Förordning (2005:411) om försäkringsförmedling

SFS nr
2005:411
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2005-06-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:498

1 kap. Definitioner

1 § I denna förordning avses med

1. ansvarsförsäkring: sådan försäkring för
skadeståndsskyldighet som anges i 2 kap. 5 § 4 och 6 § första
stycket 2 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, och

2. belastningsregister: det register som förs enligt lagen
(1998:620) om belastningsregister.

2 kap. Ansökan om tillstånd och anmälan för registrering

Ansökan om tillstånd hos Finansinspektionen för svenska
försäkringsförmedlare

1 § En ansökan av en fysisk person om tillstånd till
försäkringsförmedling enligt 2 kap. 1 § lagen (2005:405) om
försäkringsförmedling skall innehålla uppgift om

1. den fysiska personens för- och efternamn, postadress,
telefonnummer och personnummer eller, om sådant saknas,
födelsedatum, samt

2. för vilket eller vilka slag av försäkringar, vilken eller
vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser
som tillstånd söks.

Ansökan skall även innehålla utredning som visar att den
fysiska personen

1. omfattas av en ansvarsförsäkring,

2. inte är underårig, i konkurs, underkastad näringsförbud
eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

3. inte förekommer i belastningsregistret för de brott som
avses i 3 kap. 1 § eller medhjälp till sådana brott,

4. har visat den skötsamhet i ekonomiska angelägenheter som
krävs enligt 2 kap. 5 § 2 lagen om försäkringsförmedling och de
föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 2, samt

5. har den kunskap och kompetens som krävs enligt 2 kap. 5 § 3
lagen om försäkringsförmedling och de föreskrifter som
meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 3.

2 § En ansökan av en juridisk person om tillstånd till
försäkringsförmedling enligt 2 kap. 1 § lagen (2005:405) om
försäkringsförmedling skall innehålla uppgift om

1. den juridiska personens firma, organisationsnummer,
postadress och telefonnummer,

2. för vilket eller vilka slag av försäkringar, vilken eller
vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser
som tillstånd söks, samt

3. för- och efternamn samt personnummer eller, om sådant
saknas, födelsedatum på de anställda som skall förmedla
försäkringar för den juridiska personens räkning, tillsammans
med uppgift om vilket eller vilka slag av försäkringar, vilken
eller vilka försäkringsklasser eller grupper av
försäkringsklasser som den anställde skall ha rätt att
förmedla.

Ansökan skall även innehålla utredning som visar att

1. den juridiska personen omfattas av en ansvarsförsäkring,

2. den juridiska personen inte är i konkurs eller i
likvidation,

3. den som skall ingå i ledningen eller skall vara ersättare
för denne uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första
stycket 3 lagen om försäkringsförmedling, 3 kap. 2 och 4 §§ och
de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 2 och 4,
och att

4. den juridiska personen har genomfört de kontroller av
anställda som föreskrivs i 2 kap. 6 § andra stycket lagen om
försäkringsförmedling, 3 kap. 5 § och de föreskrifter som
meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 5.

Ansökan om tillstånd hos Finansinspektionen för utländska
försäkringsförmedlare

3 § En ansökan av en utländsk försäkringsförmedlare om
tillstånd till försäkringsförmedling enligt 3 kap. 2 § lagen
(2005:405) om försäkringsförmedling skall innehålla uppgift om

1. den utländska förmedlarens firma eller för- och efternamn,
organisationsnummer, födelsedatum eller motsvarande
identitetsuppgift, postadress och telefonnummer, och

2. filialens firma eller för- och efternamn, telefonnummer och
postadress, samt

3. för vilket eller vilka slag av försäkringar, vilken eller
vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser
som tillstånd söks.

Ansökan skall även innehålla utredning som visar att

1. förmedlaren i sitt hemland står under betryggande tillsyn av
en behörig myndighet, och att

2. behörig myndighet i hemlandet har medgett att förmedlaren
etablerar sig i Sverige.

Ansökan skall även innehålla utredning som visar att det är
antagligt att förmedlaren uppfyller kraven i 2 kap. 5 eller 6 §
lagen om försäkringsförmedling.

