Förordning (2005:527) om regionalt investeringsstöd

SFS nr
2005:527
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2005-06-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:1467
Upphävd
2007-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:793

Allmänna bestämmelser

Syftet med regionalt investeringsstöd

1 § För att främja en hållbar tillväxt i stödföretagen och
därmed en hållbar regional tillväxt, får stöd i samband med
investeringar lämnas i form av regionalt investeringsstöd.

Det regionala investeringsstödet skall bidra till att uppfylla
de nationella hållbarhetsmålen.

Innebörden av vissa begrepp

2 § Med små och medelstora företag avses i denna förordning
fristående företag och företag som tillsammans med
partnerföretag eller anknutna företag

1. har färre än 250 anställda, och

2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 50
miljoner euro eller en balansomslutning som motsvarar högst 43
miljoner euro per år.

3 § Med små företag avses i denna förordning fristående företag
och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna
företag

1. har färre än 50 anställda, och

2. antingen har en omsättning eller en balansomslutning som
motsvarar högst 10 miljoner euro per år.

4 § Med partnerföretag avses företag som är förbundna med
varandra genom att ett företag ensamt eller tillsammans med ett
eller flera anknutna företag innehar minst 25 procent av
kapitalet eller rösterna i ett annat företag.

Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller
tillsammans är anknutna företag till det berörda företaget
gäller detta dock inte sådana företag som ägs av

1. offentliga investeringsbolag eller riskkapitalbolag,

2. fysiska personer eller grupper av fysiska personer som
regelbundet ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar och som
investerar kapital i icke börsnoterade företag, förutsatt att
deras sammanlagda investering i ett och samma företag inte
överstiger ett belopp som motsvarar 1 250 000 euro,

3. universitet och forskningscenter utan vinstsyfte, eller

4. institutionella investerare, inklusive regionala
utvecklingsfonder.

5 § Med anknutna företag avses företag där

1. ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna
eller andelarna i ett annat företag,

2. ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet
av ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller
tillsynsorgan,

3. ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande
över ett annat företag enligt ett avtal som är slutet med detta
eller enligt en bestämmelse i det företagets stadgar, eller

4. ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat
företag till följd av en överenskommelse med andra aktieägare
eller delägare i företaget ensamt förfogar över en majoritet av
rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.

Detsamma gäller företag som upprätthåller de förbindelser som
avses i första stycket 1-4 med ett annat företag genom

a) ett eller flera andra företag,

b) de investerare som avses i 4 § andra stycket, eller

c) en fysisk person eller en grupp av fysiska personer i
samverkan, om företagen helt eller delvis bedriver sin
verksamhet på samma eller angränsande marknader.

6 § Företag vars kapital eller röstandel till minst 25 procent
direkt eller indirekt kontrolleras av ett eller flera
offentliga organ, individuellt eller gemensamt, anses som små
eller medelstora företag enligt 2 eller 3 § endast om de
kontrolleras av offentliga organ som anges i 4 § andra stycket
1, 3 eller 4.

7 § I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns
bestämmelser om att ett samverkansorgan har till uppgift att
besluta om användningen av vissa statliga medel för regional
utveckling enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen. I
lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning finns bestämmelser om att ett regionalt
självstyrelseorgan skall besluta om användningen av
regionalpolitiska och andra utvecklingsmedel i vissa särskilt
angivna län.

I län med ett regionalt självstyrelseorgan skall vad som sägs
om länsstyrelsen i stället gälla det regionala
självstyrelseorganet. I Gotlands och Kalmar län skall vad som
sägs om länsstyrelsen i 52 § andra stycket i stället gälla
samverkansorganet.

Allmänna förutsättningar för regionalt investeringsstöd

8 § Regionalt investeringsstöd får lämnas i vissa kommuner
eller delar av kommuner som är indelade i två stödområden, A
och B. Närmare bestämmelser om vilka kommuner eller delar av
kommuner som ingår i stödområdena finns i förordningen
(1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd.

Inom stödområde A i Östersunds kommun, med undantag av Näs och
Häggenås församlingar, och Krokoms kommun, med undantag av
Näskotts, Laxsjö, Föllinge, Hotagens, Offerdals och Alsens
församlingar, får regionalt investeringsstöd lämnas endast i
samband med större investeringar som bedöms vara av strategisk
betydelse.

Inom stödområde B får regionalt investeringsstöd lämnas enligt
24-26 §§. Om det finns särskilda skäl får regionalt
investeringsstöd lämnas även till andra typer av investeringar
som bedöms vara av strategisk betydelse eller som annars bedöms
ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen, dock bara
då upplåning inte bedöms kunna täcka kapitalbehovet.

I Sundsvalls kommun, med undantag av Holms och Lidens
församlingar, i Timrå, Umeå, Vännäs och Luleå kommuner samt i
Bodens kommun, med undantag av Edefors och Gunnarsbyns
församlingar, får dock regionalt investeringsstöd i andra fall
än som anges i 24-26 §§ lämnas endast i samband med större
investeringar.

9 § I de fall som anges i 26 § får stöd även lämnas i områden
som omfattas av EG:s strukturfondsprogram för mål 2 men som
inte ingår i stödområde A eller B.

10 § Regionalt investeringsstöd får lämnas endast om det är
förenligt med artikel 87 i Fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen. För stödet gäller även de särskilda
föreskrifter om upphävande, ändring och återkrav av stöd som
med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
har meddelats i 21 § förordningen (1988:764) om statligt stöd
till näringslivet.

11 § Vid prövning av ärenden om regionalt investeringsstöd
skall det särskilt beaktas om den investering för vilken stöd
söks kan leda till nya arbetstillfällen för såväl kvinnor som
män.

