Förordning (2005:501) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut

SFS nr
2005:501
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2005-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:577

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av
lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom
Europeiska unionen av frysningsbeslut.

2 § De begrepp som används i denna förordning har samma
betydelse som i lagen (2005:500) om erkännande och
verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut.

2 kap. Översändande av frysningsbeslut från Sverige

Underrättelser i samband med att ett frysningsbeslut översänds

1 § Åklagaren ska underrätta Kronofogdemyndigheten innan ett
frysningsbeslut som syftar till att säkerställa verkställighet
av ett svenskt beslut om förverkande översänds till en annan
medlemsstat. Om det är fara i dröjsmål, får åklagaren
översända frysningsbeslutet utan att Kronofogdemyndigheten har
underrättats. Underrättelse ska då i stället ske efter det att
frysningsbeslutet har översänts. Förordning (2011:577).

Formkrav vid översändande av ett frysningsbeslut

2 § Ett frysningsbeslut som översänds från Sverige skall
åtföljas av ett intyg som är upprättat i enlighet med bilagan
till rådets rambeslut 2003/577/RIF av den 22 juli 2003 om
verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av
egendom eller bevismaterial.

Intyget skall vara översatt till den andra statens språk eller
till ett språk som den staten har förklarat sig godta.

Underrättelser om ett frysningsbeslut ändras eller upphävs

3 § Om ett frysningsbeslut som har översänts från Sverige
ändras eller upphävs eller om det enligt åklagaren av andra
skäl inte finns anledning att frysningsbeslutet verkställs i
den andra medlemsstaten, skall åklagaren omedelbart underrätta
den andra statens myndighet om detta.

Det efterföljande förfarandet

4 § En ansökan enligt lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål om överlämnande till Sverige av
egendom som omfattas av ett frysningsbeslut eller en ansökan
enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland,
Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. eller
lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande
verkställighet av brottmålsdom om verkställighet utomlands av
förverkandebeslut som avser egendom som omfattas av ett
frysningsbeslut ska göras i anslutning till eller så snart som
möjligt efter det att ett frysningsbeslut har översänts.

Detsamma gäller ett beslut om förverkande som ska sändas över
till en annan medlemsstat inom Europeiska unionen för
verkställighet enligt lagen (2011:423) om erkännande och
verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska
unionen.

En ansökan enligt första stycket ska innehålla uppgifter om
frysningsbeslutet och om vilken myndighet frysningsbeslutet
har översänts till. Förordning (2011:577).

4 a § Åklagaren ska omedelbart underrätta Kronofogdemyndigheten
när ett beslut om förverkande som avser egendom som omfattas av
ett frysningsbeslut har meddelats. Förordning (2011:577).

3 kap. Erkännande och verkställighet i Sverige av
frysningsbeslut

Samråd och underrättelser i samband med åklagarens prövning

1 § Om ett frysningsbeslut som har översänts till Sverige för
erkännande och verkställighet rör en gärning på
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens
områden, skall åklagaren samråda med och vid behov inhämta
yttrande från Justitiekanslern.

2 § Åklagaren skall underrätta den andra medlemsstatens
myndighet om det finns hinder mot att meddela en
verkställbarhetsförklaring eller om det finns skäl att skjuta
upp verkställigheten. Skälen för beslutet skall anges.

3 § Om det är uppenbart att en ansökan som avses i 3 kap. 18
eller 19 § lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet
inom Europeiska unionen av frysningsbeslut inte kommer att
kunna bifallas, skall åklagaren underrätta den andra
medlemsstatens myndighet om detta.

Samråd och underrättelser vid verkställighet av ett
frysningsbeslut

4 § Om åklagaren finner att ett frysningsbeslut är
verkställbart i Sverige, skall åklagaren samråda med den
myndighet i Sverige som ansvarar för verkställigheten av
frysningsbeslutet, om det inte är uppenbart att det saknas
behov av samråd.

5 § Om egendom har tagits i förvar enligt 3 kap. 11 § lagen
(2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska
unionen av frysningsbeslut, skall åklagaren skyndsamt
underrätta kronofogdemyndigheten om förvaret.

