Lag (2005:405) om försäkringsförmedling

SFS nr
2005:405
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2005-06-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:555

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om försäkringsförmedling.

Med försäkringsförmedling avses yrkesmässig verksamhet som
består i att

1. lägga fram eller föreslå försäkringsavtal eller utföra annat
förberedande arbete innan försäkringsavtal ingås,

2. för någon annans räkning ingå försäkringsavtal, eller

3. bistå vid förvaltning och fullgörande av försäkringsavtal.

2 § Som försäkringsförmedling skall inte anses verksamhet som
bara består i att

1. hänvisa någon till ett försäkringsföretag eller en
försäkringsförmedlare,

2. lämna allmän information om försäkring till någon,

3. inom ramen för en annan yrkesverksamhet i enstaka fall lämna
information eller rådgivning om försäkring till någon, eller

4. yrkesmässigt handlägga, värdera eller reglera
försäkringsfall.

3 § Bestämmelserna om försäkring gäller även återförsäkring, om
inte något annat sägs.

4 § Bestämmelserna om försäkringsförmedlare gäller även
anknuten försäkringsförmedlare, om inte något annat sägs.

5 § När en försäkringsförmedlare utövar sådan sidoverksamhet
som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden, är lagen tillämplig även på denna
verksamhet, om inte något annat sägs. Lag (2007:565).

6 § För utländska försäkringsförmedlares verksamhet i Sverige
gäller bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar. För
sådana filialer till utländska försäkringsförmedlare som avses
i 10 § 4 a gäller i övrigt lagen (1992:160) om utländska
filialer m.m.

Undantag från lagens tillämpningsområde

7 § Lagen är inte tillämplig på försäkringsförmedling som
utövas av ett försäkringsföretag eller av en anställd hos ett
försäkringsföretag som handlar på företagets ansvar.

8 § Lagen är inte tillämplig om

1. försäkringsförmedlingen bara kräver kunskaper om den
försäkring som förmedlas,

2. försäkringsförmedlingen utförs av någon som förmedlar
försäkringar vid sidan av sin huvudsakliga yrkesverksamhet,

3. den förmedlade försäkringen kompletterar en vara eller en
tjänst och försäkringen täcker

a) risken för förlust av eller funktionsfel i eller skada på
varan, eller

b) risken för förlust av eller skada på bagage eller andra
risker i samband med en resa,

4. den förmedlade försäkringen avser annat än livförsäkring
eller ansvarsförsäkring,

5. den årliga premien för den förmedlade försäkringen inte
överstiger ett värde motsvarande 500 euro, och

6. den förmedlade försäkringen gäller i högst fem år, inklusive
eventuella förlängningar.

En försäkring som avses i första stycket 3 b får även innehålla
livförsäkring eller ansvarsförsäkring, om detta
försäkringsskydd är underordnat det huvudsakliga
försäkringsskyddet för risker i samband med resan.

Avtalsvillkor som avviker från lagen

9 § Avtalsvillkor som avviker från bestämmelserna i 5 kap. 4
och 7 §§ får inte åberopas mot kunden eller någon som härleder
sin rätt från denne, i annat fall än när förmedlingen avser
återförsäkring eller försäkring mot stora risker.

Definitioner

10 § I denna lag betyder

1. anknuten försäkringsförmedlare:

a) en svensk fysisk eller juridisk person som har träffat avtal
med ett eller flera försäkringsföretag om att förmedla
försäkringsprodukter, om dessa produkter inte konkurrerar med
varandra och avtalet innebär att försäkringsföretaget är
ansvarigt för ren förmögenhetsskada som drabbar en kund, en
försäkringsgivare eller någon som härleder sin rätt från kunden
till följd av att förmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet
åsidosätter sina skyldigheter enligt 5 kap. 4 §, eller

b) en svensk fysisk eller juridisk person som utövar
försäkringsförmedling vid sidan av sin huvudsakliga
yrkesverksamhet och som har träffat avtal med ett eller flera
försäkringsföretag om att förmedla försäkringsprodukter, om
dessa produkter utgör ett komplement till varor som levereras
eller tjänster som tillhandahålls inom ramen för denna
huvudsakliga yrkesverksamhet och avtalet innebär att
försäkringsföretaget är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som
drabbar en kund, en försäkringsgivare eller någon som härleder
sin rätt från kunden till följd av att förmedlaren uppsåtligen
eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt 5 kap.
4 §,

2. behörig myndighet: en utländsk myndighet eller annat
utländskt organ som har behörighet att besluta om tillstånd för
eller registrering av utländska försäkringsförmedlare eller att
utöva tillsyn över sådana förmedlare,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

4. filial:

a) ett avdelningskontor med självständig förvaltning,

b) en svensk fysisk eller juridisk person som står under
ledning och kontroll av en utländsk försäkringsförmedlare, som
har fullmakt att vidta för förmedlaren bindande rättshandlingar
med tredje man och som har ett varaktigt uppdrag från
förmedlaren, eller

c) en fysisk eller juridisk person som står under ledning och
kontroll av en svensk försäkringsförmedlare, som har fullmakt
att vidta för förmedlaren bindande rättshandlingar med tredje
man och som har ett varaktigt uppdrag från förmedlaren,