Minst 40 procent av de arbetstillfällen som tillkommer till
följd av stödet skall förbehållas vartdera könet. Om det finns
särskilda skäl, får undantag helt eller delvis medges från
denna bestämmelse av den som beviljar stödet. I ärenden om
undantag från denna bestämmelse skall länsarbetsnämnden höras.

12 § Storleken av ett regionalt investeringsstöd skall
bestämmas med tilllämpning av de särskilda bestämmelser som
gäller för stödändamålet och med hänsyn till en investerings
storlek och ändamål, konkurrensförhållandena på den marknad där
verksamheten skall bedrivas samt med hänsyn till hur viktigt
det är för samhället att investeringen genomförs. Stödet får
inte vara större än vad som behövs för att investeringen skall
komma till stånd.

Stödets storlek skall bestämmas med hänsyn till den totala
investeringskostnaden inklusive kostnader för inkörning och
liknande som är nödvändiga för igångsättningen av verksamheten.

13 § Regionalt investeringsstöd får kombineras med andra former
av statligt stöd om de sammanlagda stöden inte överstiger vad
som följer av 31-33, 35, 38, 43, 45 och 50 §§.

Maximala nivåer för stöd gäller det totala stödbeloppet när
flera regionala stödprogram tillämpas samtidigt oavsett om
stödet betalas med lokala, regionala eller nationella medel
eller med gemenskapsmedel.

När kostnader som berättigar till regionalt stöd helt eller
delvis också berättigar till stöd för andra ändamål, skall de
kostnader som är gemensamma omfattas av den fördelaktigaste
maximala nivå som gäller för dessa stödprogram.

Stödmottagare

14 § Regionalt investeringsstöd får lämnas till företag,
affärsverk eller uppdragsmyndigheter som bedriver verksamhet på
marknadsmässiga villkor. Stöd enligt 26 § till privatägda
företag får dock lämnas endast till små företag.

Till ideella organisationer eller intresseorganisationer får
stöd lämnas till utgifter för utlokalisering av verksamhet från
Stockholmsregionen även om de inte bedriver verksamhet på
marknadsmässiga villkor.

15 § Regionalt investeringsstöd får lämnas till kommuners eller
direkt eller indirekt kommunägda företags turistverksamhet
enligt 22 §, framställning av fasta bränslen enligt 23 § och
uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning
enligt 24-26 §§.

Om det finns synnerliga skäl får Verket för
näringslivsutveckling medge att en kommun som övertar en
byggnad för vilken regionalt investeringsstöd har lämnats också
övertar de ekonomiska förpliktelser som följer av stödet.
Övertagandet skall vara motiverat av hänsyn till
sysselsättningen i kommunen och medföra att sysselsättning
bevaras.

Verksamheter till vilka stöd får lämnas

16 § Regionalt investeringsstöd får lämnas till

1. industriell och industriliknande verksamhet,

2. industriserviceverksamhet,

3. tjänste- och serviceverksamhet,

4. turistverksamhet,

5. framställning av fasta bränslen,

6. uppförande av lokaler för uthyrning, och

7. annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för
näringslivets utveckling i regionen eller annars bedöms ha
särskild betydelse för den regionala utvecklingen.

Tjänste- och serviceverksamhet skall vara inriktad på en större
marknad än en lokal eller regional marknad för att stöd skall
få lämnas.

Allmänna krav på verksamheten

17 § Verksamheten skall bedrivas i en ort där förutsättningarna
för lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda
bedöms vara tillfredsställande. Villkoret om tillfredsställande
lönsamhet gäller inte ideella organisationer eller
intresseorganisationer.

Regionalt investeringsstöd får inte lämnas till stödmottagarens
utgifter för verksamhetens normala drift.

18 § Stöd får inte lämnas till en stödmottagare i ekonomiska
svårigheter. Med ekonomiska svårigheter avses att en
stödmottagare inte med egna finansiella medel eller med medel
från ägare, aktieägare eller långivare kan hejda förluster som,
utan stöd från en offentlig myndighet, leder till att en
stödmottagare på kort eller medellång sikt med största
sannolikhet försätts i konkurs.

En stödmottagare skall ha auktoriserad eller godkänd revisor.

19 § Regionalt investeringsstöd får bara lämnas om verksamheten
tillförsäkrar de anställda en tillfredsställande arbetsmiljö
och om företaget uppfyller kraven på aktiva åtgärder enligt 3-
13 §§ jämställdhetslagen (1991:433). Kvinnors och mäns löner
och andra anställningsförmåner skall vara minst likvärdiga med
vad som följer av tillämpligt kollektivavtal.

Förbud mot stöd i vissa fall

20 § Regionalt investeringsstöd får inte lämnas till

1. jordbruksverksamhet som avser produkter som anges i bilaga 1
till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

2. fiskeriverksamhet,

3. transportverksamhet,

4. verksamhet inom stålindustrin som omfattas av bilaga B till
kommissionens meddelande nr K(2002) 315 om sektorsövergripande
rambestämmelser för regionalstöd till stora
investeringsprojekt, eller

5. verksamhet inom syntetfiberindustrin som omfattas av bilaga
D till kommissionens meddelande nr K(2002) 315 om
sektorsövergripande rambestämmelser för regionalstöd till stora
investeringsprojekt.

Regionalt investeringsstöd som uppgår till mer än 5 miljoner
euro får lämnas till verksamhet inom motorfordonsindustrin som
omfattas av bilaga C till de i första stycket 4 och 5 angivna
rambestämmelserna endast om stödet inte överstiger 30 procent
av de stödnivåer som anges i 31, 35 eller 38 §.

