Lag (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna

SFS nr
2005:253
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2005-04-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:930

Internationella bestämmelser som skall gälla som svensk lag

1 § Som svensk lag skall gälla originaltexterna av

1. bestämmelserna i artiklarna 1-4, 6-10, 12 och 13 i 1992 års
internationella konvention om upprättandet av en internationell
fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja
(1992 års fondkonvention), med de ändringar som har gjorts
genom Internationella sjöfartsorganisationens resolution
LEG.2(82) den 18 oktober 2000 om ändringar av ansvarsbeloppen i
1992 års protokoll till 1971 års internationella konvention om
upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada
orsakad av förorening genom olja, och

2. bestämmelserna i artiklarna 1-12, 15 och 18 i 2003 års
protokoll till 1992 års internationella konvention om
upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada
orsakad av förorening genom olja (2003 års fondprotokoll).

Detta gäller dock inte till den del bestämmelserna uteslutande
reglerar de fördragsslutande staternas inbördes förpliktelser.

De engelska originaltexterna till 1992 års fondkonvention,
resolutionen och 2003 års fondprotokoll i de delar som anges i
första stycket finns tillsammans med svenska översättningar
intagna som bilaga 1-4 till denna lag. Originaltexterna skall
ha samma giltighet.

Oljeskadefondernas regressrätt

2 § Ett belopp som 1992 års internationella oljeskadefond har
betalat i ersättning enligt artikel 4 i 1992 års fondkonvention
eller som 2003 års internationella kompletterande oljeskadefond
har betalat enligt artikel 4 i 2003 års fondprotokoll, får
respektive fond kräva åter av en person som anges i 10 kap. 4 §
andra stycket a, b eller e-–g sjölagen (1994:1009) endast under
de förutsättningar som anges i dessa lagrum. I övrigt får
fonderna kräva åter ett utbetalat ersättningsbelopp av någon
annan än fartygsägaren eller dennes garant endast i den
utsträckning som följer av 7 kap. 9 § försäkringsavtalslagen
(2005:104). Lag (2005:880).

Behörig domstol

3 § Talan om ersättning för oljeskada, som enligt artikel 7.1
eller 7.3 i 1992 års fondkonvention eller enligt artikel 7 i
2003 års fondprotokoll får tas upp i Sverige, skall väckas vid
den domstol som enligt 21 kap. 5 § tredje stycket sjölagen
(1994:1009) är behörig att ta upp talan mot fartygets ägare i
anledning av samma olycka.

Underrättelse om rättegång

4 § I fråga om underrättelser som avses i artikel 7.6 i 1992
års fondkonvention och i artikel 7.1 i 2003 års fondprotokoll
skall bestämmelserna i 14 kap. 12 och 13 §§ rättegångsbalken om
kungörande av rättegång tillämpas.

Erkännande och verkställighet av dom

5 § I fråga om erkännande, verkställbarhet och verkställighet
av en dom mot 2003 års internationella kompletterande
oljeskadefond ska Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols
behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på
privaträttens område (2012 års Bryssel I-förordning) eller
rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om
domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av
domar på privaträttens område (2000 års Bryssel I-förordning)
tillämpas, om domen har meddelats i en stat där dessa
bestämmelser gäller.

Om en tillämpning av 2012 års Bryssel I-förordning eller 2000
års Bryssel I-förordning leder till att domen inte skulle
erkännas, förklaras verkställbar eller verkställas i Sverige,
ska frågan i stället avgöras enligt artikel 8.1 i 2003 års
fondprotokoll. Lag (2014:930).

6 § När en fråga uppkommer om verkställbarhet av en dom
enligt artikel 8 i 1992 års fondkonvention, tillämpas det
förfarande som föreskrivs i 21 kap. 6 § sjölagen
(1994:1009).

Detta förfarande tillämpas också när en fråga uppkommer om
verkställbarhet av en dom enligt artikel 8.1 i 2003 års
fondprotokoll. Om domen har meddelats av en domstol i en stat
där 2012 års Bryssel I-förordning eller 2000 års Bryssel
I-förordning gäller, tillämpas dock det förfarande som
föreskrivs i dessa förordningar och i lagen (2014:912) med
kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om
erkännande och internationell verkställighet av vissa
avgöranden. Lag (2014:930).

Övergångsbestämmelser

2005:253

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Genom lagen upphävs lagen (1973:1199) om ersättning från den
internationella oljeskadefonden.

3. Den gamla lagen gäller fortfarande, om den händelse som kan
utgöra grund för ersättning har inträffat före den nya lagens
ikraftträdande.

2014:930

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea
hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i
hovrätten före ikraftträdandet.

Bilaga 1

Artiklarna 1-4, 6-10, 12 och 13 i 1971 års internationella
konvention om upprättandet av en internationell fond för
ersättning av skada orsakad av förorening genom olja

International Convention on the Establishment of an
International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage

(Supplementary to the International Convention on Civil
Liability for Oil Pollution Damage, 1969)

The States Parties to the present Convention,

Being parties to the International Convention on Civil
Liability for Oil Pollution Damage, adopted at Brussels on 29
November 1969,

Concious of the dangers of pollution posed by the worldwide
maritime carriage of oil in bulk,

Convinced of the need to ensure that adequate compensation is
available to persons who suffer damage caused by pollution
resulting from the escape or discharge of oil from ships,

Considering that the International Convention of 29 November
1969, on Civil Liability for Oil Pollution Damage, by providing
a régime for compensation for pollution damage in Contracting
States and for the costs of measures, wherever taken, to
prevent or minimize such damage, represents a considerable
progress towards the achievement of this aim,

Considering however that this régime does not afford full
compensation for victims of oil pollution damage in all cases
while it imposes an additional financial burden on shipowners,

Considering further that the economic consequences of oil
pollution damage resulting from the escape or discharge of oil
carried in bulk at sea by ships should not exclusively be borne
by the shipping industry but should in part be borne by the oil
cargo interests,

Convinced of the need to elaborate a compensation and
indemnification system supplementary to the International
Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage with a
view to ensuring that full compensation will be available to
victims of oil pollution incidents and that the shipowners are
at the same time given relief in respect of the additional
financial burdens imposed on them by the said Convention,

Taking note of the Resolution on the Establishment of an
International Compensation Fund for Oil Pollution Damage which
was adopted on 29 November 1969 by the International Legal
Conference on Marine Pollution Damage,

Have agreed as follows:

General Provisions

Article 1

For the purposes of this Convention –

1. “Liability Convention” means the International Convention on
Civil Liability for Oil Pollution Damage, adopted at Brussels
on 29 November 1969.

2. “Ship”, “Person”, “Owner”, “Oil”, “Pollution Damage”,
“Preventive Measures”, “Incident” and “Organization”, have the
same meaning as in Article I of the Liability Convention,
provided however that, for the purposes of these terms, “oil”
shall be confined to persistent hydrocarbon mineral oils.

3. “Contributing Oil” means crude oil and fuel oil as defined
in subparagraphs (a) and (b) below:

(a) “Crude Oil” means any liquid hydrocarbon mixture occurring
naturally in the earth whether or not treated to render it
suitable for transportation. It also includes crude oils from
which certain distillate fractions have been removed (sometimes
referred to as “topped crudes”) or to which certain distillate
fractions have been added (sometimes referred to as “spiked” or
“reconstituted” crudes).

(b) “Fuel Oil” means heavy distillates or residues from crude
oil or blends of such materials intended for use as a fuel for
the production of heat or power of a quality equivalent to the
“American Society for Testing and Materials’ Specification for
Number Four Fuel Oil (Designation D 396-69)”, or heavier.

4. “Unit of Account” or “Monetary Unit” means the unit of
account or monetary unit as the case may be, referred to in
Article V of the Liability Convention, as amended by the
Protocol thereto adopted on 19 November 1976.

5. “Ship’s tonnage” has the same meaning as in Article V,
paragraph 10, of the Liability Convention.

6. “Ton”, in relation to oil, means a metric ton.

7. “Guarantor” means any person providing insurance or other
financial security to cover an owner’s liability in pursuance
of Article VII, paragraph 1, of the Liability Convention.

8. “Terminal installation” means any site for the storage of
oil in bulk which is capable of receiving oil from waterborne
transportation, including any facility situated off-shore and
linked to such site.

9. Where an incident consists of a series of occurrences, it
shall be treated as having occurred on the date of the first
such occurrence.

Article 2

1. An International Fund for compensation for pollution
damage, to be named “The International Oil Pollution
Compensation Fund” and hereinafter referred to as “The Fund”,
is hereby established with the following aims:

(a) to provide compensation for pollution damage to the extent
that the protection afforded by the Liability Convention is
inadequate;

(b) to give relief to shipowners in respect of the additional
financial burden imposed on them by the Liability Convention,
such relief being subject to conditions designed to ensure
compliance with safety at sea and other conventions;

(c) to give effect to the related purposes set out in this
Convention.

2. The Fund shall in each Contracting State be recognized as a
legal person capable under the laws of that State of assumig
rights and obligations and of being a party in legal
proceedings before the courts of that State. Each Contracting
State shall recognize the Director of the Fund (hereinafter
referred to as “The Director”) as the legal representative of
the Fund.

Article 3

This Convention shall apply:

1. With regard to compensation according to Article 4,
exclusively to pollution damage caused on the territory
including the territorial sea of a Contracting State, and to
preventive measures taken to prevent or minimize such damage;

2. With regard to indemnification of shipowners and their
guarantors according to Article 5, exclusively in respect of
pollution damage caused on the territory, including the
territorial sea, of a State party to the Liability Convention
by a ship registered in or flying the flag of a Contracting
State and in respect of preventive measures taken to prevent or
minimize such damage.

Compensation and indemnification

Article 4

1. For the purpose of fulfilling its function under Article 2,
paragraph 1(a), the Fund shall pay compensation to any person
suffering pollution damage if such person has been unable to
obtain full and adequate compensation for the damage under the
terms of the Liability Convention,

(a) because no liability for the damage arises under the
Liability Convention;

(b) because the owner liable for the damage under the Liability
Convention is financially incapable of meeting his obligations
in full and any financial security that may be provided under
Article VII of that Convention does not cover or is
insufficient to satisfy the claims for compensation for the
damage; an owner being treated as financially incapable of
meeting his obligations and a financial security being treated
as insufficient if the person suffering the damage has been
unable to obtain full satisfaction of the amount of
compensation due under the Liability Convention after having
taken all reasonable steps to pursue the legal remedies
available to him;

(c) because the damage exceeds the owner’s liability under the
Liability Convention as limited pursuant to Article V,
paragraph 1, of that Convention or under the terms of any other
international Convention in force or open for signature,
ratification or accession at the date of this Convention.

Expenses reasonably incurred or sacrifices reasonably made by
the owner voluntarily to prevent or minimize pollution damage
shall be treated as pollution damage for the purposes of this
Article.

2. The Fund shall incur no obligation under the preceding
paragraph if:

(a) it proves that the pollution damage resulted from an act of
war, hostilities, civil war or insurrection or was caused by
oil which has escaped or been discharged from a warship or
other ship owned or operated by a State and used, at the time
of the incident, only on Government non-commercial service; or

(b) the claimant cannot prove that the damage resulted from an
incident involving one or more ships.

3. If the Fund proves that the pollution damage resulted wholly
or partially either from an act or omission done with intent to
cause damage by the person who suffered the damage or from the
negligence of that person, the Fund may be exonerated wholly or
partially from its obligation to pay compensation to such
person provided, however, that there shall be no such
exoneration with regard to such preventive measures which are
compensated under paragraph 1. The Fund shall in any event be
exonerateed to the extent that the shipowner may have been
exonerateed under Article III, paragraph 3, of the Liability
Convention.

4. (a) Except as otherwise provided in subparagraph (b) of this
paragraph, the aggregate amount of compensation payable by the
Fund under this Article shall in respect of any one incident be
limited, so that the total sum of that amount and the amount of
compensation actually paid under the Liability Convention for
pollution damage caused in the territory of the Contracting
States, including any sums in respect of which the Fund is
under an obligation to indemnify the owner pursuant to Article
5, paragraph 1, of this Convention, shall not exceed 60 million
units of account or 900 million monetary units.

(b) The aggregate amount of compensation payable by the Fund
under this Article for pollution damage resulting from a
natural phenomenon of an exceptional, inevitable and
irresistible character shall not exceed 60 million units of
account or 900 million monetary units.

5. Where the amount of established claims against the Fund
exceeds the aggregate amount of compensation payable under
paragraph 4, the amount available shall be distributed in such
a manner that the proportion between any established claim and
the amount of compensation actually recovered by the claimant
under the Liability Convention and this Convention shall be the
same for all claimants.

6. The Assembly of the Fund (hereinafter referred to as “the
Assembly”) may, having regard to the experience of incidents
which have occurred and in particular the amount of damage
resulting therefrom and to changes in the monetary values,
decide that the amount of 30 million units of account or 450
million monetary units referred to in paragraph 4,
subparagraphs (a) and (b), shall be changed; provided, however,
that this amount shall in no case exceed 60 million units of
account or 900 million monetary units or be lower than 30
million units of account or 450 million monetary units. The
changed amount shall apply to incidents which occur after the
date of the decision effecting the change.