5. försäkringsförmedlare: en svensk fysisk eller juridisk
person som är registrerad enligt denna lag,

6. hemland: det land där en utländsk försäkringsförmedlare har
sin hemvist,

7. kvalificerat innehav: detsamma som i 1 kap 15 och 16 §§
försäkringsrörelselagen (2010:2043),

8. moderbolag: detsamma som i 1 kap. 4 § första–tredje styckena
årsredovisningslagen (1995:1554),

9. stora risker: detsamma som i 3 kap. 16 § andra och tredje
styckena försäkringsrörelselagen,

10. svensk fysisk person: en fysisk person som har sin hemvist
i Sverige och som utövar sin verksamhet här,

11. svensk juridisk person: en juridisk person som har sin
hemvist i Sverige, och

12. utländsk försäkringsförmedlare: en utländsk fysisk eller
juridisk person som i sitt hemland är registrerad för att utöva
försäkringsförmedling. Lag (2010:2070).

2 kap. Tillstånd och registrering för svenska
försäkringsförmedlare

Tillstånds- och registreringsplikt

1 § Försäkringsförmedling får med undantag för det fall som
avses i 4 § utövas bara efter tillstånd av Finansinspektionen.
Tillstånd får ges till en svensk fysisk eller juridisk person.

Bestämmelser om förutsättningar för utländska
försäkringsförmedlare att utöva försäkringsförmedling i Sverige
finns i 3 kap.

2 § Tillstånd till försäkringsförmedling kan avse

1. alla slag av försäkringar,

2. bara livförsäkringar, eller

3. bara skadeförsäkringar.

Tillståndet får begränsas till att avse en eller flera
försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser som
avses i 2 kap. 11–13 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043) och
i föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 19 § 2
samma lag. Lag (2010:2070).

3 § Den som har fått tillstånd enligt 1 § att utöva
försäkringsförmedling skall senast sex månader efter det att
tillstånd beviljades anmäla sig för registrering hos
Bolagsverket.

Om anmälan för registrering inte görs inom denna tid eller om
Bolagsverket genom beslut som har vunnit laga kraft avskrivit
en sådan anmälan eller vägrat registrering, upphör tillståndet
att gälla.

Verksamheten får inte påbörjas förrän registrering har skett.

4 § För en anknuten försäkringsförmedlare gäller i stället för
det som sägs i 1–3 §§ att det försäkringsföretag med vilket
förmedlaren har ingått avtal om att förmedla dess
försäkringsprodukter, ska anmäla förmedlaren för registrering
hos Bolagsverket. Innan anmälan får ske ska
försäkringsföretaget kontrollera att förmedlaren uppfyller
kraven i 5 § 1–3 eller 6 § första stycket 1, 3, 4 och andra
stycket samt i föreskrifter som har meddelats med stöd av 9
kap. 1 § och 2 § 2, 3 och 5. Försäkringsföretaget ska, genom
att begära att ett utdrag ur det register som förs enligt lagen
(1998:620) om belastningsregister visas upp, kontrollera att
kraven i 5 § 2 och 6 § första stycket 3 i detta avseende är
uppfyllda.

I en anmälan ska det anges om förmedlingen ska avse alla slag
av försäkringar, bara livförsäkringar eller bara
skadeförsäkringar eller om den ska begränsas till att avse en
eller flera försäkringsklasser eller grupper av
försäkringsklasser som avses i 2 kap. 11–13 §§
försäkringsrörelselagen (2010:2043) och i föreskrifter som har
meddelats med stöd av 2 kap. 19 § 2 samma lag.

Verksamheten får inte påbörjas förrän registrering har skett.
Lag (2010:2070).

Förutsättningar för tillstånd för en fysisk person

5 § Tillstånd för en svensk fysisk person att utöva
försäkringsförmedling får ges bara om den fysiska personen

1. inte är underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud
eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. inte förekommer i det register som förs enligt lagen
(1998:620) om belastningsregister avseende vissa allvarliga
förmögenhetsbrott eller viss allvarlig ekonomisk brottslighet
och har visat skötsamhet i ekonomiska angelägenheter,

3. har lämplig kunskap och kompetens för den verksamhet som
skall utövas, och

4. omfattas av en försäkring för skadeståndsskyldighet som kan
åläggas denne om han eller hon åsidosätter sina skyldigheter.

Förutsättningar för tillstånd för en juridisk person

6 § Tillstånd för en svensk juridisk person att utöva
försäkringsförmedling får ges bara om

1. den juridiska personen inte är i konkurs eller likvidation,

2. den juridiska personen omfattas av en försäkring för
skadeståndsskyldighet som kan åläggas denna om den åsidosätter
sina skyldigheter,

3. den som skall ingå i den juridiska personens ledning eller
vara ersättare för denne, uppfyller kraven i 5 § 2 samt har
tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av
en juridisk person som utövar försäkringsförmedling, och

4. de anställda som skall förmedla försäkringar för den
juridiska personens räkning uppfyller kraven i 5 § 1-3.

Den juridiska personen skall kontrollera att förutsättningarna
enligt första stycket 4 är uppfyllda. I samband med detta skall
den juridiska personen begära att ett utdrag ur det register
som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister visas
upp.