Regionalt investeringsstöd till varvsindustrin får lämnas
endast om stödet inte överstiger 12,5 procent av de stödnivåer
som anges i 31, 35 eller 38 §. Sådant stöd skall avse
förbättring eller modernisering av befintliga varv i syfte att
öka produktiviteten i befintliga anläggningar och får inte vara
kopplat till en finansiell omstrukturering av verksamheten.

Särskilda bestämmelser för stöd till stora investeringsprojekt

21 § Regionalt investeringsstöd till projekt som har en
sammanlagd investeringskostnad på minst 50 miljoner euro får
lämnas endast om stödet är förenligt med kommissionens
meddelande nr K(2002) 315 om sektorsövergripande
rambestämmelser för regionalstöd till stora
investeringsprojekt.

Den särskilda skyldigheten att i enlighet med rambestämmelserna
informera kommissionen om sådant stöd, skall ombesörjas av
regeringen. Detta skall ske inom 20 arbetsdagar från dagen för
beviljandet av stödet. Verket för näringslivsutveckling skall
lämna erforderligt underlag för sådan information.

Särskilda bestämmelser för vissa verksamheter

22 § Regionalt investeringsstöd till turistverksamhet får
lämnas även till verksamhet med anknytning till
turistverksamheten, om den med hänsyn till sin karaktär,
omfattning och målgrupp förbättrar förutsättningarna för
turistverksamheten genom att förlänga turistsäsongen.

Stöd till anläggningar för turistverksamhet får lämnas även om
driften skall arrenderas ut. Om anläggningen ägs av en kommun,
eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag, skall
beslutet om stöd förenas med villkor om arrendets storlek.
Arrendet skall bestämmas lägst till en sådan nivå att det inte
innebär subventioner utöver vad som följer av det regionala
investeringsstödet.

23 § Regionalt investeringsstöd till framställning av fasta
bränslen bör, med beaktande av bestämmelserna i 13 §, lämnas
som komplettering till stöd enligt förordningen (1998:653) om
statligt stöd till energiteknik.

Stödet skall i första hand lämnas till anläggningar där
energiråvara bryts, framställs eller förädlas. För
torvproduktion får stödet avse också beredning av täkt eller
anordningar för sådan beredning eller för brytning. Stöd får
lämnas endast till verksamheter som bedrivs i större omfattning
och har permanent karaktär. Stöd får inte lämnas till
förbränningsanläggningar.

Beslut om stöd skall fattas efter samråd med Statens
energimyndighet.

24 § Regionalt investeringsstöd till uppförande, ombyggnad och
restaurering av lokaler för uthyrning får lämnas för lokaler på
en ort med högst 10 000 invånare om

1. den lokala arbetsmarknadsregionen har tillfredsställande
förutsättningar för den verksamhet som skall bedrivas i
lokalerna, och

2. det i den lokala arbetsmarknadsregionen saknas
förutsättningar att på annat sätt få tillgång till lämpliga
lokaler för verksamheten.

I lokalerna får endast sådan verksamhet bedrivas som är
stödberättigande enligt 16 §. Hyresgästen skall uppfylla de
villkor som anges i 11, 12, 14, 15 och 17-19 §§.

Lokalerna får inte byggas större än 2 000 kvadratmeter eller
vara avsedda för bara ett företag. De får hyras ut endast till
små och medelstora företag som bedöms sakna möjlighet att
själva bygga lokaler. Om det finns särskilda skäl får Verket
för näringslivsutveckling bevilja undantag från villkoren för
stöd i detta stycke.

I en ort som är utsatt för särskilt omfattande strukturell
förändring av sysselsättningen får stöd även lämnas till
ombyggnad och restaurering av större lokaler.

Om lokalen ägs av en kommun, eller av ett direkt eller indirekt
kommunägt företag, skall beslutet om stöd förenas med villkor
om hyrans storlek. Hyran skall därvid bestämmas lägst till en
sådan nivå att den inte innebär subventioner utöver vad som
följer av det regionala investeringsstödet.

25 § Regionalt investeringsstöd till ombyggnad och restaurering
av lokaler för uthyrning får lämnas för lokaler på en ort som
har fler än 10 000 men färre än 75 000 invånare, om

1. den lokala arbetsmarknadsregionen är utsatt för särskilt
omfattande strukturell förändring av sysselsättningen,

2. den lokala arbetsmarknadsregionen har tillfredsställande
förutsättningar för den verksamhet som skall bedrivas i
lokalerna, och

3. det i den lokala arbetsmarknadsregionen saknas
förutsättningar att på annat sätt få tillgång till lämpliga
lokaler för verksamheten.

I lokalerna får endast sådan verksamhet bedrivas som är
stödberättigande enligt 16 §. Hyresgästen skall uppfylla de
villkor som anges i 11, 12, 14, 15 och 17-19 §§.

Lokalerna får inte byggas större än 2 000 kvadratmeter eller
vara avsedda bara för ett företag. De får hyras ut endast till
små och medelstora företag som bedöms sakna möjlighet att
själva bygga lokaler. Om det finns särskilda skäl får Verket
för näringslivsutveckling bevilja undantag från villkoren för
stöd i detta stycke.

Om lokalen ägs av en kommun, eller av ett direkt eller indirekt
kommunägt företag, skall beslutet om stöd förenas med villkor
om hyrans storlek. Hyran skall därvid bestämmas lägst till en
sådan nivå att den inte innebär subventioner utöver vad som
följer av det regionala investeringsstödet.

26 § Regionalt investeringsstöd enligt 24 eller 25 § får även
lämnas på orter i områden som omfattas av EG:s
strukturfondsprogram för mål 2 men som inte ingår i stödområde
A eller B. Lokalerna får dock hyras ut endast till små företag.

Kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001
om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på
statligt stöd till små och medelstora företag gäller i fråga om
stödgivningen.

27 § Med en lokal arbetsmarknadsregion i 24 och 25 §§ avses en
region inom vilken människor kan bo och arbeta utan att behöva
göra alltför tidsödande resor mellan hem och arbete. Indelning
av landet i lokala arbetsmarknadsregioner görs av Verket för
näringslivsutveckling med utgångspunkt från omfattningen av
arbetspendlingen över kommungränserna.

Ändamål för vilka stöd får lämnas

28 § Regionalt investeringsstöd får, i den utsträckning det
finns medel, lämnas till

1. nyinvesteringar i byggnader och maskiner m.m.,

2. utbildning,

3. konsulttjänster, informationskampanjer och
kunskapsspridning,

4. forskning och utveckling.

Nyinvesteringar i byggnader och maskiner m.m.

29 § Med nyinvestering avses en investering i
anläggningstillgångar, utökning av kapaciteten vid en befintlig
anläggning eller igångsättning av en verksamhet som medför en
genomgripande förändring av en befintlig verksamhets produkter
eller produktionsprocesser. Stöd får lämnas till utgifter för

1. ny-, till- eller ombyggnad av byggnader, markberedning för
torvproduktion eller anordnande av annan markanläggning,

2. maskiner eller andra inventarier med en beräknad
avskrivningstid av mer än tre år och för flyttning av maskiner
och andra inventarier under förutsättning att flyttningen är en
del av investeringen,

3. immateriella investeringar såsom förvärv av patent,
tillverkningslicenser och patenterat eller icke patenterat
tekniskt kunnande.

30 § För att säkerställa att de produktiva investeringar för
vilka stöd lämnas är lönsamma måste stödmottagarens
finansiering uppgå till minst 25 procent.

Stöd för nyinvesteringar skall göras beroende av att den
berörda investeringen upprätthålls i minst fem år genom sättet
för utbetalning av stödet eller genom de villkor som är
förenade med stödet.

Ny-, till- eller ombyggnad av byggnader eller anordnande av
markanläggningar

31 § För ny-, till- eller ombyggnad av byggnader eller
anordnande av markanläggning får regionalt investeringsstöd
lämnas

1. i stödområde A med högst 35 procent av den totala
investeringskostnaden,

2. i stödområde B med högst 25 procent av den totala
investeringskostnaden till små och medelstora företag och med
högst 20 procent i övriga fall.

32 § Till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för
uthyrning enligt 24 § och till ombyggnad och restaurering av
sådana lokaler enligt 25 § får regionalt investeringstöd lämnas
med högst 30 procent av den totala investeringskostnaden i
stödområde A och med högst 20 procent av den totala
investeringskostnaden i stödområde B.

Regionalt investeringsstöd enligt 26 § får lämnas med högst 15
procent av den totala investeringskostnaden. För åtgärderna
skall det stöd som möjliggörs av medel från Europeiska
gemenskapen utnyttjas i största möjliga mån.

33 § Till markberedning för torvproduktion får regionalt
investeringsstöd lämnas endast om det finns särskilda skäl.

I stödområde A får stödet lämnas med högst 30 procent av den
totala investeringskostnaden och i stödområde B med högst 20
procent.

Maskiner och andra inventarier samt flyttning av maskiner och
andra inventarier

34 § Till tjänsteföretag, ideella organisationer eller
intresseorganisationer, som inte bedriver konkurrensutsatt
verksamhet på marknadsmässiga villkor, får regionalt
investeringsstöd lämnas för maskiner och till utgifter för
flyttning av maskiner och andra inventarier från
Stockholmsregionen.

35 § För maskiner och andra inventarier samt för flyttning av
dem får regionalt investeringsstöd lämnas

1. i stödområde A med högst 35 procent av den totala
investeringskostnaden,

2. i stödområde B med högst 25 procent av den totala
investeringskostnaden till små och medelstora företag och med
högst 20 procent i övriga fall.

Immateriella investeringar

36 § De immateriella investeringarna skall uteslutande
utnyttjas i den verksamhet som beviljats regionalt
investeringsstöd och investeringarna skall betraktas som
tillgångar som kan skrivas av. De skall även vara förvärvade på
marknadsmässiga villkor och skall under minst fem år tas upp
som tillgångar i balansräkningar och förbli i det företag som
får regionalt investeringsstöd.

37 § Storleken av ett regionalt investeringsstöd till
immateriella investeringar skall grundas på den totala
investeringskostnaden i samband med investeringen. För andra än
små och medelstora företag får dock som stödberättigande
kostnader för immateriella investeringar räknas högst 25
procent av det totala stödunderlaget för byggnader och
maskiner.

38 § För immateriella investeringar får regionalt
investeringsstöd lämnas

1. i stödområde A med högst 35 procent av den totala
investeringskostnaden,

2. i stödområde B med högst 25 procent av den totala
investeringskostnaden till små och medelstora företag och med
högst 20 procent i övriga fall.

Utbildning

39 § Med utbildning avses

1. allmän utbildning: utbildning som ger kvalifikationer eller
kunskap som leder till någon form av erkännande, t.ex. intyg
eller godkännande, av offentliga myndigheter eller organ eller
av andra organ eller institutioner som staten eller Europeiska
gemenskapernas kommission har givit befogenheter inom detta
område, eller som är öppen för anställda vid olika företag
eller organiseras som ett led i ett samarbete mellan flera
företag som är oberoende av varandra,

2. särskild utbildning: utbildning som omfattar teoretisk och
praktisk undervisning som direkt och främst är tillämplig på
den anställdes nuvarande eller framtida anställning hos
stödmottagaren, är kopplad till en viss verksamhet i
stödmottagarens specifika verksamhet och endast i mycket
begränsad utsträckning är överförbar till andra företag eller
arbetsområden.

