeiska unionen, och

4. hur producenten har fullgjort skyldigheten att säkerställa
finansiering enligt 18 § och sitt ansvar i övrigt enligt denna
förordning.

Uppgifterna ska ha kommit in till Naturvårdsverket senast den
31 mars kalenderåret efter försäljningen. Uppgifterna ska
lämnas på det sätt och i den omfattning som Naturvårdsverket
bestämmer. Förordning (2008:641).

10 § Naturvårdsverket ska i ett register sammanställa de
uppgifter som producenter lämnat enligt 8 a och 9 §§.

Naturvårdsverket ska med hjälp av uppgifterna och genom utbyte
av information med andra länder i Europeiska unionen beräkna
varje producents marknadsandel av de hushållsprodukter som
säljs i Sverige och, i fråga om distansförsäljning till ett
annat land i Europeiska unionen, hur stor marknadsandel
producentens distansförsäljning utgör av sålda
hushållsprodukter i varje sådant land.

Marknadsandelarna får avse viss produkttyp eller produktmarknad
eller annan lämplig indelning. Förordning (2008:641).

Märkning av produkter

11 § En producent som säljer elektriska och elektroniska
produkter i Sverige eller på distans till ett annat land i
Europeiska unionen ska se till att produkterna är märkta med

1. den symbol som visas i bilaga 2 till denna förordning,

2. uppgift som visar att produkterna har släppts ut på den
gemensamma marknaden efter den 12 augusti 2005, och

3. de uppgifter som behövs för att identifiera den ansvarige
producenten.

Om det behövs på grund av produktens storlek eller funktion
ska den symbol som avses i första stycket 1 i stället finnas
på produktens förpackning, i skriftlig bruksanvisning och
garantiinformation som följer med produkten.
Förordning (2009:1212).

Skyldighet att ta hand om produkter

12 § En producent skall ta hand om elektriska och elektroniska
produkter som blir avfall, om producenten efter den 12 augusti
2005 har sålt produkterna i Sverige, i ett annat land i
Europeiska unionen eller på distans till ett sådant land.

13 § En producent skall ta del i omhändertagandet av elektriska
och elektroniska produkter som släppts ut på marknaden före den
13 augusti 2005 och som blir hushållsavfall.

Producenten skall för varje tidsperiod som Naturvårdsverket
föreskriver svara för

1. en lika stor andel av det uppkomna avfallet i Sverige som
motsvarar producentens marknadsandel av sålda hushållsprodukter
i Sverige, och

2. vid distansförsäljning till ett annat land i Europeiska
unionen, en lika stor andel av det uppkomna avfallet i varje
sådant land som motsvarar den marknadsandel som producentens
distansförsålda hushållsprodukter utgör av sålda
hushållsprodukter i det landet.

Andelarna får avse viss produkttyp eller produktmarknad eller
annan lämplig indelning.

14 § En producent skall ta hand om elektriska och elektroniska
produkter som släppts ut på marknaden före den 13 augusti 2005
och blir annat avfall än hushållsavfall, om de lämnas till
producenten i samband med att producenten säljer motsvarande
mängd nya produkter. Skyldigheten gäller endast produkter av
samma produkttyp eller som i normal användning fyller
väsentligen samma funktion som de sålda produkterna.

15 § Producenten skall utan ersättning ta hand om sådant avfall
som avses i 12-14 §§ och som uppkommit hos hushåll.

16 § För det avfall som kan förväntas uppkomma i Sverige skall
en producent fullgöra sin skyldighet enligt 12-14 §§ genom att
se till

1. att det finns ett eller flera lämpliga insamlingssystem för
sådant avfall som avses i 12 och 13 §§,

2. att möjligheten att lämna produkter enligt 14 § kan ske på
ett enkelt och ändamålsenligt sätt, samt

3. att de produkter som lämnats till det eller de
insamlingssystem som avses i 1 eller som lämnats till
producenten enligt 14 § transporteras bort, förbehandlas,
återanvänds, materialåtervinns, energiåtervinns eller tas om
hand på annat sätt som är godtagbart från miljösynpunkt.

