Lag (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut

SFS nr
2005:500
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2005-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:86

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av
rådets rambeslut 2003/577/RIF av den 22 juli 2003 om
verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av
egendom eller bevismaterial.

2 § Med frysningsbeslut avses i denna lag

1. ett beslut om kvarstad enligt 26 kap. rättegångsbalken, som
avser värdet av förverkad egendom, eller ett beslut om beslag
enligt 2 kap. 1 § denna lag,

2. ett beslut som har meddelats av en rättslig myndighet i en
annan medlemsstat i Europeiska unionen i samband med ett
straffrättsligt förfarande, i syfte att tillfälligt hindra
förstöring, omvandling, flyttning, överföring eller överlåtelse
av egendom som i den staten kan omfattas av förverkande eller
utgöra bevismaterial, och som har översänts till Sverige för
erkännande och verkställighet.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag.

2 kap. Beslut i Sverige om kvarstad och beslag enligt denna lag
och översändande från Sverige av frysningsbeslut

Beslut i Sverige om beslag enligt denna lag

1 § Åklagare får, under de förutsättningar som anges i 27 kap.
1 § tredje stycket samt 2 och 3 §§ rättegångsbalken, besluta om
beslag av föremål, som skäligen kan antas ha betydelse för
utredning om brott eller vara på grund av brott förverkat och
som kan antas komma att påträffas i en annan medlemsstat i
Europeiska unionen, utan hinder av att föremålet inte är
tillgängligt vid beslutet. Ett sådant beslut får inte
verkställas i Sverige.

Vad som i detta kapitel sägs om föremål skall också gälla i
fråga om skriftlig handling.

Översändande av frysningsbeslut

2 § Ett frysningsbeslut enligt 1 kap. 2 § 1 som översänds från
Sverige till en medlemsstat i Europeiska unionen för erkännande
och verkställighet skickas av åklagare direkt till en behörig
myndighet i den andra staten.

Det efterföljande förfarandet

3 § När ett beslut om beslag som avses i 1 § har verkställts i
den andra medlemsstaten tillämpas följande bestämmelser i 27
kap. rättegångsbalken:

6 § första stycket om rättens prövning,

7 § om tid för åtals väckande,

8 § första och fjärde styckena om hävande av beslag,

11 § om underrättelse, och

13 § om protokoll och om rätt för den som drabbats av ett
beslag att erhålla bevis om beslaget.

Om ett föremål som tagits i beslag enligt 1 § överlämnas till
Sverige, skall det tas i förvar av åklagaren och anses vara
taget i beslag enligt rättegångsbalken.

Även om föremålet inte har överlämnats till Sverige när målet
avgörs skall rätten med tillämpning av 27 kap. 8 § femte
stycket rättegångsbalken pröva om beslaget fortfarande skall
bestå.

3 a § Rätten får, på yrkande av åklagaren, i en dom förordna
att ett beslut om kvarstad till säkerhet för beslut om
förverkande ska gälla under viss tid efter det att beslutet har
vunnit laga kraft, dock längst till dess att beslutet om
förverkande har verkställts i den andra staten. Lag (2011:424).

4 § I lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i
brottmål finns bestämmelser om förfarandet vid ansökan om
överlämnande till Sverige av egendom som omfattas av ett
frysningsbeslut som har översänts enligt 2 §.

5 § I lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland,
Island och Norge angående verkställighet av straff m.m., i
lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande
verkställighet av brottmålsdom och i lagen (2011:423) om
erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom
Europeiska unionen finns bestämmelser om förfarandet vid
verkställighet utomlands av förverkandebeslut, som avser
egendom som omfattas av ett frysningsbeslut som har översänts
enligt 2 §. Lag (2011:424).

3 kap. Erkännande och verkställighet i Sverige av
frysningsbeslut

Inledande bestämmelse

1 § Ett frysningsbeslut som har meddelats i en annan
medlemsstat i Europeiska unionen skall erkännas och verkställas
i Sverige enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Hur ärendet inleds

2 § Ett frysningsbeslut skall skickas direkt till behörig
åklagare. Frysningsbeslutet skall åtföljas av ett intyg som är
upprättat i enlighet med bilagan till rambeslutet.

Frysningsbeslutet och intyget skall översändas skriftligen
genom post, bud eller telefax. Efter överenskommelse i det
enskilda fallet får dock översändandet ske på annat sätt.

Intyget

3 § Det intyg som avses i 2 § första stycket skall vara skrivet
på svenska, danska, norska eller engelska eller åtföljas av en
översättning till något av dessa språk.

Om intyget saknas eller till form eller innehåll är så
bristfälligt att det inte utan väsentlig olägenhet kan läggas
till grund för en prövning av frågan om verkställbarhet, skall
åklagaren ge den andra medlemsstatens myndighet möjlighet att
inom viss tid komma in med komplettering.