40 § Regionalt investeringsstöd får lämnas till kostnader för
utbildning om stödets storlek står i proportion till de
gemensamma syften som stödmottagaren, personalen och samhället
vill uppnå med hjälp av stödet.

41 § Till tjänsteföretag, ideella organisationer eller
intresseorganisationer får regionalt investeringsstöd för
utbildning av personal lämnas endast i samband med en
etablering i ett stödområde eller en utökning av verksamheten
där.

42 § Stödberättigande kostnader för utbildning är

1. personalkostnader för lärare,

2. kostnader för resor för lärare och deltagare,

3. övriga löpande kostnader, såsom för material och utrustning,

4. avskrivningar för instrument och utrustning i förhållande
till deras användning i utbildningsprojektet,

5. rådgivningskostnader i samband med utbildningen, och

6. personalkostnader för deltagarna i utbildningsprojektet,
dock högst motsvarande 50 procent av stödunderlaget.

43 § I stödområde A och B får regionalt investeringsstöd lämnas
till

1. allmän utbildning med högst 75 procent av den totala
investeringskostnaden till små och medelstora företag och med
högst 55 procent i övriga fall,

2. särskild utbildning med högst 40 procent av den totala
investeringskostnaden till små och medelstora företag och med
högst 30 procent i övriga fall.

Konsulttjänster, informationskampanjer och kunskapsspridning

44 § Regionalt investeringsstöd får lämnas till rådgivning från
utomstående konsulter, till allmänna informationskampanjer och
kunskapsspridning. Stöd får dock inte lämnas till andra än små
och medelstora företag.

45 § I stödområde A och B får regionalt investeringsstöd lämnas
till dessa ändamål med högst 50 procent av stödunderlaget.

Forskning och utvecklingsarbete

46 § Med forskning och utvecklingsarbete avses

1. grundforskning: forskning som syftar till en fördjupning av
allmän vetenskaplig och teknisk kunskap som inte är knuten till
industriella eller affärsmässiga mål,

2. industriell forskning: planerad forskning och kritisk analys
som syftar till att utveckla ny kunskap, som skall kunna
användas för att utveckla nya produkter, tillverkningsprocesser
eller tjänster eller för att markant förbättra befintliga
produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster,

3. utvecklingsarbete före det konkurrensutsatta stadiet:
överföring av industriella forskningsresultat till en metod,
ett utkast eller en skiss till nya, ändrade eller förbättrade
varor, processer eller tjänster oberoende av om de är avsedda
för försäljning eller användning fram till skapandet av den
första prototypen, som dock inte skall kunna användas i
kommersiella syften; utvecklingen kan även inbegripa
konceptuella utformningar och skisser av varor, processer eller
tjänster och inledande demonstrationer eller pilotprojekt under
förutsättning att dessa projekt inte kan omvandlas eller
användas för industriell tillämpning eller kommersiell
exploatering,

4. teknisk genomförbarhetsstudie: förberedande verksamhet som
utförs före industriell forskning och utveckling före det
konkurrensutsatta stadiet.

47 § Regionalt investeringsstöd får lämnas till forskning och
utvecklingsarbete om det bedöms kunna stimulera stödmottagaren
att inleda verksamhet med forskning och utvecklingsarbete eller
inleda ytterligare forskning och utvecklingsarbete utöver vad
som normalt bedrivs i den dagliga verksamheten. Kriterier vid
bedömningen är exempelvis att stödmottagarens utgifter för
forskning och utvecklingsarbete ökar, att det antal anställda
som är verksamma i forsknings- och utvecklingsverksamhet ökar
eller att stödmottagaren får ökade utgifter i samband med
internationellt samarbete. Stöd får även lämnas om det bidrar
till att forskning kan genomföras som utan stödet skulle ha
haft en lägre ambitionsnivå eller inte kunnat slutföras inom
samma tid.

Stöd till investeringar för forskning och utvecklingsarbete får
lämnas endast om stödet är en förutsättning för att den
aktuella forskningen eller det aktuella utvecklingsarbetet
skall kunna genomföras och stödet inte utgör driftstöd.

Stöd till enskilda forskningsprojekt, vars kostnader överstiger
25 miljoner euro och som beviljas stöd som överstiger
motsvarande fem miljoner euro brutto i subventionsvärde, skall
i förväg anmälas till och godkännas av kommissionen.

48 § Till tjänsteföretag, ideella organisationer eller
intresseorganisationer får regionalt investeringsstöd för
forskning och utvecklingsarbete lämnas endast i samband med en
etablering i ett stödområde eller en utökning av verksamheten
där.

49 § Stödberättigande kostnader för forskning och
utvecklingsarbete är

1. personalkostnader för forskare, tekniker och annan personal
som uteslutande arbetar med forskning,

2. kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader som
uteslutande och permanent används för forskning,

3. kostnader för konsulttjänster och liknande tjänster, såsom
inköpta forskningstjänster, teknisk kunskap, patent och
motsvarande,

4. andra allmänna omkostnader som uppkommit direkt till följd
av forskningen, och

5. andra löpande kostnader som uppkommit direkt till följd av
forskningen, såsom för material och lager.