17 § Ett insamlingssystem skall anses lämpligt om det

1. är lättillgängligt och ger god service åt hushåll, kommuner
och andra som kan antas vilja lämna sådana elektriska och
elektroniska produkter som avses i 12 och 13 §§,

2. underlättar för hushåll och andra att sortera ut produkterna
från annat avfall,

3. för avfall som avses i 12 § finns insamlingssystem med en
lämplig geografisk spridning med hänsyn till de sålda
produkternas förväntade användning, livslängd och övriga
omständigheter,

4. för avfall som avses i 13 § finns insamlingssystem i varje
kommun,

5. i fråga om hushållsavfall innebär att produkter av samma
produkttyp som de produkter för vilka insamlingssystemet är
avsett kan lämnas till systemet även om producentens
omhändertagandeansvar är begränsat till vissa produkter eller
viss andel av det uppkomna avfallet,

6. främjar återanvändning av hela eller delar av produkterna,
och

7. är utformat så att de som hanterar produkterna i systemet
inte på grund av produkternas beskaffenhet utsätts för hälso-
eller säkerhetsrisk.

Vid bedömningen av vad som skall anses som ett lämpligt
insamlingssystem skall särskilt beaktas vad som framkommit vid
samråd mellan kommunen och producenten enligt 23 §.

För service åt kommuner enligt första stycket 1 skall
insamlingssystemet innebära att produkterna kan lämnas till
insamlingssystemet, eller hämtas av någon som företräder
insamlingssystemet, på åtminstone den plats eller en av de
platser som den berörda kommunen har anordnat för sin hantering
av avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter.
Kommunen och producenten får komma överens om avvikelser från
detta krav.

Skyldighet att säkerställa finansiering för fullgörande av
producentansvaret

18 § En producent som säljer elektriska och elektroniska
hushållsprodukter i Sverige eller på distans till ett annat
land i Europeiska unionen skall genom finansieringssystem,
försäkringslösningar, spärrade konton eller på annat lämpligt
sätt säkerställa att det finns finansiering för fullgörandet av
producentens skyldighet att ta hand om produkterna enligt 12 §
jämförd med 16 § även om producenten upphör med sin verksamhet
eller av annan orsak brister i fullgörandet.

Säkerställandet skall anses lämpligt om det med hänsyn till de
sålda produkternas förväntade användning och livslängd samt
övriga omständigheter är sannolikt att skyldigheten kommer att
fullgöras eller att den som fullgör producentens skyldighet kan
få ersättning för de kostnader som fullgörandet medför.

Skyldighet att lämna upplysningar om produkternas innehåll och
omhändertagande

19 § En producent ska för de elektriska och elektroniska
produkter som producenten säljer i Sverige eller på distans
till ett annat land i Europeiska unionen lämna de
upplysningar om var i produkterna det kan finnas farliga
ämnen eller preparat samt om produkternas innehåll och
sammansättning i övrigt som från miljö- eller hälsosynpunkt
behövs för att underlätta underhåll, uppgradering,
reparation, återanvändning, förbehandling,
materialåtervinning, energiåtervinning och bortskaffande av
hela eller delar av dem.

Producenten ska fullgöra sin upplysningsskyldighet genom att
se till att upplysningarna senast ett år efter försäljningen
finns tillgängliga för dem som yrkesmässigt hanterar avfall
som utgörs av elektriska och elektroniska produkter samt
andra som kan antas vilja återanvända sådana produkter.
Förordning (2009:1212).

19 a § Om en producent säljer elektriska eller elektroniska
produkter som innehåller sådana batterier som omfattas av
förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier, ska
producenten se till att produkterna åtföljs av en
bruksanvisning som visar vilken typ av batteri som produkten
innehåller och hur det kan tas ut på ett säkert sätt.

Första stycket gäller inte produkter som på grund av säkerhet,
prestanda, medicinska hänsyn eller dataintegritet behöver
kontinuerlig strömförsörjning och detta förutsätter en fast
koppling mellan batteriet och produkten.
Förordning (2008:835).

20 § För beräkning av de mål som anges i bilaga 3 till denna
förordning ska en producent se till att det för de produkter
som samlats in i insamlingssystem som avses i 16 § eller
lämnats till producenten enligt 14 § finns uppgifter
tillgängliga om hur mycket som

1. samlats in,

2. återanvänts utan förbehandling,

3. förbehandlats,

4. återanvänts efter förbehandling,

5. materialåtervunnits,

6. energiåtervunnits,

7. bortskaffats på annat sätt, och

8. förts ut från Sverige för hantering som avses i 2-7.

