Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

SFS nr
2005:377
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
2005-06-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:386

Definitioner

1 § I denna lag förstås med

1. insiderinformation: information om en icke offentliggjord
eller inte allmänt känd omständighet som är ägnad att
väsentligt påverka priset på finansiella instrument,

2. handel på värdepappersmarknaden: handel på en reglerad
marknad eller någon annan organiserad marknadsplats eller
handel med eller genom någon som yrkesmässigt bedriver sådan
verksamhet som avses i 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden,

3. finansiellt instrument: det som anges i 1 kap. 4 § första
stycket 1 lagen om värdepappersmarknaden, och

4. reglerad marknad: det som anges i 1 kap. 5 § 20 lagen om
värdepappersmarknaden. Lag (2007:564).

Insiderbrotten

2 § Den som får insiderinformation och som för egen eller någon
annans räkning, genom handel på värdepappersmarknaden,
förvärvar eller avyttrar sådana finansiella instrument som
informationen rör döms för insiderbrott till fängelse i högst
två år. Detsamma skall gälla den som får insiderinformation och
som med råd eller på annat sådant sätt föranleder någon annan
att förvärva eller avyttra finansiella instrument som
informationen rör genom handel på värdepappersmarknaden.

Är brott som avses i första stycket ringa, döms för
insiderförseelse till böter eller fängelse i högst sex månader.
Är brottet med hänsyn till affärens omfattning och övriga
omständigheter grovt, döms för grovt insiderbrott till fängelse
i lägst sex månader och högst fyra år.

Första och andra styckena tillämpas också på den som har
insiderinformation som består i vetskap om egen brottslig
verksamhet.

3 § Den som av oaktsamhet begår en gärning som avses i 2 § döms
för vårdslöst insiderförfarande till böter eller fängelse i
högst ett år. Om gärningen är ringa, döms inte till ansvar.

4 § För försök till insiderbrott samt för försök eller
förberedelse till grovt insiderbrott döms till ansvar enligt
23 kap. brottsbalken. Lag (2011:516).

5 § Trots bestämmelserna i 2-4 §§ får

1. befattningshavare hos företag som driver värdepappersrörelse
med stöd av 2 kap. 1 § eller 4 kap. 1 eller 2 § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden fullgöra uppdrag som
lämnats företaget att förvärva eller avyttra finansiella
instrument samt, utan att använda insiderinformation, fullgöra
verksamhet som följer av avtal om att upprätthålla en marknad i
ett eller flera finansiella instrument eller att fullgöra
uppdrag om rådgivning eller förvaltning,

2. finansiellt instrument förvärvas när insiderinformationen är
ägnad att sänka priset på instrumentet och avyttras när
informationen är ägnad att höja priset på instrumentet,

3. uppgifter fullgöras som någon har på grund av vad som
föreskrivits i lag eller annan författning,

4. aktier i ett aktiebolag eller ett europabolag förvärvas för
en fysisk eller juridisk persons räkning, om
insiderinformationen endast utgörs av information om en åtgärd
som syftar till och är ägnad att leda till ett offentligt
erbjudande av den personen till en vidare krets om förvärv av
aktier i bolaget,

5. den som innehar en option som har ett ekonomiskt värde vid
löptidens slut avyttra optionen eller utnyttja den enligt dess
villkor,

6. den som utfärdar en option i samband med lösen avyttra eller
förvärva den underliggande tillgång som optionen avser,

7. ingångna terminskontrakt fullgöras på slutdagen,

8. den som innehar en tilldelad emissionsrätt eller inlösenrätt
som har ett ekonomiskt värde avyttra rätten eller utnyttja den
enligt dess villkor,

9. andra finansiella instrument än aktier förvärvas eller
avyttras, om förvärvet eller avyttringen sker utan att
insiderinformation används.

Det som föreskrivs om aktie i första stycket 4 och 9 skall
också tillämpas på aktierelaterade finansiella instrument såsom
teckningsrätt, interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt
skuldebrev, skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning,
vinstandelsbevis, aktieoption och aktietermin. Lag (2007:564).

6 § Bestämmelserna i 2-5 §§ skall även tillämpas på förfaranden
enligt dessa bestämmelser som inte utgör eller föranleder
handel på värdepappersmarknaden, om förfarandena avser
finansiella instrument

1. som är upptagna till handel på en reglerad marknad,

2. för vilka en ansökan om upptagande till handel enligt 1 har
lämnats in, eller

3. vilkas värde är beroende av ett finansiellt instrument
enligt 1 eller 2. Lag (2007:564).

7 § Den som uppsåtligen röjer information som han eller hon
inser eller borde inse är insiderinformation döms, utom i de
fall då röjandet sker som ett normalt led i fullgörande av
tjänst, verksamhet eller åliggande, för obehörigt röjande av
insiderinformation till böter eller fängelse i högst ett år.

Om informationen blir allmänt känd samtidigt med att den röjs,
döms inte till ansvar.

