Förordning (2005:363) om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen

SFS nr
2005:363
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:634

Inledning

1 § Socialstyrelsen får föra hälsodataregister enligt 1 § lagen
(1998:543) om hälsodataregister i form av ett
läkemedelsregister.

Personuppgiftsansvarig

2 § Av 1 § lagen (1998:543) om hälsodataregister följer att
Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter.

Ändamål för behandling av personuppgifter

3 § Personuppgifter i läkemedelsregistret får behandlas för
epidemiologiska undersökningar, forskning och framställning av
statistik inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Personuppgifter som får behandlas

4 § I läkemedelsregistret får endast följande uppgifter
registreras:

1. inköpsdag, vara, mängd, dosering, kostnad och
kostnadsreducering enligt lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.,

2. patientens personnummer och folkbokföringsort, samt

3. förskrivarens yrke, specialitet och arbetsplatskod.

5 § Har upphävts genom förordning (2009:634).

Information

6 § Den information som Socialstyrelsen skall lämna de
registrerade enligt 25 § första stycket c personuppgiftslagen
(1998:204) skall omfatta

1. vilka kategorier av uppgifter som ingår i registret,

2. varifrån uppgifter hämtas in,

3. hur länge registret kommer att föras,

4. rätten till rättelse av oriktiga eller missvisande
uppgifter,

5. innebörden och omfattningen av det sekretess- och
säkerhetsskydd som gäller för registret,

6. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och
utlämnande på medium för automatiserad behandling,

7. den registrerades rätt att ta del av uppgifter enligt 26 §
personuppgiftslagen, samt

8. vad som gäller om bevarande och gallring av registret.

Socialstyrelsen skall på lämpligt sätt informera allmänheten om
registret.