3 kap. Utländska försäkringsförmedlares verksamhet i Sverige

Försäkringsförmedlare vars hemland hör till EES

1 § En utländsk försäkringsförmedlare vars hemland hör till EES
får

1. utöva försäkringsförmedling från sådan filial i Sverige som
avses i 1 kap. 10 § 4 a eller b med början en månad efter det
att Finansinspektionen från en behörig myndighet i
försäkringsförmedlarens hemland har tagit emot en underrättelse
om förmedlarens avsikt att utöva försäkringsförmedling från
filial i Sverige,

2. utöva försäkringsförmedling genom att erbjuda och
tillhandahålla tjänster i Sverige utan att inrätta filial här
med början en månad efter det att Finansinspektionen från en
behörig myndighet i försäkringsförmedlarens hemland har tagit
emot en underrättelse om förmedlarens avsikt att utöva
försäkringsförmedling genom att erbjuda och tillhandahålla
tjänster i Sverige utan att inrätta filial här.

Finansinspektionen skall upplysa försäkringsförmedlaren om de
bestämmelser som gäller för verksamheten här. Om förmedlaren
skall utöva verksamhet genom filial, skall sådana upplysningar
lämnas innan verksamheten påbörjas.

Övriga utländska försäkringsförmedlare

2 § En utländsk försäkringsförmedlare vars hemland inte hör
till EES får efter tillstånd av Finansinspektionen utöva
försäkringsförmedling från sådan filial i Sverige som avses i 1
kap. 10 § 4 a eller b.

Tillstånd får ges bara om

1. försäkringsförmedlaren i sitt hemland står under betryggande
tillsyn av en behörig myndighet och den myndigheten har medgett
att förmedlaren etablerar sig i Sverige, och

2. det finns skäl att anta att försäkringsförmedlaren uppfyller
kraven i 2 kap. 5 eller 6 §.

3 § Tillstånd enligt 2 § kan avse

1. alla slag av försäkringar,

2. bara livförsäkringar, eller

3. bara skadeförsäkringar.

Tillståndet får begränsas till att avse en eller flera
försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser som
avses i 2 kap. 11–13 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043) och
i föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 19 § 2
samma lag. Lag (2010:2070).

4 § Den som har fått tillstånd enligt 2 § att utöva
försäkringsförmedling skall senast sex månader efter det att
tillstånd beviljades anmäla sig för registrering hos
Bolagsverket.

Om anmälan för registrering inte görs inom denna tid eller om
Bolagsverket genom beslut som har vunnit laga kraft avskrivit
en sådan anmälan eller vägrat registrering, upphör tillståndet
att gälla.

Verksamheten får inte påbörjas förrän registrering har skett.

4 kap. Svenska försäkringsförmedlares verksamhet utomlands

Filialverksamhet inom EES

1 § Vill en försäkringsförmedlare inrätta en sådan filial som
avses i 1 kap. 10 § 4 a eller c i ett annat land inom EES för
sådan verksamhet som avses i 1 kap. 1 §, ska förmedlaren
underrätta Finansinspektionen om sin avsikt innan verksamheten
påbörjas.

Finansinspektionen ska inom en månad från det att
underrättelsen togs emot lämna över den till den behöriga
myndigheten i det land där filialen ska inrättas. Inspektionen
ska underrätta försäkringsförmedlaren när inspektionen lämnar
över underrättelsen.

Det som sägs i andra stycket gäller inte om den medlemsstat
där filialen ska inrättas har anmält till Europeiska
kommissionen att staten inte vill ta emot sådana
underrättelser som avses där. Lag (2011:833).

Gränsöverskridande verksamhet inom EES

2 § Vill en försäkringsförmedlare erbjuda och tillhandahålla
sådana tjänster som avses i 1 kap. 1 § i ett annat land inom
EES utan att inrätta filial där, ska förmedlaren underrätta
Finansinspektionen om sin avsikt innan verksamheten påbörjas.

Finansinspektionen ska inom en månad från det att
underrättelsen togs emot lämna över den till den behöriga
myndigheten i det land där verksamheten ska utövas.
Inspektionen ska underrätta försäkringsförmedlaren när
inspektionen lämnar över underrättelsen.

Det som sägs i andra stycket gäller inte om den medlemsstat
där verksamheten ska utövas har anmält till Europeiska
kommissionen att staten inte vill ta emot sådana
underrättelser som avses där. Lag (2011:833).

Anmälan till Bolagsverket

3 § Om en försäkringsförmedlare har underrättat
Finansinspektionen enligt 1 § första stycket eller 2 § första
stycket, skall inspektionen anmäla detta till Bolagsverket.

En anmälan skall göras när Finansinspektionen lämnar över
underrättelsen till den behöriga myndigheten i det land där
filialen skall inrättas eller verksamheten skall utövas.

I de fall som avses i 1 § tredje stycket och 2 § tredje stycket
skall en anmälan göras när Finansinspektionen har tagit emot
underrättelsen.

5 kap. Regler för verksamheten

Sidoverksamhet

1 § En försäkringsförmedlare får efter tillstånd av
Finansinspektionen utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2
kap. 5 § första stycket 15 lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden.

