Lag (2005:258) om läkemedelsförteckning

SFS nr
2005:258
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-05-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1023

Inledande bestämmelser

1 § E-hälsomyndigheten ska för de ändamål som anges i 3 §
utföra automatiserad behandling av personuppgifter i ett
särskilt register över köp av förskrivna läkemedel
(läkemedelsförteckning). Med köp avses i denna lag även
förvärv av läkemedel med fullständig kostnadsreducering.

E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för den
behandling som avses i första stycket. Lag (2013:1023).

Förhållande till personuppgiftslagen

2 § Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av
personuppgifter för läkemedelsförteckningen, om inget annat
följer av denna lag.

En registrerad har inte, utom i de fall som avses i 3 § andra
stycket, rätt att motsätta sig sådan behandling av
personuppgifter som är tillåten enligt denna lag.

Registerändamål

3 § Läkemedelsförteckningens dokumentation av köp av
förskrivna läkemedel får endast användas för att

1. åstadkomma en säker framtida förskrivning av läkemedel för
den registrerade,

2. bereda den registrerade vård eller behandling,

3. komplettera den registrerades patientjournal,

4. underlätta den kontroll som ska genomföras innan ett
läkemedel lämnas ut till den registrerade från apotek, samt

5. underlätta den registrerades läkemedelsanvändning.

Tillgång till uppgifterna i läkemedelsförteckningen får
endast med uttryckligt samtycke från den registrerade ges
till

1. förskrivare av läkemedel för ändamål som anges i första
stycket 1–3,

2. legitimerad sjuksköterska utan behörighet att förskriva
läkemedel för ändamål som anges i första stycket 2 och 3, om
det är nödvändigt för att den registrerade ska kunna få den
vård eller behandling som han eller hon oundgängligen
behöver, och

3. farmaceut på apotek för ändamål som anges i första stycket
4 vid färdigställande av läkemedel som ska lämnas ut till den
registrerade.

Om den registrerade inte kan lämna sitt samtycke, får
uppgifterna i förteckningen lämnas ut till förskrivare och
till legitimerad sjuksköterska utan behörighet att förskriva
läkemedel om det är nödvändigt för att den registrerade ska
kunna få den vård eller behandling som han eller hon
oundgängligen behöver. Lag (2009:393).

Registerinnehåll

4 § Läkemedelsförteckningen får endast innehålla följande
uppgifter:

1. inköpsdag, vara, mängd, dosering,

2. den registrerades namn och personnummer, samt

3. förskrivarens namn, yrke, specialitet och arbetsplats.
Lag (2010:412).

Sökbegrepp

5 § Som sökbegrepp får endast den registrerades namn eller
personnummer användas.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

6 § När uppgifter i läkemedelsförteckningen under de
förutsättningar som anges i 3 § andra och tredje styckena
lämnas ut till förskrivare eller farmaceut får detta ske på
medium för automatiserad behandling. Uppgifter får även lämnas
till den registrerade på medium för automatiserad behandling.

Direktåtkomst

7 § Förskrivare, legitimerad sjuksköterska utan behörighet
att förskriva läkemedel och farmaceut får under de
förutsättningar som anges i 3 § andra och tredje styckena ha
direktåtkomst till uppgifter i läkemedelsförteckningen. Den
registrerade får ha direktåtkomst till uppgifter om sig
själv. Lag (2009:393).

Återkallelse av samtycke

8 § Den registrerade har rätt att när som helst återkalla ett
lämnat samtycke.

Bevarande och gallring

9 § Uppgifter skall tas bort ur förteckningen under den
femtonde månaden efter den månad de registrerades.

Information till den registrerade

Information som skall lämnas självmant

10 § E-hälsomyndigheten ska se till att den registrerade får
information om läkemedelsförteckningen. Informationen ska
innehålla upplysningar om

1. vem som är personuppgiftsansvarig,

2. ändamålet med förteckningen,

3. vilken typ av uppgifter som ingår i förteckningen,

4. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller
för förteckningen,

5. rätten att ta del av uppgifter enligt 11 §,

6. rätten till rättelse av oriktiga eller missvisande
uppgifter,

7. rätten till skadestånd vid behandling av personuppgifter i
strid med denna lag,

8. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och
utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad
behandling,

9. vad som gäller i fråga om bevarande och gallring, samt

10. att registreringen inte är frivillig.
Lag (2013:1023).

Information som skall lämnas efter ansökan

11 § Den registrerade har rätt att när som helst och så fort
som möjligt få sådan information som avses i 26 §
personuppgiftslagen (1998:204).

Sekretess

12 § I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns
bestämmelser om begränsningar i rätten att lämna ut
uppgifter. Lag (2013:621).

Behörighetstilldelning

12 a § E-hälsomyndigheten ska bestämma villkor för
tilldelning av behörighet för åtkomst till helt eller delvis
automatiskt behandlade uppgifter om kunder. Behörigheten ska
begränsas till vad som behövs för att den som arbetar hos
myndigheten ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter där.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får
meddela föreskrifter om tilldelning av behörighet för åtkomst
till helt eller delvis automatiskt behandlade uppgifter.
Lag (2013:1023).

Åtkomstkontroll

12 b § E-hälsomyndigheten ska se till att åtkomst till helt
eller delvis automatiskt behandlade uppgifter om kunder,
dokumenteras så att de kan kontrolleras. Myndigheten ska
systematiskt och återkommande kontrollera om någon obehörigen
kommer åt sådana uppgifter.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får
meddela föreskrifter om dokumentation och kontroll.
Lag (2013:1023).

Rättelse och skadestånd

13 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna lag.

Avgifter

14 § E-hälsomyndigheten får ta ut avgifter av
öppenvårdsapoteken för att täcka kostnaderna för att föra
läkemedelsförteckningen.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får
meddela ytterligare föreskrifter om avgifterna.
Lag (2013:1023).