Förordning (2005:393) om administrativt samarbete inom EU i fråga om punktskatter

SFS nr
2005:393
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2005-05-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:331
Upphävd
2012-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:788

1 § Vid tillämpning av rådets förordning (EG) nr 2073/2004 av
den 16 november 2004 om administrativt samarbete i fråga om
punktskatter är Skatteverket behörig myndighet.

2 § Skatteverkets huvudkontor enligt 8 § förordningen
(2007:780) med instruktion för Skatteverket, är det centrala
kontaktkontor som avses i artikel 3.2 i rådets förordning (EG)
nr 2073/2004. Förordning (2007:788).

3 § Skatteverket skall upprätthålla de databaser som avses i
artikel 22 och de system som avses i artikel 23 och 25 i rådets
förordning (EG) nr 2073/2004. Verket skall också till
kommissionen lämna den information som avses i artikel 26.2 och
26.3 i rådets förordning (EG) nr 2073/2004.

4 § Tullverket skall till Skatteverket överlämna de uppgifter
som Tullverket förfogar över och som behövs för att
Skatteverket skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt 3 § och
enligt artikel 17 i rådets förordning (EG) nr 2073/2004.

Skatteverket och Tullverket skall även i övrigt genom utbyte av
information och annan samverkan se till att det administrativa
samarbetet med andra medlemsstaters myndigheter enligt rådets
förordning bedrivs på ett effektivt sätt.