Lag (2005:268) om överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring

SFS nr
2005:268
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2005-05-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1216

Den överenskommelse om folkbokföring som Danmark, Finland,
Island, Norge och Sverige undertecknade den 1 november 2004
skall gälla som lag här i landet. Överenskommelsen är avfattad
på svenska, danska, finska, isländska och norska. Samtliga
texter har samma giltighet. Den på svenska avfattade texten
framgår av bilaga till denna lag. Samtliga texter skall
kungöras genom publicering i Sveriges internationella
överenskommelser (SÖ).

Bilaga

Överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och
Sverige om folkbokföring

Regeringarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har,
för att underlätta registreringen av personer i de
avtalsslutande staterna, enats om följande:

Artikel 1

1. Denna överenskommelse gäller personer som är registrerade
som bosatta i en av de avtalsslutande staterna, och som har för
avsikt att flytta, eller som har flyttat till en annan av dessa
stater. Tidsbegränsade vistelser som varar kortare tid än 6
månader räknas normalt inte som flyttning.

2. Flyttningen omfattas inte av överenskommelsen om inte
utflyttningsstaten senast tre månader efter anmäld utflyttning
har mottagit underrättelse enligt artikel 2 punkt 2 tredje
stycket.

Artikel 2

1. Den som flyttar från en avtalsslutande stat till en annan av
dessa stater, skall inom den tidsfrist som gäller för
flyttningsanmälan i denna stat, anmäla inflyttningen till
behörig lokal registreringsmyndighet. Samtidigt med anmälan
skall den flyttande lämna de uppgifter som krävs i
inflyttningsstaten och uppvisa legitimation med dokumentation
av medborgarskap (pass eller motsvarande), samt lämna uppgift
om personnummer och den bostadsadress och kommun som den
flyttande hade i utflyttningsstaten fram till dess flyttningen
skedde.

2. Den lokala registreringsmyndigheten i inflyttningsstaten
avgör om en person skall registreras som bosatt i
inflyttningsstaten.

Finner den lokala registreringsmyndigheten att en person skall
registreras som bosatt i inflyttningsstaten, skall den
flyttande registreras som bosatt och tilldelas personnummer
snarast möjligt på samma sätt som gäller för personer som
flyttar in från stater utanför Norden.

Samtidigt med att det har beslutats om att det skall ske en
registrering eller inte i inflyttningsstaten, skall
registreringsmyndigheten i inflyttningsstaten underrätta
personen och den centrala eller en särskilt angiven
registreringsmyndighet i utflyttningsstaten.

I underrättelsen till myndigheten i utflyttningsstaten skall
anges den flyttandes personnummer i utflyttningsstaten, namn,
födelsedatum, kön och, om registrering har skett,
inflyttningsdatum, personnummer, kommun och bostadsadress i
inflyttningsstaten. Motsvarande underrättelse skall sändas om
registreringsmyndigheten i inflyttningsstaten senare upphäver
det tidigare beslutet om registrering av inflyttning.

Finner den lokala registreringsmyndigheten skäl att anta att
den som har anmält inflyttningen, skall anses bosatt på en
annan plats i inflyttningsstaten, skall han hänvisas till den
lokala registreringsmyndigheten på denna plats.

3. Först när underrättelse om registrering i inflyttningsstaten
har mottagits, skall den lokala registreringsmyndigheten i
utflyttningsstaten avregistrera den som har flyttat. Som datum
för utflyttningen används inflyttningsstatens registrerade
inflyttningsdatum.

Artikel 3

Frågan om en person enligt denna överenskommelse skall anses
som bosatt eller inte bosatt i inflyttningsstaten, avgörs
enligt lagstiftningen i den staten.

Om den lokala registreringsmyndigheten i utflyttningsstaten har
en annan uppfattning om de faktiska förhållandena som har lagts
till grund för registreringen, kan ärendet tas upp med den
lokala registreringsmyndigheten i inflyttningsstaten. Blir
dessa inte eniga, kan utflyttningsstatens lokala
registreringsmyndighet ta upp saken med statens centrala
registreringsmyndighet som i sin tur kan ta upp saken med
inflyttningsstatens centrala registreringsmyndighet.

Som inflyttningsstat räknas den stat som en person bosatt sig i
efter inflyttning från en annan stat. Detta gäller så länge de
faktiska bostadsförhållandena är de samma som då inflyttningen
ägde rum.

Artikel 4

De avtalsslutande staterna förbinder sig att på förfrågan
ömsesidigt lämna uppgifter om den flyttandes namn,
födelsedatum, personnummer, födelseort, kön, bostadsadress,
lokal registreringsmyndighet, medborgarskap, civilstånd och
datum för ändring, make/makas/registrerad partners namn och
födelsedatum, föräldrarnas namn och födelsedatum (för barn
under 18 år), namn och födelsedatum för barn (under 18 år) och
eventuellt utflyttningsdatum, samt de andra upplysningar som
kan antas vara nödvändiga för bedömningen av bosättningsfrågan,
och underrätta om de beslut som fattas.

Underrättelse enligt artikel 2 och svar på förfrågningar enligt
denna artikel kan ske med direkt elektronisk kommunikation
mellan de centrala registreringsmyndigheterna i de
avtalsslutande stater som har avtalat detta.

Artikel 5

De centrala registreringsmyndigheterna i de avtalsslutande
staterna är förpliktade att hålla aktuell och offentliggöra en
förteckning över de lokala registreringsmyndigheterna i de
respektive staterna.

Artikel 6

Överenskommelsen träder i kraft den 1 januari, 1 april, 1 juli
eller 1 oktober som infaller närmast efter det att tre månader
förflutit från den dag då samtliga avtalsslutande stater har
meddelat det norska utrikesdepartementet att de har godkänt
överenskommelsen.

För Färöarnas och Grönlands del träder överenskommelsen dock i
kraft den 1 januari, 1 april, 1 juli eller 1 oktober som
infaller närmast efter det att tre månader förflutit sedan
Danmarks regering har notifierat det norska
utrikesdepartementet att förutsättningarna är uppfyllda.

Det norska utrikesdepartementet underrättar de övriga
avtalsslutande staterna om mottagandet av dessa meddelanden och
om tidpunkten för överenskommelsens ikraftträdande.

Artikel 7

Samtidigt som denna överenskommelse träder i kraft upphävs den
nordiska överenskommelsen den 8 maj 1989 om folkbokföring.

Artikel 8

En avtalsslutande stat kan i förhållande till var och en av de
andra staterna säga upp överenskommelsen per den 1 januari
eller 1 juli med en uppsägningstid av sex månader. Uppsägning
skall ske genom skriftligt meddelande till berörd stat och det
norska utrikesdepartementet. Det norska utrikesdepartementet
underrättar de övriga staterna om mottagandet av sådant
meddelande och om dess innehåll.

Artikel 9

Originaltexten till denna överenskommelse deponeras hos det
norska utrikesdepartementet, som tillställer de övriga parterna
bestyrkta kopior därav.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat denna överenskommelse.

Som skedde i Stockholm den 1 november 2004 i ett exemplar på
danska, finska, isländska, norska och svenska språken, som alla
har lika giltighet.