Verkställbarhetsförklaring

4 § Om ett frysningsbeslut är verkställbart i Sverige, skall
åklagaren meddela en verkställbarhetsförklaring.

5 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Verkställbarhetsförklaring får inte meddelas

1. om intyget saknas eller till form eller innehåll är så
bristfälligt att det inte utan väsentlig olägenhet kan läggas
till grund för en prövning av frågan om verkställbarhet,

2. om en sådan förklaring skulle strida mot bestämmelser om
immunitet och privilegier,

3. om frysningsbeslutet avser en skriftlig handling eller ett
skriftligt meddelande och det enligt 27 kap. 2 §
rättegångsbalken hade funnits hinder mot att ta handlingen
eller meddelandet i beslag, eller

4. om det i Sverige har meddelats dom eller åtalsunderlåtelse
för den gärning som i den andra medlemsstaten är föremål för
det straffrättsliga förfarande i vilket frysningsbeslutet har
meddelats.

5 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Verkställbarhetsförklaring får inte meddelas

1. om intyget saknas eller till form eller innehåll är så
bristfälligt att det inte utan väsentlig olägenhet kan läggas
till grund för en prövning av frågan om verkställbarhet,

2. om en sådan förklaring skulle strida mot bestämmelser om
immunitet och privilegier,

3. om frysningsbeslutet avser en skriftlig handling eller ett
skriftligt meddelande och det enligt 27 kap. 2 §
rättegångsbalken hade funnits hinder mot att ta handlingen
eller meddelandet i beslag, eller

4. om det i Sverige har meddelats dom, åtalsunderlåtelse
eller straffvarning för den gärning som i den andra
medlemsstaten är föremål för det straffrättsliga förfarande i
vilket frysningsbeslutet har meddelats. Lag (2015:86).

Andra frågor som tas upp i en verkställbarhetsförklaring

6 § Åklagaren skall i verkställbarhetsförklaringen ange att
frysningsbeslutet skall verkställas

1. med tillämpning av 27 kap. 10-13 §§ rättegångsbalken, om
frysningsbeslutet avser ett föremål eller en skriftlig handling
som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott
eller vara på grund av brott förverkad, eller

2. som ett kvarstadsbeslut i brottmål, om frysningsbeslutet
avser värdet av förverkad egendom.

7 § Om den andra medlemsstatens myndighet har begärt att ett
visst förfarande skall tillämpas när ett frysningsbeslut
verkställs enligt 6 § 1, skall åklagaren i
verkställbarhetsförklaringen ange att det begärda förfarandet
skall tillämpas. Detta gäller dock inte om förfarandet strider
mot grundläggande principer i den svenska rättsordningen.

Tidsfrist för verkställigheten

8 § Ett frysningsbeslut som är verkställbart i Sverige skall
verkställas skyndsamt och om möjligt inom 24 timmar från det
att åklagaren mottog beslutet och det intyg som avses i 2 §
första stycket.

Uppskjutande av verkställigheten

9 § Åklagaren får bestämma att verkställigheten av ett
frysningsbeslut skall skjutas upp på viss tid

1. om verkställigheten skulle kunna skada en pågående utredning
om brott, eller

2. om frysningsbeslutet avser egendom som i ett annat
straffrättsligt förfarande är tagen i beslag eller belagd med
kvarstad.

Åklagaren får förlänga den bestämda tiden.

Förfarandet vid verkställigheten

10 § När ett frysningsbeslut skall verkställas enligt 6 § 1 får
husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning göras
enligt reglerna i 28 kap. rättegångsbalken.

Om frysningsbeslutet avser en försändelse som väntas komma in
till ett befordringsföretag, får åklagaren begära rättens
förordnande om att försändelsen, när den kommer in, skall
hållas kvar till dess att verkställighet har skett.
Bestämmelserna i 27 kap. 9 § andra stycket och tredje stycket
första meningen rättegångsbalken skall tillämpas.

Husrannsakan får göras enligt första stycket och en försändelse
får hållas kvar enligt andra stycket även om den gärning som
frysningsbeslutet avser inte motsvarar brott enligt svensk lag,
om det för gärningen kan dömas till fängelse i den andra
medlemsstaten.

11 § När ett frysningsbeslut skall verkställas enligt 6 § 2 får
åklagaren ta lös egendom i förvar till dess frysningsbeslutet
har verkställts.

12 § Polismyndigheten, Tullverket eller Kustbevakningen skall
biträda åklagaren när ett frysningsbeslut skall verkställas
enligt 6 § 1 och när egendom skall tas i förvar enligt 11 §.

Åklagarens tillgång till register

13 § Åklagaren skall vid utredning och prövning av ärenden
enligt denna lag ha tillgång till uppgifter ur
belastningsregistret och misstankeregistret enligt vad som är
föreskrivet om tillgång till sådana uppgifter i verksamhet hos
åklagarmyndighet för beslut om förundersökning och åtal.