Vid prövning av en ansökan om tillstånd enligt första stycket
gäller bestämmelserna i 2 kap. 5 eller 6 § i tillämpliga delar.
Lag (2007:565).

2 § Den som har fått tillstånd att utöva sådan sidoverksamhet
som avses i 1 § första stycket skall senast sex månader efter
det att tillstånd beviljades anmäla sig för registrering hos
Bolagsverket.

Om anmälan för registrering inte görs inom denna tid eller om
Bolagsverket genom beslut som har vunnit laga kraft avskrivit
en sådan anmälan eller vägrat registrering, upphör tillståndet
att gälla.

Sidoverksamheten får inte påbörjas förrän registrering har
skett.

3 § Finansinspektionen får förbjuda en försäkringsförmedlare
att utöva annan sidoverksamhet än sådan som avses i 1 § första
stycket, om det finns särskilda skäl.

God försäkringsförmedlingssed m.m.

4 § Försäkringsförmedlaren skall i sin verksamhet iaktta god
försäkringsförmedlingssed och med tillbörlig omsorg ta till
vara kundens intressen.

Försäkringsförmedlaren skall anpassa sin rådgivning efter
kundens önskemål och behov samt rekommendera lösningar som är
lämpliga för kunden. Om försäkringsförmedlaren har informerat
kunden enligt 6 kap. 2 § första stycket 1 om att han eller hon
lämnar rådgivning om försäkring på grundval av en opartisk
analys, är förmedlaren skyldig att lämna rådgivningen efter en
analys av ett tillräckligt stort antal försäkringsavtal på
marknaden.

Förmedlaren skall avråda en kund som är en fysisk person som
handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför
näringsverksamhet från att vidta åtgärder som inte kan anses
lämpliga med hänsyn till personens behov, ekonomiska
förhållanden eller andra omständigheter.

Om försäkringsförmedlaren utövar sådan sidoverksamhet som avses
i 1 § första stycket, gäller dessutom bestämmelserna i 8 kap.
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden för den verksamheten
i tillämpliga delar. Lag (2007:565).

Behandling av tillgångar som tillhör kunden

5 § Pengar och andra tillgångar som försäkringsförmedlaren får
hand om för kundens räkning skall hållas avskilda från egna
tillgångar.

Om försäkringsförmedlaren utövar sådan sidoverksamhet som avses
i 1 § första stycket, gäller i stället bestämmelserna i 2 kap.
5 § första stycket 15 c lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden för den verksamheten. Lag (2007:565).

Klagomålshantering

6 § Försäkringsförmedlaren skall se till att kunder och andra
som är berörda av försäkringsförmedlingen på ett lämpligt sätt
kan anmäla klagomål mot förmedlaren. Förfarandet för hantering
av anmälda klagomål skall vara effektivt. Förmedlaren skall
besvara klagomålen snarast möjligt.

Skadeståndsskyldighet

7 § Om försäkringsförmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet
åsidosätter sina skyldigheter enligt 4 §, skall förmedlaren
ersätta ren förmögenhetsskada som på grund av detta drabbar en
kund, en försäkringsgivare, ett fondbolag, ett
förvaltningsbolag, ett fondföretag eller någon som härleder sin
rätt från kunden.

8 § Den som vill göra anspråk på skadestånd enligt 7 § skall
underrätta försäkringsförmedlaren om detta inom skälig tid
efter det att han eller hon märkt eller borde ha märkt att
skada har uppkommit.

Om underrättelse inte görs inom skälig tid, faller rätten till
skadestånd enligt denna lag bort. Detsamma gäller om talan inte
väcks inom tio år från förmedlingstillfället.

Arbetsordning och instruktioner om arbetsfördelningen mellan
bolagsorganen

9 § Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a § aktiebolagslagen
(2005:551) för styrelsen i ett publikt aktiebolag att årligen
fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete gäller
även för styrelsen i ett privat aktiebolag som har tillstånd
att utöva försäkringsförmedling. Detta gäller dock inte i
fråga om bolag vars styrelse har endast en ledamot.

Skyldigheten enligt 8 kap. 46 b § aktiebolagslagen för
styrelsen i ett publikt aktiebolag att i skriftliga
instruktioner ange arbetsfördelningen mellan bolagsorganen
gäller även för styrelsen i ett privat aktiebolag som har
tillstånd att utöva försäkringsförmedling.

Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör de
uppgifter som anges i denna paragraf. Lag (2014:555).

6 kap. Försäkringsförmedlares informationsskyldighet m.m.

Information innan ett försäkringsavtal ingås

1 § Försäkringsförmedlaren skall i rimlig tid innan ett
försäkringsavtal ingås lämna information till kunden om

1. försäkringsförmedlarens namn och adress,

2. det register som försäkringsförmedlaren är upptagen i och
hur registreringen kan kontrolleras,

3. den myndighet som utövar tillsyn över
försäkringsförmedlaren,

4. huruvida försäkringsförmedlaren har ett kvalificerat innehav
i ett försäkringsföretag eller huruvida ett försäkringsföretag
eller ett moderbolag till ett försäkringsföretag har ett
kvalificerat innehav i försäkringsförmedlaren,

5. priset för försäkringsförmedlingen eller grunderna för hur
priset bestäms och om provision eller annan ersättning kan
påräknas bli betald av annan än kunden,

6. ansvarsförsäkringen,

7. de möjligheter som finns att framställa klagomål mot
försäkringsförmedlaren, och

8. de möjligheter som finns att få en tvist med
försäkringsförmedlaren prövad utanför domstol.

