Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

SFS nr
2005:321
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2005-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:55

Förutsättningar för tillträdesförbud, m.m.

1 § Enligt denna lag får en person förbjudas att få tillträde
till och vistas på inhägnad plats huvudsakligen avsedd för
idrottsutövning när idrottsarrangemang anordnas på platsen av
en idrottsorganisation (tillträdesförbud). Det gäller även om
allmänheten har tillträde till platsen.

Tillträdesförbud får inte avse den som är under femton år.

Lagen påverkar inte den rätt som tillkommer den som förfogar
över platsen att begränsa tillträdet till denna.

2 § En person kan få tillträdesförbud, om det på grund av
särskilda omständigheter finns risk för att han eller hon
kommer att begå brott under idrottsarrangemang som avses i 1 §
och brottet är ägnat att störa ordningen eller säkerheten där.

Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt
beaktas om personen tidigare har begått ett sådant brott under
eller annars i samband med idrottsarrangemang som avses i 1 §.
Brott som personen har begått före femton års ålder får inte
beaktas.

Om syftet med ett tillträdesförbud kan tillgodoses genom en
mindre ingripande åtgärd, får förbud inte meddelas.
Tillträdesförbud får meddelas endast om skälen för åtgärden
uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär
för den enskilde. Lag (2009:100).

3 § Tillträdesförbud ska gälla för en viss tid, högst tre
år.

Tillträdesförbudet börjar gälla omedelbart, om inte annat
bestäms.

Ett tillträdesförbud får förlängas med högst ett år i taget,
om förutsättningarna i 2 § är uppfyllda. Lag (2014:107).

4 § Ett tillträdesförbud ska delges den förbudet avser.
Delgivning får inte ske enligt 34–38 och 47–51 §§
delgivningslagen (2010:1932). Lag (2010:1975).

5 § Frågor om tillträdesförbud skall handläggas skyndsamt.

Ärendets handläggning

6 § Allmän åklagare prövar frågor om tillträdesförbud.

En fråga om tillträdesförbud tas upp på skriftlig ansökan av
den idrottsorganisation som anordnar idrottsarrangemang som
förbudet avses skydda eller av specialidrottsförbundet för
den aktuella idrottsverksamheten inom Sveriges
Riksidrottsförbund.

En fråga om tillträdesförbud tas också upp på anmälan av
Polismyndigheten. Polismyndigheten är inte part i det ärende
som anmälan gett upphov till. Lag (2014:626).

7 § Frågor om tillträdesförbud prövas av åklagaren i den ort
där förbudet helt eller huvudsakligen avses bli tillämpat eller
där den mot vilken förbudet avses gälla har sitt hemvist eller
mera varaktigt uppehåller sig. Om den personen är misstänkt för
brott som har betydelse för frågan om tillträdesförbud, får
frågan prövas även av åklagare som är behörig att väcka åtal
för brottet.

I fråga om åklagare tillämpas 7 kap. rättegångsbalken.

8 § Åklagaren får anlita biträde av Polismyndigheten för
utredning av frågor om tillträdesförbud.

I fråga om utredningen tillämpas följande bestämmelser i 23
kap. rättegångsbalken:

4 § om objektivitet,

6 § om rätt att hålla förhör,

7 § om hämtning till förhör,

9 § om skyldighet att stanna kvar för förhör,

10 § om vilka som får närvara vid förhör,

11 § om möjlighet att ställa frågor vid förhör, och

12 § om förbud mot otillbörliga åtgärder under förhör.

Vid tillämpningen av 23 kap. 4 och 11 §§ rättegångsbalken ska
bestämmelserna om den som är misstänkt i stället avse den mot
vilken förbudet avses gälla. Lag (2014:626).

8 a § En polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten
får fotografera en person som har eller skäligen kan antas få
tillträdesförbud enligt denna lag i syfte att fotografiet ska
kunna tillföras det register som Polismyndigheten får föra
enligt lagen (2015:51) om register över tillträdesförbud vid
idrottsarrangemang. Lag (2015:55).

9 § Innan en fråga om tillträdesförbud avgörs, ska den som är
part underrättas om en uppgift som har tillförts ärendet
genom någon annan än parten och få tillfälle att yttra sig
över den. Frågan får dock avgöras utan att så har skett, om
åtgärderna är uppenbart obehövliga.

Specialidrottsförbundet för den aktuella idrottsverksamheten
inom Sveriges Riksidrottsförbund är part i ett ärende om
tillträdesförbud som har tagits upp på anmälan av
Polismyndigheten.

Åklagaren bestämmer hur underrättelsen ska ske.
Lag (2014:626).

9 a § Om det slutliga avgörandet av frågan om tillträdesförbud
av särskilda skäl inte kan avvaktas, får åklagaren besluta att
tillträdesförbud ska gälla tills vidare i avvaktan på att
frågan avgörs slutligt. Innan ett sådant förbud meddelas, ska
den som förbudet avses gälla få tillfälle att yttra sig.
Tillträdesförbudet får dock meddelas utan att så har skett, om
beslutet inte kan skjutas upp.

