Förordning (2005:323) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

SFS nr
2005:323
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2005-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:56

1 § När åklagaren har beslutat i fråga om tillträdesförbud
ska parterna underrättas om beslutet. Har Polismyndigheten
gjort en anmälan om tillträdesförbud ska myndigheten
underrättas om åklagarens beslut.

Att beslut om tillträdesförbud ska delges den mot vilken
förbudet avses gälla framgår av 4 § lagen (2005:321) om
tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.
Förordning (2014:1168).

2 § Om en domstol eller åklagare beslutar om tillträdesförbud
eller häver eller ändrar ett sådant förbud, ska
Polismyndigheten underrättas om beslutet. Åklagarmyndigheten
ska, i fråga om den som är föremål för registrering enligt
lagen (2015:51) om register över tillträdesförbud vid
idrottsarrangemang, till Polismyndigheten även lämna sådana
uppgifter som anges i 8 § samma lag och som myndigheten har
tillgång till i ett ärende som rör tillträdesförbud.

Bestämmelser om registrering av beslut om tillträdesförbud
finns i lagen (1998:620) om belastningsregister och
förordningen (1999:1134) om belastningsregister samt i lagen
(2015:51) om register över tillträdesförbud vid
idrottsarrangemang och förordningen (2015:54) om register
över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.
Förordning (2015:56).

3 § Om Polismyndighetens anmälan om tillträdesförbud har
gjorts muntligen ska åklagaren dokumentera vem anmälan avser,
vem som gjort anmälan och de omständigheter som anförs till
stöd för anmälan. Förordning (2014:1168).

4 § Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av lagen
(2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang får
meddelas av Åklagarmyndigheten. Förordning (2009:104).