Lag (2005:552) om införande av aktiebolagslagen (2005:551)

SFS nr
2005:552
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2005-06-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:560

1 § Aktiebolagslagen (2005:551) träder i kraft den 1 januari
2006. Detsamma gäller denna lag utom 17 §, som träder i kraft
den dag som regeringen bestämmer.

2 § Genom denna lag upphävs

1. aktiebolagslagen (1975:1385), och

2. lagen (1975:1386) om införande av aktiebolagslagen
(1975:1385).

3 § Om det i lag eller någon annan författning förekommer
hänvisning till en föreskrift som har ersatts genom en
bestämmelse i aktiebolagslagen (2005:551) eller denna lag,
tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

4 § För bolag som har bildats före den 1 januari 2006 gäller
aktiebolagslagen (2005:551) med nedan angivna undantag.

5 § I fråga om registrering av aktiebolag som har bildats innan
aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft gäller äldre
bestämmelser.

6 § Föreskrifter i bolagsordningen om aktiers nominella belopp
skall tas bort senast i samband med att bolaget första gången
efter den 1 januari 2006 beslutar om annan ändring i
bolagsordningen. När en sådan föreskrift tas bort, skall
samtidigt uppgift om antalet aktier i bolaget tas in i
bolagsordningen.

7 § Innehåller bolagsordningen vid utgången av år 2005
förbehåll som avses i 3 kap. 3 § aktiebolagslagen (1975:1385),
gäller förbehållet även om det avviker från 4 kap. 28 §
aktiebolagslagen (2005:551).

8 § Om det i bolaget finns aktier, vilkas röstvärde överstiger
tio gånger röstvärdet för aktier av annat slag, får bolaget ge
ut nya aktier med de röstvärden som redan utgivna aktier har.

9 § Vad som sägs i 5 kap. 5 § första stycket 2 aktiebolagslagen
(2005:551) om angivande av aktieägares person- eller
organisationsnummer gäller inte om aktieägaren har förts in i
aktieboken före utgången av år 2005.

I fråga om aktiebolag som har bildats före utgången av år 2005
behöver uppgift enligt 5 kap. 5 § första stycket 4
aktiebolagslagen om huruvida aktiebrev har utfärdats lämnas
endast om aktiebrev har utfärdats efter lagens ikraftträdande.

10 § Bestämmelserna i 6 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551) om
angivande av bolagets organisationsnummer och bolagskategori
och om aktieägarens personnummer, organisationsnummer eller
annat identifieringsnummer gäller inte aktiebrev som har
lämnats ut före utgången av år 2005.

11 § Bestämmelserna i lagen (1944:705) om aktiebolag om verkan
av att aktiebrev ställts till innehavaren gäller fortfarande i
fråga om aktiebrev utfärdade för aktier som har getts ut före
utgången av år 1976.

Den som innehar ett aktiebrev och enligt bolagets anteckning på
brevet är införd som ägare i aktieboken skall, även om
införingen har skett före utgången av år 1976, likställas med
den som enligt 13 § andra stycket lagen (1936:81) om skuldebrev
förmodas ha rätt att göra skuldebrevet gällande, om ett förvärv
från honom eller henne sker efter den nämnda tidpunkten.

12 § Vid registrering och verkställande av ett
bolagsstämmobeslut som har fattats före ikraftträdandet av
aktiebolagslagen (2005:551) samt vid talan mot ett sådant
beslut gäller äldre bestämmelser eller, såvitt gäller sådana
beslut som avses i 16 kap. aktiebolagslagen, bestämmelserna i
lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i
aktiemarknadsbolag, m.m.

13 § Om styrelsen före utgången av år 2005 har fattat beslut om
nyemission enligt 4 kap. 14 eller 15 §, emission av skuldebrev
enligt 5 kap. 8 eller 9 § eller nedsättning av aktiekapitalet
enligt 6 kap. 8 § aktiebolagslagen (1975:1385), gäller äldre
bestämmelser vid registrering och verkställande av beslutet.

14 § Äldre bestämmelser gäller i fråga om värdeöverföring från
bolaget, om beräkningen skall grunda sig på en årsredovisning
som har upprättats före utgången av år 2005.

15 § Har inlösen av aktier enligt 14 kap. 31 § aktiebolagslagen
(1975:1385) påkallats före utgången av år 2005, gäller äldre
bestämmelser om förutsättningarna för inlösen, om bestämmande
av lösenbelopp och om förfarandet.

16 § Om en bolagsordning efter utgången av år 2005 strider mot
en bestämmelse i aktiebolagslagen (2005:551), skall styrelsen,
om inte annat följer av 6 eller 7 §, till den första ordinarie
bolagsstämman därefter lägga fram förslag till ändring av
bolagsordningen i överensstämmelse med bestämmelsen.

17 § Bolagsstämman får redan före utgången av år 2005 besluta
om ändring i bolagsordningen till överensstämmelse med
aktiebolagslagen (2005:551). I beslutet skall anges att
ändringen gäller från och med den 1 januari 2006.