50 § I stödområde A och B får regionalt investeringsstöd lämnas
till

1. grundforskning med högst 100 procent av stödunderlaget i den
utsträckning som den bedrivs på ett mycket tidigt stadium, ges
en bred spridning och utnyttjas icke-diskriminerande på
marknadsmässiga villkor,

2. industriell forskning med högst 65 procent av stödunderlaget
till små och medelstora företag och med högst 55 procent i
övriga fall,

3. utvecklingsverksamhet före det konkurrensutsatta stadiet med
högst 40 procent av stödunderlaget till små och medelstora
företag och med högst 30 procent i övriga fall,

4. tekniska genomförbarhetsstudier innan verksamhet med
industriell forskning inleds med högst 75 procent av
stödunderlaget,

5. tekniska genomförbarhetsstudier innan utvecklingsverksamhet
före det konkurrensutsatta stadiet inleds med högst 50 procent
av stödunderlaget.

Förfarandet i ärenden om regionalt investeringsstöd

Ärenden som avgörs av länsstyrelsen

51 § Länsstyrelsen skall avgöra ärenden om regionalt
investeringsstöd om det godkända totala kapitalbehov som ligger
till grund för ansökan är högst 25 miljoner kronor. Med det
totala kapitalbehovet avses, förutom medel för mark och
byggnader samt för maskiner och andra inventarier, medel för
immateriella investeringar, utbildning, konsulttjänster,
informationskampanjer och kunskapsspridning, forskning och
utvecklingsarbete samt medel för omsättningstillgångar.

Länsstyrelsen skall även avgöra ärenden om regionalt
investeringsstöd till immateriella investeringar, utbildning,
informationskampanjer och kunskapsspridning samt forskning och
utvecklingsarbete om de sammanlagda utgifterna för dessa
ändamål är högst 4 miljoner kronor.

Länsstyrelsen skall dessutom avgöra ärenden om regionalt
investeringsstöd till annan verksamhet som bedöms få väsentlig
betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller som
annars bedöms ha särskild betydelse för den regionala
utvecklingen om verksamheten i ett förhandsbesked enligt 57 §
förklarats vara av den art att stöd kan lämnas.

Om utgifterna uppgår till ett högre belopp än vad som sägs i
första och andra styckena skall ärendet prövas av Verket för
näringslivsutveckling.

Ärenden som avgörs av Verket för näringslivsutveckling

52 § Verket för näringslivsutveckling skall avgöra ärenden som
till någon del gäller

1. stöd till verksamhet inom stödområde B, dock inte verksamhet
i Västra Götalands län,

2. stöd i områden som anges i 8 § andra stycket,

3. åtgärder som innebär att en verksamhet flyttas från ett län
till ett annat,

4. stöd till tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har
uppkommit sedan investeringen påbörjades,

5. stöd till verksamhet som är eller väntas bli föremål för en
rekonstruktionsåtgärd eller som nyligen har varit föremål för
en sådan åtgärd,

6. stöd till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler
för uthyrning, eller

7. stöd till annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse
för näringslivets utveckling i regionen eller annars bedöms ha
särskild betydelse för den regionala utvecklingen och
verksamheten inte i ett förhandsbesked enligt 57 § förklarats
vara av den art att stöd kan lämnas.

Länsstyrelsen skall yttra sig i ärenden enligt första stycket,
förutom då det är uppenbart obehövligt.

53 § Verket för näringslivsutveckling skall med eget yttrande
överlämna ett ärende till regeringen, om

1. Europeiska gemenskapernas kommissions godkännande krävs,

2. ärendet avser stöd till affärsverk eller
uppdragsmyndigheter, eller

3. ärendet annars har principiell vikt eller är av stor
betydelse.

Ansökan och beslut

54 § En ansökan om regionalt investeringsstöd skall ges in till
länsstyrelsen i det län där verksamheten skall bedrivas. En
ansökan som inte skall avgöras av länsstyrelsen skall dock ges
in till Verket för näringslivsutveckling.

Om ett ärende, som enligt 52 § första stycket skall prövas av
Verket för näringslivsutveckling, har inletts hos
länsstyrelsen, skall länsstyrelsen med eget yttrande överlämna
ärendet till Verket för näringslivsutveckling.

Ansökan skall ha kommit in till behörig myndighet innan
investeringarna påbörjas.

55 § Stöd får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt
medgivande har påbörjats innan frågan om stöd har avgjorts. Ett
sådant medgivande får lämnas endast innan åtgärden har
påbörjats. Medgivandet får lämnas endast om det finns särskilda
skäl. Medgivandet kan lämnas av den som skall avgöra ärendet om
stöd eller, om regeringen skall avgöra ärendet, av Verket för
näringslivsutveckling.

56 § Beslut om stöd skall förenas med de villkor som behövs med
hänsyn till syftet med stödet eller av någon annan anledning.

Förhandsbesked

57 § Efter ansökan lämnar Verket för näringslivsutveckling
förhandsbesked om en viss verksamhet är av sådan art att
regionalt investeringsstöd kan lämnas. Ansökningshandlingarna
skall innehålla en beskrivning av den verksamhet som ansökan
avser.

Om ansökan om stöd görs inom ett år från dagen för beskedet och
de förhållanden som låg till grund för beskedet inte har
ändrats är förhandsbeskedet bindande för frågan om verksamheten
är av sådan art att stöd kan lämnas till verksamheten.

Gäller ansökan om förhandsbesked stöd till ett affärsverk eller
en uppdragsmyndighet skall Verket för näringslivsutveckling med
eget yttrande lämna över ärendet till regeringens prövning.
Detsamma skall gälla om ansökan avser en fråga som har
principiell vikt eller är av stor betydelse.