Ansökan om tillstånd hos Finansinspektionen för sidoverksamhet

4 § En ansökan om tillstånd för en fysisk person att utöva
sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden skall innehålla
uppgift om den fysiska personens för- och efternamn,
postadress, telefonnummer och personnummer eller, om sådant
saknas, födelsedatum.

Ansökan skall även innehålla utredning som visar att den
fysiska personen

1. uppfyller de krav som följer av 5 kap. 1 § lagen (2005:405)
om försäkringsförmedling och de föreskrifter som meddelats med
stöd av 7 kap. 1 § 3, och

2. omfattas av en sådan försäkring för skadeståndsskyldighet
som skall finnas enligt 4 kap. 1 § och de föreskrifter som
meddelats med stöd av 7 kap. 2 §. Förordning (2007:587).

5 § En ansökan om tillstånd för en juridisk person att utöva
sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden skall innehålla
uppgift om firma, organisationsnummer, postadress och
telefonnummer.

Ansökan skall även innehålla utredning som visar att den
juridiska personen

1. uppfyller de krav som följer av 5 kap. 1 § lagen (2005:405)
om försäkringsförmedling och de föreskrifter som meddelats med
stöd av 7 kap. 1 § 3 och 4, och

2. omfattas av en sådan försäkring för skadeståndsskyldighet
som skall finnas enligt 4 kap. 1 § och de föreskrifter som
meddelats med stöd av 7 kap. 2 §. Förordning (2007:587).

Anmälan för registrering hos Bolagsverket av svenska
försäkringsförmedlare

6 § En anmälan för registrering enligt 2 kap. 3 § lagen
(2005:405) om försäkringsförmedling av en försäkringsförmedlare
som är en fysisk person skall innehålla uppgift om för- och
efternamn, personnummer, postadress samt telefonnummer.

Tillsammans med anmälan skall försäkringsförmedlaren lämna en
bestyrkt kopia av Finansinspektionens beslut om tillstånd till
försäkringsförmedling.

7 § En anmälan för registrering enligt 2 kap. 3 § lagen
(2005:405) om försäkringsförmedling av en försäkringsförmedlare
som är en juridisk person skall innehålla uppgift om firma,
organisationsnummer, postadress och telefonnummer.

Tillsammans med anmälan skall försäkringsförmedlaren lämna en
bestyrkt kopia av Finansinspektionens beslut om tillstånd till
försäkringsförmedling.

Anmälan för registrering hos Bolagsverket av anknutna
försäkringsförmedlare

8 § En anmälan för registrering enligt 2 kap. 4 § lagen
(2005:405) om försäkringsförmedling av en försäkringsförmedlare
som är en fysisk person skall innehålla uppgift om

1. firma och organisationsnummer för det försäkringsföretag med
vilket förmedlaren har ingått avtal,

2. den fysiska personens för- och efternamn, personnummer,
postadress och telefonnummer, samt

3. för vilket eller vilka slag av försäkringar, vilken eller
vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser
som registrering söks.

Om försäkringsföretaget är ett utländskt försäkringsföretag,
skall det samtidigt lämna en bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande handling för
försäkringsföretaget.

9 § En anmälan för registrering enligt 2 kap. 4 § lagen
(2005:405) om försäkringsförmedling av en försäkringsförmedlare
som är en juridisk person skall innehålla uppgift om

1. firma och organisationsnummer för det försäkringsföretag med
vilket förmedlaren har ingått avtal,

2. den juridiska personens firma, organisationsnummer,
postadress och telefonnummer, samt

3. för vilket eller vilka slag av försäkringar, vilken eller
vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser
som registrering söks.

Om försäkringsföretaget är ett utländskt försäkringsföretag,
skall det samtidigt lämna en bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande handling för
försäkringsföretaget.

Anmälan hos Bolagsverket av utländska försäkringsförmedlare

10 § En anmälan för registrering enligt 3 kap. 4 § lagen
(2005:405) om försäkringsförmedling skall innehålla uppgift om

1. den utländska försäkringsförmedlarens firma eller för- och
efternamn samt organisationsnummer eller födelsedatum, samt

2. filialens firma eller för- och efternamn samt
organisationsnummer eller personnummer, postadress och
telefonnummer.

