Förordning (2005:23) om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola

SFS nr
2005:23
Departement/myndighet
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utfärdad
2005-01-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:1581
Upphävd
2007-01-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1260

Inledande föreskrifter

1 § En kommun kan enligt föreskrifterna i denna förordning få
statsbidrag till kostnader för personalförstärkningar i
förskolan.

2 § Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår) i sänder.

Villkor för statsbidrag

3 § Statsbidrag lämnas under förutsättning att bidraget används
till personalförstärkningar som ökar personaltätheten i
förskolorna i en kommun jämfört med den genomsnittliga
personaltätheten åren 2003 och 2004 (basnivån) för motsvarande
förskolor. Vid beräkningen av basnivån får kommunen bortse från
personalförstärkningar som har finansierats med statsbidrag
enligt bestämmelserna i förordningen (2001:161) om statsbidrag
för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa.

Bidraget får även användas för att öka personaltätheten i
förskolor i kommuner med ett minskande antal inskrivna barn i
förskolan och för att motverka en minskning av personaltätheten
i förskolor i kommuner som ingått en överenskommelse med staten
genom Bostadsdelegationen, Statens bostadsnämnd eller Statens
bostadskreditnämnd.

För bidragsåren 2005 och 2006 får upp till en fjärdedel av den
bidragsram som har fastställts för kommunen enligt 6 § användas
för att motverka en minskning av personaltätheten i förskolor i
kommuner med ökande antal inskrivna barn i förskolan.

Bidraget får användas till personalförstärkningar i förskolor
med såväl kommunal som enskild huvudman. Förordning (2005:873).

Beräkning och fastställande av statsbidrag

4 § Regeringen fastställer det sammanlagda statsbidraget.

Statsbidrag lämnas med ett visst belopp per kommun.

Statistiska centralbyrån beräknar statsbidraget till kommunerna
för varje bidragsår enligt bestämmelserna i 5 §.

5 § För bidragsåret skall ett index beräknas för varje kommun.
Detta index beräknas genom att kommunens standardkostnad för
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt 6 § förordningen
(2004:881) om kommunal-ekonomisk utjämning divideras med den
för landet genomsnittliga standardkostnaden.

Det sammanlagda statsbidraget divideras med antalet invånare i
landet den 1 november året före bidragsåret. För att beräkna en
kommuns bidragsbelopp multipliceras bidraget per invånare i
landet med det index som anges i första stycket och med antalet
invånare i kommunen den 1 november året före bidragsåret samt
med en korrigeringsfaktor. Korrigeringsfaktorns värde bestäms
så att summan av bidragen till de enskilda kommunerna stämmer
överens med det fastställda sammanlagda statsbidraget.

6 § Statens skolverk skall fastställa bidragsramar per kommun
och lämna uppgifter till kommunerna om dessa.

7 § Statens skolverk skall fastställa statsbidragets slutliga
storlek efter kommunens redovisning enligt 10 §.

Rekvisition och utbetalning

8 § Efter årlig rekvisition betalas statsbidrag ut av Statens
skolverk.

Bidraget betalas ut uppdelat på tre lika delar före utgången av
var och en av månaderna maj, september och december.
Förordning (2006:1260).

Uppföljning och utvärdering

9 § Statens skolverk skall följa upp och utvärdera effekterna
av statsbidraget.

Statens skolverk skall sprida information om hur statsbidraget
används i kommunerna.

10 § En kommun som har fått statsbidrag enligt denna förordning
skall årligen till Statens skolverk redovisa de åtgärder enligt
3 § som vidtagits under det gångna bidragsåret med stöd av
bidraget, de skäl som legat till grund för åtgärderna och en
bedömning av vilka resultat som uppnåtts.

Innehållande av statsbidrag och återkrav

11 § Om en kommun inte genomför de åtgärder för vilka
statsbidrag har lämnats får Statens skolverk besluta att helt
eller delvis hålla inne bidrag från kommande utbetalningar.
Skolverket får under samma förutsättningar också helt eller
delvis kräva tillbaka ett utbetalt bidrag.

Bemyndigande

12 § Statens skolverk får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Överklagande

13 § Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2005:23

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005. Bidrag enligt
förordningen lämnas för tid från och med den 1 januari 2005
till och med den 31 december 2007.

2006:1581

Den upphävda förordningen gäller fortfarande för bidrag som
lämnats för tid före upphävandet.