7. The Fund shall, at the request of a Contracting State, use
its good offices as necessary to assist that State to secure
promptly such personnel, material and services as are necessary
to enable the State to take measures to prevent or mitigate
pollution damage arising from an incident in respect of which
the Fund may be called upon to pay compensation under this
Convention.

8. The Fund may on conditions to be laid down in the Internal
Regulations provide credit facilities with a view to the taking
of preventive measures against pollution damage arising from a
particular incident in respect of which the Fund may be called
upon to pay compensation under this Convention.

Article 6

1. Rights to compensation under Article 4 or indemnification
under Article 5 shall be extinguished unless an action is
brought thereunder or a notification has been made pursuant to
Article 7, paragraph 6, within three years from the date when
the damage occurred. However, in no case shall an action be
brought after six years from the date of the incident which
caused the damage.

2. Notwithstanding paragraph 1, the right of the owner or his
guarantor to seek indemnification from the Fund pursuant to
Article 5, paragraph 1, shall in no case be extinguished before
the expiry of a period, of six months as from the date on which
the owner or his guarantor acquired knowledge of the bringing
of an action against him under the Liability Convention.

Article 7

1. Subject to the subsequent provisions of this Article, any
action against the Fund for compensation under Article 4 or
indemnification under Article 5 of this Convention shall be
brought only before a court competent under Article IX of the
Liability Convention in respect of actions against the owner
who is or who would, but for the provisions of Article III,
paragraph 2, of that Convention, have been liable for pollution
damage caused by the relevant incident.

2. Each Contracting State shall ensure that its courts possess
the necessary jurisdiction to entertain such actions against
the Fund as are referred to in paragraph 1.

3. Where an action for compensation for pollution damage has
been brought before a court competent under Article IX of the
Liability Convention against the owner of a ship or his
guarantor, such court shall have exclusive jurisdictional
competence over any action against the Fund for compensation or
indemnification under the provisions of Article 4 or 5 of this
Convention in respect of the same damage. However, where an
action for compensation for pollution damage under the
Liability Convention has been brought before a court in a State
Party to the Liability Convention but not to this Convention,
any action against the Fund under Article 4 or under Article 5,
paragraph 1, of this Convention shall at the option of the
claimant be brought either before a court of the State where
the Fund has its headquarters or before any court of a State
Party to this Convention competent under Article IX of the
Liability Convention.

4. Each Contracting State shall ensure that the Fund shall have
the right to intervene as a party to any legal proceedings
instituted in accordance with Article IX of the Liability
Convention before a competent court of that State against the
owner of a ship or his guarantor.

5. Except as otherwise provided in paragraph 6, the Fund shall
not be bound by any judgment or decision in proceedings to
which it has not been a party or by any settlement to which it
is not a party.

6. Without prejudice to the provisions of paragraph 4, where an
action under the Liability Convention for compensation for
pollution damage has been brought against an owner or his
guarantor before a competent court in a Contracting State, each
party to the proceedings shall be entitled under the national
law of that State to notify the Fund of the proceedings. Where
such notification has been made in accordance with the
formalities required by the law of the court seized and in such
time and in such manner that the Fund has in fact been in a
position effectively to intervene as a party to the
proceedings, any judgment rendered by the court in such
proceedings shall, after it has become final and enforceable in
the State where the judgment was given, become binding upon the
Fund in the sense that the facts and findings in that judgment
may not be disputed by the Fund even if the Fund has not
actually intervened in the proceedings.

Article 8

Subject to any decision concerning the distribution referred to
in Article 4, paragraph 5, any judgment given against the Fund
by a court having jurisdiction in accordance with Article 7,
paragraphs 1 and 3, shall, when it has become enforceable in
the State of origin and is in that State no longer subject to
ordinary forms of review, be recognized and enforceable in each
Contracting State on the same conditions as are prescribed in
Article X of the Liability Convention.

Article 9

1. Subject to the provisions of Article 5, the Fund shall, in
respect of any amount of compensation for pollution damage paid
by the Fund in accordance with Article 4, paragraph 1, of this
Convention, acquire by subrogation the rights that the person
so compensated may enjoy under the Liability Convention against
the owner or his guarantor.

2. Nothing in this Convention shall prejudice any right of
recourse or subrogation of the Fund against persons other than
those referred to in the preceding paragraph. In any event the
right of the Fund to subrogation against such person shall not
be less favourable than that of an insurer of the person to
whom compensation or indemnification has been paid.

3. Without prejudice to any other rights of subrogation or
recourse against the Fund which may exist, a Contracting State
or agency thereof which has paid compensation for pollution
damage in accordance with provisions of national law shall
acquire by subrogation the rights which the person so
compensated would have enjoyed under this Convention.

Contributions

Article 10

1. Contributions to the Fund shall be made in respect of each
Contracting State by any person who, in the calendar year
referred to in Article 11, paragraph 1, as regards initial
contributions and in Article 12, paragraphs 2(a) or (b), as
regards annual contributions, has received in total quantities
exceeding 150,000 tons:

(a) in the ports or terminal installations in the territory of
that State contributing oil carried by sea to such ports or
terminal installations; and

(b) in any installations situated in the territory of that
Contracting State contributing oil which has been carried by
sea and discharged in a port or terminal installation of a non-
Contracting State, provided that contributing oil shall only be
taken into account by virtue of this subparagraph on first
receipt in a Contracting State after its discharge in that
nonContracting State.

2. (a) For the purposes of paragraph 1, where the quantity of
contributing oil received in the territory of a Contracting
State by any person in a calendar year when aggregated with the
quantity of contributing oil received in the same Contracting
State in that year by any associated person or persons exceeds,
150,000 tons, such person shall pay contributions in respect of
the actual quantity received by him notwithstanding that that
quantity did not exceed 150,000 tons.

(b) “Associated persons” means any subsidiary or commonly
controlled entity. The question whether a person comes within
this definition shall be determinded by the national law of the
State concerned.

Article 12

1. With a view to assessing for each person referred to in
Article 10 the amount of annual contributions due, if any, and
taking account of the necessity to maintain sufficient liquid
funds, the Assembly shall for each calendar year make an
estimate in the form of a budget of:

(i) Expenditure

(a) costs and expenses of the administration of the Fund in the
relevant year and any deficit from operations in preceding
years;

(b) payments to be made by the Fund in the relevant year for
the satisfaction of claims against the Fund due under Article 4
or 5, including repayment on loans previously taken by the Fund
for the satisfaction of such claims, to the extent that the
aggregate amount of such claims in respect of any one incident
does not exceed 1 million units of account or 15 million
monetary units;

(c) payments to be made by the Fund in the relevant year for
the satisfaction of claims against the Fund due under Article 4
or 5, including repayments on loans previously taken by the
Fund for the satisfaction of such claims, to the extent that
the aggregate amount of such claims in respect of any one
incident is in excess of 1 million units of account or 15
million monetary units;

(ii) Income

(a) surplus funds from operations in preceding years, including
any interest;

(b) initial contributions to be paid in the course of the year;

(c) annual contributions, if required to balance the budget;

(d) any other income.

2. For each person referred to in Article 10 the amount of his
annual contribution shall be determined by the Assembly and
shall be calculateed in respect of each Contracting State:

(a) in so far as the contribution is for the satisfaction of
payments referred to in paragraph 1(i)(a) and (b) on the basis
of a fixed sum for each ton of contributing oil received in the
relevant State by such persons during the preceding calendar
year; and

(b) in so far as the contribution is for the satisfaction of
payments referred to in paragraph 1(i)(c) of this Article on
the basis of a fixed sum for each ton of contributing oil
received by such person during the calendar year preceding that
in which the incident in question occurred, provided that State
was a party to this Convention at the date of the incident.

3. The sums referred to in paragraph 2 above shall be arrived
at by dividing the relevant total amount of contributions
required by the total amount of contributing oil received in
all Contracting States in the relevant year.

4. The Assembly shall decide the portion of the annual
contribution which shall be immediately paid in cash and decide
on the date of payment. The remaining part of each annual
contribution shall be paid upon notification by the Director.

5. The Director may, in cases and in accordance with conditions
to be laid down in the Internal Regulations of the Fund,
require a contributor to provide financial security for the
sums due from him.

6. Any demand for payments made under paragraph 4 shall be
called rateably from all individual contributors.

Article 13

1. The amount of any contribution due under Article 12 and
which is in arrear shall bear interest at a rate which shall be
determined by the Assembly for each calendar year provided that
different rates may be fixed for different circumstances.

2. Each Contracting State shall ensure that any obligation to
contribute to the Fund arising under this Convention in respect
of oil received within the territory of that State is fulfilled
and shall take any appropriate measures under its law,
including the imposing of such sanctions as it may deem
necessary, with a view to the effective execution of any such
obligation; provided, however, that such measures shall only be
directed against those persons who are under an obligation to
contribute to the Fund.

3. Where a person who is liable in accordance with the
provisions of Articles 10 and 11 to make contributions to the
Fund does not fulfil his obligations in respect of any such
contribution or any part thereof and is in arrear for a period
exceeding three months, the Director shall take all appropriate
actions against such person on behalf of the Fund with a view
to the recovery of the amount due. However, where the
defaulting contributor is manifestly insolvent or the
circumstances otherwise so warrant, the Assembly may, upon
recommendation of the Director, decide that no action shall be
taken or continued against the contributor.

Protocol of 1992 to Amend the International Convention on the
Establishment of an International Fund for Compensation for Oil
Pollution Damage, 1971

The Parties to the present Protocol,

Having considered the International Convention on the
Establishment of an International Fund for Compensation for Oil
Pollution Damage, 1971, and the 1984 Protocol thereto,

Having noted that the 1984 Protocol to that Convention, which
provides for improved scope and enhanced compensation, has not
entered into force,

Affirming the importance of maintaining the viability of the
international oil pollution liability and compensation system,

Aware of the need to ensure the entry into force of the content
of the 1984 Protocol as soon as possible,

Recognizing the advantage for the States Parties of arranging
for the amended Convention to coexist with and be supplementary
to the original Convention for a transitional period,

Convinced that the economic consequences of pollution damage
resulting from the carriage of oil in bulk at sea by ships
should continue to be shared by the shipping industry and by
the oil cargo interests,

Bearing in mind the adoption of the Protocol of 1992 to amend
the International Convention on Civil Liability for Oil
Pollution Damage, 1969,

Have agreed as follows:

Article 1

The Convention which the provisions of this Protocol amend is
the International Convention on the Establishment of an
International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage,
1971, hereinafter referred to as the “1971 Fund Convention”.
For States Parties to the Protocol of 1976 to the 1971 Fund
Convention, such reference shall be deemed to include the 1971
Fund Convention as amended by that Protocol.

Article 2

Article 1 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. Paragraph 1 is replaced by the following text:

1. “1992 Liability Convention” means the International
Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

2. After paragraph 1 a new paragraph is inserted as follows:

1 bis. “1971 Fund Convention” means the International
Convention on the Establishment of an International Fund for
Compensation for Oil Pollution Damage, 1971. For States Parties
to the Protocol of 1976 to that Convention, the term shall be
deemed to include the 1971 Fund Convention as amended by that
Protocol.

3. Paragraph 2 is replaced by the following text:

2. “Ship”, “Person”, “Owner”, “Oil”, “Pollution Damage”,
“Preventive Measures”, “Incident” and “Organization” have the
same meaning as in Article I of the 1992 Liability Convention.

4. Paragraph 4 is replaced by the following text:

4. “Unit of account” has the same meaning as in Article V,
paragraph 9, of the 1992 Liability Convention.

5. Paragraph 5 is replaced by the following text:

5. “Ship’s tonnage” has the same meaning as in Article V,
paragraph 10, of the 1992 Liability Convention.

6. Paragraph 7 is replaced by the following text:

7. “Guarantor” means any person providing insurance or other
financial security to cover an owner’s liability in pursuance
of Article VII, paragraph 1, of the 1992 Liability Convention.

Article 3

Article 2 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

Paragraph 1 is replaced by the following text:

1. An international Fund for compensation for pollution damage,
to be named “The International Oil Pollution Compensation Fund
1992” and hereinafter referred to as “the Fund” is hereby
established with the following aims:

(a) to provide compensation for pollution damage to the extent
that the protection afforded by the 1992 Liability Convention
is inadequate;

(b) to give effect to the related purposes set out in this
Convention.

Article 4

Article 3 of the 1971 Fund Convention is replaced by the
following text:

This Convention shall apply exclusively:

(a) to pollution damage caused:

(i) in the territory, including the territorial sea, of a
Contracting State, and

(ii) in the exclusive economic zone of a Contracting State,
established in accordance with international law, or, if a
Contracting State has not established such a zone, in an area
beyond and adjacent to the territorial sea of that State
determined by that State in accordance with international law
and extending not more than 200 nautical miles from the
baseline from which the breadth of its territorial sea is
measured;

(b) to preventive measures, wherever taken, to prevent or
minimize such damage.

Article 5

The heading to Articles 4 to 9 of the 1971 Fund Convention is
amended by deleting the words “and indemnification”.

Article 6

Article 4 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. In paragraph 1 the five references to “the Liability
Convention” are replaced by references to “the 1992 Liability
Convention”.