Ett tillträdesförbud enligt första stycket får gälla högst
fyra veckor. Lag (2009:100).

9 b § Stör någon ordningen eller äventyrar säkerheten i
samband med ett idrottsarrangemang, och kan det antas att ett
tillträdesförbud enligt 9 a § kommer att meddelas mot den
personen, är han eller hon på tillsägelse av polisman skyldig
att följa med till förhör som hålls omedelbart därefter, om
förhör inte kan hållas på platsen eller det annars är av vikt
för utredningen att den som förbudet avses gälla följer med
till förhöret. Vägrar han eller hon utan giltig orsak, får
polismannen ta med honom eller henne till förhöret.

Den som förhörs är inte skyldig att stanna kvar för förhör
längre än sex timmar. Lag (2009:100).

10 § När åklagaren avgör en fråga om tillträdesförbud eller
meddelar beslut enligt 9 a §, ska beslutet vara skriftligt
och ange

1. parterna och Polismyndigheten om den har gjort anmälan
enligt 6 § tredje stycket,

2. om tillträdesförbud ska gälla och, i så fall, förbudets
innebörd och omfattning samt när det upphör att gälla,

3. de skäl som har bestämt utgången, däribland brott som
åberopas vid riskbedömningen samt tiden och platsen för
brottet,

4. de bestämmelser som åberopas,

5. vad som kan bli följden av att bryta mot förbudet, och

6. möjligheterna att begära omprövning enligt 12 § och
domstolsprövning enligt 13 §. Lag (2014:626).

11 § Vid åklagarens handläggning av ärenden om tillträdesförbud
tillämpas i övrigt endast följande bestämmelser i
förvaltningslagen (1986:223):

4 och 5 §§ om myndigheternas serviceskyldighet,

6 § om samverkan mellan myndigheter,

7 § om allmänna krav på handläggningen av ärenden,

8 § om tolk,

9 § om ombud och biträde,

14 § om muntlig handläggning,

15 § om anteckning av uppgifter,

20 § första stycket andra meningen 1 och 4 och andra stycket om
att beslutsskäl får utelämnas, och

26 § om rättelse av skrivfel och liknande.

12 § Om det på grund av ändrade förhållanden finns skäl till
det, får åklagaren häva eller ändra ett tillträdesförbud som
har beslutats av åklagaren eller domstolen. Åklagaren får dock
utvidga ett förbud endast om det begärs av en sökande som avses
i 6 §.

Första stycket gäller inte, om förbudet är föremål för
domstolsprövning.

Domstolsprövning

13 § Tingsrätten ska pröva åklagarens beslut i fråga om
tillträdesförbud på begäran av den som beslutet angår, om
beslutet gått honom eller henne emot. En sådan begäran ska
göras skriftligen hos åklagaren, som ska överlämna ärendet
till tingsrätten. Omfattar ärendet beslut om tillträdesförbud
enligt 9 a §, ska åklagaren utan dröjsmål överlämna ärendet
till tingsrätten. Lag (2009:100).

14 § Behörig domstol är den tingsrätt där den åklagare som har
prövat frågan om tillträdesförbud skall föra talan i brottmål i
allmänhet.

15 § Domstolen skall begära yttrande av åklagaren, om det inte
är obehövligt.

16 § Domstolen får besluta att ett tillträdesförbud tills
vidare inte skall gälla. Om ett tillträdesförbud inte har
beslutats tidigare, får domstolen besluta om ett sådant förbud
fram till dess att ärendet avgjorts slutligt.

17 § Domstolen skall hålla sammanträde, om en part begär det.

18 § När tingsrätten avgör saken, består den av en lagfaren
domare och tre nämndemän. Vid annan handläggning består
tingsrätten av en lagfaren domare.

Vid omröstning tillämpas bestämmelserna i 29 kap.
rättegångsbalken.

19 § Vardera parten skall svara för sin kostnad, utom i ett
sådant fall som avses i 18 kap. 6 § rättegångsbalken.

20 § Vid domstolens handläggning av ärenden om tillträdesförbud
tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. I fråga
om begäran om prövning enligt 13 § tillämpas vad som sägs i den
lagen om ansökan.

21 § När domstolen skall pröva ett beslut i fråga om
tillträdesförbud och den mot vilken förbudet avses gälla är
misstänkt för brott som har betydelse för prövning av frågan om
förbudet, får beslutet prövas i mål om allmänt åtal rörande
brottet. I ett sådant fall tillämpas bestämmelserna om
rättegången i brottmål.

Straffansvar

22 § Den som bryter mot ett tillträdesförbud döms för
överträdelse av tillträdesförbud till böter eller fängelse i
högst sex månader.

Övergångsbestämmelser

2010:1975

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller
lämnats före den 1 april 2011.