För en anknuten försäkringsförmedlare gäller i stället för det
som sägs i första stycket 6 att förmedlaren skall informera
kunden om att det försäkringsföretag med vilket han eller hon
har ingått avtal om att förmedla dess försäkringsprodukter, är
ansvarigt för ren förmögenhetsskada som drabbar en kund, en
försäkringsgivare eller någon som härleder sin rätt från kunden
till följd av att förmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet
åsidosätter sina skyldigheter enligt 5 kap. 4 §.

Information som avses i första och andra styckena skall lämnas
även vid förnyelse eller ändring av försäkringsavtalet, om det
behövs.

2 § Försäkringsförmedlaren skall i rimlig tid innan ett
försäkringsavtal ingås lämna information till kunden om
huruvida förmedlaren, när det gäller det aktuella
försäkringsavtalet,

1. ger råd på grundval av en sådan opartisk analys som avses i
5 kap. 4 § andra stycket andra meningen,

2. genom avtal åtagit sig att förmedla försäkringar uteslutande
för ett eller flera försäkringsföretags räkning, eller

3. förmedlar försäkringar från ett eller flera
försäkringsföretag i annat fall än som avses i 1 och 2.

I de fall som avses i första stycket 2 och 3 skall
försäkringsförmedlaren även uppge namn på dessa företag.

Information som avses i första och andra styckena skall lämnas
även vid förnyelse eller ändring av försäkringsavtalet, om det
behövs.

Informationens form

3 § Information som avses i 1 och 2 §§ skall lämnas till kunden
i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som
är tillgänglig för kunden.

Informationen skall vara klar och begriplig. Den skall, med de
undantag som följer av tredje och fjärde styckena, lämnas på
svenska.

Om den förmedlade försäkringen avser ett åtagande i ett annat
land inom EES, skall informationen lämnas på ett officiellt
språk i det landet.

Informationen får lämnas på annat språk än de som följer av
andra och tredje styckena, om kunden begär det.

4 § Information som avses i 1 och 2 §§ får lämnas muntligen om

1. kunden begär det,

2. omedelbart försäkringsskydd är nödvändigt, eller

3. försäkringen förmedlas per telefon.

Snarast efter det att försäkringsavtal har ingåtts, skall
informationen lämnas på det sätt som anges i 3§.

Skyldighet att vidarebefordra information

5 § Försäkringsförmedlaren skall till kunden vidarebefordra
sådan information om försäkringsavtalet som ett
försäkringsföretag är skyldigt att lämna till en
försäkringstagare.

Dokumentationsskyldighet

6 § Försäkringsförmedlaren skall dokumentera vad som har
förekommit vid förmedlingstillfället och lämna dokumentationen
till kunden.

Undantag från försäkringsförmedlares informationsskyldighet

7 § Bestämmelserna i 1-6 §§ tillämpas inte vid

1. förmedling av återförsäkring,

2. förmedling av försäkring mot stora risker, eller

3. sådan sidoverksamhet som avses i 5 kap. 1 § första stycket.

Påföljd vid utebliven information

8 § Om näringsidkaren inte ger information i enlighet med
1-4 §§ ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med
undantag av bestämmelserna i 29-36 §§ om
marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara
väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.
Lag (2008:510).

7 kap. Tillsyn

Registreringsmyndighet

1 § Bolagsverket är registreringsmyndighet för
försäkringsförmedlare och för utländska försäkringsförmedlare
som avses i 3 kap. 2 §. Hos verket förs register över
försäkringsförmedlare, där de uppgifter som enligt lag eller
andra författningar skall tas in i register skrivs in.

För registrering av sådana filialer till utländska
försäkringsförmedlare som avses i 1 kap. 10 § 4 a gäller lagen
(1992:160) om utländska filialer m.m.

2 § Om en sökande vid anmälan för registrering inte har följt
vad som är föreskrivet om anmälan eller om det finns något
annat hinder för registrering, skall Bolagsverket förelägga
sökanden att inom viss tid yttra sig eller göra rättelse. Om
föreläggandet inte följs, skall anmälan avskrivas. En
upplysning om denna påföljd skall tas in i föreläggandet. Om
det fortfarande finns hinder för registrering även efter det
att yttrande har lämnats, skall sökanden ges tillfälle att
yttra sig över hindret. Finns hindret ändå kvar, skall
registrering vägras om det inte finns anledning att ge sökanden
ett nytt föreläggande.

Tillsynen och dess omfattning

3 § Finansinspektionen har tillsyn över att den som utövar
försäkringsförmedling följer denna lag, föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen och andra författningar som
reglerar försäkringsförmedlarens verksamhet samt föreskrifter
som har meddelats med stöd av sistnämnda författningar.
Lag (2009:75).

