Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn

SFS nr
2005:429
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2005-06-09

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om god man i vissa fall
för den som är under 18 år och som är utländsk medborgare eller
statslös.

Om företrädare i andra fall för underåriga utländska medborgare
finns bestämmelser i 4 kap. 3 § lagen (1904:26 s. 1) om vissa
internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och
förmynderskap.

När en god man skall förordnas

2 § Om barnet vid ankomsten till Sverige är skilt från båda
sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får
anses ha trätt i föräldrarnas ställe, skall överförmyndaren
förordna en god man att i vårdnadshavares och förmyndares
ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta
dess angelägenheter.

God man skall också förordnas, om barnets föräldrar eller en
annan vuxen person, som får anses ha trätt i föräldrarnas
ställe, efter barnets ankomst till Sverige men innan barnet har
fått uppehållstillstånd här på grund av dödsfall eller sjukdom
eller av någon annan orsak upphör att kunna utöva
förmynderskapet eller vårdnaden.

God man skall inte förordnas, om det är uppenbart obehövligt.

3 § Ansökan om god man får göras av Migrationsverket och av
socialnämnden i den kommun där barnet vistas. Överförmyndaren
får också självmant ta upp frågan.

God man skall förordnas så snart det är möjligt.

I ett ärende om förordnande av god man skall överförmyndaren ge
barnet tillfälle att yttra sig, om det kan ske.

Vem som kan utses till god man

4 § I fråga om vem som kan utses till god man tillämpas 11 kap.
12 och 13 §§ föräldrabalken. Vid bedömningen av om den som
utses är lämplig för uppdraget skall överförmyndaren fästa
särskild vikt vid den utsatta situation som barnet befinner sig
i.

När godmanskapet upphör

5 § Ett godmanskap skall upphöra

1. om någon av barnets föräldrar eller någon annan vuxen person
som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe anländer till
Sverige och är i stånd att utöva förmynderskapet och vårdnaden,

2. om barnet varaktigt lämnar Sverige,

3. om en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt
föräldrabalken utses för barnet,

4. om det är uppenbart att god man av någon annan anledning
inte längre behövs.

Överförmyndaren beslutar om upphörande av godmanskapet.

När barnet fyller 18 år upphör godmanskapet utan särskilt
beslut.

6 § En god man har rätt att på begäran bli entledigad från sitt
uppdrag. Skall godmanskapet fortsätta, är den gode mannen dock
skyldig att kvarstå till dess en ny god man har utsetts.

En god man som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse
vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt
obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller
som av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha
uppdraget skall entledigas.

Överförmyndaren beslutar om entledigande. Uppkommer en fråga om
att entlediga den gode mannen enligt andra stycket och kan
slutligt beslut inte ges omedelbart, får överförmyndaren
besluta att den gode mannen skall skiljas från sitt uppdrag för
tiden till dess ärendet avgörs, om dröjsmål skulle innebära
fara för barnet.

7 § Ansökan om upphörande av godmanskap eller entledigande av
en god man får göras av barnets föräldrar eller någon annan
vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe samt
av den gode mannen. Överförmyndaren får också självmant ta upp
frågan.

Överförmyndaren skall ge barnet tillfälle att yttra sig, om det
kan ske och det inte är obehövligt.

8 § Dör en god man, skall den som har boet i sin vård utan
dröjsmål anmäla förhållandet till den överförmyndare som har
tillsyn över godmanskapet.

9 § Innan överförmyndaren förordnar någon till god man eller
entledigar någon från ett sådant uppdrag, skall han eller hon
ges tillfälle att yttra sig. Är det fråga om beslut enligt 6 §
andra stycket, skall den gode mannen ges tillfälle att yttra
sig, om det inte är fara i dröjsmål.

När ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare skall göras

10 § Beviljas barnet uppehållstillstånd, skall socialnämnden i
den kommun där barnet vistas hos rätten väcka talan om eller
anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt
föräldrabalken, om inte särskilda skäl talar emot det.
Överförmyndaren skall underrätta socialnämnden om att
förutsättningar för en sådan talan eller anmälan föreligger.

Behörig överförmyndare

11 § I fråga om behörig överförmyndare enligt denna lag finns
bestämmelser i 11 kap. 25 § föräldrabalken.

Allmänna bestämmelser, tillsyn m.m.

12 § I frågor om god man enligt denna lag tillämpas 11 kap.
14 § samt 12, 14, 16 och 19-21 kap. föräldrabalken.

Övergångsbestämmelser

2005:429

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

2. Den som vid utgången av juni 2005 var förordnad som
tillfällig förmyndare eller som god man med stöd av 4 kap. 3 §
lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden
rörande äktenskap och förmynderskap för ett barn som omfattas
av denna lag skall anses som god man enligt denna lag.