Förordning (2005:422) om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i livsmedel

SFS nr
2005:422
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2005-06-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:160

Definitioner

1 § Begreppen i denna förordning har samma innebörd som i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av
den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten
för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller
livsmedelssäkerhet.

I övrigt avses i denna förordning med

zoonosdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/99/EG av den 17 november 2003 om övervakning av zoonoser
och zoonotiska smittämnen, om ändring av rådets beslut
90/424/EEG och om upphävande av rådets direktiv 92/117/EEG i
dess vid varje tid gällande lydelse,

zoonosförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av
salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska
smittämnen,

zoonoser: alla typer av sjukdomar och/eller infektioner som på
ett naturligt sätt direkt eller indirekt kan överföras mellan
djur och människor,

zoonotiska smittämnen: alla typer av virus, bakterier, svampar,
parasiter samt andra biologiska faktorer som sannolikt kan ge
upphov till zoonoser,

övervakning: insamling, analys och spridning av data om
förekomsten av zoonoser, zoonotiska smittämnen och därtill
kopplad antimikrobiell resistens.

Behöriga myndigheter

2 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Statens jordbruksverk, Livsmedelsverket,
Statens veterinärmedicinska anstalt och kommunerna är
behöriga myndigheter enligt artikel 3.2 i zoonosdirektivet
och enligt artikel 3.1 i zoonosförordningen.

Myndigheterna ska i den utsträckning som behövs samråda med
varandra samt med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och
andra berörda myndigheter och organisationer.

Vid fall som rör smittspridning till människor ska
myndigheterna utöver vad som sägs i andra stycket samråda med
smittskyddsläkaren. Förordning (2013:901).

2 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Statens jordbruksverk, Livsmedelsverket, Statens
veterinärmedicinska anstalt och kommunerna är behöriga
myndigheter enligt artikel 3.2 i zoonosdirektivet och enligt
artikel 3.1 i zoonosförordningen.

Myndigheterna ska i den utsträckning som behövs samråda med
varandra samt med Folkhälsomyndigheten och andra berörda
myndigheter och organisationer.

Vid fall som rör smittspridning till människor ska
myndigheterna utöver vad som sägs i andra stycket samråda med
smittskyddsläkaren. Förrordning (2015:160).

3 § De behöriga myndigheterna skall i den utsträckning som
behövs ha personal med grundutbildning och vidareutbildning i
veterinärmedicin, mikrobiologi och epidemiologi.

Övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen

4 § Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens
veterinärmedicinska anstalt ansvarar för övervakning av
zoonoser och zoonotiska smittämnen som anges i bilaga 1 i
zoonosdirektivet. Övervakning av de zoonoser och zoonotiska
smittämnen som anges i bilaga 1 B skall ske endast om det är
motiverat på grund av den epidemiologiska situationen.

Övervakningen skall ske i det eller de led i livsmedelskedjan
som är lämpligast i fråga om den aktuella zoonosen eller det
zoonotiska smittämnet.

5 § Jordbruksverket och Livsmedelsverket får, inom sina
respektive verksamhetsområden, meddela ytterligare föreskrifter
om hur övervakningen enligt 4 § skall genomföras.

Innan myndigheterna meddelar sådana föreskrifter skall de
samråda med varandra.

Skyldigheter för livsmedelsföretagare

6 § Jordbruksverket och Livsmedelsverket får, inom sina
respektive verksamhetsområden, meddela föreskrifter om
skyldighet för livsmedelsföretagare att

1. spara resultat från utförd övervakning,

2. bevara isolat under viss tidsperiod och

3. på begäran överlämna uppgifter om resultat från
övervakningen eller isolat.

Innan myndigheterna meddelar sådana föreskrifter skall de
samråda med varandra.

Övervakning av antimikrobiell resistens

7 § Jordbruksverket, Livsmedelverket och Statens
veterinärmedicinska anstalt ansvarar för att det samlas in
jämförbara data om förekomsten av antimikrobiell resistens hos
zoonotiska smittämnen i enlighet med vad som föreskrivs i andra
stycket och enligt föreskrifter meddelade med stöd av tredje
och fjärde styckena.

Datainsamlingen skall avse uppgifter som anges i bilaga II B i
zoonosdirektivet.

Jordbruksverket och Livsmedelsverket får, inom sina respektive
ansvarsområden, meddela ytterligare föreskrifter om sådan
datainsamling.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att program för
övervakning av antimikrobiell resistens skall innehålla
uppgifter i enlighet med vad som anges i bilaga II A.

Livsmedelsburna utbrott

8 § Livsmedelsverket har ett övergripande ansvar för att
utredning sker av livsmedelsburna utbrott i enlighet med
artikel 8.2 i zoonosdirektivet.

Jordbruksverket ansvarar dock för utredningen hos en
primärproducent i fråga om förhållanden som har samband med
dennes produktion, uppfödning eller odling av primärprodukter.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket skall upprätta en
sammanfattande rapport, som förutom resultaten från de
utredningar som utförts, skall innehålla de uppgifter som anges
i del E i bilaga IV. Rapporten skall överlämnas till Statens
veterinärmedicinska anstalt.

9 § Livsmedelsverket och Jordbruksverket får, inom sina
respektive ansvarsområden och i syfte att utreda
livsmedelsburna utbrott, meddela föreskrifter eller i det
enskilda fallet besluta om skyldighet för en
livsmedelsföretagare att bevara livsmedel på visst sätt.

Informationsutbyte

10 § Statens veterinärmedicinska anstalt ansvarar för
sammanställningen av den årliga rapport som ska upprättas
enligt artikel 9 i zoonosdirektivet. Rapporten ska innehålla
de uppgifter som anges i artikel 3.2 b i zoonosförordningen
samt de uppgifter som anges i bilaga IV till
zoonosdirektivet.

Statistikuppgifter som omfattar humanfall ska beredas med
Folkhälsomyndigheten.

Statens veterinärmedicinska anstalt ska se till att rapporten
vidarebefordras till Europeiska kommissionen före utgången av
maj månad varje år. Förordning (2013:901).

Nationellt referenslaboratorium

11 § Statens veterinärmedicinska anstalt skall, inom de områden
för vilka det för gemenskapen har inrättats ett
referenslaboratorium för analys och testning av zoonoser,
zoonotiska smittämnen och därtill kopplad antimikrobiell
resistens, utföra de uppgifter som ankommer på ett nationellt
referenslaboratorium.

Överklagande

12 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.