Upplysningar och undersökningar

4 § Försäkringsförmedlare, utländska försäkringsförmedlare som
utövar verksamhet i Sverige enligt 3 kap. 1 eller 2 § och
försäkringsföretag är skyldiga att till Finansinspektionen
lämna de upplysningar om sin verksamhet och därmed
sammanhängande frågor som inspektionen begär.

Finansinspektionen får när den anser att det är nödvändigt
genomföra en undersökning hos en försäkringsförmedlare, en
filial till en sådan utländsk försäkringsförmedlare som avses i
3 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 § och ett
försäkringsföretag.

4 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om att vissa uppgifter som enligt 4 §
första stycket ska lämnas till Finansinspektionen i stället
ska lämnas till Statistiska centralbyrån. Lag (2014:488).

Samarbete med behöriga myndigheter

5 § Finansinspektionen skall lämna de upplysningar som en
behörig myndighet i ett annat land inom EES behöver för sin
tillsyn över en försäkringsförmedlare som utövar verksamhet här
enligt 3 kap. 1 §.

Revisor

6 § Om försäkringsförmedlaren enligt lag skall utse revisor,
får Finansinspektionen förordna en revisor att med övriga
revisorer delta i revisionen hos försäkringsförmedlaren.
Inspektionen får när som helst återkalla ett sådant förordnande
och utse en ny revisor.

Revisorn har rätt till skäligt arvode av försäkringsförmedlaren
för sitt arbete. Arvodets storlek bestäms av
Finansinspektionen.

Avgifter till Finansinspektionen

7 § Försäkringsförmedlare, sådana utländska
försäkringsförmedlare som har inrättat filial här enligt 3
kap. 1 § första stycket 1 eller 2 § och försäkringsföretag
ska med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens
verksamhet med anknytning till denna lag samt Statistiska
centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en
databas för övervakning av och tillsyn över
finansmarknaderna. Lag (2014:488).

8 kap. Ingripanden

Ingripande mot försäkringsförmedlare

1 § Om en försäkringsförmedlare har åsidosatt sina
skyldigheter enligt denna lag, enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen, eller enligt andra författningar
som reglerar försäkringsförmedlarens verksamhet, samt
föreskrifter som har meddelats med stöd av sistnämnda
författningar, ska Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska då utfärda ett föreläggande att vidta
åtgärd inom viss tid, ett förbud att verkställa beslut eller
en anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig ska
försäkringsförmedlarens tillstånd återkallas eller, om det är
tillräckligt, varning meddelas.

Finansinspektionen får avstå från ingripande om en
överträdelse är ringa eller ursäktlig, om
försäkringsförmedlaren gör rättelse eller om någon annan
myndighet har vidtagit åtgärder mot försäkringsförmedlaren och
dessa åtgärder bedöms tillräckliga. Lag (2009:75).

2 § Finansinspektionen skall återkalla en
försäkringsförmedlares tillstånd om försäkringsförmedlaren

1. inte inom ett år från det att tillstånd beviljades har
börjat utöva sådan verksamhet som tillståndet avser,

2. har förklarat sig avstå från tillståndet,

3. under en sammanhängande tid av sex månader inte har utövat
sådan verksamhet som tillståndet avser, eller

4. inte längre uppfyller förutsättningarna för tillstånd.

Om någon som ingår i ledningen för en juridisk person inte
uppfyller de krav som anges i 2 kap. 6 § första stycket 3, får
tillståndet återkallas enligt första stycket 4 bara om
Finansinspektionen först beslutat att anmärka på att personen
ingår i ledningen för den juridiska personen och om han eller
hon, sedan en av inspektionen bestämd tid om högst tre månader
har gått, fortfarande finns kvar i ledningen för den juridiska
personen.

I fall som avses i första stycket 1 och 3 får i stället varning
meddelas, om det är tillräckligt.

3 § Ett beslut om återkallelse av tillstånd får förenas med
förbud att fortsätta verksamheten.

4 § När det gäller anknutna försäkringsförmedlare skall det som
sägs i 1-3 §§ om återkallelse av tillstånd i stället avse
återkallelse av registrering.

I fall som avses i 2 § första stycket 2 får registreringen i
stället återkallas av Bolagsverket.

5 § Om Finansinspektionen har återkallat en
försäkringsförmedlares tillstånd att utöva förmedling av
livförsäkring eller alla slag av försäkring, skall inspektionen
dessutom återkalla försäkringsförmedlarens tillstånd att utöva
sådan sidoverksamhet som avses i 5 kap. 1 § första stycket.
Detsamma gäller om Finansinspektionen eller Bolagsverket har
återkallat en anknuten försäkringsförmedlares registrering
avseende förmedling av livförsäkring eller alla slag av
försäkringar.

6 § Om Finansinspektionen har återkallat tillståndet för en
försäkringsförmedlare, skall inspektionen snarast underrätta
Bolagsverket om detta.

Om Bolagsverket har återkallat registreringen avseende
förmedling av livförsäkring eller alla slag av försäkring för
en anknuten försäkringsförmedlare som har tillstånd att utöva
sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, skall Bolagsverket
snarast underrätta Finansinspektionen om detta.
Lag (2007:565).