För uppgifter om förfaranden som avses i första stycket 3-7 och
som skett utanför Europeiska unionen ska producenten kunna visa
att produkterna har hanteras på ett sätt som motsvarar kraven i
direktiv 2002/96/EG.

Uppgifterna ska ha kommit in till Naturvårdsverket senast den
31 mars kalenderåret efter det år då produkterna samlades in
eller lämnades till producenten. Uppgifterna ska lämnas på det
sätt och i den omfattning som framgår av föreskrifter som
Naturvårdsverket har meddelat med stöd av 30 §.
Förordning (2008:641).

21 § När en kommun informerar hushållen om avfallshanteringen
inom kommunen ska informationen i fråga om elektriska och
elektroniska produkter innehålla upplysningar om

1. de potentiella effekterna på människors hälsa och miljön
till följd av förekomsten av farliga ämnen i sådana produkter,

2. innebörden av den märkning som avses i 11 § första stycket
1,

3. skyldigheten att sortera avfall som utgörs av sådana
produkter enligt avfallsförordningen (2011:927) och hur
sorteringen ska gå till,

4. de insamlingssystem som hushållen har tillgång till, och

5. det återvinningsresultat som sorteringen bidrar till.
Förordning (2011:1001).

22 § En producent skall i fråga om elektriska och elektroniska
produkter se till att andra än hushåll får information om

1. syftet med att avfall som utgörs av sådana produkter
hanteras skilt från annat avfall, och

2. hur sådana produkter kan lämnas till producenten eller till
ett insamlingssystem.

Informationen skall utformas och lämnas på ett sådant sätt att
den når dem som kan antas vilja lämna elektriska eller
elektroniska produkter till producenten eller till ett
insamlingssystem.

Samråd

23 § En producent som skall tillhandahålla ett insamlingssystem
enligt 16 § skall beträffande hushållsavfall som utgörs av
elektriska och elektroniska produkter samråda med varje berörd
kommun i frågor som rör insamlingssystemet. Samrådet skall
syfta till att med hänsyn till de lokala förhållandena i
kommunen samordna producentens ansvar med kommunens
renhållningsskyldighet.

24 § Producenten skall fullgöra sin samrådsskyldighet innan ett
insamlingssystem inrättas eller tas i bruk och annars när
kommunen begär det, genom att

1. till kommunen lämna en utförlig redogörelse för hur
producenten fullgör eller avser att fullgöra de skyldigheter
som följer av 17 §,

2. till kommunen lämna de uppgifter som kommunen behöver för
att kunna informera hushållen enligt 21 § samt de övriga
uppgifter om hanteringen av elektriska och elektroniska
produkter som behövs för kommunens renhållningsordning, och

3. ge kommunen tillfälle att överlägga med producenten om de
förändringar eller den samordning som kommunen anser behövs.

25 § Kommunen skall vid samrådet ge producenten möjlighet att
lämna synpunkter på utformningen av den information till
hushållen som avses i 21 §.

Ansvarsfördelning, redovisning och tillsyn m.m.

26 § Naturvårdsverket skall med stöd av de uppgifter som lämnas
enligt 9 och 20 §§ fastställa producenternas andelar enligt
13 § och underrätta producenterna om den ansvarsfördelningen.

Naturvårdsverket skall bistå dem som berörs av
producentansvaret med sådan information som registrerats enligt
10 § eller lämnats enligt 20 § och som behövs för att beräkna
en producents ansvar enligt 12 § eller för att den berörde
skall få reda på vem som är ansvarig producent och hur
finansieringen för ansvarets fullgörande har säkerställts.

27 § En producent ska, utöver det som sägs i 9 §, årligen
redovisa till Naturvårdsverket på vilket sätt producenten har
uppfyllt sina skyldigheter enligt denna förordning.

Första stycket gäller inte hur insamlingen lokalt uppfyller
kraven i 16 och 17 §§. Förordning (2008:641).

28 § Naturvårdsverket skall

1. fullgöra de uppgifter i fråga om rapportering till
Europeiska kommissionen som framgår av artikel 12 i direktiv
2002/96/EG, och

2. organisera det samarbete för utbyte av information med andra
länder i Europeiska unionen som följer av denna förordning och
direktiv 2002/96/EG.

29 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i
miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det
operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning
finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4,
24, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Förordning (2011:40).

Bemyndigande

30 § Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter som behövs
för tillämpningen av 9, 10, 13, 16-20, 26 och 27 §§.

