Förordning (2005:278) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen

SFS nr
2005:278
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2005-05-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:459

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till
lagen (2000:140) om inspektioner enligt internationella avtal
om förhindrande av spridning av kärnvapen.

2 § Med tilläggsprotokollet avses i denna förordning
Tilläggsprotokollet av den 22 september 1998 till avtalet
mellan Belgien, Danmark, Finland, Grekland, Irland, Italien,
Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland,
Österrike, Europeiska atomenergigemenskapen och Internationella
atomenergiorganet (IAEA) rörande tillämpningen av artikel III.1
och III.4 i fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen
(SÖ 2000:29).

3 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska svara för kontakterna med
Internationella atomenergiorganet i frågor som rör inspektioner
med kompletterande tillträde enligt artiklarna 4-10 i
tilläggsprotokollet.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska inom Sverige även svara för
kontakterna med andra som berörs av inspektioner enligt
tilläggsprotokollet. Förordning (2008:459).

4 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska ha beredskap för att ta emot
anmälningar från Internationella atomenergiorganet om
inspektioner enligt artikel 4 b i tilläggsprotokollet.
Förordning (2008:459).

5 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska ta fram förslag till
regeringens beslut om genomförande och åtgärder enligt 2 och 4
§§ lagen (2000:140) om inspektioner enligt internationella
avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen när det gäller
inspektioner enligt artikel 4 b i) i tilläggsprotokollet.
Förslaget ska lämnas till regeringen inom sex timmar från det
att anmälan togs emot. Förordning (2008:459).

6 § Strålsäkerhetsmyndigheten får besluta i frågor som rör
inspektioner som avses i artikel 4 b ii) i tilläggsprotokollet.
Förordning (2008:459).

7 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska närvara vid inspektioner
enligt tilläggsprotokollet.

Strålsäkerhetsmyndigheten får dock avstå från att närvara vid
inspektioner enligt artikel 4 b ii) i tilläggsprotokollet om
det av förhandsanmälan från Internationella atomenergiorganet
framgår att inspektionen är av rutinkaraktär. Förordning
(2008:459).

8 § Strålsäkerhetsmyndigheten får begära att inspektioner ska
genomföras med tillämpning av s.k. reglerat tillträde enligt
artikel 7 i tilläggsprotokollet. Förordning (2008:459).

9 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast sju dagar efter att en
inspektion har avslutats lämna en rapport till regeringen om
denna.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska i sin årsredovisning redogöra för
Internationella atomenergiorganets underrättelser enligt
artikel 10 b) i tilläggsprotokollet samt redovisa sina egna
slutsatser av underrättelserna. Förordning (2008:459).