Lag (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade

SFS nr
2005:466
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1294

1 § I denna lag finns särskilda bestämmelser för beräkning av
neurosedynskadades inkomstprövade socialförsäkringsförmåner,
studiestöd, kommunala bidrag och avgifter i vissa fall.

2 § För den som enligt regeringsbeslut fått ersättning för
fosterskador som antas orsakade av de i Sverige sålda
läkemedlen Neurosedyn eller Noxodyn ska tillgångar
uppgående till ett belopp om femhundratusen (500 000)
kronor anses som förmögenhet och inte beaktas vid
tillämpningen av

1. 26 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

2. 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade,

3. 97 kap. 6–10 §§ socialförsäkringsbalken,

5. 2 kap. 7 § och 4 kap. 14 § studiestödslagen
(1999:1395),

6. 4 kap. 1 § och 8 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453),
samt

7. 102 kap. 10–13 §§ socialförsäkringsbalken.
Lag (2010:1294).

Övergångsbestämmelser

2009:1057

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas
första gången i fråga om återbetalningsskyldighet som ska
gälla från och med den 1 februari 2010.