7 § Om Finansinspektionen har återkallat tillståndet för en
försäkringsförmedlare som har underrättat inspektionen enligt 4
kap. 1 § första stycket eller 4 kap. 2 § första stycket och
inspektionen har lämnat över underrättelsen till den behöriga
myndigheten i det land där filialen skall inrättas eller
verksamheten skall utövas, skall inspektionen underrätta den
behöriga myndigheten om återkallelsen.

När det gäller anknutna försäkringsförmedlare skall det som
sägs i första stycket om Finansinspektionens återkallelse av
tillstånd i stället avse inspektionens eller Bolagsverkets
återkallelse av registrering.

Det som sägs i första och andra styckena gäller också om
Finansinspektionen, i stället för att återkalla tillståndet
eller registreringen, har meddelat varning.

Ingripande mot försäkringsföretag

8 § Om ett försäkringsföretag har åsidosatt sina skyldigheter
enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen, skall Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen skall då utfärda ett föreläggande att vidta
åtgärd inom viss tid, ett förbud att verkställa beslut eller en
anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig skall
försäkringsföretagets koncession förverkas eller, om det är
tillräckligt, varning meddelas.

Finansinspektionen får avstå från ingripande om en överträdelse
är ringa eller ursäktlig, om försäkringsföretaget gör rättelse
eller om någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot
försäkringsföretaget och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

9 § Om ett försäkringsföretag för förmedling av försäkringar
utnyttjar någon som inte är berättigad att utöva
försäkringsförmedling, skall Finansinspektionen förelägga
försäkringsföretaget att upphöra med detta. Detsamma gäller om
ett försäkringsföretag för förmedling av försäkringar utnyttjar
någon som inte är berättigad att förmedla sådana försäkringar
som förmedlingen avser.

Ingripande mot utländska försäkringsförmedlare

10 § Finansinspektionen får förelägga en utländsk
försäkringsförmedlare som utövar försäkringsförmedling i
Sverige enligt 3 kap. 1 § att göra rättelse om
försäkringsförmedlaren har brutit mot denna lag eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,

2. har brutit mot andra författningar som reglerar
försäkringsförmedlarens verksamhet, samt föreskrifter som har
meddelats med stöd av sistnämnda författningar, eller

3. på annat sätt visat sig olämplig att utöva
försäkringsförmedling. Om rättelse inte sker, får inspektionen
förbjuda försäkringsförmedlaren att utöva
försäkringsförmedling här i landet.

Finansinspektionen ska underrätta behörig myndighet i
försäkringsförmedlarens hemland om åtgärder som har vidtagits
med stöd av denna paragraf. Lag (2009:75).

11 § Om en utländsk försäkringsförmedlare utövar
försäkringsförmedling i Sverige enligt 3 kap. 2 §, skall 1-3 §§
tillämpas på verksamheten här.

Finansinspektionen skall underrätta behörig myndighet i
försäkringsförmedlarens hemland om åtgärder som har vidtagits
med stöd av denna paragraf.

Straffavgift

12 § Om en försäkringsförmedlare, ett försäkringsföretag eller
en utländsk försäkringsförmedlare som utövar
försäkringsförmedling i Sverige enligt 3 kap. 2 § har meddelats
beslut om anmärkning eller varning enligt 1, 8 eller 11 §, får
Finansinspektionen besluta att försäkringsförmedlaren,
försäkringsföretaget eller den utländska försäkringsförmedlaren
skall betala straffavgift.

Avgiften tillfaller staten.

13 § Straffavgiften ska uppgå till lägst 5 000 kronor och högst
50 miljoner kronor.

Avgiften får inte överstiga tio procent av omsättningen närmast
föregående räkenskapsår för försäkringsförmedlaren,
försäkringsföretaget eller filialen till en sådan utländsk
försäkringsförmedlare som avses i 3 kap. 2 §. Om överträdelsen
har skett under försäkringsförmedlarens, försäkringsföretagets
eller filialens första verksamhetsår eller om uppgifter om
omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får den
uppskattas.

Avgiften får inte vara så stor att försäkringsförmedlaren eller
försäkringsföretaget därefter inte uppfyller kraven i 8 kap.
3 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 6 kap. 1 § lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 4 kap. 1 §
försäkringsrörelselagen (2010:2043).

När avgiftens storlek beslutas, ska särskild hänsyn tas till
hur allvarlig den överträdelse är som har föranlett
anmärkningen eller varningen och hur länge överträdelsen har
pågått. Lag (2010:2070).

Förseningsavgift

14 § Om en försäkringsförmedlare, ett försäkringsföretag eller
en utländsk försäkringsförmedlare som utövar
försäkringsförmedling i Sverige enligt 3 kap. 1 eller 2 § låter
bli att i tid lämna de upplysningar som föreskrivits med stöd
av 9 kap. 2 § 9, får Finansinspektionen besluta att
försäkringsförmedlaren, försäkringsföretaget eller den
utländska försäkringsförmedlaren skall betala en
förseningsavgift med högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

Verkställighet av beslut om straffavgift eller förseningsavgift

15 § Straffavgiften eller förseningsavgiften skall betalas till
Finansinspektionen inom trettio dagar efter det att beslutet om
den har vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i
beslutet.

