Förordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

SFS nr
2005:220
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2005-04-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:41

Definitioner

1 § I denna förordning avses med

plastflaska: förpackning som är tillverkad av huvudsakligen
polymera material, och

metallburk: förpackning som är tillverkad av metall.

Krav på godkänt retursystem

2 § Den som yrkesmässigt tappar konsumtionsfärdig dryck i
plastflaska eller metallburk eller yrkesmässigt till Sverige
för in konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk
ska se till att flaskan eller burken ingår i ett godkänt
retursystem, om flaskan eller burken är avsedd för den svenska
marknaden.

Första stycket gäller inte dryck som huvudsakligen består av
mejeriprodukter eller grönsaks-, frukt- eller bärjuice.
Förordning (2008:26).

3 § Frågor om godkännande av retursystem prövas av Statens
jordbruksverk.

4 § En ansökan om godkännande skall vara skriftlig. Den skall
innehålla uppgift om

1. retursystemet,

2. vilka näringsidkare som avser att vara anslutna till
systemet,

3. villkoren för anslutning till systemet,

4. vilken märkning som skall användas, och

5. vilka åtgärder mot nedskräpning som avses att bli vidtagna.

5 § Ett retursystem skall godkännas om sökanden visar att den
som driver eller avser att driva systemet har personella,
tekniska och ekonomiska förutsättningar att göra det på ett
sätt som är godtagbart både från miljöskyddssynpunkt och
konsumentsynpunkt.

Om ett retursystem har en dominerande ställning på marknaden
skall systemet vara utformat så att

1. de villkor som gäller för anslutning inte är
diskriminerande,

2. de krav som ställs på flaskornas och burkarnas utformning
och egenskaper är skäliga.

6 § Ett godkännande skall förenas med

1. villkor om att retursystemet skall innebära att en pant
eller premie utbetalas i syfte att uppmuntra att förpackningar
lämnas tillbaka till systemet,

2. villkor om att sökanden för varje kalenderår lämnar uppgift
till Statens jordbruksverk om vilka näringsidkare som är
anslutna till systemet, och

3. de villkor i övrigt som behövs från miljöskyddssynpunkt och
konsumentsynpunkt.

Ett godkännande får begränsas till viss tid.

7 § Om det med hänsyn till metallburkens eller plastflaskans
utformning eller material finns särskilda skäl, får Statens
jordbruksverk i det enskilda fallet under en begränsad tid ge
dispens från kravet i 2 §.

Märkning

8 § En plastflaska eller metallburk, som ingår i ett
retursystem i enlighet med 2 §, skall vara märkt med uppgift om
detta. Av märkningen skall det framgå vilket retursystem
flaskan eller burken ingår i samt vilket belopp som utbetalas
som pant eller premie när flaskan eller burken lämnas tillbaka
till retursystemet.

Information till allmänheten

9 § Statens jordbruksverk skall informera allmänheten om
godkända retursystem och vilken märkning som används inom det
godkända systemet. Information skall även lämnas om dispenser
som beviljats enligt 7 §.

Överlåtelseförbud

10 § Konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk får
yrkesmässigt överlåtas eller saluhållas endast om plastflaskan
eller burken ingår i ett sådant retursystem som avses i 2 §.

Första stycket gäller inte dryck som huvudsakligen består av
mejeriprodukter eller grönsaks-, frukt- eller bärjuice.

Återvinning

11 § Bestämmelser om återvinningsmål finns i förordningen
(2006:1273) om producentansvar för förpackningar.
Förordning (2008:26).

Tillsyn och ansvar

12 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i
miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det
operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning
finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken och 2 kap. 25 §
miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om straff finns i 29 kap. miljöbalken.
Förordning (2011:41).

Överklagande

13 § Bestämmelser om överklagande av beslut enligt denna
förordning finns i 19 kap. 1 § och 23 kap. 1 § miljöbalken.