Förordning (2005:229) om tillfälligt stöd för lagring av virke

SFS nr
2005:229
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2005-04-21

Allmänna bestämmelser

1 § Stöd får, i mån av tillgång på medel, lämnas enligt denna
förordning för anläggning och drift av lagringsplatser för
sågtimmer och massaved som kommer från skogar som skadats vid
stormarna den 8 och 9 januari 2005 i Östergötlands, Jönköpings,
Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne, Hallands och Västra
Götalands län.

Stöd får lämnas endast till ägare av anläggning för lagring av
stormfällt virke i de områdena.

Stöd för anläggning av nya lagringsplatser för sågtimmer

2 § Stöd får lämnas till nya lagringsplatser för sågtimmer som
anlagts under perioden 15 januari 2005-30 april 2006 med högst
50 procent av de visade kostnaderna för investeringar i
mätanläggning, markarbeten samt bevattnings- och
reningsanläggning, dock med högst 190 000 kronor per hektar
iordninggjord och använd lageryta under åren 2005-2006.

Stöd får lämnas endast till anläggningar där

1. lagret har kapacitet att lagra timmer på minst 5 000
kvadratmeter med, i genomsnitt, minst 1 kubikmeter timmer fast
mått under bark (m3 fub) per kvadratmeter,

2. timret i lagret mätts enligt virkesmätningslagen (1966:209)
och de villkor i övrigt som anges i föreskrifter meddelade av
Skogsstyrelsen, och

3. det finns möjlighet att skydda timret mot uttorkning och
nedbrytning under perioden april-oktober genom bevattning eller
genom likvärdigt skydd.

Stöd för lagring av sågtimmer

3 § Stöd får lämnas till en i enlighet med 2 § nyanlagd
lagringsplats för sågtimmer med högst 50 procent av de visade
kostnaderna för el, bevattning, markhyra, mätning, lastning,
lossning och miljöanalys för lagring under åren 2005-2006.

Stöd får lämnas endast för kostnader under ett kalenderår om
timret hållits i lagret oavbrutet under perioden 15 juli-31
december 2005 eller 1 maj-30 september 2006, dock med högst 10
kronor per kubikmeter fast mått under bark (m3 fub).

4 § Som ytterligare villkor för stöd enligt 3 § gäller att

1. lagret omfattat minst 5 000 kvadratmeter med, i genomsnitt,
minst 1 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) per
kvadratmeter,

2. timret i lagret mätts enligt virkesmätningslagen (1966:209)
och de villkor i övrigt som anges i föreskrifter meddelade av
Skogsstyrelsen, och

3. det sågtimmer som legat i lagret under perioden april-
oktober skyddats mot uttorkning och nedbrytning genom
bevattning eller likvärdigt skydd.

5 § Om sågtimmer oavbrutet hållits i lager i enlighet med 3 och
4 §§ under perioden 15 juli 2005-30 september 2006 får stöd
lämnas med ytterligare 5 kronor per kubikmeter fast mått under
bark (m3 fub).

Har sågtimret oavbrutet hållits i lager under perioden 15 juli
2005-30 september 2007 får stöd lämnas med ytterligare 5 kronor
per kubikmeter fast mått under bark (m3 fub) utöver vad som
anges i första stycket.

Stöd för anläggning av nya lagringsplatser för och lagring av
massaved

6 § Stöd får lämnas till nya lagringsplatser för massaved som
anlagts under perioden 15 januari 2005-30 april 2006 med högst
50 procent av visad kostnad för mätanläggning, markarbeten,
markhyra, el, bevattning, mätning och miljöanalys under åren
2005-2006.

Stöd får lämnas endast om

1. minst 5 000 kubikmeter massaved fast mått under bark (m3
fub) lagts in i lager, och

2. massaveden i lagret mätts enligt virkesmätningslagen
(1966:209) och de villkor i övrigt som anges i föreskrifter
meddelade av Skogsstyrelsen.

Stöd får dock lämnas med högst 10 kronor per kubikmeter fast
mått under bark (m3 fub).

Stöd till miljöinvesteringar i bevattnings- och
reningsanläggningar i befintliga lagringsanläggningar för
sågtimmer

7 § Stöd får lämnas till anläggningar för lagring av sågtimmer
som anlagts före den 15 januari 2005 och där timmer lagrats i
enlighet med vad som anges i 4 §, med högst 80 procent av den
visade kostnaden för miljöinvesteringar i bevattnings- och
reningsanläggningar under 2005, dock med högst 300 000 kronor
per anläggning.

Undantag från kravet på ett lagers omfattning och volym lagrat
sågtimmer eller massaved per ytenhet

8 § Om det finns särskilda skäl, får Skogsstyrelsen medge att
stöd lämnas enligt 2-7 §§ till anläggningar som omfattar en yta
mindre än 5 000 kvadratmeter eller som inte omfattar i
genomsnitt minst 1 kubikmeter virke fast mått under bark (m3
fub) per kvadratmeter.

Ansökan och beslut, m.m.

9 § Frågor om stöd prövas av Skogsstyrelsen. En ansökan om stöd
skall ges in till Skogsstyrelsen och innehålla uppgift om vilka
åtgärder som har vidtagits, virkesmätningsbesked samt övriga
underlag som visar kostnaden för åtgärderna samt de övriga
uppgifter som Skogsstyrelsen bestämmer.

10 § Stöd betalas ut av Skogsstyrelsen efter det att åtgärden
utförts.

11 § Skogsstyrelsen får medge att någon annan träder i
stödmottagarens ställe. För ansökan om övertagande av stöd
gäller 9 §.

Återkrav

12 § Om stöd på felaktiga grunder eller av annan anledning har
betalats ut med för högt belopp, får Skogsstyrelsen återkräva
vad som har betalats ut för mycket. Beloppet får krävas
tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut.

Övrigt

13 § Skogsstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

14 § Skogsstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för tillämpningen av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2005:229

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005 och gäller
till och med den 31 december 2008. Den skall dock tillämpas på
åtgärder som vidtagits från och med den 15 januari 2005.

2. För beslut som fattats före den 31 december 2008 skall
förordningen tillämpas även efter den 31 december 2008.