16 § Finansinspektionens beslut att påföra straffavgift eller
förseningsavgift får verkställas utan föregående dom eller
utslag om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i
15 §.

17 § Om straffavgiften eller förseningsavgiften inte betalas
inom den tid som anges i 15 §, skall Finansinspektionen lämna
den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om
indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar m.m.

18 § En straffavgift eller förseningsavgift som påförts faller
bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem
år från det att beslutet vann laga kraft.

Ingripande mot den som saknar tillstånd eller registrering

19 § Om någon utövar försäkringsförmedling i Sverige utan att
vara berättigad till det, skall Finansinspektionen förelägga
denne att upphöra med verksamheten. Detsamma gäller om en
försäkringsförmedlare förmedlar försäkringar av ett slag som
denne inte är berättigad att förmedla eller utövar sådan
sidoverksamhet som avses i 5 kap. 1 § första stycket utan att
vara registrerad för det.

Är det osäkert om verksamheten omfattas av lagen, får
Finansinspektionen förelägga den som utövar verksamheten att
lämna de upplysningar om verksamheten som behövs för att bedöma
om lagen är tillämplig.

Vite

20 § Finansinspektionen får förena föreläggande eller förbud
enligt denna lag med vite.

9 kap. Bemyndiganden

1 § Regeringen får meddela föreskrifter om vilka allvarliga
förmögenhetsbrott och vilken allvarlig ekonomisk brottslighet
som avses i 2 kap. 5 § 2 och om hur registerkontrollen enligt 2
kap. 4-6 §§ skall gå till.

2 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. vad försäkringsföretaget i övrigt skall iaktta enligt 2 kap.
4 § i samband med anmälan och kontroll av anknutna
försäkringsförmedlare,

2. vad som skall avses med skötsamhet i ekonomiska
angelägenheter enligt 2 kap. 5 § 2,

3. vilken kunskap och kompetens som krävs enligt 2 kap. 5 § 3,

4. sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som avses i 2
kap. 5 § 4 och 6 § första stycket 2,

5. vilken insikt och erfarenhet som krävs enligt 2 kap. 6 §
första stycket 3,

6. vad den juridiska personen i övrigt skall iaktta enligt 2
kap. 6 § andra stycket i samband med kontroll av anställda,

7. vad försäkringsförmedlaren skall iaktta enligt 5 kap. 6 §
vid hantering av klagomål,

8. vad försäkringsförmedlaren skall iaktta enligt 6 kap. 6 §
när det gäller dokumentation av försäkringsförmedlingen och
utlämnande av sådan dokumentation,

9. vilka upplysningar som en försäkringsförmedlare, ett
försäkringsföretag eller en utländsk försäkringsförmedlare
enligt 7 kap. 4 § skall lämna till Finansinspektionen för dess
tillsynsverksamhet, och

10. sådana avgifter för tillsyn som avses i 7 kap. 7 §.

10 kap. Överklagande

Överklagande av Finansinspektionens beslut

1 § Finansinspektionens beslut enligt 8 kap. 19 § andra stycket
får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud,
föreläggande eller återkallelse skall gälla omedelbart.

Överklagande av Bolagsverkets beslut

2 § Bolagsverkets beslut att avskriva en anmälan eller att
vägra eller återkalla en registrering får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol inom två månader från den dag då klaganden
fick del av beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

2005:405

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

2. Genom lagen upphävs lagen (1989:508) om försäkringsmäklare.

3. Försäkringsmäklare som vid lagens ikraftträdande är
registrerad hos Finansinspektionen enligt 3 § första och andra
styckena lagen om försäkringsmäklare, får fortsätta att utöva
verksamheten till och med den 31 mars 2006 eller, om en ansökan
om tillstånd enligt den nya lagen har inkommit till
Finansinspektionen senast vid denna tidpunkt, till dess att
ansökan har prövats slutligt. Under denna tid gäller
bestämmelserna i lagen om försäkringsmäklare.

4. Övriga fysiska eller juridiska personer som vid tidpunkten
för lagens ikraftträdande utövar försäkringsförmedling som
omfattas av lagen får fortsätta att utöva verksamheten till och
med den 31 mars 2006 eller, om det senast vid denna tidpunkt
till Finansinspektionen har inkommit en ansökan om tillstånd,
eller till Bolagsverket har inkommit en anmälan för
registrering som anknuten försäkringsförmedlare, till dess att
ansökan eller anmälan har prövats slutligt.

5. I fråga om förmedlingsavtal som har ingåtts före
ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. Om
försäkringsförmedlaren har godtagit en förlängning av avtalet
efter ikraftträdandet, gäller dock de nya bestämmelserna.

6. En fråga om ingripande enligt 8 kap. bedöms enligt äldre
bestämmelser om någon omständighet som föranleder frågan om
ingripande hänför sig till tiden före lagens ikraftträdande.
Detta gäller dock inte om en tillämpning av de nya
bestämmelserna skulle leda till ett mindre strängt ingripande.

7. För beslut som har meddelats enligt lagen om
försäkringsmäklare skall bestämmelserna i den lagen gälla för
överklagande och vid handläggningen av överklagandet.