Förordning (2005:29) om tillfälligt undantag från bestämmelserna om farledsavgift

SFS nr
2005:29
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2005-02-03

1 § Denna förordning är tillämplig på fartyg som transporterar
skogsprodukter, dock inte förädlade sådana, som härrör från
skogar som skadats vid stormarna den 8 och 9 januari 2005 i
Skåne, Blekinge, Hallands, Kronobergs, Kalmar, Jönköpings,
Västra Götalands och Östergötlands län.

2 § Farledsavgift enligt förordningen (1997:1121) om
farledsavgift skall inte betalas för sådana fartyg som
transporterar skogsprodukter som avses i 1 § såvitt avser sådan
last.

3 § I övrigt gäller förordningen (1997:1121) om farledsavgift.

4 § Sjöfartsverket får meddela ytterligare föreskrifter om
sådant tillfälligt undantag från bestämmelserna om
farledsavgift som avses i denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2005:29

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005 och gäller till
och med den 31 december 2006. Förordningen skall dock tillämpas
även på transporter som utförts före ikraftträdandet.
Sjöfartsverket skall efter ansökan återbetala redan betalade
farledsavgifter för fartyg som omfattas av 1 §.