2. Paragraph 3 is replaced by the following text:

3. If the Fund proves that the pollution damage resulted wholly
or partially either from an act or omission done with the
intent to cause damage by the person who suffered the damage or
from the negligence of that person, the Fund may be exonerated
wholly or partially from its obligations to pay compensation to
such person. The Fund shall in any event be exonerated under
Article III, paragraph 3, of the 1992 Liability Convention.
However, there shall be no such exoneration of the Fund with
regard to preventive measures.

3. Paragraph 4 is replaced by the following text:

4. (a) Except as otherwise provided in subparagraphs (b) and
(c) of this paragraph, the aggregate amount of compensation
payable by the Fund under this Article shall in respect of any
one incident be limited, so that the total sum of that amount
and the amount of compensation actually paid under the 1992
Liability Convention for pollution damage within the scope of
application of this Convention so defined in Article 3 shall
not exceed 135 million units of account.

(b) Except as otherwise provided in subparagraph (c), the
aggregate amount of compensation payable by the Fund under this
Article for pollution damage resulting from a natural
phenomenon of an exceptional inevitable and irresistible
character shall not exceed 135 million units of account.

(c) The maximum amount of compensation referred to in
subparagraphs (a) and (b) shall be 200 million units of account
with respect to any incident occuring during any period when
there are three Parties to this Convention in respect of which
the combined relevant quantity of contributing oil received by
persons in the territories of such Parties, during the
preceding calendar year, equalled or exceeded 600 million tons.

(d) Interest accrued on a fund constituted in accordance with
Article V, paragraph 3, of the 1992 Liability Convention, if
any, shall not be taken into account for the computation of the
maximum compensation payable by the Fund under this Article.

(e) The amounts mentioned in this Article shall be converted
into national currency on the basis of the value of that
currency by reference to the Special Drawing Right on the date
of decision of the Assembly of the Fund as to the date of
payment of compensation.

4. Paragraph 5 is replaced by the following text:

5. Where the amount of established claims against the Fund
exceeds the aggregate amount of compensation payable under
paragraph 4, the amount available shall be distributed in such
a manner that the proportion between any established claim and
the amount of compensation actually recovered by the claimant
under this Convention shall be the same for all claimants.

5. Paragraph 6 is replaced by the following text:

6. The Assembly of the Fund may decide that, in exceptional
cases, compensation in accordance with this Convention can be
paid even if the owner of the ship has not constituted a fund
in accordance with Article V, paragraph 3, of the 1992
Liability Convention. In such case paragraph 4 (e) of this
Article applies accordingly.

Article 8

Article 6 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. In paragraph 1 the paragraph number and the words “or
indemnification under Article 5” are deleted.

2. Paragraph 2 is deleted.

Article 9

Article 7 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. In paragraphs 1, 3, 4 and 6 the seven references to “the
Liability Convention” are replaced by reference to “the 1992
Liability Convention”.

2. In paragraph 1 the words “or indemnification under Article
5” are deleted.

3. In the first sentence of paragraph 3 the words “or
indemnification” and “or 5” are deleted.

4. In the second sentence of paragraph 3 the words “or under
Article 5, paragraph 1” are deleted.

Article 10

In Article 8 of the 1971 Fund Convention the reference to the
“Liability Convention” is replaced by a reference to “the 1992
Liability Convention”.

Article 11

Article 9 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. Paragraph 1 is replaced by the following text:

1. The Fund, shall in respect of any amount of compensation for
pollution damage paid by the Fund in accordance with Article 4,
paragraph 1, of this Convention, acquire by subrogation the
rights that the person so compensated may enjoy under the 1992
Liability Convention against the owner or his guarantor.

2. In paragraph 2 the words “or indemnification” are deleted.

Article 12

Article 10 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

The opening phrase of paragraph 1 is replaced by the following
text:

Annual contributions to the Fund shall be made in respect of
each Contracting State by any person who, in the calendar year
referred to in Article 12, paragraphs 2(a) or (b), has received
in total quantities exceeding 150,000 tons:

Article 14

Article 12 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. In the opening phrase of paragraph 1 the words “for each
person referred to in Article 10” are deleted.

2. In paragraph 1(i), subparagraphs (b) and (c), the words “or
5” are deleted and the words “15 million francs” are replaced
by the words “four million units of account”.

3. Subparagraph 1(ii)(b) is deleted.

4. In paragraph 1(ii), subparagraph (c) becomes (b) and
subparagraph (d) becomes (c).

5. The opening phrase in paragraph 2 is replaced by the
following text:

The Assembly shall decide the total amount of contributions to
be levied. On the basis of that decision, the Director shall,
in respect of each Contracting State, calculate for each person
referred to in Article 10 the amount of his annual
contribution:

6. Paragraph 4 is replaced by the following text:

4. The annual contribution shall be due on the date to be laid
down in the Internal Regulations of the Fund. The Assembly may
decide on a different date of payment.

7. Paragraph 5 is replaced by the following text:

5. The Assembly may decide, under conditions to be laid down in
the Financial Regulation of the Fund, to make transfers between
funds received in accordance with Article 12.2(a) and funds
received in accordance with Article 12.2(b).

8. Paragraph 6 is deleted.

Article 15

Article 13 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. Paragraph 1 is replaced by the following text:

1. The amount of any contribution due under Article 12 and
which is in arrear shall bear interest at a rate which shall be
determined in accordance with the Internal Regulations of the
Fund, provided that different rates may be fixed for different
circumstances.

2. In paragraph 3 the words “Articles 10 and 11” are replaced
by the words “Articles 10 and 12” and the words “for a period
exceeding three months” are deleted.

Resolution LEG.2(82)

(adopted on 18 October 2000)

Adoption of amendments of the limits of compensation in the
Protocol of 1992 to amend the International Convention on the
Establishment of an International Fund for Compensation for Oil
Pollution Damage, 1971

The Legal Committee at its eighty-second session:

Recalling Article 33(b) of the Convention on the International
Maritime Organization (hereinafter referred to as the “IMO
Convention”) concerning the functions of the Committee,

Mindful of Article 36 of the IMO Convention concerning rules
governing the procedures to be followed when exercising the
functions conferred on it by or under any international
convention or instrument,

Recalling further Article 33 of the Protocol of 1992 to amend
the International Convention on the Establishment of an
International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage,
1971 (hereinafter referred to as the “1992 Fund Protocol”)
concerning the procedures for amending the limits of the
amounts of compensation set out in Article 6(3) of the 1992
Fund Protocol,

Having considered amendments to the limits of the amounts of
compensation proposed and circulated in accordance with the
provisions of Article 33(1) and (2) of the 1992 Fund Protocol,

1. Adopts, in accordance with Article 33(4) of the 1992 Fund
Protocol, amendments to the limits of the amounts of
compensation set out in Article 6(3) of the 1992 Fund Protocol,
as set out in the Annex to this resolution;

2. Determines, in accordance with Article 33(7) of the 1992
Fund Protocol, that these amendments shall be deemed to have
been accepted on 1 May 2002 unless, prior to that date, not
less than one quarter of the States that were Contracting
States on the date of the adoption of these amendments (being
18 October 2000) have communicated to the Organization that
they do not accept these amendments;

3. Further determines that, in accordance with Article 33(8) of
the 1992 Fund Protocol, these amendments, deemed to have been
accepted in accordance with paragraph 2 above, shall enter into
force on 1 November 2003;

4. Requests the Secretary-General, in accordance with Articles
33(7) and 38(2)(vi) of the 1992 Fund Protocol, to transmit
certified copies of the present resolution and the amendments
contained in the Annex thereto to all States which have signed
or acceded to the 1992 Fund Protocol; and

5. Further requests the Secretary-General to transmit copies of
the present resolution and its Annex to the Members of the
Organization which have not signed or acceded to the 1992 Fund
Protocol.

Annex

Amendments of the limits of compensation in the Protocol of
1992 to amend the International Convention on the Establishment
of an International Fund for Compensation for Oil Pollution
Damage, 1971

Article 6(3) of the 1992 Fund Protocol is amended as follows:

the reference in paragraph 4(a) to “135 million units of
account” shall read “203,000,000 units of account”;

the reference in paragraph 4(b) to “135 million units of
account” shall read “203,000,000 units of account”; and

the reference in paragraph 4(c) to “200 million units of
account” shall read “300,740,000 units of account”.

Protocol of 2003 to the International Convention on the
Establishment of an International Fund for Compensation for Oil
Pollution Damage, 1992

The Contracting States to the present Protocol,

Bearing in mind the International Convention on Civil Liability
for Oil Pollution Damage, 1992 (hereinafter “the 1992 Liability
Convention”),

Having considered the International Convention on the
Establishment of an International Fund for Compensation for Oil
Pollution Damage, 1992 (hereinafter “the 1992 Fund
Convention”),

Affirming the importance of maintaining the viability of the
international oil pollution liability and compensation system,

Noting that the maximum compensation afforded by the 1992 Fund
Convention might be insufficient to meet compensation needs in
certain circumstances in some Contracting States to that
Convention,

Recognizing that a number of Contracting States to the 1992
Liability and 1992 Fund Conventions consider it necessary as a
matter of urgency to make available additional funds for
compensation through the creation of a supplementary scheme to
which States may accede if they so wish,

Believing that the supplementary scheme should seek to ensure
that victims of oil pollution damage are compensated in full
for their loss or damage and should also alleviate the
difficulties faced by victims in cases where there is a risk
that the amount of compensation available under the 1992
Liability and 1992 Fund Conventions will be insufficient to pay
established claims in full and that as a consequence the
International Oil Pollution Compensation Fund, 1992, has
decided provisionally that it will pay only a proportion of any
established claim,

Considering that accession to the supplementary scheme will be
open only to Contracting States to the 1992 Fund Convention,

Have agreed as follows:

General provisions

Article 1

For the purposes of this Protocol:

1. “1992 Liability Convention” means the International
Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992;

2. “1992 Fund Convention” means the International Convention on
the Establishment of an International Fund for Compensation for
Oil Pollution Damage, 1992;

3. “1992 Fund” means the International Oil Pollution
Compensation Fund, 1992, established under the 1992 Fund
Convention;

4. “Contracting State” means a Contracting State to this
Protocol, unless stated otherwise;

5. When provisions of the 1992 Fund Convention are incorporated
by reference into this Protocol, “Fund” in that Convention
means “Supplementary Fund”, unless stated otherwise;

6. “Ship”, “Person”, “Owner”, “Oil”, “Pollution Damage”,
“Preventive Measures” and “Incident” have the same meaning as
in Article I of the 1992 Liability Convention;

7. “Contributing Oil”, “Unit of Account”, “Ton”, “Guarantor”
and “Terminal installation” have the same meaning as in Article
1 of the 1992 Fund Convention, unless stated otherwise;

8. “Established claim” means a claim which has been recognised
by the 1992 Fund or been accepted as admissible by decision of
a competent court binding upon the 1992 Fund not subject to
ordinary forms of review and which would have been fully
compensated if the limit set out in Article 4(4), of the 1992
Fund Convention had not been applied to that incident;

9. “Assembly” means the Assembly of the International Oil
Pollution Compensation Supplementary Fund, 2003, unless
otherwise indicated;

10. “Organization” means the International Maritime
Organization;

11. “Secretary-General” means the Secretary-General of the
Organization.

Article 2

1. An International Supplementary Fund for compensation for
pollution damage, to be named “The International Oil Pollution
Compensation Supplementary Fund, 2003” (hereinafter “the
Supplementary Fund”), is hereby established.

2. The Supplementary Fund shall in each Contracting State be
recognized as a legal person capable under the laws of that
State of assuming rights and obligations and of being a party
in legal proceedings before the courts of that State. Each
Contracting State shall recognise the Director of the
Supplementary Fund as the legal representative of the
Supplementary Fund.

Article 3

This Protocol shall apply exclusively:

(a) to pollution damage caused:

(i) in the territory, including the territorial sea, of a
Contracting State, and

(ii) in the exclusive economic zone of a Contracting State,
established in accordance with international law, or, if a
Contracting State has not established such a zone, in an area
beyond and adjacent to the territorial sea of that State
determined by that State in accordance with international law
and extending not more than 200 nautical miles from the
baselines from which the breadth of its territorial sea is
measured;

(b) to preventive measures, wherever taken, to prevent or
minimize such damage.

Supplementary compensation

Article 4

1. The Supplementary Fund shall pay compensation to any person
suffering pollution damage if such person has been unable to
obtain full and adequate compensation for an established claim
for such damage under the terms of the 1992 Fund Convention,
because the total damage exceeds, or there is a risk that it
will exceed, the applicable limit of compensation laid down in
Article 4(4) of the 1992 Fund Convention in respect of any one
incident.

2. (a) The aggregate amount of compensation payable by the
Supplementary Fund under this Article shall in respect of any
one incident be limited, so that the total sum of that amount
together with the amount of compensation actually paid under
the 1992 Liability Convention and the 1992 Fund Convention
within the scope of application of this Protocol shall not
exceed 750 million units of account.