Regeringens prövning av ansökningar om regionalt
investeringsstöd

58 § Regeringen kan utan hinder av 51, 52 och 54 §§ direkt ta
emot och avgöra en ansökan om regionalt investeringsstöd. Så
får dock inte ske utan synnerliga skäl, om länsstyrelsen kan
besluta i ärendet.

Om det för ett stöd krävs ett godkännande av Europeiska
gemenskapernas kommission, får regeringen inte bevilja stödet
innan den har fått ett sådant godkännande.

Stödets storlek

59 § När ett regionalt investeringsstöd beviljas, bestäms
stödets storlek preliminärt i avvaktan på att de sammanlagda
godkända utgifterna kan beräknas med säkerhet. När så kan ske
fastställer den myndighet som beviljat stödet eller, om
regeringen beviljat stödet, Verket för näringslivsutveckling,
stödets storlek slutligt.

Endast om det finns synnerliga skäl får stöd lämnas för
tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har uppkommit
sedan investeringen påbörjades.

Beslutets giltighetstid

60 § Ett beslut om att bevilja regionalt investeringsstöd
upphör att gälla, om inte den investering eller de åtgärder som
stödet avser har påbörjats inom ett år från den dag då beslutet
meddelades, eller inom den kortare tid som bestäms i samband
med beslutet om stöd, samt avslutats och redovisats inom tre år
från nämnda dag. Om det finns särskilda skäl, får den som har
beviljat stöd medge förlängning av sådan tid. Har stöd
beviljats av regeringen beslutar dock Verket för
näringslivsutveckling om förlängning.

Utbetalning

61 § Ett regionalt investeringsstöd betalas ut i rater
vartefter redovisning lämnas för genomförda åtgärder. Stödet
får även betalas ut i sin helhet om den investering eller
åtgärd för vilken stödet beviljats har avslutats och redovisats
eller ändamålet med stödet på något annat sätt har uppfyllts.

62 § Stödet får inte betalas ut förrän mottagaren har lämnat
föreskriven säkerhet samt uppfyllt eventuella övriga villkor
för utbetalning. Om inte hela stödet har lyfts inom sex månader
från den dag då det först har kunnat lyftas, kan mottagaren
fråntas rätten till den innestående delen av stödet. Ett sådant
beslut meddelas av den som har beviljat stödet eller, om
regeringen har beviljat stödet, av Verket för
näringslivsutveckling.

Säkerhet för regionalt investeringsstöd

63 § För eventuella återkrav enligt 68 § eller 70-72 §§ skall
den säkerhet ställas som behövs med hänsyn till stödets storlek
och mottagarens ekonomiska ställning samt till övriga
omständigheter. Vid bedömningen av om säkerhet behövs skall
mottagarens sammanlagda skulder vägas in i fråga om stöd enligt
denna förordning, förordningen (2000:283) om regionalt bidrag
till företagsutveckling samt förordningen (2000:282) om
småföretagsstöd.

Om det inte finns särskilda skäl, skall full eller begränsad
borgen ställas av den som direkt eller indirekt har ett
väsentligt ägarinflytande över företaget. Behovet av sådan
borgen skall bedömas med hänsyn till hur stor ägarnas
kapitalinsats är, till andra säkerheter och övriga
omständigheter.

64 § Inom stödområde A och i Västra Götalands län får
länsstyrelsen medge ändring av säkerheten för ett regionalt
investeringsstöd som tidigare har beviljats av regeringen eller
Verket för näringslivsutveckling. Ändringen får medges, om den
behövs för att ett nytt projekt som länsstyrelsen beviljar
regionalt stöd till skall komma till stånd. Har frågan
principiell betydelse eller innebär ändringen en betydande
ökning av statens kreditrisk, skall frågan lämnas över till
verkets avgörande.

Tillsyn och uppföljning

65 § Med uppföljningsmyndighet avses den myndighet som beviljar
ett regionalt investeringsstöd. Uppföljningsmyndigheten skall
se till att detta utnyttjas för avsett ändamål och i
överensstämmelse med föreskrivna villkor. Myndigheten skall
också svara för uppföljningen av ärendet.

66 § För regionalt investeringsstöd som har beviljats av
regeringen svarar Verket för näringslivsutveckling för tillsyn
och uppföljning.

Inom stödområde A och i Västra Götalands län får verket, efter
samråd med länsstyrelsen, antingen överta ansvaret för tillsyn
och uppföljning av ett ärende från länsstyrelsen eller lämna
över detta ansvar till länsstyrelsen.

Vid beredning av uppföljningsärenden skall
uppföljningsmyndigheten samråda med berörd länsarbetsnämnd och
Kronofogdemyndigheten, om inte tidsskäl eller frågans art talar
emot detta. Förordning (2006:793).

67 § Uppföljningsmyndigheten får medge ändring av villkor för
regionalt investeringsstöd. Bedöms frågan ha väsentlig
betydelse för möjligheten att uppnå syftet med stödet eller
innebär ändringen en betydande försämring för staten som
fordringsägare, skall frågan avgöras av Verket för
näringslivsutveckling eller regeringen.

68 § Om någon väsentlig förändring i äganderätten till den
rörelse för vilken regionalt investeringsstöd har beviljats
inträffar, direkt eller indirekt, skall uppföljningsmyndigheten
ompröva frågan om stöd. Myndigheten kan

1. medge att stödet övertas på oförändrade villkor av den nye
ägaren om denne styrker att syftet med stödet inte förfelas
genom ändringen, eller

2. helt eller delvis kräva åter den del av stödet som kan
återkrävas.

69 § Verket för näringslivsutveckling skall vid domstolar,
myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot
stödmottagaren. Verket får därvid anta ackordsförslag eller på
annat sätt efterskänka statens rätt. Ärenden som avser större
belopp eller har principiell betydelse skall dock lämnas över
till regeringen för avgörande.