Tillsammans med anmälan skall försäkringsförmedlaren lämna en
bestyrkt kopia av Finansinspektionens beslut om tillstånd till
försäkringsförmedling.

Anmälan hos Bolagsverket om sidoverksamhet

11 § En anmälan för registrering enligt 5 kap. 2 § lagen
(2005:405) om försäkringsförmedling skall för fysisk person
innehålla uppgift om för- och efternamn samt personnummer och
för juridisk person innehålla uppgift om firma och
organisationsnummer.

Samtidigt skall en bestyrkt kopia av Finansinspektionens beslut
om tillstånd till sidoverksamhet enligt 5 kap. 1 § lagen om
försäkringsförmedling lämnas.

Undertecknande av anmälan m.m.

12 § Anmälan för registrering enligt 2 kap. 3 § och 5 kap. 2 §
lagen (2005:405) om försäkringsförmedling skall för fysisk
person undertecknas av den som anmälan gäller och för juridisk
person av behörig firmatecknare.

Anmälan för registrering enligt 2 kap. 4 § lagen om
försäkringsförmedling skall undertecknas av behörig
firmatecknare för det försäkringsföretag med vilket förmedlaren
har ingått avtal.

Anmälan för registrering enligt 3 kap. 4 § lagen om
försäkringsförmedling skall undertecknas av den utländska
försäkringsförmedlaren. Om den utländska försäkringsförmedlaren
är en juridisk person, skall anmälan undertecknas av behörig
firmatecknare. Tillsammans med anmälan skall
försäkringsförmedlaren lämna registreringsbevis eller
motsvarande handling.

Anmälan enligt 8 kap. 4 § andra stycket lagen om
försäkringsförmedling skall undertecknas av behörig
firmatecknare för det försäkringsföretag med vilket
försäkringsförmedlaren har ingått avtal.

13 § Om de uppgifter som ett försäkringsföretag eller en
försäkringsförmedlare har lämnat till Bolagsverket har ändrats,
skall försäkringsföretaget respektive försäkringsförmedlaren
snarast underrätta Bolagsverket om detta.

3 kap. Kontroll i belastningsregistret

1 § Med vissa allvarliga förmögenhetsbrott eller viss allvarlig
ekonomisk brottslighet enligt 2 kap. 5 § 2 lagen (2005:405) om
försäkringsförmedling avses brott eller medhjälp till brott mot

1. 8, 9, 10, 11, 12, 14 eller 15 kap. brottsbalken,

2. skattebrottslagen (1971:69),

3. lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt
biträde, eller

4. lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel
med finansiella instrument.

Första stycket gäller

1. om det lägsta föreskrivna straffet är fängelse, och

2. om en dom eller ett beslut meddelats eller ett
strafföreläggande godkänts avseende ett sådant brott inom fem
år före den dag då kontrollen i registret görs.

2 § Föreskrifter om Finansinspektionens rätt att begära
uppgifter ur belastningsregistret finns i 13 a § förordningen
(1999:1134) om belastningsregister och den enskildes rätt att
begära ett särskilt utdrag ur detta register finns i 22 a §
samma förordning.

3 § Vid den kontroll av förekomst i belastningsregistret som
enligt 2 kap. 4 § första stycket lagen (2005:405) om
försäkringsförmedling skall utföras beträffande anknutna
försäkringsförmedlare som är fysiska personer skall
försäkringsföretaget begära att den fysiska personen visar upp
ett sådant registerutdrag som avses i 22 a § förordningen
(1999:1134) om belastningsregister. Det registerutdrag som
visas upp får inte vara äldre än tre månader.

Försäkringsföretaget får inte dokumentera den utförda
kontrollen på annat sätt än genom en anteckning om att
registerutdraget har visats upp.

En fysisk person som förekommer i belastningsregistret för
brott eller medhjälp till brott som avses i 1 §, får inte
anmälas för registrering hos Bolagsverket.