(b) The amount of 750 million units of account mentioned in
paragraph 2(a) shall be converted into national currency on the
basis of the value of that currency by reference to the Special
Drawing Right on the date determined by the Assembly of the
1992 Fund for conversion of the maximum amount payable under
the 1992 Liability and 1992 Fund Conventions.

3. Where the amount of established claims against the
Supplementary Fund exceeds the aggregate amount of compensation
payable under paragraph 2, the amount available shall be
distributed in such a manner that the proportion between any
established claim and the amount of compensation actually
recovered by the claimant under this Protocol shall be the same
for all claimants.

4. The Supplementary Fund shall pay compensation in respect of
established claims as defined in Article 1(8), and only in
respect of such claims.

Article 5

The Supplementary Fund shall pay compensation when the Assembly
of the 1992 Fund has considered that the total amount of the
established claims exceeds, or there is a risk that the total
amount of established claims will exceed the aggregate amount
of compensation available under Article 4(4) of the 1992 Fund
Convention and that as a consequence the Assembly of the 1992
Fund has decided provisionally or finally that payments will
only be made for a proportion of any established claim. The
Assembly of the Supplementary Fund shall then decide whether
and to what extent the Supplementary Fund shall pay the
proportion of any established claim not paid under the 1992
Liability Convention and the 1992 Fund Convention.

Article 6

1. Subject to Article 15(2) and (3), rights to compensation
against the Supplementary Fund shall be extinguished only if
they are extinguished against the 1992 Fund under Article 6 of
the 1992 Fund Convention.

2. A claim made against the 1992 Fund shall be regarded as a
claim made by the same claimant against the Supplementary Fund.

Article 7

1. The provisions of Article 7(1), (2), (4), (5) and (6) of the
1992 Fund Convention shall apply to actions for compensation
brought against the Supplementary Fund in accordance with
Article 4(1) of this Protocol.

2. Where an action for compensation for pollution damage has
been brought before a court competent under Article IX of the
1992 Liability Convention against the owner of a ship or his
guarantor, such court shall have exclusive jurisdictional
competence over any action against the Supplementary Fund for
compensation under the provisions of Article 4 of this Protocol
in respect of the same damage. However, where an action for
compensation for pollution damage under the 1992 Liability
Convention has been brought before a court in a Contracting
State to the 1992 Liability Convention but not to this
Protocol, any action against the Supplementary Fund under
Article 4 of this Protocol shall at the option of the claimant
be brought either before a court of the State where the
Supplementary Fund has its headquarters or before any court of
a Contracting State to this Protocol competent under Article IX
of the 1992 Liability Convention.

3. Notwithstanding paragraph 1, where an action for
compensation for pollution damage against the 1992 Fund has
been brought before a court in a Contracting State to the 1992
Fund Convention but not to this Protocol, any related action
against the Supplementary Fund shall, at the option of the
claimant, be brought either before a court of the State where
the Supplementary Fund has its headquarters or before any court
of a Contracting State competent under paragraph 1.

Article 8

1. Subject to any decision concerning the distribution referred
to in Article 4(3) of this Protocol, any judgment given against
the Supplementary Fund by a court having jurisdiction in
accordance with Article 7 of this Protocol, shall, when it has
become enforceable in the State of origin and is in that State
no longer subject to ordinary forms of review, be recognized
and enforceable in each Contracting State on the same
conditions as are prescribed in Article X of the 1992 Liability
Convention.

2. A Contracting State may apply other rules for the
recognition and enforcement of judgments, provided that their
effect is to ensure that judgments are recognised and enforced
at least to the same extent as under paragraph 1.

Article 9

1. The Supplementary Fund shall, in respect of any amount of
compensation for pollution damage paid by the Supplementary
Fund in accordance with Article 4(1), of this Protocol, acquire
by subrogation the rights that the person so compensated may
enjoy under the 1992 Liability Convention against the owner or
his guarantor.

2. The Supplementary Fund shall acquire by subrogation the
rights that the person compensated by it may enjoy under the
1992 Fund Convention against the 1992 Fund.

3. Nothing in this Protocol shall prejudice any right of
recourse or subrogation of the Supplementary Fund against
persons other than those referred to in the preceding
paragraphs. In any event the right of the Supplementary Fund to
subrogation against such person shall not be less favourable
than that of an insurer of the person to whom compensation has
been paid.

4. Without prejudice to any other rights of subrogation or
recourse against the Supplementary Fund which may exist, a
Contracting State or agency thereof which has paid compensation
for pollution damage in accordance with provisions of national
law shall acquire by subrogation the rights which the person so
compensated would have enjoyed under this Protocol.

Contributions

Article 10

1. Annual contributions to the Supplementary Fund shall be made
in respect of each Contracting State by any person who, in the
calendar year referred to in Article 11(2)(a) or (b), has
received in total quantities exceeding 150,000 tons:

(a) in the ports or terminal installations in the territory of
that State contributing oil carried by sea to such ports or
terminal installations; and

(b) in any installations situated in the territory of that
Contracting State contributing oil which has been carried by
sea and discharged in a port or terminal installation of a non-
Contracting State, provided that contributing oil shall only be
taken into account by virtue of this subparagraph on first
receipt in a Contracting State after its discharge in that
nonContracting State.

2. The provisions of Article 10(2), of the 1992 Fund Convention
shall apply in respect of the obligation to pay contributions
to the Supplementary Fund.

Article 11

1. With a view to assessing the amount of annual contributions
due, if any, and taking account of the necessity to maintain
sufficient liquid funds, the Assembly shall for each calendar
year make an estimate in the form of a budget of:

(i) Expenditure

(a) costs and expenses of the administration of the
Supplementary Fund in the relevant year and any deficit from
operations in preceding years;

(b) payments to be made by the Supplementary Fund in the
relevant year for the satisfaction of claims against the
Supplementary Fund due under Article 4, including repayments on
loans previously taken by the Supplementary Fund for the
satisfaction of such claims;

(ii) Income

(a) surplus funds from operations in preceding years, including
any interest;

(b) annual contributions, if required to balance the budget;

(c) any other income.

2. The Assembly shall decide the total amount of contributions
to be levied. On the basis of that decision, the Director of
the Supplementary Fund shall, in respect of each Contracting
State, calculate for each person referred to in Article 10, the
amount of that person’s annual contribution:

(a) insofar as the contribution is for the satisfaction of
payments referred to in paragraph 1(i)(a) on the basis of a
fixed sum for each ton of contributing oil received in the
relevant State by such person during the preceding calendar
year; and

(b) insofar as the contribution is for the satisfaction of
payments referred to in paragraph 1(i)(b) on the basis of a
fixed sum for each ton of contributing oil received by such
person during the calendar year preceding that in which the
incident in question occurred, provided that State was a
Contracting State to this Protocol at the date of the incident.

3. The sums referred to in paragraph 2 shall be arrived at by
dividing the relevant total amount of contributions required by
the total amount of contributing oil received in all
Contracting States in the relevant year.

4. The annual contribution shall be due on the date to be laid
down in the Internal Regulations of the Supplementary Fund. The
Assembly may decide on a different date of payment.

5. The Assembly may decide, under conditions to be laid down in
the Financial Regulations of the Supplementary Fund, to make
transfers between funds received in accordance with paragraph
2(a) and funds received in accordance with paragraph 2(b).

Article 12

1. The provisions of Article 13 of the 1992 Fund Convention
shall apply to contributions to the Supplementary Fund.

2. A Contracting State itself may assume the obligation to pay
contributions to the Supplementary Fund in accordance with the
procedure set out in Article 14 of the 1992 Fund Convention.

Article 15

1. If in a Contracting State there is no person meeting the
conditions of Article 10, that Contracting State shall for the
purposes of this Protocol inform the Director of the
Supplementary Fund thereof.

2. No compensation shall be paid by the Supplementary Fund for
pollution damage in the territory, territorial sea or exclusive
economic zone or area determined in accordance with Article
3(a)(ii), of this Protocol, of a Contracting State in respect
of a given incident or for preventive measures, wherever taken,
to prevent or minimize such damage, until the obligations to
communicate to the Director of the Supplementary Fund according
to Article 13(1) and paragraph 1 of this Article have been
complied with in respect of that Contracting State for all
years prior to the occurrence of that incident.

The Assembly shall determine in the Internal Regulations the
circumstances under which a Contracting State shall be
considered as having failed to comply with its obligations.

3. Where compensation has been denied temporarily in accordance
with paragraph 2, compensation shall be denied permanently in
respect of that incident if the obligations to communicate to
the Director of the Supplementary Fund under Article 13(1) and
paragraph 1 of this Article, have not been complied with within
one year after the Director of the Supplementary Fund has
notified the Contracting State of its failure to report.

4. Any payments of contributions due to the Supplementary Fund
shall be set off against compensation due to the debtor, or the
debtor’s agents.

Transitional provisions

Article 18

1. Subject to paragraph 4, the aggregate amount of the annual
contributions payable in respect of contributing oil received
in a single Contracting State during a calendar year shall not
exceed 20% of the total amount of annual contributions pursuant
to this Protocol in respect of that calendar year.

2. If the application of the provisions in Article 11(2) and
(3) would result in the aggregate amount of the contributions
payable by contributors in a single Contracting State in
respect of a given calendar year exceeding 20% of the total
annual contributions, the contributions payable by all
contributors in that State shall be reduced pro rata so that
their aggregate contributions equal 20% of the total annual
contributions to the Supplementary Fund in respect of that
year.

3. If the contributions payable by persons in a given
Contracting State shall be reduced pursuant to paragraph 2, the
contributions payable by persons in all other Contracting
States shall be increased pro rata so as to ensure that the
total amount of contributions payable by all persons liable to
contribute to the Supplementary Fund in respect of the calendar
year in question will reach the total amount of contributions
decided by the Assembly.

4. The provisions in paragraphs 1 to 3 shall operate until the
total quantity of contributing oil received in all Contracting
States in a calendar year, including the quantities referred to
in Article 14(1), has reached 1 000 million tons or until a
period of 10 years after the date of entry into force of this
Protocol has elapsed, whichever occurs earlier.

Internationell konvention om upprättandet av en internationell
fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja

(utgörande tillägg till 1969 års internationella konvention om
ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja)

De fördragsslutande staterna,

vilka har tillträtt den internationella konventionen om
ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja, som
antogs i Bryssel den 29 november 1969,

vilka är medvetna om de risker för förorening som har uppstått
genom den världsomspännande transporten till sjöss av olja som
last i bulk,

vilka är övertygade om nödvändigheten att säkerställa att
skälig ersättning kan beredas dem som tillfogas skada genom
förorening vilken orsakats av att olja läckt ut eller tömts ut
från fartyg,

vilka anser att den internationella konventionen av den 29
november 1969 om ansvarighet för skada orsakad av förorening
genom olja innebär ett avsevärt framsteg genom att den skapat
ett system för ersättning av skada genom förorening i de
fördragsslutande staterna och för kostnader för åtgärder för
att förhindra eller begränsa sådan skada, oavsett var sådana
åtgärder vidtagits,

vilka emellertid anser att detta system icke alltid bereder
full ersättning åt dem som lidit skada orsakad av förorening
genom olja medan det däremot lägger en ökad ekonomisk börda på
fartygsägarna,

vilka därjämte anser att de ekonomiska följderna av skada
orsakad av förorening genom olja som läckt ut eller tömts ut
under transport till sjöss i bulk ej bör uteslutande bäras av
sjöfartsnäringen utan bör delvis bäras av
oljelastintressenterna,

vilka är övertygade om behovet av att upprätta ett
ersättningssystem som tillägg till den internationella
konventionen om ansvarighet för skada orsakad av förorening
genom olja i syfte att säkerställa att full ersättning kan
beredas dem som lidit skada på grund av förorening genom olja
och att samtidigt befria fartygsägarna från de ökade ekonomiska
förpliktelser som de ålagts genom nämnda konvention,

vilka beaktar den resolution om upprättandet av en
internationell fond för ersättning av skada orsakad av
förorening genom olja vilken antogs den 29 november 1969 av den
internationella juridiska konferensen rörande skador orsakade
av förorening till havs,

har överenskommit om följande:

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

I denna konvention förstås med

1. “Ansvarighetskonventionen”: den internationella konventionen
om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja, som
antogs i Bryssel den 29 november 1969.

2. “Fartyg”, “person”, “ägare”, “olja”, “skada genom
förorening”, “förebyggande åtgärder”, “olycka” och
“organisation” detsamma som anges i artikel I i
ansvarighetskonventionen, dock att “olja”, där detta uttryck
förekommer i dessa definitioner, endast avser beständiga
mineraloljor som innehåller kolväte.

3. “Avgiftspliktig olja”: råolja och eldningsolja i enlighet
med definitionerna under (a) och (b) nedan:

(a) “Råolja” varje flytande kolväteblandning som förekommer i
naturligt tillstånd i jorden, oberoende av om den är behandlad
för att bli tjänlig för transport. Uttrycket inbegriper också
råoljor från vilka vissa destillationsprodukter har avlägsnats
(ibland benämnda “topped crudes”) eller till vilka har
tillsatts vissa destillationsprodukter (ibland benämnda “spiked
crudes” eller “reconstituted crudes”).

