Förordning (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete

SFS nr
2005:399
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2005-06-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:230

1 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter

1. om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen
(2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete och enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,

2. om sådana undantag som avses i 21 § andra stycket lagen om
arbetstid vid visst vägtransportarbete, och

3. för verkställighet av lagen. Förordning (2012:230).

2 § Avskrift av dom eller slutligt beslut i mål om ansvar
enligt 25 och 26 §§ lagen (2005:395) om arbetstid vid visst
vägtransportarbete ska sändas till Transportstyrelsen. Detsamma
gäller beslut varigenom någon har påförts övertidsavgift enligt
samma lag. Förordning (2010:1607).

3 § Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4-9 §§
indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige
skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om
indrivning görs framgår av 3 § samma förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger
100 kronor om det inte krävs från allmän synpunkt.