Straffbestämmelser

31 § Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
inte fullgör sina skyldigheter att

1. se till att elektriska och elektroniska produkter är märkta
enligt vad som följer av 11 §,

2. ta hand om elektriska och elektroniska produkter enligt vad
som följer av 12-14 §§ och 16 § 1 och 3,

3. säkerställa finansiering enligt vad som följer av 18 §,
eller

4. lämna upplysningar enligt vad som följer av 19 §.

Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett
vitesförbud enligt 26 kap. miljöbalken får inte dömas till
straff enligt denna förordning för gärning som omfattas av
föreläggandet eller förbudet.

Till ansvar enligt denna förordning döms inte om gärningen är
belagd med straff enligt 29 kap. miljöbalken.

Bilaga 1

Förteckning över produkter som ingår i produktkategorier som
avses i förordningen (2005:209) om producentansvar för
elektriska och elektroniska produkter

Produktkategori 1 – Stora hushållsapparater

Stora apparater som tillverkats för att normalt användas i
hushåll, oavsett om apparaterna används i annan verksamhet, och
som normalt används för

– matlagning eller annan bearbetning av livsmedel,

– varmhållning, kylhållning, bevarande eller annan förvaring av
livsmedel,

– öppning eller försegling av kärl eller förpackningar,

– diskning, tvättning, torkning, städning eller annan
rengöring,

– uppvärmning av rum, säng, sittmöbel eller motsvarande,

– fläktning, utsugning av luft eller annan luftkonditionering,

– strykning, mangling eller annan vård av kläder eller
textilier,

– pumpning av luft eller vätska, eller

– skötsel, vård eller annan behandling av apparater som avses
ovan.

Produktkategori 2 – Små hushållsapparater

Små apparater som tillverkats för att normalt användas i
hushåll, oavsett om apparaterna används i annan verksamhet, och
som normalt används för

– matlagning eller annan bearbetning av livsmedel,

– varmhållning, kylhållning, bevarande eller annan förvaring av
livsmedel,

– öppning eller försegling av kärl eller förpackningar,

– diskning, tvättning, torkning, städning eller annan
rengöring,

– fläktning, utsugning av luft eller annan luftkonditionering,

– strykning, mangling eller annan vård av kläder eller
textilier,

– sömnad, stickning, vävning eller annan bearbetning av textila
eller andra jämförliga material,

– hårklippning, hårtorkning, tandborstning, massage eller annan
kroppsvård,

– pumpning av luft eller vätska,

– mätning, vägning eller reglering,

– mätning, redovisning eller återgivande av tid, eller

– skötsel, vård eller annan behandling av apparater som avses
ovan.

Produktkategori 3 – IT-, telekommunikations- och
kontorsutrustning

Varor eller utrustning som tillverkats för att samla in, lagra,
bearbeta, presentera eller kommunicera information (IT-
utrustning) eller för att normalt användas i kontorsverksamhet
(kontorsutrustning). Med kontorsverksamhet avses verksamhet som
normalt utförs på kontor oavsett var verksamheten äger rum. I
produktkategorin ingår även varor eller utrustning som
tillverkats för att normalt användas för att via
telekommunikation överföra ljud, bild eller annan information
(telekomutrustning).

I produktkategorin ingår sådan IT-utrustning och
kontorsutrustning som normalt används för

– ord-, text-, siffer-, bild- eller ljudbehandling eller annan
behandling av information,

– lagring eller överföring av information,

– framställning eller presentation av text eller bild,

– kopiering,

– häftning, hålstansning, vikning, kuvertering, klistring,
klippning, skärning, förstöring eller annan bearbetning av
papper eller motsvarande,

– mätning, vägning, räkning, sortering, stämpling eller
frankering, eller

– skötsel eller annan behandling av kontorsmaterial.

I produktkategorin ingår telekomutrustning som normalt används
för att

– sända eller ta emot ljud, bild eller annan information som
överförs via ett telekommunikationsnät (t.ex. telefonapparater,
telefaxapparater, telefonsvarare och apparater för
nummeridentifikation),

– inom ett telekommunikationsnät befordra ljud, bild eller
annan information (t.ex. telefonväxlar), eller

– i anslutning till ett telekommunikationsnät kalla på
uppmärksamhet om att ljud, bild eller annan information
förmedlas via nätet (t.ex. apparater för att med ljud eller
ljus förstärka ringsignaler).