(b) “Eldningsolja” tunga destillat eller rester av råolja eller
blandningar av sådana produkter, som är avsedda för användning
som bränsle för framställning av värme eller kraft och som är
av en kvalitet som motsvarar den som av American Society for
Testing and Materials betecknas eldningsolja nr 4 (beteckning D
396-69) eller tjockare.

4. “Beräkningsenhet” eller “monetär enhet”: allt efter
omständigheterna den beräkningsenhet eller den monetära enhet
som avses i artikel V i ansvarighetskonventionen i dess lydelse
enligt det den 19 november 1976 antagna protokollet.

5. “Fartygets dräktighet”: detsamma som anges i artikel V
tionde stycket i ansvarighetskonventionen.

6. “Ton”: när uttrycket avser olja, ton enligt metersystemet.

7. “Garant”: den som meddelar försäkring eller ställer annan
ekonomisk säkerhet för att täcka ägarens ansvarighet enligt
artikel VII första stycket i ansvarighetskonventionen.

8. “Terminal”: anläggning för lagring av olja i bulk där olja
som transporterats sjöledes kan tas emot, däri inbegripet varje
anordning som icke är landbaserad och som är förenad med sådan
anläggning.

9. Består en olycka av en serie händelser skall den anses ha
inträffat vid tidpunkten för den första av dessa händelser.

Artikel 2

1. Härmed upprättas en internationell fond för ersättning av
skada genom förorening. Fonden skall kallas Internationella
fonden för ersättning av skada orsakad av förorening genom
olja, i det följande benämnd “fonden”. Den har följande
ändamål:

(a) att bereda ersättning för skada genom förorening i den mån
det skydd som ges enligt ansvarighetskonventionen är
otillräckligt;

(b) att befria fartygsägarna från de ökade ekonomiska
förpliktelser som de ålagts genom ansvarighetskonventionen;
denna befrielse skall vara beroende av villkor som uppställts
för att säkerställa efterlevnaden av konventioner rörande
säkerheten till sjöss och andra konventioner;

(c) att förverkliga därmed sammanhängande målsättningar som
anges i denna konvention.

2. Fonden skall i fördragsslutande stat erkännas som juridisk
person med behörighet enligt lagen i den staten att förvärva
rättigheter och åta sig skyldigheter samt att vara part i
rättegång inför domstol i denna stat. Fördragsslutande stat
skall erkänna fondens direktör (i det följande benämnd
“direktören”) som ställföreträdare för fonden.

Artikel 3

1. I fråga om ersättning enligt artikel 4 är denna konvention
tillämplig endast på skada genom förorening som uppkommit inom
fördragsslutande stats område, däri inbegripet dess
territorialvatten, och på förebyggande åtgärder som vidtagits
för att förhindra eller begränsa sådan skada.

2. I fråga om gottgörelse till fartygsägare och deras garanter
enligt artikel 5 är konventionen tillämplig endast på skada
genom förorening, vilken uppkommit inom sådan stats område som
tillträtt ansvarighetskonventionen, däri inbegripet dess
territorialvatten, och orsakats av ett fartyg som är
registrerat i fördragsslutande stat eller som för sådan stats
flagga, samt på förebyggande åtgärder som vidtagits för att
förhindra eller begränsa sådan skada.

Ersättning och gottgörelse

Artikel 4

1. För att fullgöra sin uppgift enligt artikel 2 första stycket
(a) skall fonden utge ersättning till envar som lidit skada
genom förorening, om denne icke har kunnat få full ersättning
för skadan enligt ansvarighetskonventionen.

(a) på grund av att det icke föreligger någon ansvarighet för
skadan enligt ansvarighetskonventionen;

(b) på grund av att den ägare som är ansvarig för skadan enligt
ansvarighetskonventionen icke kan tillfullo infria sina
ekonomiska förpliktelser och att ekonomisk säkerhet, som kan ha
ställts enligt artikel VII i nämnda konvention, icke gäller för
skadan eller icke räcker till för att tillgodose
ersättningsanspråken; ägaren skall anses ekonomiskt ur stånd
att infria sina förpliktelser och ekonomisk säkerhet skall
anses otillräcklig om den skadelidande, sedan han vidtagit alla
skäliga åtgärder för att utnyttja de rättsliga medel som är
tillgängliga för honom, icke har kunnat få ut hela det
ersättningsbelopp som han har rätt till enligt
ansvarighetskonventionen;

(c) på grund av att skadan överstiger ägarens ansvarighet sådan
denna begränsats enligt artikel V första stycket i
ansvarighetskonventionen eller enligt annan internationell
konvention, som är i kraft eller är öppen för undertecknande,
ratifikation eller anslutning den dag denna konvention är
dagtecknad.

Skäliga utgifter och förluster som ägaren frivilligt ådragit
sig för att förhindra eller begränsa skada genom förorening
skall vid tilllämpningen av denna artikel anses som skada genom
förorening.

2. Fonden är ej ansvarig enligt föregående stycke om

(a) den visar att skadan genom förorening orsakades av
krigshandling, fientligheter, inbördeskrig eller uppror eller
orsakades av olja, som läckt ut eller tömts ut från krigsfartyg
eller annat fartyg, vilket äges eller brukas av en stat och vid
tidpunkten för olyckan användes endast i statlig verksamhet för
annat ändamål än affärsdrift; eller

(b) den som gör anspråk på ersättning icke kan visa att skadan
orsakades av en olycka som berör ett eller flera fartyg.

3. Visar fonden att skadan genom förorening helt eller delvis
orsakades genom uppsåtlig handling eller uppsåtlig
underlåtenhet av den skadelidande eller av vårdslöshet av
denne, kan fonden befrias helt eller delvis från sin skyldighet
att betala ersättning till denne. Sådan befrielse skall dock ej
äga rum i fråga om sådana förebyggande åtgärder som avses i
första stycket. Fonden skall under alla förhållanden vara
befriad från ansvarighet i den utsträckning som fartygsägaren
kan ha varit befriad från ansvarighet enligt artikel III tredje
stycket i ansvarighetskonventionen.

4. (a) Om ej annat föreskrivs under (b) i detta stycke, är det
sammanlagda ersättningsbelopp som fonden skall utge enligt
denna artikel för en och samma olycka begränsat så att summan
av nämnda belopp och det ersättningsbelopp, som faktiskt
betalats enligt ansvarighetskonventionen för skada genom
förorening som uppkommit inom fördragsslutande stats område,
inbegripet varje belopp som fonden är skyldig att gottgöra
ägaren enligt artikel 5 första stycket i denna konvention, icke
får överstiga 60 miljoner beräkningsenheter eller 900 miljoner
monetära enheter.

(b) Det sammanlagda ersättningsbelopp som får betalas av fonden
enligt denna artikel för skada genom förorening, som orsakats
av en naturhändelse av osedvanlig karaktär vilken icke kunnat
undvikas och vars följder icke kunnat förhindras, får icke
överstiga 60 miljoner beräkningsenheter eller 900 miljoner
monetära enheter.

5. Om summan av styrkta fordringar mot fonden överstiger det
högsta ersättningsbelopp som får betalas enligt fjärde stycket,
skall det tillgängliga beloppet fördelas på sådant sätt att
förhållandet mellan varje styrkt fordran och det
ersättningsbelopp som fordringsägaren faktiskt erhåller enligt
ansvarighetskonventionen och denna konvention är detsamma för
alla fordringsägare.

6. Fondens församling (i det följande benämnd “församlingen”)
får, med beaktande av de erfarenheter som vunnits av inträffade
olyckor och särskilt storleken av de skador som orsakats av
dessa olyckor samt av förändringar i penningvärdet, besluta att
ändra det belopp om 30 miljoner beräkningsenheter eller 450
miljoner monetära enheter som avses i fjärde stycket (a) och
(b). Detta belopp får dock icke i något fall överstiga 60
miljoner beräkningsenheter eller 900 miljoner monetära enheter
eller understiga 30 miljoner beräkningsenheter eller 450
miljoner monetära enheter. Det ändrade beloppet skall tillämpas
på olyckor som inträffar efter den dag då beslutet om ändringen
fattats.

7. På begäran av fördragsslutande stat skall fonden i
erforderlig omfattning ställa sina tjänster till förfogande för
denna stat för att hjälpa denna att snabbt förfoga över
personal, materiel och tjänster som staten behöver för att
kunna vidta åtgärder syftande till att förhindra eller begränsa
skada genom förorening, som orsakats av en olycka beträffande
vilken fonden kan komma att få betala ersättning enligt denna
konvention.

8. På de villkor som skall föreskrivas i fondens reglemente får
fonden ställa kreditmöjligheter till förfogande för att
möjliggöra att förebyggande åtgärder vidtas mot skada genom
förorening, som orsakats av en olycka beträffande vilken fonden
kan komma att få betala ersättning enligt denna konvention.

Artikel 6

1. Rätt till ersättning enligt artikel 4 eller gottgörelse
enligt artikel 5 upphör om talan icke väckts enligt
bestämmelserna i dessa artiklar eller underrättelse icke
lämnats enligt artikel 7 sjätte stycket inom tre år från den
dag då skadan uppkom. Talan får dock icke i något fall väckas
sedan sex år förflutit från dagen för den olycka som orsakade
skadan.

2. Utan hinder av vad som stadgas i första stycket skall
ägarens eller hans garants rätt till gottgörelse från fonden
enligt artikel 5 första stycket icke i något fall upphöra
tidigare än sex månader från den dag då ägaren eller hans
garant fick vetskap om att talan väckts mot honom enligt
ansvarighetskonventionen.

Artikel 7

1. Om ej annat följer av vad som stadgas i denna artikel får
talan mot fonden om ersättning enligt artikel 4 eller
gottgörelse enligt artikel 5 i denna konvention endast väckas
vid domstol som enligt artikel IX i ansvarighetskonventionen är
behörig att pröva talan mot den ägare vilken är ansvarig för
skada genom förorening, som orsakats av ifrågavarande olycka,
eller vilken skulle ha varit ansvarig om icke bestämmelserna i
artikel III andra stycket i ansvarighetskonventionen ägt
tilllämpning.

2. Varje fördragsslutande stat skall tillse att dess domstolar
har erforderlig behörighet att pröva sådan talan mot fonden som
avses i första stycket.

3. Har talan om ersättning för skada genom förorening väckts
mot fartygsägare eller dennes garant vid domstol som är behörig
enligt artikel IX i ansvarighetskonventionen, är denna domstol
såvitt angår samma skada ensam behörig att pröva talan mot
fonden om ersättning eller gottgörelse enligt bestämmelserna i
artikel 4 eller 5 i denna konvention. Har emellertid talan om
ersättning för skada genom förorening väckts enligt
ansvarighetskonventionen vid domstol i stat, som tillträtt
ansvarighetskonventionen men ej denna konvention, skall talan
mot fonden enligt artikel 4 eller artikel 5 första stycket i
denna konvention enligt kärandens val väckas antingen vid
domstol i den stat där fonden har sitt säte eller vid enligt
artikel IX i ansvarighetskonventionen behörig domstol i stat,
som har tillträtt förevarande konvention.

4. Varje fördragsslutande stat skall tillse att fonden har rätt
att inträda som part i rättegång som enligt artikel IX i
ansvarighetskonventionen föres mot fartygsägare eller dennes
garant vid behörig domstol i ifrågavarande stat.

5. Utom i de fall som anges i sjätte stycket är fonden icke
bunden av dom eller beslut i rättegång, i vilken den icke har
varit part, eller av förlikning, i vilken den icke deltagit.

6. Har talan om ersättning för skada genom förorening väckts
enligt ansvarighetskonventionen mot en ägare eller dennes
garant vid behörig domstol i fördragsslutande stat, skall part
i målet vara berättigad enligt den nationella lagen i denna
stat att underrätta fonden om rättegången, utan att detta får
medföra inskränkning av vad som stadgas i fjärde stycket. Om
sådan underrättelse givits i överensstämmelse med de
föreskrifter i formellt avseende som uppställs i lagen i den
stat där talan väckts och inom sådan tid och på sådant sätt att
fonden har kunnat på ett verkningsfullt sätt inträda som part i
rättegången, skall dom som meddelats av domstolen i sådan
rättegång sedan den vunnit laga kraft och kan verkställas i den
stat där den meddelades, vara bindande för fonden i den
betydelsen att domstolens avgörande i saken icke får
ifrågasättas av fonden även om fonden faktiskt icke har inträtt
i rättegången.

Artikel 8

Dom som meddelats mot fonden av domstol som är behörig enligt
artikel 7 första och tredje styckena skall, om domen kan
verkställas i den stat där den meddelades och där ej längre kan
överklagas med ordinära rättsmedel, erkännas och verkställas i
alla fördragsslutande stater under de förutsättningar som anges
i artikel X i ansvarighetskonventionen samt med iakttagande av
beslut om fördelningen enligt artikel 4 femte stycket i denna
konvention.

Artikel 9

1. Med iakttagande av vad som stadgas i artikel 5 inträder
fonden, såvitt avser belopp som den betalat i ersättning för
skada genom förorening enligt artikel 4 första stycket i denna
konvention, i den rätt som den som sålunda erhållit ersättning
kan ha enligt ansvarighetskonventionen mot ägaren eller dennes
garant.