6 § Den myndighet i Sverige som har verkställt ett
frysningsbeslut skall skyndsamt underrätta åklagaren när
verkställighet har skett.

7 § Om den myndighet i Sverige som ansvarar för
verkställigheten av frysningsbeslutet konstaterar att egendomen
inte kan påträffas här eller att det av någon annan orsak inte
är möjligt att verkställa frysningsbeslutet, skall myndigheten
underrätta åklagaren.

8 § Åklagaren skall underrätta den andra medlemsstatens
myndighet när verkställighet har skett. Åklagaren skall i
samband med underrättelsen uppmana myndigheten att skicka en
ansökan som avses i 3 kap. 18 eller 19 § lagen (2005:500) om
erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av
frysningsbeslut direkt till åklagaren eller att underrätta
åklagaren när en sådan ansökan görs.

9 § Innan en verkställbarhetsförklaring upphävs enligt 3 kap.
14 § första stycket 1 eller 2 lagen (2005:500) om erkännande
och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut,
skall åklagaren samråda med den andra medlemsstatens myndighet.

Samråd i samband med rättens prövning

10 § Om åklagaren har beretts tillfälle att yttra sig enligt 3
kap. 17 § fjärde stycket lagen (2005:500) om erkännande och
verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut,
skall åklagaren samråda med den andra medlemsstatens myndighet,
om det inte är uppenbart obehövligt.

Underrättelser vid upphävande av en verkställbarhetsförklaring

11 § Den som har upphävt en verkställbarhetsförklaring skall
utan dröjsmål underrätta den myndighet i Sverige som ansvarar
för verkställigheten av frysningsbeslutet.

Åklagaren skall underrätta den andra medlemsstatens myndighet
när en verkställbarhetsförklaring har upphävts.

Underrättelser och information vid överklagande

12 § Kronofogdemyndigheten skall underrätta åklagaren om dess
beslut vid verkställighet som äger rum enligt 3 kap. 6 § 2
lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom
Europeiska unionen av frysningsbeslut överklagas enligt
utsökningsbalkens bestämmelser.

13 § Åklagaren skall underrätta den andra medlemsstatens
myndighet om överklagande sker enligt 3 kap. 20 § lagen
(2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska
unionen av frysningsbeslut eller om verkställighet som äger rum
enligt 3 kap. 6 § 2 samma lag överklagas enligt
utsökningsbalkens bestämmelser. Den andra statens myndighet
skall även underrättas om utgången av ett sådant överklagande.

14 § Den som har drabbats av att ett frysningsbeslut erkänns
och verkställs i Sverige skall, där så är möjligt, informeras
av åklagaren om att frysningsbeslutet får överklagas endast i
den andra medlemsstaten. Informationen skall innehålla de
upplysningar som den andra statens myndighet har lämnat i fråga
om överklagande av frysningsbeslutet.

Åklagaren skall på begäran av den drabbade underrätta den andra
statens myndighet om att frysningsbeslutet kan komma att
överklagas.

Underrättelser i samband med prövning av en fråga om
verkställighet i Sverige av ett utländskt förverkandebeslut

15 § När ett beslut om förverkande som avses i 3 kap. 19 §
första stycket lagen (2005:500) om erkännande och
verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut har
kommit in till Kronofogdemyndigheten eller riksåklagaren, ska
Kronofogdemyndigheten eller riksåklagaren underrätta den
domstol som enligt 3 kap. 17 § första stycket samma lag har
fastställt åklagarens verkställbarhetsförklaring. Om beslutet
om förverkande har kommit in till Kronofogdemyndigheten, ska
Kronofogdemyndigheten underrätta den åklagare som har meddelat
verkställbarhetsförklaringen enligt 3 kap. 4 § lagen
(2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska
unionen av frysningsbeslut.

Om riksåklagaren ansöker om Stockholms tingsrätts prövning
enligt 9 och 35 §§ lagen (1972:260) om internationellt
samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, får en
underrättelse som avses i första stycket i stället ske i
samband med att riksåklagaren begär att den domstol som avses
i första stycket ska överlämna ärendet till Stockholms
tingsrätt. Förordning (2011:577).