Verket skall underrättas så snart någon åtgärd från verket
enligt denna paragraf behöver vidtas.

Återkrav

70 § Uppföljningsmyndigheten kan återkräva ett regionalt
investeringsstöd helt eller delvis inom tio år från den dag det
helt utbetalats, om

1. stödmottagaren genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter
har föranlett att stödet beviljades, eller

2. stödet utan tillstånd använts för något annat ändamål än som
avsetts.

71 § Uppföljningsmyndigheten kan återkräva ett regionalt
investeringsstöd eller en del av det under en tid av fem år
från den dag stödets storlek har bestämts slutligt, om

1. syftet med stödet inte uppnås; detta gäller dock inte om
stödmottagaren har gjort vad som skäligen kan begäras för att
syftet skall uppnås,

2. någon väsentlig del av verksamheten läggs ned eller någon
väsentlig ändring direkt eller indirekt inträffar i
äganderätten eller förfoganderätten till rörelsen eller till
sådana tillgångar i rörelsen som är av betydelse för
verksamheten,

3. stödmottagaren i något annat fall bryter mot villkor eller
föreskrifter som gäller för stödet,

4. ställd säkerhet väsentligt försämras, eller

5. något annat inträffar som föranleder att stödmottagaren med
hänsyn till syftet med stödet uppenbarligen inte längre bör få
behålla det.

Om det finns synnerliga skäl, får ett ärende om återkrav enligt
första stycket lämnas över av länsstyrelsen till Verket för
näringslivsutveckling eller av verket till regeringen för
avgörande.

72 § Möjligheten till återkrav enligt 71 § upphör successivt
under femårsperioden på så sätt att den del av ett regionalt
investeringsstöd som kan krävas åter varje år minskar med 30,
25, 20, 15 respektive 10 procent av det ursprungliga
stödbeloppet.

Den som beviljar stödet får samtidigt besluta att minskningen
skall ske på ett annat sätt om det finns särskilda skäl för
det. Därefter får ett sådant beslut meddelas endast av
regeringen eller Verket för näringslivsutveckling.

73 § Minskningen enligt 72 § av den del av stödbeloppet som kan
krävas åter sker årligen, om inte uppföljningsmyndigheten
beslutar att minskning ett visst år skall vägras.

Beslut att vägra minskning skall fattas senast tre månader
efter det att uppföljningsmyndigheten genom redovisning enligt
75 § eller på annat sätt fått kännedom om förhållanden som kan
föranleda att minskning skall vägras.

74 § Beslut om regionalt investeringsstöd skall innehålla
upplysningar om bestämmelserna i 68, 70-73 samt 75 och 76 §§.

Informationsskyldighet

75 § Om ett regionalt investeringsstöd helt eller delvis kan
krävas åter enligt 68 och 70-73 §§ skall den som har beviljats
stödet göra följande.

1. Lämna en skriftlig redovisning för verksamheten för varje
redovisningsår eller för den kortare tidsperiod som bestäms i
ett särskilt fall av den som beviljat stödet. Av redovisningen
skall det särskilt framgå hur sysselsättningen i företaget
utvecklas. Redovisningen skall lämnas senast sex månader efter
redovisningsperiodens utgång till uppföljningsmyndigheten.

2. Skriftligen underrätta uppföljningsmyndigheten innan beslut
fattas om överlåtelse av någon betydande del av företagets
anläggningstillgångar, licenser, patent eller andra liknande
tillgångar, om belåning i betydande utsträckning av egendom som
kan omfattas av en företagsinteckning, om nedläggning av
verksamheten helt eller delvis eller om andra åtgärder av
motsvarande betydelse.

3. Skriftligen underrätta uppföljningsmyndigheten innan beslut
fattas om någon åtgärd som medför en väsentlig ändring direkt
eller indirekt i äganderätten till det företag som har
beviljats stödet.

4. Ge Verket för näringslivsutveckling och länsstyrelsen eller
den någon av dem utser möjlighet att granska verksamheten samt
lämna de uppgifter om verksamheten som begärs.

76 § Redovisningen enligt 75 § skall innehålla uppgifter som
visar hur företaget utvecklas och att villkoren för regionalt
investeringsstöd har uppfyllts. Uppgifterna skall granskas och
bestyrkas av företagets revisor. Av redovisningen skall det
framgå att de fackliga organisationerna vid företaget har getts
möjlighet att yttra sig över uppgifterna.

77 § Länsstyrelsen skall, om den inte är uppföljningsmyndighet
enligt 65 §, genast underrätta Verket för näringslivsutveckling
om den får kännedom om något förhållande som kan föranleda
beslut enligt 68 eller 73 §.

Överklagande

78 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ytterligare föreskrifter

79 § Verket för näringslivsutveckling får meddela de
föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning.

Övergångsbestämmelser

2005:527

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2000:279) om
regionalt utvecklingsbidrag. Den upphävda förordningen gäller
dock fortfarande för ärenden om regionalt utvecklingsbidrag där
ansökan om bidrag kommit in till den beslutande myndigheten
före ikraftträdandet och för bidrag som har beviljats före
ikraftträdandet.

3. Ärenden enligt 45 § förordningen om regionalt
utvecklingsbidrag som har getts in till länsstyrelsen före
ikraftträdandet men inte avgjorts senast den 30 september 2005,
och som enligt 52 § i den nya förordningen i stället skall
avgöras av Verket för näringslivsutveckling, skall överlämnas
till Verket för näringslivsutveckling för prövning.

2006:1467

Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om
regionalt investeringsstöd som beviljats före den 1 januari
2007.