2. Bestämmelserna i denna konvention inskränker ej fondens
regress eller subrogationsrätt mot annan person än som avses i
föregående stycke. Under alla förhållanden skall fondens
subrogationsrätt mot sådan person icke vara mindre förmånlig än
den rätt som tillkommer en försäkringsgivare för den som
erhållit ersättning eller gottgörelse.

3. Har fördragsslutande stat eller myndighet i sådan stat
enligt bestämmelser i nationell lag betalat ersättning för
skada genom förorening skall staten eller myndigheten inträda i
den rätt som den som erhållit ersättning skulle ha haft enligt
denna konvention. Detta får dock icke hindra att andra
subrogations eller regressrätter som kan finnas görs gällande
mot fonden.

Avgifter

Artikel 10

1. Avgifter till fonden skall, i fråga om varje
fördragsslutande stat, betalas av envar som, under det
kalenderår som avses i artikel 11 första stycket såvitt avser
grundavgifter och under det kalenderår som avses i artikel 12
andra stycket (a) eller (b) såvitt avser årsavgifter, mottagit
sammanlagt mer än 150 000 ton

(a) avgiftspliktig olja som transporterats till sjöss till hamn
eller terminal inom den statens område; och

(b) avgiftspliktig olja i anläggning som är belägen inom den
fördragsslutande statens område, om denna olja transporterats
till sjöss och lossats i hamn eller terminal i stat som icke är
fördragsslutande stat, dock att denna olja endast skall tagas
med i beräkningen enligt denna bestämmelse när den första
gången mottas i fördragsslutande stat efter att ha lossats i
icke fördragsslutande stat.

2. (a) Om den mängd avgiftspliktig olja som någon under ett
kalenderår mottagit inom fördragsslutande stats område
sammantaget med den mängd avgiftspliktig olja som det året
mottagits i samma fördragsslutande stat av annan med vilken han
är i intressegemenskap överstiger 150 000 ton, skall han betala
avgift enligt första stycket för den mängd som han faktiskt
mottagit även om denna mängd inte översteg 150 000 ton.

(b) Med “annan med vilken han är i intressegemenskap” förstås
varje dotterbolag eller gemensamt kontrollerad enhet. Frågan om
någon omfattas av denna definition skall avgöras enligt
vederbörande stats nationella lag.

Artikel 12

1. För att fastställa den årsavgift som, om årsavgifter skall
utgå, skall betalas av person som avses i artikel 10, skall
församlingen, med beaktande av nödvändigheten att tillräckliga
likvida medel finns, för varje kalenderår göra en beräkning i
form av en budget av:

(i) utgifter

(a) kostnader och utgifter för fondens förvaltning under året
samt eventuellt underskott från verksamheten under föregående
år;

(b) utbetalningar från fonden under året för betalning av
fordringar mot fonden enligt artikel 4 eller 5, däri inbegripet
återbetalning av lån som tidigare upptagits av fonden för att
betala sådana fordringar, i den utsträckning de fordringar som
avser en och samma olycka sammanlagt ej överstiger 1 miljon
beräkningsenheter eller 15 miljoner monetära enheter;

(c) utbetalningar från fonden under året för betalning av
fordringar mot fonden enligt artikel 4 eller 5, däri inbegripet
återbetalning av lån som tidigare upptagits av fonden för att
betala sådana fordringar, i den utsträckning de fordringar som
avser en och samma olycka sammanlagt överstiger 1 miljon
beräkningsenheter eller 15 miljoner monetära enheter;

(ii) inkomster

(a) överskott från verksamheten under föregående år, däri
inbegripet eventuell ränta;

(b) grundavgifter som skall betalas under året;

(c) årsavgifter, om sådana erfordras för att balansera
budgeten;

(d) andra inkomster.

2. Årsavgiftens storlek skall för envar som avses i artikel 10
fastställas av församlingen. Avgiften skall i fråga om varje
fördragsslutande stat beräknas:

(a) i den utsträckning avgiften är avsedd att användas till
betalning av fordringar som avses i första stycket (i)(a) och
(b), på grundval av ett bestämt belopp per ton avgiftspliktig
olja som den avgiftsskyldige under föregående kalenderår
mottagit i ifrågavarande stat; och

(b) i den utsträckning avgiften är avsedd att användas till
betalning av fordringar som avses i första stycket (i)(c) i
denna artikel, på grundval av ett bestämt belopp per ton
avgiftspliktig olja som den avgiftsskyldige mottagit under
kalenderåret före det då ifrågavarande olycka inträffade, om
denna stat vid tidpunkten för olyckan hade tillträtt denna
konvention.

3. De belopp som avses i andra stycket erhålles genom att dela
det sammanlagda avgiftsbelopp som erfordras med den sammanlagda
mängden avgiftspliktig olja som mottagits i alla
fördragsslutande stater under ifrågavarande år.

4. Församlingen skall besluta hur stor del av årsavgiften som
omedelbart skall betalas kontant och fastställa datum för
betalningen. Återstoden skall betalas på anfordran av
direktören.

5. Direktören får i de fall och under de förutsättningar som
skall anges i fondens reglemente begära att en avgiftsskyldig
ställer ekonomisk säkerhet för de belopp som han är skyldig att
betala.

6. Varje krav på betalning enligt fjärde stycket skall för var
och en av de avgiftsskyldiga avse samma kvotdel av avgiften.

Artikel 13

1. Avgiftsbelopp som avses i artikel 12 och som är förfallet
skall löpa med ränta enligt räntefot, som fastställes av
församlingen för varje kalenderår, varvid olika räntefot får
fastställas för olika förhållanden.

2. Varje fördragsslutande stat skall tillse att förpliktelse
att betala avgift till fonden enligt denna konvention för olja
som mottagits inom den statens område fullgöres. Den skall
vidta lämpliga lagstiftningsåtgärder för att dessa
förpliktelser effektivt skall fullgöras, däri inbegripet
införande av sådana påföljder som den anser erforderliga.
Åtgärderna får dock rikta sig endast mot dem som är skyldiga
att betala avgift till fonden.

3. Om den som är skyldig att betala avgift till fonden enligt
artiklarna 10 och 11 helt eller delvis är i dröjsmål med
betalningen när tre månader förflutit från förfallodagen, skall
direktören på fondens vägnar vidta alla erforderliga åtgärder
mot denne för att indriva det förfallna beloppet. Är den
avgiftsskyldige uppenbart på obestånd eller föreligger eljest
skäl därtill, kan emellertid församlingen på förslag av
direktören besluta att ingen åtgärd skall vidtas mot den
avgiftsskyldige eller att redan påbörjade åtgärder icke skall
fullföljas.

Bilaga 2

Artiklarna 1-6, 8-12, 14 och 15 i 1992 års ändringsprotokoll
till 1971 års internationella konvention om upprättandet av en
internationell fond för ersättning av skada orsakad av
förorening genom olja

1992 års ändringsprotokoll till 1971 års internationella
konvention om upprättandet av en internationell fond för
ersättning av skada orsakad av förorening genom olja

Parterna till detta protokoll

som har beaktat 1971 års internationella konvention om
upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada
orsakad av förorening genom olja och 1984 års protokoll till
denna,

som har noterat att 1984 års protokoll till denna konvention,
som föreskriver förbättrad tillämpning och ökad ersättning,
inte har trätt i kraft,

som bekräftar vikten av att vidmakthålla det internationella
ansvarighets och ersättningssystemet för oljeskador,

som är medvetna om behovet av att tillförsäkra att innehållet i
1984 års protokoll träder i kraft så snart som möjligt,

som inser fördelen för staterna att under en övergångstid låta
den ändrade konventionen tillämpas samtidigt som och vara ett
tillägg till den ursprungliga konventionen,

som är övertygade om att de ekonomiska verkningarna av skador
genom förorening till följd av transport av olja i bulk till
sjöss med fartyg bör delas mellan sjöfartsnäringen och
oljelastintressena och

som är medvetna om 1992 års ändringsprotokoll till 1969 års
internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av
förorening genom olja

har kommit överens om följande:

Artikel 1

Den konvention som ändras genom detta protokoll är 1971 års
internationella konvention om upprättandet av en internationell
fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja,
i det följande kallad “1971 års fondkonvention”. För stater som
är anslutna till 1976 års protokoll till 1971 års
fondkonvention skall hänvisningen anses omfatta 1971 års
fondkonvention som den har ändrats genom det protokollet.

Artikel 2

Artikel 1 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.

1. Första stycket ersätts med följande text.

1. “1992 års ansvarighetskonvention”: 1992 års internationella
konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom
olja.

2. Efter första stycket införs ett nytt stycke, 1 bis, enligt
följande.

1 bis. “1971 års fondkonvention”: 1971 års internationella
konvention om upprättandet av en internationell fond för
ersättning av skada orsakad av förorening genom olja. För
stater som är bundna av 1976 års protokoll till den
konventionen skall hänvisningen anses omfatta 1971 års
konvention som den har ändrats genom det protokollet.

3. Andra stycket ersätts med följande text.

2. “Fartyg”, “person”, “ägare”, “olja”, “skada genom
förorening”, “förebyggande åtgärder”, “olycka” och
“organisation” har samma betydelse som i artikel I i 1992 års
ansvarighetskonvention.

4. Fjärde stycket ersätts med följande text.

4. “Beräkningsenhet” har samma betydelse som i artikel V nionde
stycket i 1992 års ansvarighetskonvention.

5. Femte stycket ersätts med följande text.

5. “Fartygstonnage” har samma betydelse som i artikel V tionde
stycket i 1992 års ansvarighetskonvention.

6. Sjunde stycket ersätts med följande text.

7. “Garant” avser varje person som meddelar försäkring eller
ställer annan ekonomisk säkerhet för att täcka ägarens ansvar
enligt artikel VII första stycket i 1992 års
ansvarighetskonvention.

Artikel 3

Artikel 2 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.

Första stycket ersätts med följande text.

1. En internationell fond för ersättning av skada genom
förorening, vilken skall kallas “1992 års internationella
oljeskadefond” och som i det följande kallas “fonden” upprättas
härmed för följande syften.

a) För att ge ersättning för skador genom förorening i den
utsträckning de inte ersätts enligt 1992 års
ansvarighetskonvention och

b) för att uppfylla de ändamål som anges i denna konvention.

Artikel 4

Artikel 3 i 1971 års fondkonvention ersätts med följande text.

Denna konvention gäller endast

a) skada genom förorening som har uppkommit

i) inom en fördragsslutande stats område, inklusive dess
territorialvatten och

ii) inom en fördragsslutande stats exklusiva ekonomiska zon,
som fastställts i enlighet med folkrättens regler, eller, om
staten inte har fastställt någon sådan zon, inom ett område
utanför och angränsande till den statens territorialvatten
vilket har bestämts av den staten i enlighet med folkrättens
regler och vilket inte sträcker sig längre ut än 200 nautiska
mil från de baslinjer varifrån statens territorialvatten mäts,

b) förebyggande åtgärder, var de än vidtas, för att förhindra
eller begränsa sådan skada.

Artikel 5

I rubriken till artiklarna 4-9 i 1971 års fondkonvention tas
orden “och gottgörelse” bort.

Artikel 6

Artikel 4 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.

1. I första stycket skall de fem hänvisningarna till
“ansvarighetskonventionen” bytas ut mot hänvisningar till “1992
års ansvarighetskonvention”.

2. Tredje stycket ersätts med följande text.

3. Visar fonden att skadan genom förorening helt eller delvis
orsakades genom uppsåtlig handling eller uppsåtlig
underlåtenhet av den skadelidande eller vårdslöshet av denne,
kan fonden befrias helt eller delvis från sin skyldighet att
betala ersättning till denne. I varje fall skall fonden befrias
från sin skyldighet i den utsträckning som fartygsägaren kan
vara befriad enligt artikel III tredje stycket i 1992 års
ansvarighetskonvention. Fonden är emellertid aldrig befriad
från sin skyldighet vad gäller förebyggande åtgärder.

3. Fjärde stycket ersätts med följande text.

4. a) Om inte annat föreskrivs i b) eller c) i detta stycke är
det sammanlagda belopp som fonden skall betala enligt denna
artikel begränsat för en och samma olycka så att summan av det
beloppet och det ersättningsbelopp som faktiskt har betalts
enligt 1992 års ansvarighetskonvention för skada genom
förorening, som faller inom denna konventions
tilllämpningsområde enligt artikel 3, inte får överstiga 135
miljoner beräkningsenheter.

b) Om inte annat föreskrivs i c) får det sammanlagda
ersättningsbelopp som fonden skall ge ut enligt denna artikel
inte överstiga 135 miljoner beräkningsenheter för en skada
genom förorening som orsakats av en naturhändelse av osedvanlig
karaktär som inte kunnat undvikas och vars verkningar inte
kunnat förhindras.

c) Det högsta ersättningsbeloppet enligt a) och b) skall vara
200 miljoner beräkningsenheter för olyckor som inträffar under
en tid då tre stater är bundna av konventionen och mottagen
avgiftspliktig olja i dessa stater sammanlagt uppgick till
eller översteg 600 miljoner ton under närmast föregående
kalenderår.

d) Upplupen ränta på en fond som upprättats enligt artikel V
tredje stycket i 1992 års ansvarighetskonvention skall inte tas
med vid beräkningen av det högsta belopp som fonden har att
betala enligt denna artikel.

e) De belopp som anges i denna artikel skall räknas om till
inhemsk valuta på grundval av det värde valutan hade i
förhållande till den särskilda dragningsrätten den dag som
fondens församling fastställer som första dag för utbetalningen
av ersättning.