Otillbörlig marknadspåverkan

8 § Den som vid handel på värdepappersmarknaden eller annars
förfar på ett sätt som han eller hon inser är ägnat att
otillbörligen påverka marknadspriset eller andra villkor för
handeln med finansiella instrument eller på annat sätt
vilseleda köpare eller säljare av sådana instrument, döms för
otillbörlig marknadspåverkan till fängelse i högst två år
eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst
sex månader. Är brottet med hänsyn till omfattningen av
marknadspåverkan eller övriga omständigheter att anse som
grovt, skall dömas till fängelse i lägst sex månader och högst
fyra år.

För otillbörlig marknadspåverkan döms också den som vid handel
på värdepappersmarknaden eller annars förfar på ett sätt som
han eller hon borde inse är ägnat att påverka eller vilseleda
på sätt som anges i första stycket. I dessa fall döms till
böter eller fängelse i högst ett år. Om gärningen är ringa döms
inte till ansvar.

Undantag

9 § Bestämmelserna i 2-8 §§ skall inte tillämpas på handel med
egna aktier i återköpsprogram eller på stabilisering av
finansiella instrument, förutsatt att handeln utförs i enlighet
med kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003 av den 22
december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpsprogram
och stabilisering av finansiella instrument. Lag (2007:372).

9 a § Bestämmelserna i 2–8 §§ ska inte tillämpas vid handel
med sådana finansiella instrument som omfattas av artiklarna
3 och 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet
på grossistmarknaderna för energi. Lag (2013:386).

Rapporteringsskyldighet

10 § Värdepappersinstitut och börser enligt lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden och sådana utländska företag som har
tillstånd enligt samma lag att driva en reglerad marknad från
filial i Sverige samt kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse skall snarast rapportera till
Finansinspektionen, om det kan antas att en transaktion utgör
eller har samband med insiderbrott eller otillbörlig
marknadspåverkan. Inspektionen skall snarast överlämna
uppgifterna till åklagare. Lag (2007:564).

11 § Ett företag som har rapporterat enligt 10 § får inte röja
för kunden eller någon utomstående att rapportering har skett.
Detsamma gäller ledamöterna i företagets styrelse och
företagets anställda.

12 § Ett företag som har rapporterat enligt 10 § får inte göras
ansvarigt för att ha åsidosatt någon tystnadsplikt, om
företaget hade anledning att räkna med att rapportering borde
ske. Detsamma gäller en styrelseledamot eller en anställd som
har lämnat uppgifter för företagets räkning.

13 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet åsidosätter rapporteringsskyldigheten enligt 10 §
eller bryter mot meddelandeförbudet i 11 §.

Gemensam bestämmelse

14 § Ansvar enligt denna lag skall inte dömas ut vid affärer
som genomförs för Sveriges riksbanks eller Riksgäldskontorets
räkning.

Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte heller i den
utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och
yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen eller
yttrandefrihetsgrundlagen.

Förverkande

15 § Utbyte av brott enligt 2-8 §§ skall förklaras förverkat,
om det inte är uppenbart oskäligt.

Tillsynsåtgärder m.m.

16 § Finansinspektionen övervakar att denna lag följs.

I 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument finns bestämmelser om rätt för Finansinspektionen
att få de uppgifter som inspektionen behöver för att fullgöra
sin övervakning.

17 § Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta
och utbyta information med utländska behöriga myndigheter och
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten i den
utsträckning som följer av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och
otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk), ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU.
Lag (2012:194).

17 a § Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet,
efter begäran från en utländsk myndighet som har behörighet
att utöva tillsyn motsvarande den tillsyn som inspektionen
utövar enligt denna lag, lämna eller kontrollera information
som behövs för att den utländska myndigheten ska kunna utöva
sin tillsyn. Detta gäller dock bara i den utsträckning det
följer av ett avtal om samarbete som Finansinspektionen, med
stöd av regeringens bemyndigande, har ingått med den utländska
myndigheten.

Om en begäran avser rättslig hjälp i brottmål, gäller i
stället lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i
brottmål. Lag (2010:1862).

17 b § Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett
förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för
tvistlösning i de fall som framgår av artikel 16.2 och 16.4 i
direktiv 2003/6/EG. Lag (2012:194).

18 § Finansinspektionen skall fortlöpande bedöma om den praxis
som tilllämpas vid handel på reglerade marknader i Sverige är
godtagbar och offentliggöra sina beslut om godtagande av
praxis. Lag (2007:564).

19 § Finansinspektionen skall anmäla till åklagare när det
finns anledning att anta att ett brott enligt denna lag har
begåtts.

20 § För att bekosta Finansinspektionens övervakning enligt
denna lag skall de institut som står under inspektionens
tillsyn betala årliga avgifter. Regeringen får meddela
föreskrifter om sådana avgifter.

Övergångsbestämmelser

2005:377

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

2. Genom lagen upphävs insiderstrafflagen (2000:1086).

3. I fråga om gärningar som har företagits före ikraftträdandet
tillämpas insiderstrafflagen. Om en bedömning enligt den nya
lagen leder till frihet från straff eller till lindrigare
straff, tillämpas dock den lagen.

4. Rapporteringsskyldigheten enligt 10 § omfattar inte
transaktioner som har skett före ikraftträdandet.

2013:386

1. Denna lag träder i kraft den 29 juni 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om gärningar som har
företagits före ikraftträdandet.