4 § Vid den kontroll av förekomst i belastningsregistret som
enligt 2 kap. 4 § första stycket lagen (2005:405) om
försäkringsförmedling skall utföras beträffande anknutna
försäkringsförförmedlare som är juridiska personer skall
försäkringsföretaget begära att den som skall ingå i den
juridiska personens ledning eller vara ersättare för denne
visar upp ett sådant registerutdrag som avses i 22 a §
förordningen (1999:1134) om belastningsregister. Det
registerutdrag som visas upp får inte vara äldre än tre
månader.

Försäkringsföretaget får inte dokumentera den utförda
kontrollen på annat sätt än genom en anteckning om att
registerutdraget har visats upp.

Om en person som avses i första stycket förekommer i
belastningsregistret för brott eller medhjälp till brott som
avses i 1 §, får den juridiska personen inte anmälas för
registrering hos Bolagsverket.

5 § Vid den kontroll av förekomst i belastningsregistret som
skall utföras enligt 2 kap. 6 § andra stycket lagen (2005:405)
om försäkringsförmedling skall den juridiska personen begära
att en anställd som skall förmedla försäkringar för den
juridiska personens räkning visar upp ett sådant registerutdrag
som avses i 22 a § förordningen (1999:1134) om
belastningsregister. Det registerutdrag som visas upp får inte
vara äldre än tre månader.

Den juridiska personen får inte dokumentera den utförda
kontrollen på annat sätt än genom en anteckning om att
registerutdraget har visats upp.

Endast uppgifter om anställda som inte förekommer i
belastningsregistret för brott eller medhjälp till brott som
avses i 1 § får ligga till grund för ansökan om tillstånd
enligt 2 kap. 1 § lagen om försäkringsförmedling eller anmälan
om registrering enligt 2 kap. 4 § samma lag.

4 kap. Ansvarsförsäkring

1 § För tillstånd till försäkringsförmedling enligt lagen
(2005:405) om försäkringsförmedling krävs att
försäkringsvillkoren för ansvarsförsäkringen innebär att

1. försäkringen omfattar hela den europeiska gemenskapens
territorium,

2. försäkringen gäller för skada som orsakats från och med den
dag då förmedlaren registrerades hos Bolagsverket och som
anmäls till försäkringsgivaren så länge försäkringen gäller,

3. försäkringen är förenad med ett efterskydd som innebär att
försäkringen även täcker skador som anmäls till
försäkringsgivaren inom tre år från det att försäkringen har
upphört att gälla och som inte täcks av någon annan försäkring,

4. den skadelidande får rikta krav på ersättning enligt
försäkringsavtalet direkt mot försäkringsgivaren i den
utsträckning han eller hon inte har fått ersättning av den
försäkrade,

5. ersättningen skall betalas ut till den skadelidande utan
avdrag för självrisk, och

6. försäkringen kan upphöra tidigast en månad efter det att
Finansinspektionen har underrättats om upphörandet.

5 kap. Försäkringsförmedlarregister

1 § Registrering av försäkringsförmedlare görs i
försäkringsförmedlarregistret. Registret förs med hjälp av
automatiserad behandling och skall hållas tillgängligt hos
Bolagsverket. Verket är personuppgiftsansvarigt enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för registret.

I försäkringsförmedlarregistret registreras uppgifter för varje
försäkringsförmedlare.

För en utländsk försäkringsförmedlare skall registreringen i
försäkringsförmedlarregistret göras på den filial i vilken
verksamheten skall utövas.

2 § Försäkringsförmedlarregistret skall ge offentlighet åt den
information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att
tillhandahålla uppgifter för

1. den tillsyn som Finansinspektionen har över
försäkringsförmedlare och försäkringsföretag enligt lagen
(2005:405) om försäkringsförmedling,

2. information till allmänheten om försäkringsförmedlare som
har registrerats i registret,

3. information om svenska försäkringsförmedlares anmälningar om
verksamhet i annat land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet,

4. affärsverksamhet, kreditgivning eller någon annan allmän
eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör
underlag för prövningar eller beslut,

5. aktualisering, komplettering eller kontroll av
företagsanknuten information som finns i kund- eller
medlemsregister eller liknande register,

6. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring,
dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen
(1998:204), samt

7. verksamhet för vilken stat eller kommun ansvarar enligt lag
eller annan författning och

a) som avser försäkringsförmedlare som registreras i
försäkringsförmedlarregistret,

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till
företagsanknuten information, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

3 § Bolagsverket skall se till att det inte uppkommer något
otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet
eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får
myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen
av personuppgifter.

