Lag (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget

SFS nr
2005:426
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2005-06-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:740

Lagens innehåll

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om årsarbetstiden och om
lediga dagar på stationeringsorten för flygpersonal inom
civilflyget.

I övrigt gäller bestämmelserna i arbetstidslagen (1982:673) för
sådan personal.

Definitioner

2 § I denna lag avses med

flygpersonal inom civilflyget: besättningsmedlemmar som på
grund av anställning tjänstgör ombord på ett civilt luftfartyg,

blocktid: tiden från det att ett luftfartyg lämnar sin
parkeringsplats för att lyfta till dess att det står still på
anvisad parkeringsplats och alla motorer står stilla,

beredskapstjänst: tid under vilken besättningsmedlemmen är
skyldig att hålla sig beredd att med kort varsel infinna sig på
plats för flygtjänstgöring,

stationeringsort: den ort där besättningsmedlemmen vanligtvis
börjar och avslutar en tjänstgöringsperiod eller serie av
tjänstgöringsperioder och där arbetsgivaren under normala
förhållanden inte ansvarar för inkvartering av
besättningsmedlemmen,

ledig dag: en period om tjugofyra timmar från klockan 00.00
till 24.00 på stationeringsorten utan tjänstgöring eller
beredskapstjänst,

flygarbetstidsdirektivet: rådets direktiv 2000/79/EG av den 27
november 2000 om genomförande av det europeiska avtal om
arbetstidens förläggning för flygpersonal inom civilflyget som
har ingåtts mellan Association of European Airlines (AEA),
Europeiska transportarbetarfederationen (ETF), European Cockpit
Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA)
och International Air Carrier Association (IACA).

Avvikelser genom avtal

3 § Genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en
central arbetstagarorganisation får avvikelser göras från 4 och
5 §§. En arbetsgivare, som är bunden av sådant kollektivavtal
får tillämpa avtalet även på en arbetstagare som inte är medlem
av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, under
förutsättning att arbetstagaren sysselsätts i arbete som avses
med avtalet och inte omfattas av annat tillämpligt
kollektivavtal.

Avvikelser enligt första stycket får göras endast under
förutsättning att de inte innebär att mindre fördelaktiga
villkor skall tillämpas för arbetstagarna än som följer av
flygarbetstidsdirektivet. Ett avtal är ogiltigt i den
utsträckning det innebär att mindre förmånliga villkor skall
tillämpas för arbetstagarna än som följer av direktivet.

Begränsning av årsarbetstiden

4 § Den sammanlagda arbetstiden inklusive viss beredskapstjänst
får uppgå till högst 2 000 timmar under ett år. Av denna tid
får högst 900 timmar utgöras av blocktid. Årsarbetstiden
inklusive beredskapstjänst skall så långt det är möjligt
spridas jämnt över det år under vilket årsarbetstiden beräknas.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
närmare föreskrifter om hur beredskapstjänst skall beaktas vid
beräkningen av årsarbetstiden.

Ledighet på stationeringsorten

5 § En besättningsmedlem har på stationeringsorten rätt till
minst sju lediga dagar per kalendermånad och minst 96 lediga
dagar per kalenderår. Dessa lediga dagar skall av arbetsgivaren
meddelas i förväg och kan innefatta de viloperioder som följer
av lag eller avtal.

Första stycket skall inte påverka rätten till årlig betald
semester enligt semesterlagen (1977:480) eller avtal.

Tillsyn

6 § Transportstyrelsen ska se till att denna lag följs och
har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som
behövs för tillsynen.

För att utöva tillsynen har Transportstyrelsen rätt att komma
in på arbetsställena. Polismyndigheten ska då lämna den
handräckning som behövs. Lag (2014:740).

7 § Transportstyrelsen får meddela de förelägganden eller
förbud som behövs för att denna lag ska följas. Ett beslut om
föreläggande eller förbud får förenas med vite. Ett sådant
föreläggande eller förbud får riktas även mot staten som
arbetsgivare. Lag (2013:613).

Överklagande

8 § Transportstyrelsens beslut enligt 7 § får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Transportstyrelsen får förordna att dess beslut ska gälla
omedelbart. Lag (2010:1571).

Påföljder m.m.

9 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den
arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett
föreläggande eller ett förbud som har meddelats med stöd av
7 §. Detta gäller dock inte om föreläggandet eller förbudet har
förenats med vite.

10 § Om en arbetsgivare har överträtt 4 § utan att ha stöd i
kollektivavtal enligt 3 §, ska en sanktionsavgift tas ut.
Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Avgiften utgör för varje timme otillåten arbetstid och för
varje arbetstagare som har anlitats i strid mot 4 §, en
procent av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken som gällde vid den tidpunkt då
överträdelsen skedde.

Avgiften tillfaller staten. Lag (2013:613).

10 a § Någon sanktionsavgift ska inte tas ut för en gärning
som omfattas av ett föreläggande eller förbud enligt 7 §.
Lag (2013:613).

10 b § Sanktionsavgiften ska tas ut av den fysiska eller
juridiska person som drev den verksamhet där överträdelsen
skedde.

Avgiften får sättas ned helt eller delvis om överträdelsen är
ringa eller ursäktlig eller om det annars med hänsyn till
omständigheterna skulle vara oskäligt att ta ut avgiften.
Lag (2013:613).

10 c § Transportstyrelsen prövar genom avgiftsföreläggande
frågor om sanktionsavgifter.

Avgiftsföreläggande innebär att den som bedöms vara ansvarig
enligt 10 b § för en överträdelse föreläggs att godkänna
avgiften omedelbart eller inom viss tid.

När föreläggandet har godkänts, gäller det som domstols
lagakraftvunna avgörande om att avgift ska tas ut. Ett
godkännande som görs efter det att den tid som angetts i
föreläggandet har gått ut är dock utan verkan. Om
avgiftsföreläggandet inte har godkänts inom utsatt tid, får
Transportstyrelsen ansöka hos den förvaltningsrätt inom vars
domkrets avgiftsföreläggandet har utfärdats, om att avgift
ska tas ut.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten. Lag (2013:613).

10 d § En sanktionsavgift får tas ut bara om ansökan har
delgetts den som avgiftsföreläggandet riktas mot inom fem år
från den tidpunkt då överträdelsen skedde.

Ett beslut om att avgift ska tas ut ska genast sändas till
länsstyrelsen. Avgiften ska betalas till länsstyrelsen inom
två månader från det att beslutet vann laga kraft. En
upplysning om detta ska tas in i beslutet.

Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i andra
stycket, ska dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen (1997:484)
om dröjsmålsavgift. Den obetalda avgiften och
dröjsmålsavgiften ska lämnas för indrivning enligt lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

En beslutad avgift bortfaller om verkställighet inte har
skett inom fem år från det att avgörandet vann laga kraft.
Lag (2013:613).

11 § En arbetsgivare som tillämpar sådana bestämmelser i ett
kollektivavtal som strider mot 3 § andra stycket skall betala
skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning
som har skett.

Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla
bort.

12 § För en arbetsgivare som inte fullgör sina förpliktelser
enligt kollektivavtal som avses i 3 §, gäller vad som
föreskrivs i avtalet eller i lagen (1976:580) om medbestämmande
i arbetslivet.

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt denna
lag. Lag (2010:1571).

Övergångsbestämmelser

2008:300

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

2. För beslut som meddelats av Arbetsmiljöverket före den 1
juli 2008 gäller 8 § i sin äldre lydelse.

2010:1571

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. Vid tillämpning av
7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska
Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.

2013:613

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser
som har skett före ikraftträdandet.