4. Femte stycket ersätts med följande text.

5. Om summan av styrkta fordringar mot fonden överstiger det
sammanlagda ersättningsbeloppet enligt fjärde stycket, skall
det tillgängliga beloppet fördelas så att förhållandet mellan
en styrkt fordran och det ersättningsbelopp som fordringsägaren
faktiskt erhåller enligt denna konvention är det samma för alla
fordringsägare.

5. Sjätte stycket ersätts med följande text.

6. Fondens församling får i undantagsfall besluta att
ersättning enligt konventionen får betalas även om
fartygsägaren inte har upprättat någon fond enligt artikel V
tredje stycket i 1992 års ansvarighetskonvention. I sådana fall
tillämpas också fjärde stycket e) i denna artikel.

Artikel 8

Artikel 6 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.

1. I första stycket utgår numreringen samt orden “eller
gottgörelse enligt artikel 5”.

2. Andra stycket upphävs.

Artikel 9

Artikel 7 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.

1. I första, tredje, fjärde och sjätte styckena ersätts de sju
hänvisningarna till “ansvarighetskonventionen” med hänvisningar
till “1992 års ansvarighetskonvention”.

2. I första stycket utgår orden “eller gottgörelse enligt
artikel 5”.

3. I tredje stycket första meningen utgår orden “eller
gottgörelse” och “eller 5”.

4. I tredje stycket andra meningen utgår orden “eller artikel 5
första stycket”.

Artikel 10

I artikel 8 i 1971 års fondkonvention ersätts hänvisningen
till “ansvarighetskonventionen” med en hänvisning till “1992
års ansvarighetskonvention”.

Artikel 11

Artikel 9 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.

1. Första stycket ersätts med följande text.

1. Fonden inträder, såvitt avser belopp som fonden har betalat
i ersättning för skada genom förorening enligt artikel 4 första
stycket i denna konvention, i den rätt som den som har fått
sådan ersättning kan ha enligt 1992 års ansvarighetskonvention
mot ägaren eller dennes garant.

2. I andra stycket utgår orden “eller gottgörelse”.

Artikel 12

Artikel 10 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.

Inledningen i första stycket ersätts med följande text.

Årsavgifter till fonden skall, ifråga om varje fördragsslutande
stat, betalas av var och en som under det kalenderår som avses
i artikel 12 andra stycket a) eller b) tagit emot sammanlagt
mer än 150 000 ton

Artikel 14

Artikel 12 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.

1. I inledningen till första stycket utgår orden “av person som
avses i artikel 10”.

2. I första stycket i) b) och c) utgår orden “eller 5” och
ersätts orden “15 miljoner francs” med orden “fyra miljoner
beräkningsenheter”.

3. Första stycket ii) b) upphävs.

4. I första stycket ii) blir punkten c) punkt b) och punkten d)
blir punkt c).

5. Inledningen till andra stycket ersätts med följande text.

Församlingen skall fastställa det sammanlagda beloppet avgifter
till fonden. På grundval av det beslutet skall direktören för
varje fördragsslutande stat beräkna den årsavgift som var och
en som avses i artikel 10 skall betala

6. Fjärde stycket ersätts med följande text.

4. Årsavgiften förfaller till betalning enligt vad som bestäms
i fondens interna reglemente. Församlingen får besluta om annat
datum för betalningen.

7. Femte stycket ersätts med följande text.

5. Församlingen får besluta, enligt vad som fastställts i
fondens ekonomiska reglemente, att överföra medel mellan de
fonder som upprättats enligt artikel 12.2 a) och 12.2 b).

8. Sjätte stycket upphävs.

Artikel 15

Artikel 13 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.

1. Första stycket ersätts med följande text.

1. Avgiftsbelopp som avses i artikel 12 och som är förfallet
till betalning skall löpa med ränta enligt en räntesats som
fastställts i fondens interna reglemente. Olika räntesatser får
fastställas för olika förhållanden.

2. I tredje stycket ersätts orden “artiklarna 10 och 11” med
orden “artiklarna 10 och 12”. Orden “när tre månader förflutit
från förfallodagen” utgår.

Bilaga 3

Internationella sjöfartsorganisationens resolution LEG.2(82)
den 18 oktober 2000 om ändringar av ansvarsbeloppen i 1992 års
protokoll till 1971 års internationella konvention om
upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada
orsakad av förorening genom olja

Resolution LEG.2(82)

(som antagits den 18 oktober 2000)

Antagande av ändringar av ansvarsbeloppen i 1992 års protokoll
till 1971 års internationella konvention om upprättandet av en
internationell fond för ersättning av skada orsakad av
förorening genom olja

Den juridiska kommittén vid sitt åttioandra möte

som erinrar sig artikel 33 b i konventionen om den
internationella sjöfartsorganisationen (härefter IMO-
konventionen) som gäller kommitténs uppgifter,

som uppmärksammar artikel 36 i IMO-konventionen avseende regler
som gäller de förfaranden som skall tillämpas när den fullgör
de funktioner som har ålagts den enligt internationella
konventioner eller akter,

som även erinrar sig artikel 33 i 1992 års protokoll till 1971
års internationella konvention om upprättandet av en
internationell fond för ersättning av skada orsakad av
förorening genom olja (härefter 1992 års fondprotokoll)
avseende de förfaranden för att ändra ansvarsbeloppen som anges
i artikel 6.3 i 1992 års fondprotokoll,

som har beaktat de ändringar av ansvarsbeloppen som har
föreslagits och spridits i överensstämmelse med reglerna i
artikel 33.1 och 33.2 i 1992 års fondprotokoll,

1. antar, i överensstämmelse med artikel 33.4 i 1992 års
fondprotokoll, ändringar av de ansvarsbelopp som anges i
artikel 6.3 i 1992 års fondprotokoll, i enlighet med vad som
framgår av bilagan till denna resolution,

2. beslutar, i enlighet med artikel 33.7 i 1992 års
fondprotokoll, att dessa ändringar skall anses godtagna den 1
maj 2002 om inte, före detta datum, minst en fjärdedel av de
stater som var fördragsslutande stater den dag då dessa
ändringar antogs (18 oktober 2000) har underrättat
organisationen om att de inte godtar dessa ändringar;

3. beslutar vidare att, i enlighet med artikel 33.8 i 1992 års
fondprotokoll, dessa ändringar, som anses godtagna enligt
punkten 2 ovan, skall träda i kraft den 1 november 2003,

4. anhåller om att generalsekreteraren, i enlighet med
artiklarna 33.7 och 38.2 vi i 1992 års fondprotokoll,
översänder vidimerade kopior av denna resolution och av de
ändringar som innefattas i dess bilaga till alla stater som har
undertecknat eller anslutit sig till 1992 års fondprotokoll,
och

5. anhåller även om att generalsekreteraren översänder kopior
av denna resolution och dess bilaga till de medlemmar av
organisationen som inte har undertecknat eller anslutit sig
till 1992 års fondprotokoll.

Resolutionsbilaga

Ändringar av ansvarsbeloppen i 1992 års protokoll till 1971 års
internationella konvention om upprättandet av en internationell
fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja

Artikel 6.3 i 1992 års fondprotokoll ändras enligt följande.

Hänvisningen i punkt 4 a till “135 miljoner beräkningsenheter”
skall lyda “203 000 000 beräkningsenheter”;

hänvisningen i punkt 4 b till “135 miljoner beräkningsenheter”
skall lyda “203 000 000 beräkningsenheter”; och

hänvisningen i punkt 4 c till “200 miljoner beräkningsenheter”
skall lyda “300 740 000 beräkningsenheter”.

Bilaga 4

Artiklarna 1-12, 15 och 18 i 2003 års protokoll till 1992 års
internationella konvention om upprättandet av en internationell
fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja
(2003 års fondprotokoll)

2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om
upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada
orsakad av förorening genom olja

De stater som är parter i detta protokoll,

som erinrar om 1992 års internationella konvention om
ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja (nedan
kallad “1992 års ansvarighetskonvention”),

som har beaktat 1992 års internationella konvention om
upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada
orsakad av förorening genom olja (nedan kallad “1992 års
fondkonvention”),

som bekräftar vikten av att vidmakthålla styrkan i det
internationella ansvarighets- och ersättningssystemet för
oljeskador,

som konstaterar att det högsta ersättningsbelopp som
tillhandahålls genom 1992 års fondkonvention kan vara
otillräckligt för att möta ersättningsbehoven under vissa
omständigheter i vissa av de stater som är parter i den
konventionen,

som är medvetna om att ett antal stater som är parter i 1992
års ansvarighetskonvention och 1992 års fondkonvention anser
att det är nödvändigt och brådskande att ställa till förfogande
ytterligare medel för ersättning genom att inrätta ett
kompletterande system som staterna kan ansluta sig till om de
så önskar,

som är av uppfattningen att det kompletterande systemet bör
syfta till att garantera att de som drabbas av skada orsakad av
förorening genom olja får full ersättning för förlust eller
skada; det bör också lindra de svårigheter som skadelidande
möter i de fall då det finns en risk för att det
ersättningsbelopp som är tillgängligt enligt 1992 års
ansvarighetskonvention och 1992 års fondkonvention är
otillräckligt för full ersättning av styrkta fordringar, och
att 1992 års internationella oljeskadefond, som en följd av
detta, provisoriskt beslutat att den endast kommer att betala
ut en andel av varje styrkt fordran,

som anser att möjligheten att ansluta sig till det
kompletterande systemet skall stå öppen endast för stater som
är parter i 1992 års fondkonvention,

har kommit överens om följande.

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

I detta protokoll avses med:

1. 1992 års ansvarighetskonvention: 1992 års internationella
konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom
olja.

2. 1992 års fondkonvention: 1992 års internationella konvention
om upprättandet av en internationell fond för ersättning av
skada orsakad av förorening genom olja.

3. 1992 års fond: 1992 års internationella oljeskadefond,
upprättad genom 1992 års fondkonvention.

4. fördragsslutande stat: en stat som är part i detta
protokoll, om inte annat anges.

5. När bestämmelser i 1992 års fondkonvention införlivas med
detta protokoll genom hänvisning skall med fond i den
konventionen avses kompletterande fond, om inte annat anges.

6. Fartyg, person, ägare, olja, skada genom förorening,
förebyggande åtgärder och olycka har samma betydelse som i
artikel I i 1992 års ansvarighetskonvention.

7. Avgiftspliktig olja, beräkningsenhet, ton, garant och
terminal har samma betydelse som i artikel 1 i 1992 års
fondkonvention, om inte annat anges.

8. styrkt fordran: en fordran som har godkänts av 1992 års
fond, eller godtagits genom ett för 1992 års fond bindande
beslut av behörig domstol vilket inte längre kan överklagas med
ordinära rättsmedel, och som skulle ha ersatts fullt ut om inte
den gräns som anges i artikel 4.1 i 1992 års fondkonvention
hade tilllämpats för den aktuella olyckan.

9. församling: församlingen för 2003 års internationella
kompletterande oljeskadefond, om inte annat anges.

10. organisation: Internationella sjöfartsorganisationen.

11. generalsekreterare: organisationens generalsekreterare.

Artikel 2

1. En internationell kompletterande fond för ersättning av
skada genom förorening, som skall heta “2003 års
internationella kompletterande oljeskadefond” (nedan kallad
“den kompletterande fonden”) upprättas härmed.

2. Den kompletterande fonden skall i varje fördragsslutande
stat erkännas som juridisk person med behörighet enligt lagen i
den staten att förvärva rättigheter och åta sig skyldigheter
samt att vara part i rättegång inför domstol i denna stat.
Varje fördragsslutande stat skall erkänna den kompletterande
fondens direktör som ställföreträdare för den kompletterande
fonden.

Artikel 3

Detta protokoll gäller endast

a) skada genom förorening som har uppkommit

i) inom en fördragsslutande stats territorium, inbegripet dess
territorialvatten, och

ii) inom en fördragsslutande stats exklusiva ekonomiska zon,
som fastställts i enlighet med folkrättens regler, eller, om en
fördragsslutande stat inte har fastställt någon sådan zon, inom
ett område utanför och angränsande till den statens
territorialvatten, vilket har bestämts av den staten i enlighet
med folkrättens regler och vilket inte sträcker sig längre ut
än 200 sjömil från de baslinjer varifrån statens
territorialvatten mäts,

b) förebyggande åtgärder, var de än vidtas, för att förhindra
eller begränsa sådan skada.

Kompletterande ersättning

Artikel 4

1. Den kompletterande fonden skall betala ersättning till var
och en som har lidit skada genom förorening, om denna person
inte har kunnat få full ersättning för en styrkt fordran
beträffande sådan skada enligt 1992 års fondkonvention, på
grund av att de sammanlagda skadorna överstiger, eller riskerar
att överstiga, den tillämpliga ersättningsgränsen enligt
artikel 4.4 i 1992 års fondkonvention för en och samma olycka.