Upphävande av en verkställbarhetsförklaring

14 § Åklagaren skall upphäva en verkställbarhetsförklaring

1. om det framkommer att ett frysningsbeslut inte får
verkställas i Sverige,

2. om egendomen inte kan påträffas här, eller

3. om begäran om erkännande och verkställighet av ett
frysningsbeslut återkallas.

Åklagaren får inte upphäva en verkställbarhetsförklaring efter
att ett frysningsbeslut har verkställts och
verkställbarhetsförklaringen prövats av rättten.

Om åklagaren upphäver en verkställbarhetsförklaring, skall
verkställighetsåtgärder som gjorts återgå.

Motivering av beslut

15 § Åklagarens beslut att inte meddela eller att upphäva en
verkställbarhetsförklaring eller att skjuta upp
verkställigheten skall innehålla skälen för beslutet.

Rättens prövning

16 § När ett frysningsbeslut har verkställts, skall åklagaren
skyndsamt begära rättens prövning av
verkställbarhetsförklaringen. Behörig är varje tingsrätt inom
vars domkrets frysningsbeslutet har verkställts eller, om flera
frysningsbeslut har verkställts, en tingsrätt inom vars
domkrets något av frysningsbesluten har verkställts.

Vid rättens handläggning tillämpas reglerna om domstols
handläggning i brottmål, om inte annat sägs i denna lag.
Tingsrätten skall så snart det kan ske hålla förhandling i
ärendet, om en förhandling inte uppenbart skulle sakna
betydelse för prövningen. Vid en förhandling tillämpas
bestämmelserna i 24 kap. 17 § andra stycket rättegångsbalken.

17 § Om rätten fastställer åklagarens
verkställbarhetsförklaring, skall rät-ten bestämma hur länge
verkställigheten av frysningsbeslutet skall bestå. Rätten får
förlänga den bestämda tiden. Om det inte längre finns
tillräckliga skäl för att verkställigheten av frysningsbeslutet
skall bestå, skall verkställbarhetsförklaringen upphävas av
rätten.

Om en verkställbarhetsförklaring upphävs, skall
verkställighetsåtgärder som gjorts återgå.

När rätten bestämmer hur länge verkställigheten av
frysningsbeslutet skall bestå får rätten uppställa villkor som
är påkallade av hänsyn till enskilds rätt eller som är
nödvändiga från allmän synpunkt.

Rätten får inte ändra ett beslut enligt första stycket eller
ett villkor som har ställts upp enligt tredje stycket utan att
åklagaren beretts tillfälle att yttra sig.

Det efterföljande förfarandet

18 § En ansökan om överlämnande av egendom som är föremål för
verkställighet enligt denna lag handläggs och prövas enligt
lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.
Något beslut om beslag skall inte meddelas i ett sådant ärende.

Om rätten i ett sådant ärende beslutar att egendomen skall
överlämnas till den ansökande staten, skall rätten samtidigt
pröva om verkställigheten av frysningsbeslutet skall bestå till
dess att beslutet om överlämnande har verkställts.

19 § En verkställighet i Sverige av ett beslut om förverkande
av egendom som är föremål för verkställighet enligt denna lag
handläggs och prövas enligt lagen (1963:193) om samarbete med
Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av
straff m.m., enligt lagen (1972:260) om internationellt
samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom eller enligt
lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om
förverkande inom Europeiska unionen. Något beslut om beslag
eller kvarstad ska inte meddelas i ett sådant ärende.

En ansökan eller ett beslut om förverkande enligt första
stycket får skickas till den åklagare som har handlagt ärendet
enligt denna lag. Åklagaren ska

1. vidarebefordra beslutet om förverkande till
Kronofogdemyndigheten, om beslutet har sänts över av en
myndighet i en annan medlemsstat enligt lagen (2011:423) om
erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom
Europeiska unionen,

2. vidarebefordra ansökan till Kronofogdemyndigheten, om
ansökan har gjorts av en myndighet i Danmark eller Finland
enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland,
Island och Norge angående verkställighet av straff m.m., och

3. vidarebefordra ansökan till Justitiedepartementet, om
ansökan har gjorts enligt lagen (1972:260) om internationellt
samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.

Om rätten i ett ärende enligt andra stycket 3 beslutar att
egendom ska förklaras förverkad, ska rätten samtidigt pröva om
verkställigheten av frysningsbeslutet ska bestå till dess att
beslutet om förverkande vinner laga kraft. Lag (2011:424).

Överklagande av rättens beslut

20 § Vid överklagande av rättens beslut enligt 16 och 17 §§
samt av beslut enligt 18 och 19 §§, såvitt avser frågan om
verkställigheten av frysningsbeslutet skall bestå, tillämpas
bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av domstols
beslut angående en åtgärd som avses i 25-28 kap. samma balk.