4 § Bolagsverket får för de ändamål som anges i 2 § i ett
enskilt fall besluta om direktåtkomst till
försäkringsförmedlarregistret.

5 § Bestämmelserna om skadestånd i 48 § personuppgiftslagen
(1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter enligt
denna förordning.

6 § I fråga om rättelse av personuppgifter i
försäkringsförmedlarregistret skall 26 § förvaltningslagen
(1986:223) tillämpas i stället för 28 § personuppgiftslagen
(1998:204).

7 § Att beslut om avslag på ansökan om information enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen
(1986:223).

8 § I försäkringsförmedlarregistret skall följande uppgifter
antecknas om försäkringsförmedlare:

1. organisations- eller personnummer,

2. firma eller för- och efternamn,

3. postadress och telefonnummer,

4. vilket eller vilka slag av försäkringar, vilken eller vilka
försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser som
registreringen avser,

5. datum för tillstånd att utöva verksamhet enligt 2 kap. 5 §
första stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

6. det eller de länder där förmedlaren skall utöva verksamhet
med stöd av 4 kap. lagen (2005:405) om försäkringsförmedling
och om den aktuella verksamheten skall utövas enligt 4 kap. 1 §
eller 4 kap. 2 § nämnda lag,

7. datum för registrering hos Bolagsverket, samt

8. datum för beslut om att tillstånd eller registrering har
återkallats.

För försäkringsförmedlare som registreras enligt 2 kap. 3 §
lagen om försäkringsförmedling skall även antecknas datum för
Finansinspektionens beslut om tillstånd till
försäkringsförmedling.

För försäkringsförmedlare som registreras enligt 2 kap. 4 §
lagen om försäkringsförmedling skall även firma och
organisationsnummer eller motsvarande uppgifter för det eller
de försäkringsföretag som försäkringsförmedlaren har ingått
avtal med antecknas.

Bolagsverket får anteckna uppgift om försäkringsförmedlarens
e-postadress. Förordning (2007:587).

9 § Om försäkringsförmedlare anmälts enligt 3 kap. 4 § lagen
(2005:405) om försäkringsförmedling skall de uppgifter som
anges i 8 § första stycket 1-5, 7-8 och andra stycket avse den
filial i vilken verksamheten skall bedrivas.

Även den utländska försäkringsförmedlarens firma eller för- och
efternamn, organisationsnummer eller födelsedatum samt hemland
skall antecknas i registret.

10 § Bolagsverket skall snarast efter registreringen underrätta
Finansinspektionen om de uppgifter som har förts in i eller
strukits ur försäkringsförmedlarregistret så att inspektionen
kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på
medium för automatiserad behandling.

11 § Vissa bestämmelser om Finansinspektionens skyldighet att
underrätta Bolagsverket finns i lagen (2005:405) om
försäkringsförmedling.

6 kap. Registreringsavgifter m.m.

1 § I ärenden som rör registrering enligt denna förordning
skall avgift betalas för ärendets handläggning, prövning och
registrering, med 850 kronor:

1. vid anmälan för registrering till
försäkringsförmedlarregistret, och

2. vid anmälan om återkallelse av registrering av anknuten
försäkringsförmedlare enligt 8 kap. 4 § andra stycket lagen
(2005:405) om försäkringsförmedling.

Avgift skall inte betalas för registrering av ändring av
uppgift om telefonnummer eller postadress. Avgift skall inte
heller betalas för registrering som sker efter anmälan eller
underrättelse från Finansinspektionen.

2 § Avgift skall betalas när anmälan för registrering lämnas
in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende
har påbörjats.