2. a) Det sammanlagda ersättningsbelopp som den kompletterande
fonden skall betala enligt denna artikel är för en och samma
olycka begränsat så att summan av detta belopp och det
ersättningsbelopp som faktiskt har betalats enligt 1992 års
ansvarighetskonvention och 1992 års fondkonvention inom
tillämpningsområdet för detta protokoll inte överstiger 750
miljoner beräkningsenheter.

b) Det belopp om 750 miljoner beräkningsenheter som anges i
punkt 2 a skall räknas om till inhemsk valuta på grundval av
det värde valutan hade i förhållande till den särskilda
dragningsrätten den dag som fastställs av församlingen för 1992
års fond för omräkning av det högsta ersättningsbelopp som får
betalas enligt 1992 års ansvarighetskonvention och 1992 års
fondkonvention.

3. Om summan av styrkta fordringar mot den kompletterande
fonden överstiger det sammanlagda ersättningsbelopp som får
betalas enligt punkt 2, skall det tillgängliga beloppet
fördelas så att förhållandet mellan varje styrkt fordran och
det ersättningsbelopp som fordringsägaren faktiskt erhåller
enligt detta protokoll är detsamma för alla fordringsägare.

4. Den kompletterande fonden skall betala ersättning för
styrkta fordringar enligt definitionen i artikel 1.8, och
endast för sådana fordringar.

Artikel 5

Den kompletterande fonden skall betala ersättning när
församlingen för 1992 års fond har funnit att det sammanlagda
beloppet av styrkta fordringar överstiger, eller att det
föreligger risk för att det sammanlagda beloppet av styrkta
fordringar kommer att överstiga, det ersättningsbelopp som
finns tillgängligt enligt artikel 4.4 i 1992 års fondkonvention
och att församlingen för 1992 års fond, som en följd av detta,
har beslutat interimistiskt eller slutligt att utbetalningar
endast kommer att göras för en del av varje styrkt fordran. Den
kompletterande fondens församling skall därefter besluta
huruvida och i vilken utsträckning den kompletterande fonden
skall betala den del av en styrkt fordran som inte har ersatts
enligt 1992 års ansvarighetskonvention och 1992 års
fondkonvention.

Artikel 6

1. Om inte annat följer av artikel 15.2 och 15.3 upphör rätten
till ersättning från den kompletterande fonden endast om rätten
har upphört i förhållande till 1992 års fond enligt artikel 6 i
1992 års fondkonvention.

2. En fordran som riktas mot 1992 års fond skall betraktas som
en fordran framställd av samma fordringsägare mot den
kompletterande fonden.

Artikel 7

1. Bestämmelserna i artikel 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 och 7.6 i 1992
års fondkonvention skall tilllämpas i fråga om en talan om
ersättning som har väckts mot den kompletterande fonden i
enlighet med artikel 4.1 i detta protokoll.

2. Om en talan om ersättning för skada genom förorening har
väckts mot fartygsägaren eller dennes garant vid en domstol som
är behörig enligt artikel IX i 1992 års ansvarighetskonvention,
är denna domstol med avseende på samma skada ensam behörig att
pröva en talan mot den kompletterande fonden om ersättning
enligt bestämmelserna i artikel 4 i detta protokoll. Om
emellertid talan om ersättning för skada genom förorening har
väckts enligt 1992 års ansvarighetskonvention vid en domstol i
en stat som har tillträtt 1992 års ansvarighetskonvention men
inte detta protokoll, skall en talan mot den kompletterande
fonden enligt artikel 4 i detta protokoll enligt kärandens val
väckas antingen vid en domstol i den stat där den
kompletterande fonden har sitt säte eller vid en enligt artikel
IX i 1992 års ansvarighetskonvention behörig domstol i en stat
som har tillträtt detta protokoll.

3. Om en talan mot 1992 års fond om ersättning för skada genom
förorening har väckts vid en domstol i en stat som är part i
1992 års fondkonvention men inte i detta protokoll, skall, utan
hinder av punkt 1, en anknytande talan mot den kompletterande
fonden, efter kärandens val, väckas antingen vid en domstol i
den stat där den kompletterande fonden har sitt säte eller vid
en fördragsslutande stats domstol som är behörig enligt punkt
1.

Artikel 8

1. En dom som har meddelats mot den kompletterande fonden av en
domstol som är behörig enligt artikel 7 i detta protokoll
skall, om domen kan verkställas i den stat där den meddelades
och där inte längre kan överklagas med ordinära rättsmedel,
erkännas och verkställas i alla fördragsslutande stater under
de förutsättningar som anges i artikel X i 1992 års
ansvarighetskonvention samt med iakttagande av beslut om
fördelningen enligt artikel 4.3 i detta protokoll.

2. En fördragsslutande stat får tillämpa andra bestämmelser om
erkännande och verkställighet av domar, om tillämpningen av
dessa bestämmelser leder till att domar erkänns och verkställs
i minst samma utsträckning som i enlighet med punkt 1.

Artikel 9

1. Den kompletterande fonden inträder, såvitt avser belopp som
den kompletterande fonden har betalat i ersättning för skada
genom förorening enligt artikel 4.1 i detta protokoll, i den
rätt som den som har fått sådan ersättning kan ha enligt 1992
års ansvarighetskonvention mot ägaren eller dennes garant.

2. Den kompletterande fonden inträder i den rätt som den som
har fått ersättning från den kompletterande fonden kan ha
enligt 1992 års fondkonvention mot 1992 års fond.

3. Bestämmelserna i detta protokoll inskränker inte den
kompletterande fondens regress eller subrogationsrätt mot annan
person än som avses i de föregående punkterna. Under alla
förhållanden skall den kompletterande fondens subrogationsrätt
mot en sådan person inte vara mindre förmånlig än den rätt som
tillkommer en försäkringsgivare för den som erhållit
ersättning.

4. Om en fördragsslutande stat eller en myndighet i en sådan
stat enligt bestämmelser i nationell lag har betalat ersättning
för skada genom förorening skall staten eller myndigheten
inträda i den rätt som den som har fått ersättning skulle ha
haft enligt detta protokoll. Detta får dock inte hindra att
andra subrogations eller regressrätter som kan finnas görs
gällande mot den kompletterande fonden.

Avgifter

Artikel 10

1. Årsavgifter till den kompletterande fonden skall, i fråga om
varje fördragsslutande stat, betalas av var och en som under
det kalenderår som avses i artikel 11.2 a eller 11.2 b tagit
emot sammanlagt mer än 150 000 ton

a) avgiftspliktig olja som transporterats till sjöss till en
hamn eller en terminal inom den statens område, och

b) avgiftspliktig olja i en anläggning som är belägen inom den
fördragsslutande statens område, om denna olja transporterats
till sjöss och lossats i en hamn eller en terminal i en stat
som inte är fördragsslutande stat, varvid denna olja endast
skall tas med i beräkningen enligt denna bestämmelse när den
första gången tas emot i en fördragsslutande stat efter att ha
lossats i en stat som inte är en fördragsslutande stat.

2. Bestämmelserna i artikel 10.2 i 1992 års fondkonvention
skall gälla i fråga om skyldigheten att betala avgifter till
den kompletterande fonden.

Artikel 11

1. För att fastställa den årsavgift som, om årsavgifter skall
utgå, skall betalas, skall församlingen med beaktande av
nödvändigheten av att tillräckliga likvida medel finns, för
varje kalenderår göra en beräkning i form av en budget av:

i) utgifter

a) kostnader och utgifter för den kompletterande fondens
förvaltning under året samt eventuellt underskott från
verksamheten under föregående år,

b) utbetalningar från den kompletterande fonden under året för
betalning av fordringar mot den kompletterande fonden enligt
artikel 4, däri inbegripet återbetalning av lån som tidigare
har tagits upp av den kompletterande fonden för att betala
sådana fordringar.

ii) inkomster

a) överskott från verksamheten under föregående år, däri
inbegripet eventuell ränta,

b) årsavgifter, om sådana erfordras för att balansera budgeten,
och

c) andra inkomster.

2. Församlingen skall fastställa det sammanlagda beloppet av de
avgifter som skall tas ut. På grundval av det beslutet skall
den kompletterande fondens direktör för varje fördragsslutande
stat beräkna den årsavgift som var och en som avses i artikel
10 skall betala,

a) i den utsträckning avgiften är avsedd att användas till
betalning av fordringar som avses i punkt 1 i a, på grundval av
ett bestämt belopp per ton avgiftspliktig olja som den
avgiftsskyldige under föregående kalenderår mottagit i
ifrågavarande stat, och

b) i den utsträckning avgiften är avsedd att användas till
betalning av fordringar som avses i punkt 1 i b, på grundval av
ett bestämt belopp per ton avgiftspliktig olja som den
avgiftsskyldige mottagit under kalenderåret före det då
ifrågavarande olycka inträffade, om denna stat vid tidpunkten
för olyckan var part i detta protokoll.

3. De belopp som avses i punkt 2 erhålls genom att dela det
sammanlagda avgiftsbelopp som erfordras med den sammanlagda
mängden avgiftspliktig olja som mottagits i alla
fördragsslutande stater under ifrågavarande år.

4. Årsavgiften förfaller till betalning enligt vad som bestäms
i den kompletterande fondens interna föreskrifter. Församlingen
får besluta om ett annat datum för betalningen.

5. Församlingen får besluta, enligt vad som fastställs i den
kompletterande fondens ekonomiska föreskrifter, att överföra
medel mellan de fonder som upprättats enligt punkt 2 a och 2 b.

Artikel 12

1. Bestämmelserna i artikel 13 i 1992 års fondkonvention
tillämpas på avgifter till den kompletterande fonden.

2. En fördragsslutande stat kan själv ta på sig skyldigheten
att betala avgifter till den kompletterande fonden i enlighet
med det förfarande som anges i artikel 14 i 1992 års
fondkonvention.

Artikel 15

1. Om det i en fördragsslutande stat inte finns någon person
som uppfyller kraven i artikel 10, skall den fördragsslutande
staten, vid tillämpningen av detta protokoll, informera den
kompletterande fondens direktör om detta.

2. Den kompletterande fonden skall inte betala ersättning för
skada genom förorening inom en fördragsslutande stats
territorium, territorialvatten eller exklusiva ekonomiska zon
eller område som bestämts i enlighet med artikel 3 a ii i detta
protokoll för en bestämd olycka eller för förebyggande
åtgärder, var de än vidtas, för att förhindra eller begränsa
sådan skada, innan skyldigheten att underrätta den
kompletterande fondens direktör i enlighet med artikel 13.1 och
punkt 1 i denna artikel har fullgjorts av den fördragsslutande
staten för alla år före denna olycka.

Församlingen skall i de interna föreskrifterna fastställa under
vilka omständigheter en fördragsslutande stat skall anses ha
brustit i sina skyldigheter.

3. Om ersättning har vägrats tillfälligt i enlighet med punkt
2, skall ersättning vägras slutligt i fråga om den olyckan om
skyldigheterna att underrätta den kompletterande fondens
direktör enligt artikel 13.1 och punkt 1 i denna artikel inte
har fullgjorts inom ett år efter det att den kompletterande
fondens direktör har underrättat den fördragsslutande staten om
dess underlåtenhet att rapportera.

4. Alla avgifter som skall betalas till den kompletterande
fonden skall räknas av från ersättning som skall betalas till
gäldenären eller dennes företrädare.

Övergångsbestämmelser

Artikel 18

1. Om inte annat följer av punkt 4, skall det sammanlagda
beloppet av årsavgifter för avgiftspliktig olja som har tagits
emot i en enskild fördragsslutande stat under ett kalenderår
inte överstiga 20 % av det totala beloppet av årsavgifter
enligt detta protokoll för det kalenderåret.

2. Om tillämpningen av bestämmelserna i artikel 11.2 och 11.3
leder till att det sammanlagda beloppet av avgifter som skall
betalas av de avgiftsskyldiga i en enskild fördragsslutande
stat för ett kalenderår överstiger 20 % av summan av
årsavgifter, skall de avgifter som skall betalas av de
avgiftsskyldiga i den staten minskas proportionellt så att
deras sammanlagda avgifter motsvarar 20 % av den totala summan
av årsavgifter till den kompletterande fonden för det året.

3. Om de avgifter som skall betalas av de avgiftsskyldiga i en
fördragsslutande stat skall minskas enligt punkt 2, skall de
avgifter som skall betalas av de avgiftsskyldiga i övriga
fördragsslutande stater ökas proportionellt så att den totala
summan av avgifter som skall betalas av de som är skyldiga att
betala avgifter till den kompletterande fonden för kalenderåret
i fråga kommer att uppgå till den summa av avgifter som har
beslutats av församlingen.

4. Bestämmelserna i punkterna 1-3 skall tillämpas till dess att
den totala mängden avgiftspliktig olja som har tagits emot i de
fördragsslutande staterna under ett kalenderår, med de mängder
som anges i artikel 14.1 inräknade, uppgår till 1 000 miljoner
ton, dock längst till dess att tio år har gått från det att
detta protokoll trädde i kraft.