Produktkategori 4 – Hemutrustning (TV-, audio- och
videoutrustning)

Varor eller utrustning som tillverkats för att normalt användas
för att ta upp eller återge ljud eller bild och som inte är
telekomutrustning enligt denna bilaga. Med ljud eller bild
avses även de signaler eller den annan teknik varigenom ljud
eller bild förmedlas.

I produktkategorin ingår TV-, audio- och videoutrustning samt
musikinstrument som normalt används för

– sändning, mottagning, dekodning eller förstärkning av ljud-
eller bildsignaler som förmedlas via radio eller television,

– upptagning, inspelning, lagring, uppspelning eller
återgivning av ljud eller bild,

– förstärkning av ljud eller bild, eller

– mixning eller skapande av ljud eller bild.

I produktkategorin ingår varor eller utrustning som tillverkats
för framställning av fotografisk bild eller som hjälpmedel vid
framställning av fotografisk bild.

Produktkategori 5 – Belysningsutrustning

Varor eller utrustning som tillverkats för att normalt användas

– som ljuskälla,

– för spridning eller styrning av ljus, eller

– som hjälpmedel för spridning eller styrning av ljus.

I produktkategorin ingår inte belysningsarmaturer som
tillverkats för att användas i hushåll och glödlampor.

Produktkategori 6 – Elektriska och elektroniska verktyg

Varor eller utrustning som tillverkats för att normalt användas
för

– svarvning, fräsning, slipning, polering, sågning, kapning,
hyvling, skärning, klippning, borrning, håltagning, stansning,
falsning, böjning eller annan liknande bearbetning av trä,
metall eller andra material,

– nitning, spikning, skruvning eller borttagning av nitar,
spikar, skruvar eller annan liknande användning,

– svetsning, lödning eller annan liknande användning,

– sprutning, sprejning, spridning eller annan behandling av
flytande eller gasformiga ämnen,

– gräsklippning eller annan trädgårdsskötsel,

– sömnad, eller

– skötsel, vård eller annan behandling av varor som avses ovan.

I produktkategorin ingår inte storskaliga, fasta
industriverktyg.

Produktkategori 7 – Leksaker samt fritids- och sportutrustning

Varor eller utrustning som tillverkats för att normalt användas
för spel, lek, fritid och sport.

Produktkategori 8 – Medicinteknisk utrustning

Varor eller utrustning som tillverkats för att normalt användas
för att hos människor eller djur

– påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en
sjukdom,

– påvisa, förebygga, övervaka, behandla, lindra eller
kompensera en skada eller ett funktionshinder, eller

– kontrollera befruktning.

I produktkategorin ingår inte implantat och infekterade
produkter.

Produktkategori 9 – Övervaknings- och kontrollutrustning

Varor eller utrustning som tillverkats för att normalt användas
för

– varning för eller mätning av rök eller värme,

– mätning, vägning eller justering av hushålls- eller
laboratorieutrustning, eller

– övervakning eller kontroll i industrianläggningar.

Produktkategori 10 – Automater

Varor, utrustning och automater som tillverkats för uttag eller
för att automatiskt leverera alla slags produkter.

Bilaga 2

Symbol för märkning av elektriska och elektroniska produkter

Symbolen består av en överkryssad soptunna på hjul, enligt
nedan. Symbolen skall finnas på ett synligt ställe, vara
tydligt läsbar och outplånlig.

/Symbolen är ej med här./

Bilaga 3

Återvinningsmål för avfall som utgörs av elektriska och
elektroniska produkter

Bestämmelserna i förordningen (2005:209) om producentansvar för
elektriska och elektroniska produkter syftar till att följande
återvinningsmål skall ha nåtts senast den 31 december 2006.

Produktkategori Återvinning i viktprocent

Produktkategorierna 1 och 10 80 % varav minst 75 procentenheter
i bilaga 1 till förordningen utgör återanvändning eller
materialåtervinning av komponenter,
material och ämnen

Produktkategorierna 3 och 4 75 % varav minst 65 procentenheter
i bilaga 1 till förordningen utgör återanvändning eller
materialåtervinning av komponenter,
material och ämnen

Produktkategorierna 2, 5-7 70 % varav minst 50 procentenheter
och 9 i bilaga 1 till utgör återanvändning eller
förordningen materialåtervinning av komponenter,
material och ämnen

Gasurladdningslampor Minst 80 % återanvändning eller
materialåtervinning av komponenter,
material och ämnen