7 kap. Bemyndiganden

1 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

1. vad försäkringsföretaget i övrigt ska iaktta i samband med
anmälan och kontroll av anknutna försäkringsförmedlare enligt
2 kap. 4 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

2. vad som ska avses med skötsamhet i ekonomiska
angelägenheter enligt 2 kap. 5 § 2 lagen om
försäkringsförmedling,

3. vilken kunskap och kompetens som krävs enligt 2 kap. 5 § 3
lagen om försäkringsförmedling,

4. vilken insikt och erfarenhet som krävs enligt 2 kap. 6 §
första stycket 3 lagen om försäkringsförmedling,

5. vad den juridiska personen i övrigt ska iaktta enligt
2 kap. 6 § andra stycket lagen om försäkringsförmedling i
samband med kontroll av anställda,

6. vad försäkringsförmedlaren ska iaktta vid hantering av
klagomål enligt 5 kap. 6 § lagen om försäkringsförmedling,

7. vad försäkringsförmedlaren ska iaktta när det gäller
dokumentation av försäkringsförmedlingen och utlämnande av
sådan dokumentation enligt 6 kap. 6 § lagen om
försäkringsförmedling,

8. vilka upplysningar en försäkringsförmedlare, ett
försäkringsföretag eller en utländsk försäkringsförmedlare
ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet
enligt 7 kap. 4 § lagen om försäkringsförmedling,

9. att vissa uppgifter som enligt 7 kap. 4 § första stycket
lagen om försäkringsförmedling ska lämnas till
Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska
centralbyrån,

10. försäkringsförmedlares informationsskyldighet enligt
6 kap. 1 § lagen om försäkringsförmedling,

11. vilka som ska anses ingå i ledningen för en juridisk
person enligt 2 kap. 6 § första stycket 3 lagen om
försäkringsförmedling,

12. det närmare innehållet i underrättelser som ska lämnas
enligt 4 kap. 1 och 2 §§ lagen om försäkringsförmedling, och

13. vilka uppgifter utöver vad som framgår av denna
förordning, en ansökan, anmälan eller underrättelse enligt
lagen om försäkringsförmedling ska innehålla samt vilka
uppgifter som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen
eller till Bolagsverket. Förordning (2014:498).

1 a § Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd
av 1 § 9, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska
centralbyrån tillfälle att yttra sig.
Förordning (2014:498).

2 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om den
ansvarsförsäkring som krävs för tillstånd enligt 5 kap. 1 §
lagen (2005:405) om försäkringsförmedling att utöva sådan
sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden.

För den ansvarsförsäkring som krävs för tillstånd till
försäkringsförmedling enligt lagen om försäkringsförmedling får
Finansinspektionen meddela föreskrifter om

1. högsta ersättning som kan lämnas vid ett och samma
skadefall,

2. högsta ersättning som sammanlagt kan lämnas under ett år,
och

3. indexering av högsta ersättningsbelopp.
Förordning (2007:587).

8 kap. Upplysningar om anställda som har rätt att förmedla
försäkringar

1 § Finansinspektionen skall när det gäller juridiska personer
som fått tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2005:405) om
försäkringsförmedling på begäran upplysa kunder och andra om en
anställd hos den juridiska personen har rätt att förmedla
försäkringar och om denna rätt är begränsad till visst slag av
försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper
av försäkringsklasser.

Det försäkringsföretag som anmält en juridisk person för
registrering enligt 2 kap. 4 § lagen om försäkringsförmedling
skall på begäran upplysa kunder och andra om en anställd hos
den juridiska personen har rätt att förmedla försäkringar och
om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon
eller några försäkringsklasser eller grupper av
försäkringsklasser. Försäkringsföretaget skall underrätta
Finansinspektionen om hur kunder och andra kan få del av de
upplysningar som försäkringsföretaget är skyldigt att lämna.

Övergångsbestämmelser

2005:411

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1989:854) om
försäkringsmäklare.

3. Bestämmelserna i förordningen (1989:854) om
försäkringsmäklare gäller dock för försäkringsmäklare som
utövar verksamhet enligt lagen (1989:508) om försäkringsmäklare
med stöd av punkten tre i övergångsbestämmelserna till lagen
(2005:405) om försäkringsförmedling.